Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011-2012 GOC?AW
2011-2012 GOC?AW

O NASZEJ AKCJI LETNIEJ 2012 CZYTAJ W ZAK?ADCE -
"AKCJE LETNIE I ZIMOWE" OGNISKA "GOC?AW"

2012.06.20./28.


ZAKO?CZENIE ROKU OGNISKOWEGO – spotkanie z rodzicami

alim5582_t1.jpg
Dnia 20 czerwca spotkali?my si? wraz z rodzicami naszych wychowanków, by wspólnie podsumowa? nasz rok ogniskowy.
W spotkaniu uczestniczy?a ca?a kadra naszego Ogniska – ciocia Hania - kierownik, ciocia Marzena – psycholog oraz wychowawczynie – ciocia Maryla i ciocia Asia.
Nasze spotkanie podzielone by?o na cz??? informacyjn?, podczas której ciocia Hania wymieni?a wszystkie wa?ne wydarzenia ogniskowe, osi?gni?cia naszych wychowanków, a tak?e przekaza?a inne znacz?ce informacje na temat funkcjonowania naszej placówki w minionym roku szkolnym.
alim5573_t1.jpg
W trakcie cz??ci informacyjnej dla rodziców, wychowankowie brali udzia? w zaj?ciach grupowych – zabawach integruj?cych.
Natomiast dzie? przed zako?czeniem roku szkolnego w naszym Ognisku odby?o si? tak?e uroczyste zako?czenie roku ogniskowego. Dzie? ten rozpocz?li?my od uroczystego obiadu.
By?y i kwiaty i wiele podzi?kowa? i wiele wzrusze?....
A? trudno uwierzy?, jak szybko min?? rok szkolny 2011/2012!!!Wszystkim naszym wychowankom i ich rodzinom ?yczymy udanych i bezpiecznych wakacji!!!


Zobacz foto!!!

autor: A.?widowicz

2012.06.20.


A CO MY WIEMY O UEFA EURO 2012
ä???J

alim5565_t1.jpgNazajutrz po wizycie wujka Borysa w naszym Ognisku odby? si? QUIZ wiedzy o trwaj?cych ju? Mistrzostwach Europy w pi?ce no?nej. Nasz? wiedz? o Euro postanowi?a sprawdzi? Paulina, która uwielbia organizowa? wszelkiego rodzaju konkursy i niespodzianki dla swych rówie?ników. Jeszcze przed rozpocz?ciem w naszym kraju Mistrzostw, wraz z Ewelin?, przygotowa?y podczas zaj?? plastycznych cioci Asi, mega wielki plakat, wyra?aj?cy z ca?ego serca to, komu kibicujemy!!!
Do konkursu zaprosili?my dwie dru?yny mieszane (gdy? w przypadku - dziewcz?ta kontra ch?opcy, wynik by?by przes?dzony;) , w ka?dej dru?ynie po 5 ochotników. Reszta kibicowa?a...
Pyta? by?o a? 20, a ich poziom - bardzo ró?ny. Najwi?ksz? wiedz? odznaczyli si? Patryk, Pawe? oraz Maciek.
Zwyci?zc? zosta?a dru?yna nr 1, czyli Martyna, Ada, Patryk, Ewelina i Norbert.
Wszyscy otrzymali s?odkie niespodziankiJ

Gratulujemy!!!
Zobacz foto!!!
Autor: A.?widowicz

2012.06.06/19.

PODRÓ?UJ?C Z WUJKIEM BORYSEM ...

alim5488.jpgCzerwiec 2012 w naszym Ognisku to nie tylko kibicowanie Euro 2012!!! W tym miesi?cu go?cili?my tak?e wujka Borysa, podró?nika.
Tym razem (bo w zesz?ym roku szkolnym tak?e „podró?owali?my” z wujkiem) odbyli?my podró? na Sri Lank?!
Przygotowania do tej wizyty rozpocz??a Martynka i Maciej, którzy przygotowali plakaty informacyjne, witaj?ce jednocze?nie naszego Go?ciaJ
Pierwsze spotkanie odby?o si? tu? przed ?wi?tem Bo?ego Cia?a. Ju? od samego po?udnia ciocia Maryla wraz z Kamilem G. „czarowa?a” w kuchni egzotyczne jak dla nas potrawy, a typowe dla kuchni Sri Lanki. Druga wizyta odby?a si? 19 czerwca br. Obie sprawi?y, i? cho? na chwil? (a dos?ownie na 1,5 godziny) mogli?my przenie?? si? na t? wspania??, pi?kn? wysp?!!!
Obejrzeli?my baaardzooo wiele pi?knych, unikatowych zdj??, które wujek Borys wykona? podczas swej wyprawy. A historie o pi?knie srila?skiej przyrody, egzotycznych zwierz?tach, zwyczajach ludno?ci, jej historii na d?ugo zostan? w naszej pami?ci... Bo wujek Borys na zako?czenie swych opowie?ci zorganizowa? swym zwyczajem quiz wiedzy o tym, o czym opowiada?!J
Na zako?czenie zaj?? Paulina wr?czy?a w?asnor?cznie wykonany obrazek w antyramie, na którym zamie?ci?a swój autorski tekst:
„MY DZIECIAKI Z OGNISKA BARDZO DZI?KUJEMY!
I ZAWSZE ZAPRASZAMY,
BO PRZY WUJKU BORYSIE
CZASU STRACONEGO NIE MAMY!!!”


Zobacz foto!!!
autor: A.?widowicz

2012.06.01.

Jak dobrze DZIECKIEM BY? ...

alim5427_t1.jpgData 1 czerwca dla ka?dego chyba z nas kojarzy si? z jednym... z Dniem Dziecka!!!
Nasze Ognisko oczywi?cie tak?e w??czy?o si? w obchody tego? u?miechni?tego ?wi?taJ Ju? kilka dni wcze?niej, specjalna ekipa – Martynka oraz Dawid, przygotowywa?a szczegó?owy plan dnia.
Uroczysto?? rozpocz?li?my od wspólnego posi?ku. Na naszych talerzach pojawi?a si?, DZI?KI UPRZEJMO?CI PIZZERII DA GRASSO przy ul. Bora-Komorowskiego, ciep?a, aromatyczna i przepyszna pizza.
Kolejnym punktem dnia by?y zabawy grupowe, które zosta?y przygotowane przez Dawida i Martyn?. Ka?dy wychowanek otrzyma? karnecik, w którym móg? zbiera? podpisy po zaliczeniu poszczególnych konkurencji. Wspólne zabawy przynios?y wiele rado?ci. Zajrzyjcie do naszej galerii, a zobaczycie sami!!!;)
Po wspólnej zabawie przyszed? czas na quiz wiedzy o ?wiecie, który poprowadzi?y: Dominika oraz Ada. Powsta?y dwie dru?yny – m?ska i ?e?ska, które wybra?y swych kapitanów. Zwyci?zc? zosta?a grupa dziewcz?tJ
Wszystkie dzieci otrzyma?y drobne upominki.
Dzie? zako?czy? si? s?odko, a to za spraw? pysznych bu?eczek z piekarni HIESTAND.

DZI?KUJEMY NASZYM DARCZY?COM!
Zobacz foto!!!

Autor: A.?widowicz


2012.05.31.


Poznaj? ?wiat poprzez zabaw?, czyli ... Piknik w Ognisku „Grochów”

alim5386_t1.jpgOstatniego dnia maja br. wzieli?my udzia? w Pikniku Rodzinnym, b?d?cym ?wietn? okazj? do odkrywania ?wiata. Poprzez ró?nego rodzaju konkursy, quizy, zabawy ruchowe mogli?my zwiedzi? wybrane pa?stwa. Na naszych „biletach” po ka?dej konkurencji, w której uczestniczyli?my – pojawia?y si? podpisy osób je prowadz?cych, jako znak „zaliczenia” gry. Wype?nione „bileciki” bra?y udzia? w loterii, któr? pod koniec pikniku poprowadzi?a ciocia Ania – kierownik Ogniska „Grochów”.
Z wielk? rado?ci? ?piewali?my nasze ulubione piosenki, gdy? na imprezie obecny by? równie? wujek Kazik.


SERDECZNIE DZI?KUJEMY
ZA ZAPROSZENIE NAS DO WSPÓLNEJ ZABAWY PODCZAS PIKNIKU!!!


Wi?cej o Pikniku Rodzinnym w Ognisku „Grochów” – kliknij tu!!!

Zobacz foto!!!

autor: A.?widowicz


2012.05.25.

Wszyscy jeste?my ogniskow? DRU?YN?!!!


alim5260_t1.jpgW dniu 25 maja br. uczestniczyli?my w sportowym pikniku pn. „Mini Euro Coco Spoko”, a który odby? si? na terenie g?ównej siedziby Zespo?u Ognisk Wychowawczych, przy ul. Starej 4.

Atrakcji, niespodzianek, emocji sportowych by?o wiele!!! Naprawd? wiele!!!

B?d?c wspó?organizatorami Pikniku prowadzili?my stoisko plastyczne, którego has?o:
BAW SI? KOLORAMI, WSZYSCY W PI?K? GRAMY!”, zaprasza?o uczestników do artystycznej ekspresji swych pi?karskich emocji.

Zach?camy do obejrzenia naszych zdj?? oraz do przeczytania szczegó?owego opisu, przepi?knie oddaj?cego klimat tamtejszej imprezy – kliknij tu!!!

Zobacz foto!!!


autor; A. ?widowicz


2012.05.24.

Cyrkowo na Pradze ...


alim5075_t1.jpgW ubieg?y czwartek, czyli 24 maja br., w Ognisku „Praga” odby?a si? mi?dzyogniskowa impreza pod nazw? „Miasteczko cyrkowe na Pradze”. Z naszego Ogniska pojecha?o 7 osób. Wi?kszo?? z nas by?a po raz pierwszy w Ognisku „Praga”.

Bardzo nam si? podoba? wyst?p grupy „Anima”.
By?o tam bardzo dobre jedzenie: hamburgery, kie?baski, a na deser pyszne lody.
Ja osobi?cie z moj? kole?ank? Ani? sp?dzi?y?my najwi?cej czasu w tzn. mobilnej szkole. Na weso?o przypomina?y?my sobie wiedz? z takich przedmiotów jak: matematyka, polski, historia, angielski, niemiecki i przyroda.

Bardzo dzi?kujemy za to, ?e mogli?my wzi?? udzia? w cyrkowej imprezie organizowanej przez Ognisko „Praga”.


autor: Paulina, lat 13 zobacz foto!!!


2012.05.21.


Go?cie z Freiburga...

alim5001_t1.jpgTo ju? po raz drugi w tym roku szkolnym mieli?my przyjemno?? go?ci? w naszym Ognisku „Goc?aw” studentów z krajów Unii Europejskiej.

W dniu 21maja, ciocia Magda – nasza „by?a” praktykantka - studentka z Uniwersytetu Warszawskiego, zaprosi?a do nas swych rówie?ników z Niemiec w ramach projektu wymiany do?wiadcze? pomi?dzy uczelniami wy?szymi. I tak oto, przyby?a ca?kiem niema?a, bo szesnastoosobowa grupa studentek i studentów z Evanglische Hochschule z Freiburga z III roku Sociale Arbeit, czyli pracy socjalnej.

Celem wizyty by?o poznanie naszej placówki Zespo?u Ognisk Wychowawczych z jej histori?, tradycj?, my?l? pedagogiczn? naszego patrona, a tak?e jej obecn? struktur? i specjalizacj?, co przestawi?a studentom i jej profesorom ciocia Hania, kierownik naszego Ogniska.

alim5039.jpgNast?pnie nasza m?odzie?, na czele z Marysi? K. zaprosi?a szanownych go?ci do quizu wiedzy na temat naszych krajów – Polski i Niemiec. I tak mieli?my przyjemno?? wspólnie, w mieszanych grupach, nie tylko sprawdzi? sw? wiedz?, ale równie? wspaniale si? bawi? i lepiej si? pozna?, pomimo bariery j?zykowejJ My nauczyli?my si? najd?u?szego s?owa w j?zyku niemieckim, zwrotów grzeczno?ciowym w tym?e j?zyku oraz typowych niemieckich potraw i ich sk?adników. Nasi go?cie równie? „przeszli niez?? szko??”.... Bo jednym z ich zada? konkursowych by?a nauka s?ynnego polskiego „jezyko?amacza” – CHRZ?SZCZ BRZMI W TRZCINIE (...) JJJ

Po wspólnej zabawie, przyszed? czas na s?odki pocz?stunek i dalsze, ju? nie punktowane dialogi polsko-niemieckie.

POZDRAWIAMY NASZYCH GO?CI Z FREIBURGA!!!

I DZI?KUJEMY CIOCI MAGDZIE ZA ORGANIZACJ? TEGO? SPOTKANIA W NASZYM OGNISKU!!!

autor: A.?widowicz zobacz foto!!!!


2012.05.10

Turniej na kr?gielni

alim4850_t1.jpg W dniu 10 maja br. grupa dzieci i m?odzie?y z naszego Ogniska, jak co tydzie?, gra?a w kr?gle w O?rodku Sportu i Rekreacji Praga Po?udnie. W celu urozmaicenia zaj??, zosta? og?oszony turniej, do którego przyst?pi?o 8 osób z naszej placówki. I tak ...
- I miejsce zaj?? Maciek K.,
- II miejsce - Paulina K.,
- za? III - Amira E.

Gratulujemy!!!! zobacz foto!!!
Nagrodzeni otrzymali s?odkie nagrody.

autor: M. Sowa


2012.04.20

W Tatrze RAMPA ...

W dniu 20 kwietnia br. po raz kolejny ju? m?odzie? z naszego Ogniska posz?a do Teatru RAMPA. Tym razem na sztuk? "Pi?ska szlachta". Ta muzyczna sztuka o?miesza?a przywary polskiej szlachty, czym wzbudza?a wiele rado?ci i ?miechu u m?odej widowni.

autor: M. Sowa


2012.04.19


EKO sukcesy naszej DRU?YNY !!!

179.jpgW ubieg?y czwartek, czyli 19 kwietnia br., w Ognisku „W?ochy” odby? si? ju? II Turniej wiedzy ekologicznej pt. „Chcemy ?y? w czystym ?rodowisku”.
NASZA EKO-DRU?YNA, w sk?adzie – Paulina K., Ania K. oraz Ada B. - ZAJ??A I MIEJSCE!!! J Dziewcz?ta przygotowa?y si? do konkursu bardzo pilnie; twórczo podchodzi?y do problemów ekologicznych – np. sposobów oszcz?dzania energii cieplnej czy wody.
Podczas turnieju bardzo dobrze ze sob? wspó?pracowa?y, ka?da z nich mia?a „swoje pi?? minut”, je?li chodzi o udzielanie odpowiedzi.
Zaj?cie I miejsca w konkursie bardzo ucieszy?o sam? dru?yn?, jak i oczywi?cie ca?e nasze Ognisko!!! Wszyscy?my kibicowali dziewcz?tom, wszyscy tez im gratulujemy wiedzy ekologicznej. Jeste?my z Was dumni!!!J
Nazajutrz po konkursie, na naszym zebraniu spo?eczno?ci ogniskowej, eko-dru?yna, z w?asnej inicjatywy przeprowadzi?a konkurs dla reszty ogniskowców z zakresu ochrony zwierz?t w Polsce.
Cieszymy si? wielce, i? chcecie pozyskiwa? nowych mi?o?ników ekologii!:)

Zobacz foto!!!

autor: A.?widowicz


2012. 03.30.


NASZA godzina dla Ziemi – warsztaty WWF

Nasze Ognisko w??czy?o si? do akcji WWF „Godzina dla Ziemi. Spraw, by trwa?a d?u?ej!”
Podgl?dW pi?tek, 30 marca br. ciocia Maryla przeprowadzi?a warsztaty, maj?ce na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne oraz zach?cenie ogniskowców do podejmowania konkretnych dzia?a? w ?yciu codziennym, sprzyjaj?cym naszej Planecie.

Zaj?cia mia?y charakter edukacyjny, prowadzony by?y metodami aktywnymi. Wychowankowie dzielili si? tak?e ju? nabyt? wiedz? na temat oszcz?dzania energii oraz do?wiadczeniami z w?asnych domów. Mi?o by?o s?ysze?, i? to nie „pierwsza godzina” po?wi?cona naszej Planecie przez ogniskowców. Ju? wcze?niej bowiem w??czali si? do akcji WWF.

W??czenie si? do tej akcji by?o doskona?? okazj? do rozpocz?cia przygotowa? do zbli?aj?cego si? II Turnieju Ekologicznego organizowanego przez Ognisko „W?ochy”, w którym z przyjemno?ci? we?miemy udzia?
J
Po warsztatach mieli?my przyjemno?? obchodzi? 11.urodziny naszego kolegi Kuby Z. Kubu? pocz?stowa? nas cukierkami (co za cudowny zwyczaj!J), a my ?yczyli?my mu ...
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!


Zobacz foto!!!
autor: A.?widowicz
2012.03.29.

Rodzinne spotkanie wielkanocne


alim4683_t1.jpgZbli?aj?ce si? ?wi?ta Wielkanocne s? wspania?a okazj? do spotka? w mi?ym gronie osób najbli?szych nam. Korzystaj?c z tej okazji w dniu 29 marca br. O godz. 16.30 spotkali?my si? w naszym Ognisku na wspólnej uroczysto?ci. Go??mi specjalnymi byli drodzy Rodzice naszych wychowanków. I tak, w rodzinnym gronie zasiedli?my do pi?knie udekorowanych i zastawionych sto?ów.

Uroczysto?? rozpocz??a ciocia Hania, witaj?c wszystkich serdecznie i zapraszaj?c na wyst?p dzieci, które to wierszem przywita?y nas zgromadzonych, przypomnia?y o tradycjach wielkanocnych oraz z?o?y?y przepi?kne ?yczenia ?wi?teczne.

Po wspólnym posi?ku ?wi?tecznym, nasza kole?anka Ada wraz z cioci? Asi? poprowadzi?y konkurs wiedzy o tradycjach ?wi?tecznych. Do udzia?u w konkursie zg?osi?y si? 4 dru?yny; w ka?dej, zgodnie z regulaminem naszego quizu, kapitanem by?a osoba doros?a. Zwyci?zcami konkursu okaza?a si? ?e?ska grupa pod przewodnictwem cioci Marzenki, w sk?adzie: Milenka, Natalia i Ewelina. Dru?yny by?y wspierane przez rodziców oraz pozosta?e dzieci.

Wspólna zabawa przynios?a wiele rado?ci i emocji, a tak?e wiele nowych wiadomo?ci na temat zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych.

Dzi?kujemy serdecznie drogim Rodzicom naszych wychowanków za przybycie, wspólne ?wi?towanie i wsparcie przy przygotowaniach naszego spotkania. W szczególno?ci DZI?KUJEMY pani Magdzie, mamie Mariusza oraz pani Teresie, mamie Patryka
J
Dzi?kujemy za mi?o i rodzinnie sp?dzony czas!!!


Zobacz foto!!!

autor: A.?widowicz
2012.03.27.

Go?cie z Belgii ...

alim4597_t1.jpg
Na ostatni wtorek marca zaplanowana by?a wizyta zaprzyja?nionej z nami cioci Magdy, („by?ej praktykantki” z Uniwersytetu Warszawskiego) wraz ze studentami z Belgii. Ciocia Magda wybra?a nasze Ognisko, jako jeden z przyk?adów polskiej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i m?odzie?y. Ogniska Dziadka „Lisieckiego” maj? wieloletni? tradycj? oraz swoist? oryginalno??, co te? ciocia Magda chcia?a „pokaza?” swoim belgijskim kole?ankom z KHL w Louven.
Oczekiwali?my niezmiernie wizyty zagranicznych go?ci. I tak, 27 marca br., grupa m?odych dziewcz?t zawita?a z naszych ogniskowych progach. Przywitali?my ich rado?nie, po czym ciocia Hania opowiedzia?a histori? Zespo?u Ognisk Wychowawczych „Dziadka” Lisieckiego”, przedstawi?a struktur? oraz misj? ZOW, a nast?pnie zaprosi?a go?ci na prezentacj? po?wi?con? specyfice naszego Ogniska „Goc?aw”. Belgijscy studenci z zaciekawieniem s?uchali historii o„dziadkowych ogniskach” oraz o samej osobie naszego patrona - Kazimierza Lisieckiego, co przedstawi?a w j?zyku angielskim nasza wychowanka, Paulina K. Go?cie byli niezmiernie zainteresowani sama postaci? „Dziadka”, jego osobowo?ci?, my?l? pedagogiczn?.
Po prezentacji naszej placówki, studentki zaprosi?y nas do zabawy w belgijsk? gr? „UNO”, któr? te? poprowadzi?y. Bariera j?zykowa nie przeszkadza?a nam. By?o bardzo weso?oJ!!! Przy s?odkim pocz?stunku, próbowali?my uczy? naszych go?ci j?zyka polskiego, co nie by?o wcale takie ?atwe.
Na zako?czenie wizyty bardzo serdecznie po?egnali?my si?, ?ycz?c sobie kolejnych wspólnych spotka?. Otrzymali?my drobne upominki – belgijskie czekoladki z dedykacj? w j?zyku polskim:)
Zobacz foto!!!


Autor: H. Karska-Ledwoch, A.?widowicz
2012.03.01.


Marysia, Maciek i Czarek
– laureaci konkursu „Podró?e po krajach Unii Europejskiej”!!!

alim4573.jpg
W dniu 1 marca br. reprezentacja naszego Ogniska, czyli Marysia, Maciek, Paulina, Ada i Kuba wraz z cioci? Asi?, wybra?a si? na wernisa? prac konkursowych do Ogniska „Grochów”. Podczas wernisa?u mia?o odby? si? tak?e og?oszenie wyników konkursu plastycznego „Podró?e po krajach Unii Europejskiej”.
W Ognisku „Grochów” zebra?o si? wielu go?ci – wychowanków ZOW wraz z opiekunami , go?ci specjalnych z zagranicy – wchodz?cych w sk?ad jury konkursu oraz wiceburmistrz dzielnicy Praga Po?udnie – pan Adam Grzegrzó?ka.
Dekoracja pomieszcze? Ogniska wskazywa?a jednoznacznie cel dzisiejszego spotkania. Wszystkie prace zg?oszone do konkursu rozwieszone by?y „w stylu w?oskim” w sali g?ównej.
Wszyscy oczekiwali?my na og?oszenie wyników konkursu...
I by?o nam baaaardzo mi?o us?ysze?, i? W?RÓD OSÓB NAGRODZONYCH BYLI NASI WYCHOWANKOWIE ...
- jedno z wyró?nie? zdoby? Czarek T.,
- miejsce III w kat. dzieci starszych zdoby? Maciek K.,
- za? miejsce II, w/w kat., zdoby?a Marysia S.!!!

CA?EJ TRÓJCE SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Zobacz foto!!!
autor: A.?widowicz

2012.02.29.

ZAKO?CZENIE cyklu warsztatów w ramach ogólnopolskiego projektu
DZIE? BEZPIECZNEGO INTERNETU

alim4344_t1.jpg
Miesi?c luty okaza? si? czasem wyt??onej pracy nad zrozumieniem tematu bezpiecze?stwa w sieci. Nasze Ognisko w??czy?o si? w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu i zarejestrowa?o sw? inicjatyw? na stronie DBI.saferinternet.
Tematem przewodnim mi?dzynarodowego Dnia Bezpiecznego Internetu jest Internet jako ??cznik mi?dzy pokoleniami. Wszystkie dzia?ania by?y realizowane pod has?em "Wspólnie odkrywamy cyfrowy ?wiat! Bezpiecznie!".
W ramach obchodów DBI w naszym Ognisku odby?y si? trzy warsztaty po?wi?cone tematowi, które przygotowa?a i prowadzi?a ciocia Asia.
Pierwsze spotkanie mia?o na celu poinformowanie grupy o projekcie DBI oraz zebranie informacji takich jak: czym jest Internet dla m?odego cz?owieka? Jakie s? ulubione strony www oraz gry komputerowe oraz on-line? Ile czasu dziennie sp?dzaj? nasi wychowankowie przez komputerem? Zebrane wiadomo?ci by?y baz? wyj?ciow? do prowadzenia kolejnych spotka?.
Drugie spotkanie to warsztat edukacyjny po??czony z pogadank? na temat 4. kluczowych „pu?apek” w sieci: uzale?nienie od komputera i Internetu; ochronie danych osobowych (oraz publikowaniu zdj??), piractwie komputerowym, ceberprzemocy. Podczas zaj?? wykorzystano materia?y edukacyjne takie jak: scenariusze zaj?? „321 START” oraz kreskówki o tym samym tytule.
Trzecie spotkanie po?wi?cone by?o opracowaniu zasad bezpiecznego korzystania z naszej ogniskowej pracowni komputerowej. W zaj?ciach wykorzystali?my aktorskie zdolno?ci trójki naszych wychowanków: Ady, Kuby oraz Pauliny, którzy to odegrali scenk? prezentuj?c? niew?a?ciwe korzystanie z komputera/Internetu. Na tej podstawie reszta grupy odgadywa?a zasady korzystania z pracowni komputerowej.Fina?em zaj?? by?o wypracowanie zasad, które pozwol? nam bezpiecznie odkrywa? wirtualny ?wiat!!!
Zobacz foto!!!
autor: A.?widowicz


2012.02.28.


18 lat min??o ... J

alim4501.jpg28 luty br. to wielki dzie? w naszym Ognisku!!! To w?a?nie dzi? nasza kole?anka Marysia obchodzi swoje 18-ste urodziny!!!
Przygotowali?my dla Niej przyj?cie urodzinowe. Specjalnymi go??mi by?y ciocia Tereska oraz ciocia Joasia.
Wszyscy, po kolei ?yczyli?my Marysi
SPE?NIENIA MARZE?,
WYTRWA?O?CI W D??ENIU DO WYZNACZONYCH CELÓW, WSPARCIA BLISKICH
ORAZ WIELE ?YCZLIWOSCI I RADO?CI NA CO DZIE?.

MARYSIU, 100 LAT !!! JEST?MY Z TOB?!!! J Zobacz foto!!!
autor: A. ?widowicz

2012.02.15.


S?ODKO-KWA?NE WALENTYNKI ...

Nasze ogniskowe Walentynki trwa?y tak naprawd? dwa dni! W dniu 14 lutego, uruchomili?my bowiem walentynkow? poczt? oraz udekorowali?my nasz? sal?, za? w dniu nast?pnym odby?a si? dyskoteka z konkursami i zabawami walentynkowymi.
alim4408.jpgKoordynatorem imprezy by?a ciocia Asia, a jej pomocnikami Ada i Gabi. Podczas imprezy wspomaga? nas równie? wujek Kazik, za co serdecznie dzi?kujemy!
Wszystkie konkursy cieszy?y si? ogromn? popularno?ci?, ochotników do ka?dego z nich by?o wielu... Zwyci?zcy otrzymywali s?odkie upominki oraz ?mieszne gad?ety pozyskane od sponsorów.Najzabawniejszymi konkursami by?y: „Kareta”, czyli aktywne s?uchanie opowie?ci o zakochanym królu z jednoczesnym bieganiem wokó? tytu?owej karety, „Przez ?o??dek do serca”, czyli karmienie swej kole?anki/kolegi serkiem przy zawi?zanych oczach oraz jedzenie baaardzooo kwa?nych cytrynJ
Nasza walentynkowa poczta przez ca?y czas trwania dyskoteki, przyjmowa?a li?ciki, w których mogli?my wyrazi? nasz? sympati? i przywi?zanie wybranym osobom.
Podczas imprezy og?oszony by? tak?e wielki konkurs plastyczno-literacki dla ch?tnych. Przy specjalnie przygotowanym stoliku, osoby ch?tne mog?y wykona? laurk? walentynkow? lub napisa? wierszyk dla ukochanej osoby. Jury, w sk?adzie - ciocia Maryla, Asia i wujek Kazik wybra?o pod koniec zabawy ich zdaniem najlepsze prace. Najpi?kniejsz? laurk? wykona?a Paulina K., za? wiersz – Dominika K.
Walentynkow? atmosfer? os?adza?y jeszcze bardziej pyszne p?czki z cukierni „Braci Stykowskich”, które znalaz?y si? na naszych sto?ach za spraw? pani Darii – studentki realizuj?cej w naszym Ognisku swój projekt socjalny oraz wafle czekoladowe, przygotowane na zaj?ciach kulinarnych przez cioci? Maryl? i wychowanków.

Dzi?kujemy za wspóln? zabaw?! Zapraszamy do galerii Walentynkowej!!! Zobacz foto

A MI?O?CI, CIEP?A I ?YCZLIWO?CI ?YCZYMY WSZYSTKIM
NIE TYLKO W DZIE? ?W. WALENTEGO,
ALE TAK?E KA?DEGO ZWYCZAJNEGO DNIA ROKU!!!J

Autor: A.?widowicz


2012.02.07


7 LUTY – DZIE? BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzie? Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie dzia?a? na rzecz bezpiecznego dost?pu dzieci i m?odzie?y do zasobów internetowych. W Polsce Dzie? Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundacj? Dzieci Niczyje oraz Naukow? i Akademick? Sie? Komputerow? (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. G?ównym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange.
Inicjatywy podejmowane z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu maja na celu przede wszystkim propagowanie dzia?a? na rzecz bezpiecznego dost?pu dzieci i m?odzie?y do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyk? bezpiecze?stwa dzieci w Internecie oraz nag?o?nienie tematyki dotycz?cej bezpiecze?stwa online.

Nasze Ognisko w??cza si? w obchody DBI!!!
Zg?osili?my sw? inicjatyw? przeprowadzenia zaj?? edukacyjnych oraz zwi?zanych z nimi zaj?? dodatkowych (stworzenie zasad bezpiecznego korzystania z pracowni komputerowej oraz wykonanie plakatów promuj?cych akcj? DBI w programie Paint). Podczas zaj?? wykorzystamy materia?y edukacyjne dost?pne na stronie www.dbi.pl - kreskówki oraz scenariusze zaj??.
Tak wi?c miesi?c luty b?dzie pracowitym czasem dla nas wszystkich – codziennych u?ytkowników i fanów InternetuJ
WSPÓLNIE ODKRYWAMY CYFROWY ?WIAT! BEZPIECZNIE!

Autor: A. ?widowicz

2012.02.03.KARNAWA?OWE SZALE?STWO W OGNISKU „GOC?AW”, CZYLI ...
JAK BAWI? SI? OGNISKOWCY I STUDENCI!!! :)

Pewnego pi?knego dnia, a dok?adnie 3 lutego br., do naszego Ogniska zawita?o 5. pa?. Ich przybycie by?o wielk? niespodziank? dla wychowankówJ Tajemnicze panie to studentki II roku pracy socjalnej i pomocy spo?ecznej z Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie. To w?a?nie placówk? Zespo?u Ognisk Wychowawczych wybra?y jako miejsce realizacji swego projektu socjalnego.
Po przywitaniu si? i przedstawieniu celu swej wizyty, panie studentki zaproponowa?y wspóln? karnawa?ow? zabaw?. Zacz?li?my od malowania twarzy w efekcie czego ju? po kilku chwilach nasze dobrze znane nam bu?ki zacz??y zmienia? si? nie do poznania!!! Karnawa?owe wzory, motyle, serca, w?siki... Zajrzyjcie do naszej galerii!!!
I tak, z kolorowymi twarzami brali?my udzia? w licznych konkursach. Oczywi?cie z nagrodami!!!
Panie studentki zadba?y równie? o pocz?stunek. W ramach swego projektu pozyska?y od sponsorów liczne s?odko?ci, którymi mogli?my posili? si? zm?czeni zabaw?.Ko?cz?c wspólna zabaw?, zaprosili?my naszych drogich i mi?ych go?ci do odwiedzenia jeszcze w przysz?o?ci naszego Ogniska.

DZI?KUJEMY PANIOM STUDENTKOM ZA WYBRANIE OGNISKA ZOW NA MIEJSCE REALIZACJI SWEGO PROJEKTU!
BY?O NAM BARDZO MI?O GO?CIC WASJ
DZI?KUJEMY TAK?E W IMIENIU W?ASNYM I PA? STUDENTEK
- FIRMIE REBEL, TAJEMNICZEJ KSI?GARENCEJ, CUKIERNI „BRACI STYKOWSKICH”
ZA PRZEKAZANIE NAM MI?YCH I LICZNYCH PREZENTÓW.
Zobacz foto

Autor: A.?widowicz


2012.02.20.

Akcja FERIE w Ognisku GOC?AW


Czas ferii to wyczekiwany przez wszystkich czas zimowego szale?stwa!

Ju? pierwszego dnia wybrali?my si? do Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to niesamowite miejsce, gdzie czas cofa si?, a my staje si? niemal uczestnikami tamtejszych wydarze?. Pan przewodnik wprowadzi? nas w temat udzia?u dzieci w Powstaniu; jego opowie?ci sk?ania?y nas do wielkiej refleksji.

Dzi?ki ?yczliwo?ci Dyrektorowi Teatru ?ydowskiego mogli?my tak?e wybra? si? na sztuk? do tego? teatru pt. "?Y?, NIE UMIERA?". Jak si? okaza?o to wspania?y spektakl muzyczny, pe?en humoru i wiecznie ?ywych m?dro?ci.

Podczas ferii odwiedzili?my równie? kino Femina, gdzie tak?e bezp?atnie mogli?my obejrze? komedi? - "KOT W BUTACH". ?miechu by?o co nie miara! :) Polecamy wszystkim, którzy jeszcze nie wiedzieli KOTA w akcji!

Podczas naszego zimowego wypoczynku nie zabrak?o te? sportu! Przez trzy dni w tygodniu rozgrywane by?y turnieje tenisa sto?owego. Zwyci?zcami zostali: I miejsce - Kamil S., II miejsce - Kamil W., za? III - Czarek T.

Poza tym swoich si? próbowali?my te? na kr?glach i basenie w O?rodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Po?udnie oraz na lodowisku STEGNY.

W ramach odpoczynku zajmowali?my si? tak?e sztuk? :) Ju? pierwszego dnia ferii rozpocz?li?my warsztaty filcowania. Pocz?tki nie by?y ?atwe...Aale po kilku dniach nauki byli?my ?wiadkami powstaniami prawdziwych dzie? sztuki. Tymi dzia?ami by?y jajka wielkanocne ozdobione w?a?nie technik? filcowania.

Wszyscy jeste?my jednego zdania, i? nasze ogniskowe ferie by?y bardzo udane. Ka?dego dnia mieli?my zapewnione wiele atrakcji - w Ognisku i poza nim. Ostatniego dnia, na naszych sto?ach znalaz?y si? pizze, dzi?ki uprzejmo?ci Pizzerii Da Grasso przy ul. Bora-Komorowskiego.
Dzi?ki wspólnie sp?dzonym feriom zimowym mogli?my jeszcze bardziej pozna? si? i zaprzyja?ni?. A to chyba jest najwa?niejsze...

Zobacz foto!!!
autor: ciocia Asia i Ada - wychowanka Ogniska "Goc?aw"2011.12.14


?wi?teczny czas …


W ?rod? 14 grudnia odby?a si? w naszym Ognisku Wigilia. To by? szczególny dzie?, wyj?tkowe popo?udnie, które sp?dzili?my razem wraz z przyby?ymi do nas go??mi.
Nasze ?wi?teczne spotkanie rozpocz?? wyst?p grupy teatralnej, która przygotowa?a jase?ka na okoliczno?? ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Ju? od listopada, prawie ka?dego popo?udnia dzieci ?wiczy?y swe role. Bardzo zaanga?owa?y si? w przygotowanie jase?ek, co da?o si? zauwa?y? podczas wyst?pu. W biblijne postacie wcieli?y si?: Ada, Maciek, Gabi, Paulina, Dominika, Norbert, Mateusz, Kamil, Wiktoria, Ewelina, Amira i Marta.
W czasie jase?ek mogli?my tak?e wspólnie po?piewa? kol?dy.
Po zako?czeniu cz??ci artystycznej przysz?a pora na ?wi?teczne ?yczenia oraz podzielenie si? op?atkiem. Jako pierwsza, ?yczenia z?o?y?a ciocia Beata - Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych. Przy blasku ?wiec mogli?my ?yczy? sobie wszelkich dobrodziejstw nie tylko na czas ?wi?t, ale na ca?y przysz?y rok.
Po ?wi?tecznej kolacji przyszed? czas na odwiedziny jeszcze jednego go?cia, tak bardzo wyczekiwanego przez najm?odszych… J Do naszych drzwi zapuka? Miko?aj z ogromnym workiem prezentów. Na szcz??cie mia? pomocnika – Dominik?, która pomaga?a mu wymy?la? zadania, które dzieci musia?y wykona? przed otrzymaniem paczki. ?miechu by?o, co nie miara!!!:)
Dzi?kujemy naszym drogim Go?ciom za przybycie: Burmistrzowi Dzielnicy Praga Po?udnie – panu Adamowi Grzegrzó?ce oraz paniom – Dyrektor OPS Praga Po?udnie - Izabeli Zwierz i pani Agnieszce Wo?k-Pomaska z Dzia?u Pomocy Specjalistycznej OPS Praga Po?udnie.
Dzi?kujemy równie? drogim rodzicom za pomoc w przygotowaniu ?wi?tecznych potraw, w szczególno?ci pani Magdzie i pani Agnieszce.Pozdrawiamy tak?e Miko?aja!!!:)

Zobacz zdj?cia


autor: A.?widowicz


2011.11.04.

"Klikaj pozytywnie - Dzia?aj konstruktywnie"

Powy?sze has?o to nazwa naszego nowego cyklu zaj?? plastycznych z wykorzystaniem dobrodziejstw naszej pracowni komputerowej. Nasi m?odzi arty?ci – Maciej i Pawe? zainicjowali nowy nurt dzia?alno?ci artystycznej, opieraj?cej si? na rysowaniu w programie do obróbki grafiki.
Ich prace to humorystyczne has?a, nawo?uj?ce do pozytywnego my?lenia i konstruktywnego dzia?ania. Od naszych dobrych my?li, pozytywnego nastawienia do ?ycia zale?y nasze dzia?anie. Ch?opcy ?wietnie rozumiej? idee zaj?? i chc? poprzez tworzenie ciekawych ilustracji zach?ci? innych – ma?ych i du?ych
J do dobrych nawyków, zauwa?enia spraw codziennych innymi kategoriami ni? zazwyczaj, optymistycznego nastawienia do swych obowi?zków.
Nasze zaj?cia plastyczno-graficzne to doskona?a forma wyra?enia swych pozytywnych my?li w sposób artystyczny. To zabawa i nauka zarazem. To tak?e sposób komunikacji z innymi. A co najwa?niejsze chyba – tre?ci przekazywane przez wychowanków s? niebanalne! ?mieszne ilustracje zwi?kszaj? sil? przekazu i przyci?gaj? uwag? odbiorcy.
Kolejne prace z cyklu „Klikaj pozytywnie ... „ b?dziemy umieszcza? w naszej galerii. Zapraszamy do obejrzenia prac naszych wychowanków. M?odym artystom ?yczymy wielu inspiracji, a szanownym odbiorcom refleksji nad tematemJ
Zobacz foto
Autor: A. ?widowicz

2011.10.07.

W Teatrze RAMPA ...


W dniu 07.10. br. dzieci z Ogniska „Goc?aw”, pod opiek? cioci Maryli, poszli do Teatru Rampa na sztuk? pt. „Bez tytu?u II” w wykonaniu Teatru TON. Aktorzy tej grupy teatralnej to osoby o lekkiej niepe?nosprawno?ci intelektualnej.Przedstawienie bardzo si? podoba?o i nagrodzone by?o d?ugimi brawami.

Podczas spektaklu widzowie mogli zadawa? pytania aktorom, na które odpowiada? twórca i pomys?odawca grupy Piotr Boruta, znany nam z programu „Mam Talent”.


Autor: M. Sowa

2011.09.24.

Udzia? w „Praskich Prezentacjach” – Park Skaryszewski 24.09.2011 r.

W dniu 24 wrze?nia br. nasze Ognisko wraz z Ogniskiem Grochów mia?o przyjemno?? wzi?? udzia? „Po?udniowopraskich prezentacjach”, czyli Pikniku Organizacji Pozarz?dowych. Organizatorem imprezy by?o Stowarzyszenie Promocji Grochowa wraz z organizacjami skupionymi w Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo?ecznego. Piknik trwa? dwa dni (24-25.09 br.).
Przy naszym stanowisku, które znajdowa?o si? nieopodal Muszli koncertowej Parku Skaryszewskiego, odbywa?y si? zaj?cia plastyczne. Zainteresowane dzieci mog?y z masy solnej oraz innych elementów dekoracyjnych (zw?aszcza skarbów jesieni – kasztanów, ?o??dzi, li?ci) „wyczarowa?” oryginalne ozdoby, „ludziki”, oraz to wszystko, co my?l dzieci?ca przyniesieJ. Do zabawy przy??czali si? równie? rodzice i dziadkowie.
Udzia? w Pikniku by? tak?e doskona?? okazj? do zaprezentowania oferty Zespo?u Ognisk Wychowawczych, zaadresowanej g?ównie do rodziców i ich pociech. Obecni wychowawcy, poza prowadzeniem zaj?? plastycznych, odpowiadali tak?e na pytania rodziców, dystrybuowali ulotki ZOW, zach?cali do zapoznania si? z nasza ofert? na stronie internetowej. zobacz zdj?cia
Autor: A. ?widowicz


2011.09.13.

Pierwsze spotkanie z rodzicami

W dniu 13 pa?dziernika po raz pierwszy w tym roku szkolnym odby?o si? spotkanie organizacyjne z rodzicami naszych wychowanków.Po powitaniu drogich Go?ci przez cioci? Hani? zasiedli?my w sali telewizyjnej, by wspólnie obejrze? pokaz slajdów z tegorocznego obozu letniego.Pokaz obudzi? w nas wiele wspomnie?, a tak?e przypomnia?, ile to skarbów historii i architektury oraz pomników przyrody mogli?my podziwia? b?d?c w nadmorskich ?azach.
Po obejrzeniu zdj?? przyszed? czas na przekazanie rodzicom informacji o nowej koncepcji pracy w roku szkolnym 2011/2012. Ciocia kierownik przedstawi?a tak?e kadr? Ogniska, programy wychowawcze realizowane przez nich oraz zach?ci?a wszystkich do wspó?pracy, by wspólnymi si?ami wspiera? i rozwija? nasz? ogniskow? rodzink?.I jak na spotkanie rodzinne przysta?o – przyszed? czas na pocz?stunek. G?ówn? atrakcj? sta?y si? marcepanki z czekolad?, przygotowane przez wychowanków oraz cioci? Maryl? podczas zaj?? kulinarnych.
Po degustacji zaprosili?my rodziców do wspólnej zabawy w kalambury. ?miechu by?o, co nie miara!
Dzi?kujemy przyby?ym rodzicom za obecno??! A nam wszystkim za wspóln? zabaw?.


Autor: A. ?widowicz

Wakacje 2011

Obóz letni - ?azy

O naszym obozie letnim czytaj w zak?adce - "Akcja letnia i zimowa".
0 Komentarzy · 13391 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR