Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 25-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011-2012 MURANÓW
2011-2012 MURANÓW

                             SPRAWOZDANIE Z „LATA W OGNISKU” NA MURANOWIE:


Pierwsze dwa tygodnie wakacji (2-13 lipca 2012 r.) mogli?my jeszcze sp?dzi? razem. Pogoda wyj?tkowo nam sprzyja?a i zach?ca?a do poszukiwania w Warszawie uroczych miejsc wypoczynku „na zielonej trawce”. Zacz?li?my od najbli?szej okolicy, bo na Woli jest gdzie odpocz??. W Parku im. Szyma?skiego odkryli?my nie tylko atrakcyjny plac zabaw,  ale i sztuczny zbiornik wodny, w którym mo?na by?o za?ywa? k?pieli. W?a?nie wodne swawole sprawia?y przy temperaturze powy?ej 35 stopni najwi?cej rado?ci. By?y te? dwa wyj?cia do Parku „Moczyd?o”, na baseny, cho? to miejsce by?o ju? wyj?tkowo oblegane. Nie zrezygnowali?my te? z planów zwiedzania Stolicy. Poszli?my na spacer warszawsk? Starówk?, na d?u?ej zatrzymuj?c si? na Barbakanie, który okaza? si? doskona?ym miejscem do zabawy „w chowanego”. Stamt?d ju? tylko „rzut beretem” nad fontanny, które o tej porze roku s? wyj?tkowo kusz?cym przystankiem po w?drówce sk?panymi w s?o?cu staromiejskimi uliczkami. Nie oparli?my si? pokusie k?pieli!
Z racji na fakt, ?e w?ród uczestników „Lata” przewa?ali m?odsi, nale?a?o zadba? o atrakcje  dla nich, a tych najwi?cej by?o na sto?ecznych placach zabaw. Jeden odkryli?my ju? dawno nieopodal Ogniska, drugi- na Placu Wilsona. Trzeci odwiedzili?my w czasie wycieczki do ?azienek Królewskich. Jedn? z nieoczekiwanych atrakcji tej wycieczki by?o karmienie wyj?tkowo ?akomych  wiewiórek, go??bi i pawi. Poznali?my te? urocze zak?tki Parku- przy Starej Pomara?czarni, w Amfiteatrze, przy pomniku Chopina. Wakacyjne spacery ko?czyli?my lodami!
W czasie „Lata” m?odsi mogli te? nareszcie spróbowa? swoich si? w ogniskowej kuchni. Dwukrotnie eksperymentowali na zaj?ciach kulinarnych, przygotowuj?c pizz?, nale?niki, sernik i wafelki czekoladowe. Palce liza?! Czas wakacyjnej akcji „Lata w Ognisku” min?? niepostrze?enie, teraz zostan? tylko zdj?cia i pogodne wspomnienia.

Opracowa?a: Hanna Przybi?skaPiknik „Korowód Wolski 2012”:

20 maja Pracownicy i Wychowankowie Ogniska „Muranów” wzi?li udzia? w „Korowodzie Wolskim”. Jest to piknik, który na sta?e ju? wpisa? si? w „krajobraz wolski”. „Korowód” jest prezentacj? dzia?a? pomocowych instytucji, placówek i organizacji pozarz?dowych, dzia?aj?cych na rzecz mieszka?ców Dzielnicy. W pikniku wzi??o udzia? ponad 70 uczestników, co ?wiadczy o rozmachu przedsi?wzi?cia. Ognisko „Muranów” mia?o swoje w?asne, bardzo barwne stoisko, które przyci?ga?o osoby odwiedzaj?ce Park Sowi?skiego tablicami informacyjnymi, loteri? fantow?, grami stolikowymi i kolorowankami. Spore zainteresowanie wzbudzi?a loteria, bo ka?dy los wygrywa?, a do zdobycia by?y zabawki, pi?ki, artyku?y papiernicze i wiele, wiele innych. Obs?ug? loterii zaj?li si? starsi wychowankowie: Aga, Damian, Piotr, Damian, Patryk i nasza wolontariuszka Ania, którzy udzielali te? odwiedzaj?cym nasze stoisko informacji o Ognisku. Któ?, jak nie wychowankowie, lepiej wie, czym mo?na przyci?gn?? pod „ogniskowe skrzyd?a”! Pogoda w tym dniu by?a a? nadto s?oneczna, nasze gry stolikowe i kolorowanki dawa?y szans? wytchnienia po intensywnym zwiedzaniu ponad 70 stoisk. Na pikniku mieli?my bardzo sympatyczne towarzystwo. Obok rozstawi? swoje stanowiska Wydzia? Sportu i Rekreacji. Nasi wychowankowie ch?tnie zmierzyli si? z wyzwaniami torów przeszkód i konkurencjami zr?czno?ciowymi. Po s?siedzku by? te? namiot i wielka mata do walk karate Mazowieckiego Klubu „Smok”. Cz?sto zagl?dali do nas m?odzi karatecy i ich opiekunowie.
„Korowód” jest okazj? do nawi?zania nowych kontaktów mi?dzy organizacjami, podtrzymania ju? istniej?cych. Mogli?my te? zaprezentowa? dzia?ania naszego Ogniska, zach?ci? mieszka?ców Woli do korzystania z pomocy i wsparcia, jakie oferujemy dzieciom i ich rodzinom. Mamy nadziej?, ?e zostali?my zauwa?eniJ

Opracowa?a: 
Hanna Przybi?ska

zdj?cia...
 PRZED EURO 2012 J 

10 maja mieli?my w Ognisku „Muranów” ciekawe i wielce pouczaj?ce spotkania z Pani? m?odszy aspirant Agnieszk? Makowsk?. Wspó?praca z Pani? policjant trwa ju? kilka lat i zaowocowa?a wieloma pogadankami nt. ryzykownych zachowa? dzieci i m?odzie?y. Tym razem „pod lup?” znalaz?o si? EURO 2012, ze swoimi blaskami i cieniami. To wielkie ?wi?to europejskiej pi?ki niesie ze sob? niestety wiele zagro?e?, które Pani Agnieszka u?atwi?a nam dostrzec i nazwa?. Wyja?ni?a, jak w tym czasie b?d? funkcjonowa? s?u?by porz?dkowe w Warszawie. Najwa?niejsze jest, by ka?dy z nas zadba? o w?asne bezpiecze?stwo, unikaj?c miejsc, które tworz? potencjalne zagro?enie i trzymaj?c si? z daleka od „kiboli”. Udzieli?a nam praktycznych wskazówek, co robi?, gdy czujemy si? zagro?eni, opowiada?a o pouczaj?cych sytuacjach ze swojego policyjnego do?wiadczenia. Korzystaj?c z okazji przypomnia?a nam te? zasady bezpiecznego wypoczynku w czasie zbli?aj?cych si? wakacji.

Pani Agnieszko, bardzoooooo dzi?kujemyJ
 

Zdj?cia....

                
                                             Wielkanoc 2012

             Wielkanoc to jedna z najwa?niejszych uroczysto?ci w naszej Muranowskiej Rodzinie.
Przy ?wi?tecznym stole spotykaj? si? doro?li i obecni wychowankowie, ich rodziny, znajomi
i przyjaciele. Tak by?o i w tym roku.
Oczywi?cie wszystko zacz??o si? od przygotowa?, a wi?c produkcji kartek ?wi?tecznych, wysy?ania sms - ów, e - maili, wszelkimi mo?liwymi sposobami zawiadamiali?my si? o terminie spotkania. 
Potem odby?y si? wielkie porz?dki, w których aktywnie uczestniczyli Rodzice. Sprz?tali, prasowali obrusy, ustawiali meble, pod wodz? Cioci Beaty, po gospodarsku krz?tali si? po Ognisku. Wszystko musia?o by? gotowe na „tip- top”.
I wreszcie nadszed? termin spotkania.
We wtorek, 3 kwietnia 2012 roku Rodzina Muranowska spotka?a si? w Kurnikowie ! Tak… tak… w Kurnikowie, gdzie „przenios?y” nas z programem artystycznym Cioteczki: Hania i Edytka wraz z Damianem – re?yserem ca?ego zamieszania. Weszli?my w sam ?rodek o?ywionej debaty pi?knych i dorodnych „Kur” ( Damian, Kuba, Patryk, Piotrek, Adrian )  i „Koguta”( ?ukasz ), którzy przygotowywali jajka na sto?y wielkanocne
J i rozwi?zywali problem z „Niesfornym Jajem”  ( Sebastian ). A jakie? to „ptactwo”  by?o zdolne !!! Nie tylko potrafi?o pi?knie mówi? !  „Kury” te pi?knie ?piewa?y i, co by?o niesamowite, ta?czy?y!!! J Mia?y przy tym ogromne poczucie humoru, którym wprawi?y nas w radosny nastrój. By? tam te? bardzo nie?mia?y, ale przesympatyczny „Zaj?c Szarak” ( Piotr ). To by?a naprawd? niezwyk?a wizyta w tym Kurnikowie !!! J
Potem „wrócili?my” na Muranów i po ?yczeniach ?wi?tecznych Cioci Hani, podzi?kowaniach Rodzicom i Przyjacio?om za wspieranie naszych dzia?a?, rozpocz??a si? biesiada. Na sto?ach pojawi?y si? potrawy i ciasta przygotowane przez Cioci? Agnieszk? i  Ani? - doros?? wychowank? oraz mamy naszych obecnych wychowanków.Dobrze nam by?o razem. Du?o rozmawiali?my, wspominali?my i ?miali?my si?. Dooko?a sto?ów przez ca?y czas biega?a gromadka Maluchów, która co jaki? czas dawa?a o sobie zna?. One te? mi?o sp?dzi?y czas na swobodnej zabawie i poznawaniu nowych kolegów. Ro?nie nam m?ode pokolenie.
Spotkanie wielkanocne to ju? przesz?o??, mi?e wspomnienie, kolejna pi?kna karta w historii Muranowskiej Rodziny. J 

Opracowa?a: Beata Brzezi?ska – D?wigaj


Zdj?cia...


2012.04.03 Zapraszamy na Kolacj? Wielkanocn?
 zaproszenie1.jpg

MI?DZYOGNISKOWY DZIE? KOBIET NA „MURANOWIE”:

 

 Jak co roku na „Muranowie” ?wi?towali?my Dzie? Kobiet. Tym razem odby? si? on w ?rod?
14 marcaZaproszeni Go?cie jak zawsze dopisali, w tym roku by?y  to a? 74 osoby, z czego bardzo si? cieszymy, gdy? ?wiadczy to o fakcie, ?e wszyscy dobrze si? u nas bawi?.Jak zwykle postawi?y?my na dobr? zabaw?. Ca?y wieczór zaplanowa?y i prowadzi?y Ciocie: Beata i Edyta. Nie oby?o si? oczywi?cie bez pomocy dzieciaków , które licznie uczestniczy?y we wszystkich przygotowaniach, pocz?wszy od dekoracji. przez opraw? muzyczn?, na pocz?stunku i obs?udze szatni sko?czywszy.
By?a ?wietna muzyka, taniec, masa konkursów z drobnymi nagrodami i oczywi?cie du?o dobrej zabawy, humoru i pysznego jedzenia.
Nie zabrak?o tak?e niespodzianek przygotowanych przez  ”ekip? muranowsk?”.
Najpierw wyst?pi?a grupa taneczna, która pod  wodz? Natalki i Ani przygotowa?a uk?ad w prezencie dla wszystkich zgromadzonych pa?. W tej kwestii nie zawiedli równie? nasi ogniskowi m??czy?ni, reprezentowani przez Patryka i Damianka.  Przygotowali oni wyst?p wokalno – taneczny, który chyba u wszystkich wywo?a? u?miech na twarzy. 
Mamy nadziej?, ?e wszyscy zaproszeni Go?cie dobrze si? u nas czuli, ?wietnie  bawili i dopisz? za rok na podobnej imprezie.

 Opracowa?a:Edyta Dalmata

2012.03.14 Dzie? Kobiet - zapraszamy
zaproszenie.jpg         Walentynki – „T?usty czwartek” na Muranowie


W walentynki, czyli 14 lutego w Ognisku królowa?a poczta Walentynowa,z?o?ona z kolorowych kopert przygotowanych na zaj?ciach plastycznych z Cioci? Beat?. Ka?dy mia? swoj? „kolorow? skrzynk? pocztow?”, w której znalaz? wiele mi?ych i radosnych s?ów o sobie i do siebie. Oczywi?cie odby?y si? równie? „wielkie poszukiwania” adresatów. ?miechu by?o co niemiara
J.

 Tego dnia przyszed? te? do Ogniska mi?y telegram:
 
               „T?USTY CZWARTEK”
  STOP
               OGNISKO „MURANÓW”  STOP
           CZWARTEK 16 lutego 2012 r. STOP
                  GODZ. 17.15 – 19.00  STOP
                       ZAPRASZAM  STOP
                        CIOTKA BEATA 

Z rado?ci? i dobrymi humorami spotkali?my si? w „t?usty czwartek” du?? grup? w Ognisku i jak nakazuje  tradycja bawili?my si? i objadali?my p?czkami
i s?odyczami. Nie grozi?y nam przy tym ?adne konsekwencje, bo du?o ta?czyli?my i ruszali?my si?.
Ca?o?? imprezy prowadzi?a ciocia Beata.  By?y zawody, konkursy, ta?ce. Du?o rado?ci sprawi?y nam zadania „Karmienie w parach”, „Wy?cigi rodzin”, „Taniec balonów” czy „Figury lodowe”.
Uczestnicy wykazywali si? du?? aktywno?ci? i pomys?owo?ci?. Jak zwykle opraw? muzyczn? przygotowali Kuba, Damian i Piotrek. Ten bardzo profesjonalny team zawsze trafia w nasze gusta i sprawia, ?e ta?czymy z ochot? do upad?ego.
Mieli?my te? nadwornego fotografa. Agnieszka zrobi?a profesjonalny reporta? z imprezy, na którym wida?, jakie doskona?e dopisywa?y nam humory.
 
A kiedy pora by?a ju? pó?na, rozeszli?my si? do domów, uginaj?c si? pod ci??arem prezentów i z baga?em pozytywnych prze?y?. Dobrze by?o sp?dzi? wspólnie czas na radosnej, beztroskiej zabawie J.

Opracowa?a: Beata Brzezi?ska - D?wigaj

zobacz zdj?cia....

FERIE NA „ MURANOWIE”


W tym roku akcja „ Zima w mie?cie” na Muranowie trwa?a od 16 – 20. 01.2012 . W drugim tygodniu dzieciaki sp?dza?y czas ze swoimi rodzicami, dziadkami i przyjació?mi,
a w Ognisku by? ma?y remoncik.
U nas cho? krótko, by?o niezwykle mi?o i naprawd? intensywnie.
 
·         Poniedzia?ek by? dniem domowym, tj. sp?dzili?my go wspólnie nigdzie nie wychodz?c. Mimo to nikt si? nie nudzi?! Ciocia Beatka zorganizowa?a zaj?cia plastyczne, pó?niej ciocia Hania zabra?a nas w ?wiat magicznych sztuczek cyrkowych dla pocz?tkuj?cych. W tym czasie starsi mogli pogra? w tenisa sto?owego, gry planszowe, albo zwyczajnie poby? ze sob? i porozmawia?J. Tego dnia odwiedzi?a nas tak?e Pani Dyrektor - El?bieta Tatarowicz wraz z p. Andrzejem Rosi?skim z Biura Polityki Spo?ecznej.
 
·         We wtorek zaraz po ?niadaniu wybrali?my si? ca?? gromadk? na sanki. By?o rewelacyjnie! Po szale?stwach saneczkowych rozgrzewali?my si? przy filmie „ Król Lew 3” i pysznym obiadku.
 
·         ?roda to przede wszystkim „stadny” wypad na kr?gle do RCR HulakulaJ.
 
·         Na czwartek zaplanowali?my sobie muranowsk? edycj? „ Mam Talent”. Ka?dy przed szacownym jury i znakomit? publiczno?ci? móg? zaprezentowa? swój niebywa?y talent. Rado?ci by?o co nie miara ! Uspokoili?my si?, troch?, dopiero po po?udniu podczas zaj?? kulinarnych z cioci? Edyt?.
 
·         W pi?tek nasz? „Zim? w mie?cie” zako?czyli?my wspólnym wyj?ciem na lodowisko
„Moczyd?o” . Takim oto sposobem min?? nam pierwszy tydzie? ferii. A? ?al by?o si? rozstawa?. 
 

Opracowa?a: Edyta Dalmata

zobacz zdj?cia...


2011.12.20
                                                     Wieczerza Wigilijna
 
Tradycyjnie ju?  Wieczerza Wigilijna w Ognisku „Muranów” zgromadzi?a liczne grono rodziców i doros?ych wychowanków, którzy przybyli ze swoimi pociechami. Nasze Ognisko przyj??o po swój dach ponad 60 Go?ci! Kiedy zbli?aj? si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia, szczególnie wa?ne staje si? dla nas poczucie przynale?no?ci do Ogniskowej Rodziny!

Dzie?, na który wszyscy z niecierpliwo?ci? czekali, przyszed? 20 grudnia. Ju? na pó? godziny przed uroczysto?ci? (od 17.30) w drzwiach Ogniska zacz?li pojawia? si? pierwsi Go?cie. W szatni wita? ich nasz kolega- Mariusz, czuwaj?cy, by ka?dy dosta? numerek od swojego okrycia. Nasza szatnia sta?a si? wyj?tkowo gwarnym i radosnym miejscem, bo to tutaj dochodzi?o do pierwszych, wzruszaj?cych spotka?, czasem po wielu latach.  Dla wszystkich dzieciaków wa?na w tym dniu by?a obecno?? Rodziców. Jeszcze kilka dni wcze?niej ochoczo pomagali nam w porz?dkach, a teraz wspólnie zasiedli do wigilijnego sto?u. To w?a?nie dzi?ki Rodzicom mogli?my przygotowa? tak okaza?? uroczysto??. Dzi?kujemy.

Wigilijne spotkanie rozpocz??o si? od programu okoliczno?ciowego, opartego na poezji ksi?dza Twardowskiego, przeplatanej tradycyjnymi, polskimi kol?dami. Wyst?pi?o w nim a? 17 wychowanków, a nad opraw? muzyczn? czuwali Piotr, Kuba i Damian.   Wyst?p nagrodzony zosta? ciep?ymi brawami i podzi?kowaniami dla ma?ych aktorów i opiekuna artystycznego- Cioci Beaty.

No w?a?nie- nasza Ciocia obchodzi?a w tym roku swój zacny jubileusz pracy. Postanowili?my podzi?kowa? jej za pi?kne, wspólne 25 lat. Przez te wszystkie lata dzieli?a si? sob? i pozwoli?a nam sta? si? cz?stk? swojego ?ycia!!! Przygotowali?my dla naszej Cioci big- cukierka (= laurk?) i kalendarz okoliczno?ciowy. Wzruszy?a nam si? kobietka…

Przyszed? te? czas na ?yczenia- te oficjalne Cioci Hani i te bardziej osobiste, przy dzieleniu si? op?atkiem. Po ?yczeniach mogli?my posmakowa? specja?ów sto?u wigilijnego. By?a ryby, krokiety z barszczem, kapusta wigilijna, ciasta, a wszystko przygotowane wspólnymi si?ami Cioci Agnieszki i Rodziców. W?ród ciast znalaz?y si? wigilijne pierniki upieczone przez nasz? ekip? kulinarn? pod okiem Cioci Edyty. Nie sposób by?o oprze? si? tym smakowito?ciom! W tym roku obs?ug? kelnersk? sto?ów zaj??y si? 3 kole?anki- Natalka, Zuzka i Paulina, a „kierownikiem sali” by? Damian i to on czuwa? nad ca?o?ci?. Z kolei Aga i Kuba podawali Go?ciom kaw? i herbat?. Tym samym starsi wychowankowie czuli si? wspó?gospodarzami uroczysto?ci.

Wszyscy niecierpliwie oczekiwali?my przybycia ?wi?tego Miko?aja. Kiedy wreszcie do nas zawita?, przyniós? paczki pe?ne ?akoci, które ucieszy?y wszystkich obdarowanych, bez wzgl?du na wiek.

Jak to zwykle przy takich okazjach, czas p?yn?? nieub?aganie. Nie wiadomo kiedy min??y dwie godziny prawdziwie rodzinnego spotkania. Dobrze jest mie? tak liczn? i blisk? sobie Rodzin?!!!

Opracowa?a : Hanna Przybi?ska

zobacz zdj?cia...

2011.10.28

                                    Spotkanie przy grobie „Dziadka”. 

Kiedy zbli?a si? 1 listopada, w sposób szczególny wracamy pami?ci? do naszych bliskich, którzy ju? odeszli. Odwiedzamy ich groby, porz?dkujemy je, zapalamy znicze.
W pi?tek, 28 pa?dziernika, z Muranowa wyruszy?a na Pow?zki poka?na grupa Ogniskowców, by pochyli? si? nad grobem Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
Kilka osób po raz pierwszy znalaz?a si? w tym miejscu. Stoj?c przy grobie, powspominali?my przez chwil?, a wychowawcy przypomnieli nam, kim jest „Dziadek” dla ogniskowej rodziny. To jemu zawdzi?czamy powo?anie naszego Ogniska ponad 50 lat temu! Odwiedza?a je wielokrotnie jego córka, która te? spoczywa w rodzinnym grobie. Zapalili?my znicze na znak naszej o nich pami?ci…
Wizyta na Pow?zkach, nekropolii narodowej, sta?a si? dla nas okazj? do odwiedzenia innych mogi?- powsta?ców z 1863. r., Powstania Wielkopolskiego i Powsta? ?l?skich. Zatrzymali?my si? te? przy grobach Sybiraków. To by?a bardzo pouczaj?ca lekcja historii i patriotyzmu. Mamy w naszych dziejach wydarzenia wielkie, z których mo?emy by? dumni.  

Opracowa?a:Hanna Przybi?ska
0 Komentarzy · 12316 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR