Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 30-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 - 2012 GROCHÓW

2011 - 2012 GROCHÓW

2012.08.17 - 06 Lidzbark Welski

zobacz foto...

W poniedzia?ek 6 sierpnia punktualnie stawili?my si? na zbiórce. Kolorowy Mercedes szybko zawióz? nas do naszego o?rodka ("Pod Lipami") w Lidzbarku Welskim. Jeszcze tego popo?udnia k?pali?my si? w pobliskim Jeziorze Lidzbarskim.
Nast?pnego dnia pogorszy?a si? pogoda i nie by?o warunków do k?pieli w jeziorze. Mimo to atracji i zabaw nie brakowa?o. Byli?my na dwóch wycieczkach autokarowych - w miasteczku westernowym w Grudzi?dzu oraz w Toruniu, gdzie m.in. uczyli?my si? wypieka? pierniki wed?ug starodawnej receptury w Muzeum Piernika.
Brali?my udzia? w "dniu aktywnym" (guady, paintball, nordic walkig, rywalizacje dru?ynowe w zabawnych konkurencjach), w w?drówce wokó? Jeziora Lidzbarskiego, w dwóch grach terenowych, w zaj?ciach plastycznych (rozpocz?li?my ju? przygotowania do projektu zwi?zanego z ochron? ptaków w Polsce); p?ywali?my po jeziorze na rowerach wodnych, zwiedzili?my Muzeum Po?arnictwa . Bawili?my si? na dyskotekach, kalamburach, Szalonym Konkursie Talentów, zabawach sportowych; brali?my tak?e udzia? w zaj?ciach zwi?kszaj?cych nasze umiej?tno?ci spo?eczne.
Humory nam dopisywa?y, a czasu na nud? nie by?o wcale.
By? mo?e w przysz?ym roku ponownie przyjedziemy do Lidzbarka, bo cho? poznali?my wiele zak?tków tego miasta, to wiemy, ?e jest tu jeszcze wiele ciekawostek wartych naszego odkrycia :)
2012.06.28 Zako?czenie roku szkolnego i ogniskowego

zobacz foto...

W czwartek 28 czerwca br. zamiast w jadalni - usiedli?my w kr?gu w naszym ogrodzie. Ciocia Ania - nasza Ciocia Kierownik - podsumowa?a nasz? prac? w ca?ym roku szkolnym. Ka?demu z nas podzi?kowa?a za jego wk?ad w ?ycie Ogniska. Mi?e by?o to, ?e ka?dy z nas us?ysza? raz jeszcze o swoich sukcesach - wielkich i tych nieco skromniejszych - oraz to, jak wa?na jest jego praca w tworzenie naszego ogniskowego domu.
Po tym sympatycznym spotkaniu - tradycyjnie ju? - rozpalili?my grilla :)
Jeszcze w maju ...

2012.05.31
zobacz foto...

- W czwartek 31 maja br. w naszym Ognisku odby? si? trzeci ju? Piknik Rodzinny. Odwiedzili nas m.in.: Pan Burmistrz - Adam Grzegrzó?ka, Pani Dyrektor ZOW - El?bieta Tatarowicz, Ciocia Joanna Judzi?ska - Prezes TPDUl, Pani Agnieszka Pomaska - przedstawiciel O?rodka Pomocy Spo?ecznej, przedstawiciele Ognisk Goc?aw i Dudziarska, Pani Paulina - przedstawiciel Ruchu ATD.
W tym roku has?em imprezy by?y "Wakacyjne Przygody". Przygotowali?my dziesi?? stanowisk, w których zamieszczone by?y ciekawostki wybranych krajów ?wiata oraz zwi?zane z nimi konkurencje zr?czno?ciowe i zabawy. Poznali?my wi?c; Turcj? i taniec derwiszów (chusta Klanzy), Egipt i raf? koralow? (slalom w p?etwach), Brazyli? i jej karnawa? (nauka ta?ca), Indie i o?wiecenie umys?u (mind flex), faun? Australii i kangura olbrzymiego (skoki w worku), Hiszpani? i "tomatinos" (zdeptanie balonów), Norwegi? i jej sport narodowy (narty czteroosobowe), Japoni? i jej talenty (karaoke); Wujek Marcin przeprowadzi? konkurs wiedzy geograficznej i historycznej.
Tradycyjnie ju? mieli?my pyszny pocz?stunek - grill, pizz?, i s?odko?ci przygotowane przez naszych rodziców. Bardzo nam smakowa?o, za co ogromnie dzi?kujemy.

SERDECZNE PODZI?KOWANIA:
- Gor?co dzi?kujemy Pizzerii Dominium za pizz? :)
- Dzi?kujemy Ognisku Starówka za wypo?yczenie grilla :)
- Dzi?kujemy naszym Rodzicom za pyszne ciasta :)
- Dzi?kujemy wszystkim go?ciom za przybycie i udzia? w zabawie :)

"Na Pikniku by?y: Kie?baski, ?piewanie, pocz?stunek - ciasta i napoje. Przyjecha?y do nas inne Ogniska - Goc?aw i Dudziarska; ich wychowankowie z ch?ci? uczestniczyli w zabawie i nie trzeba by?o ich do niczego nagania?. By?y przeró?ne zabawy: chodzenie w parach na nartach, skakanie w workach, chodzenie w p?etwach. Wolontariusze pomagali w u?o?eniu pocz?stunku i wniesieniu róznych rzeczy do Ogniska. Ciocia Ania mia?a swoje przemówienie, w które wszyscy si? ws?uchali.
Wszyscy dzi?kujemy za wspania?? zabaw?". Mariusz G.
2012.05.27
- W niedziel? 27 maja br. Wujek Pawe? z m?odszymi dzie?mi pojecha? na spektakl pt. "Piotru? Pan" do Teatru Kapitol. Bilety otrzymali?my dzi?ki Cioci Teresie, za co ogromnie dzi?kujemy :)

- W niedziel? 27 maja br. grupa muzyczna pojecha?a z Wujkiem Kazikiem na piknik do Ogniska ?wider. By?o mi?o, wiele atrakcji, pogoda dopisa?a. Nasi arty?ci zaprezentowali piosenki, którymi wy?piewali swoje nagrody na festiwalu.
2012.05.25
- W pi?tek 25 maja br. na Starej 4 odby?a si? Spartakiada. Nasze Ognisko przygotowa?o stanowisko z gr? mind flex. By?o wiele atrakcji - m.in. konkurs wiedzy o sporcie, uk?adanie napisu z jab?ek, skoki na pi?ce, kolorowanie, malowanie twarzy. By?y te? wyst?py muzyczne, na których nie zabrak?o piosenki "Ko ko Euro spoko" ;)
2012.05.24
- W czwartek 24 maja br. Ciocia Ania z grup? dzieci by?a na pikniku w Ognisku "Praga" . Bardzo podoba?y si? wyst?py cyrkowców, zabawy na trampolinie oraz ba?ki mydlane. By? te? grill. Wszyscy dobrze si? bawili, za co gor?co dzi?kujemy gospodarzom.
2012.05.17
- W czwartek 17 maja br. uda?o nam si? zaskoczy? Wujka Kazika niespodziank?. Chcieli?my podzi?kowa? za przygotowanie uczestników do festiwalu piosenki w ?widrze oraz dobry humor, który zawsze ze sob? przywozi. Przygotowali?my dla niego tort, a nasze Ciocie za?piewa?y dla niego piosenk? pt. "Kaziu - zakochaj si?"

2012.05.12  Widz?, Szukam, Eksploruj?
Po raz drugi wzi?li?my udzia? w projekcie WISE, do którego zaprosi?o nas Centrum Nauki Kopernik. W tym roku równie? prezentowali?my opracowany przez nas projekt podczas XVI Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, który odby? si? w dniu 12 maja w Warszawie. Odby?o si? kilka spotka?, podczas których przeprowadzili?my „burz? mózgów”, zaw??yli?my nasze propozycje oraz zdecydowali?my si? na realizacj? naszego projektu; podzielili?my zadania – zgodnie z mo?liwo?ciami i zainteresowaniami dzieci (zdobycie informacji z internetu – dot. m.in. warto?ci spalanych kalorii podczas ró?nych form aktywno?ci fizycznej, wykorzystania ta?ca dla zdrowia, zasad dbania o swoje zdrowe serce, itp., namówienie rodziców do pomocy w realizacji prezentacji podczas Pikniku, przygotowanie si? do roli instruktorek ta?ca, itp.); wykonali?my tak?e wst?pne „badania” w Ognisku – ch?tne dzieci podda?y si? mierzeniu ci?nienia przed ta?cem, ta?czy?y Zumb?, a nast?pnie ponownie poddane zosta?y badaniu ci?nienia i pulsu. U wi?kszo?ci uczestników (poza jedna osob?) zauwa?yli?my wzrost warto?ci ci?nienia i pulsu.


Nasza prezentacja pod nazw?: "ENERGIA = ?YCIE" wygl?da?a nast?puj?co:

- w dwóch punktach w namiocie przeprowadzane by?y pomiary ci?nienia i pulsu ci?nieniomierzami automatycznymi u ch?tnych uczestników Pikniku - dokona?y tego mamy naszych wychowanków, które z zawodu s? piel?gniarkami; wyniki pomiarów zapisane zosta?y na kartach, które po zako?czeniu "badania" zosta?y wr?czone uczestnikom;

- w tym czasie osoby oczekuj?ce na swoje "badanie" oraz zainteresowane ta?cem - mog?y zapozna? si? ta?cem ZUMBA; taniec w wykonaniu naszych wychowanek prezentowany by? na laptopie w namiocie; - po utworzeniu grupy z osób ch?tnych (równie? tych, u których zosta?o zbadane ci?nienie) nasze wychowanki zaprasza?y je do nauki tego ta?ca; zabawa mia?a miejsce w namiocie; - po zako?czeniu nauki ta?ca - osoby ch?tne ponownie bada?y swoje ci?nienie oraz puls i odebra?y kartki ze swoimi pomiarami (wykonanymi przed i po ta?cu); mog?y tak?e zapozna? si? z informacjami dotycz?cymi prawid?owych warto?ci ci?nienia, pozytywnego wp?ywu ta?ca na zdrowie i ?ycie ludzi, „Przykaza? zdrowego serca”, pozna?y równie? warto?ci spalanych kalorii podczas wybranych form aktywno?ci fizycznej; te informacje umieszczone by?y na tablicach, które ze sob? przywieziemy.


Celem
naszego projektu by?o zach?cenie uczestników do okresowego badania ci?nienia i pulsu oraz zach?cenie ich do uprawiania ró?nych form aktywno?ci fizycznej. Fascynacja naszych wychowanek ta?cem Zumba – zosta?a przedstawiona jako pozytywny przyk?ad
2012.04.19
Jubileusz w ?widrze


W czwartek 19 kwietnia br. w ?widrze po raz dwudziesty pi?ty odby? si? Festiwal Piosenki.

Jak co roku – ch?tnie zg?osili?my si? do eliminacji, przygotowywa? nas Wujek Kazik. Do fina?u zakwalifikowa?y si?: Kasia ?wieczka z chórkiem oraz Dominika Gruza.Na Festiwal pojecha?o dziesi?? osób pod opiek? Wujka Paw?a oraz mama Kasi.Kasia za?piewa?a piosenk? „Samoloty”, towarzyszyli jej Wiktoria Melszty?ska, Dominika Gruza oraz Arek Ro?nowski. Kasia zaj??a czwarte miejsce w kategorii dzieci m?odszych (wygra?a gitar?) a Arek – zosta? nagrodzony „za osobowo?? sceniczn?” (i wróci? do domu z rowerem).Dominika otrzyma?a wyró?nienie w kategorii dzieci starszych za pi?kne wykonanie piosenki „Karuzela”, nagrodzona zosta?a odtwarzaczem Mp3.Tradycyjnie ju? pocz?stowani zostali?my lodami i kolacj?; oddali?my g?osy na piosenk? publiczno?ci. Mi?? niespodziank? by? dla nas wyst?p zespo?u „Pobudka”.Bardzo nam si? podoba?o, do domu wrócili?my po godzinie dwudziestej pierwszej.


Klaudia S., Paulina M., Ciocia Asia


2012.03.29 Wielkanocny obiad

W czwartek 29 marca br. spotkali?my si? na uroczystym obiedzie z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Wielkanocnych. W naszym spotkaniu uczestniczy?a Pani El?bieta Tatarowicz – Dyrektor ZOW.
Tradycyjnie ju? rozpocz?li?my przygotowanym przez nas wyst?pem; dzieci m?odsze wyrecytowa?y wierszyki, dzieci starsze – przypomnia?y fragment „Pch?y Szachrajki” Jana Brzechwy, w którym Pch?a „pomys?owo” rozwi?zuje problem braku rodzynek w wielkanocnym cie?cie. Pani Dyrektor z?o?y?a nam ?yczenia; wyrazi?a te? s?owa uznania dla zawsze pomocnej m?odzie?y ogniskowej – naszych wolontariuszy. Ciocia Ania – nasza Pani Kierownik – równie? ?yczy?a nam Weso?ych ?wi?t, po czym zaprosi?a nas do obiadu. Obiad by? pyszny, pyszne by?y te? ciasta, za co dzi?kujemy szczególnie Cioci Ma?gosi, Cioci Teresie, Tomkowi i rodzicom.
2012 .03.10 ... jeszcze o Turnieju

W sobot? 10. 03. 2012 r. byli?my na Grze Miejskiej „Ocali? od zapomnienia – ?ladami Dziadka Lisieckiego” zorganizowanej przez ZOW i TPDUl. Bra?o w niej udzia? 13 dru?yn, w tym 11 Ognisk ZOW, Klub „Izis” i Ognisko „Dudziarska”. Zadanie rozpoczynaj?ce gr? polega?o na tym, ?e musieli?my u?o?y? powiedzenie Dziadka. Pierwszym zadaniem dla naszego Ogniska by?o za?piewanie trzech zwrotek hymnu „Kurier Czerwoo…”. Drugie zadanie odby?o si? na ulicy D?ugiej – musia?y?my rozda? 20 ulotek ZOW w 2 minuty. Trzecie zadanie odby?o si? w Ognisku „Praga”; trzeba by?o zada? jak najwi?cej pyta? dotycz?cych Ognisk w czasie Powstania Warszawskiego, a nast?pnie odpowiedzie? na 5 pyta?. W tym samym Ognisku by? posi?ek i czwarte zadanie, które polega?o na wypisaniu 10 regu? Dziadka. Pi?te zadanie odby?o si? w Parku Praskim. Wykona?y?my slalom na dwuosobowych nartach. Pomi?dzy zadaniami napisa?y?my wiersz dotycz?cy Dziadka i Ognisk. Na szóste zadanie wróci?y?my na Starówk?. Zadanie to polega?o na poprawieniu b??dów na stronie ZOW. Ostatnie zadanie to uzupe?nienie komiksu z ?ycia Dziadka. Ze wszystkich zada? najbardziej podoba?o nam si? rozdawanie ulotek, pisanie komiksu i narty. Nasze Ognisko zaj??o drugie miejsce i nie mo?emy si? doczeka? kolejnej Gry Miejskiej.
Dominika G., Wiktoria M., Kasia ?.
2012.03.10 XIV Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim.

Turniej odby? si? w formie Gry Miejskiej pn. "Ocali? od zapomnienia. ?ladami Dziadka Lisieckiego". Pomys?odawc? i koordynatorem zabawy by? Pawe? Radkowski. W Turnieju wzi??o udzia? trzyna?cie 4-osobowych reprezentacji.
czytaj wi?cej...

2012. 03. 01 WERNISA? NA GROCHOWIE
zobacz foto...

1 marca w Ognisku „Grochów” odby?o si? podsumowanie Konkursu Plastycznego „Podró? po krajach Unii Europejskiej” oraz wystawa prac. Wernisa? otworzy?a Pani Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych - Pani Beata Chyz – Banek. Na wystaw? przyby?o wielu go?ci, by? Burmistrz Dzielnicy Praga Po?udnie – Pan Adam Grzegrzó?ka, przedstawicielka firmy Accenture Sp. z o.o. Pani Justyna Moszczy?ska, Pan Pierre Klein z Francji, Pan Jan Darasz z Anglii oraz mnóstwo najwa?niejszych go?ci, czyli artystów – autorów prac wraz z wychowawcami z Ognisk.

Jednym z pierwszych punktów spotkania by?o og?oszenie wyników. Najpierw nagrodzono autorów wyró?nionych prac, pó?niej pierwsze miejsca. Dyplomy wr?cza?a Pani Dyrektor Beata Chyz – Banek, a upominki fundatorzy nagród – Pan Burmistrz – Adam Grzegrzó?ka oraz Pani Justyna z Firmy Accenture. Docenili?my trud wszystkich m?odych artystów i ka?dy uczestnik konkursu otrzyma? dyplom oraz upominek. Po wr?czeniu nagród g?os zabra? Pan Burmistrz – Pan Adam Grzegrzó?ka, któremu wszystkie prace bardzo si? podoba?y.

Na wernisa? uda?o si? dotrze? tylko po?owie z jurorów – Panu Pierre'owi z Francji oraz Panu Janowi z Anglii. Panowie mówili o trudnym zadaniu, którego si? podj?li, mianowicie o ocenie prac oraz powiedzieli kilka s?ów o sobie. Pan Jan Darasz urodzi? si? w Anglii i dopiero od dwóch lat mieszka w Polsce, jest rysownikiem, wykonuje ilustracje satyryczne do brytyjskiej prasy finansowej. Natomiast Pan Pierre Klein pochodzi z Francji, w Polsce mieszka od kilku lat. Jest reprezentantem ruchu Tapori w Polsce. Wspó?pracuje z dzie?mi i m?odzie?? z ca?ego ?wiata. Pan Pierre uczy? nas francuskiej piosenki pt. „Alouette, gentille Alouette” (czyli „Skowronku, ?adny skowronku”). Wujek Kazik Zawadzki pomaga? w ?piewaniu i kilku osobom uda?o si? opanowa? ten trudny tekst po francusku. Pan Pierre mia? jeszcze niespodziank? dla najm?odszych uczestników konkursu - Joasia Radzicka i Justyna Pu?a to najm?odsze autorki prac, które otrzyma?y od Pana Pierre'a breloczki z wie?? Eiffla.

Natomiast Pan Jan powiedzia? nam kilka s?ów o Anglii i zaprosi? do udzia?u w jednej z najpopularniejszych brytyjskich zabaw halloween’owych, mianowicie wy?awiania jab?ek z miski wody. Ch?tnych by?o wielu i dzi?ki temu wszystkie jab?ka zosta?y wy?owione, niektóre nawet po kilka razy

Jak na Wernisa? przysta?o nie zabrak?o na naszych sto?ach pysznych smako?yków, ale najwi?ksz? atrakcj? by?a pizza, któr? ufundowa?y nam pizzerie Dominium i Da Grasso. Dzi?kujemy!

Po pizzy i zabawach Wujek Pawe? Radkowski zaprosi? do udzia?u w krótkim konkursie wiedzy o krajach Unii Europejskiej. A na zako?czenie Wujek Kazik przygotowa? mi?dzynarodowy mix piosenek. Rozchodzili?my si? do domów w rytm francuskich „Kaczuch”, „Kankana” i portugalskiej piosenki „Mossa, mossa”.

By?o nam bardzo mi?o go?ci? w naszym Ognisku Pana Burmistrza, Cioci? Beat?, Jurorów, Wychowawców i Kierowników Ognisk, a tak?e wszystkich Autorów prac. Mamy nadziej?, ?e niebawem spotkamy si? na Grochowie po raz kolejny przy równie mi?ej okazji.


Anna Wojda

Kierownik Ogniska „Grochów”

oraz grupa m?odzie?y i wolontariuszy

WYNIKI KONKURSU

Na Konkurs Plastyczny „Podró? po krajach Unii Europejskiej” wp?yn??o a? 57 pi?knych prac, przedstawiaj?cych ró?ne kraje europejskie. By?y to dzie?a bardzo dopracowane, wykonane ró?nymi technikami. Do zespo?u jurorów zaprosili?my przedstawicieli krajów Unii Europejskiej.

Prace ocenia?o niezale?ne jury w sk?adzie:

Pani Katarzyna Andersson ze Szwecji,
Pan Pierre Klein z Francji,
PanJan Darasz z Anglii,
Pan Stanis?aw Ko?sut z Polski

Jury mia?o bardzo trudne zadanie, ale uda?o si? wy?oni? po trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych oraz 15 wyró?nie?

KATEGORIA M?ODSI:
I MIEJSCE - Katarzyna ?wieczka,II MIEJSCE - Kamila Miko?ajczyk, III MIEJSCE - Olga Czajkowska

KATEGORIA STARSI
I MIEJSCE - Katarzyna Czajkowska,II MIEJSCE - Marianna Sobiecka,III MIEJSCE - Maciej K?usek

WYRÓ?NIENIA
Ewelina Anczkiewicz, Paulina Kiszel, Julia Mioduszewska, Sebastian Krzy?ewski, Kinga Przepiórkowska, Iwona Krzemi?ska, Daria Koz?owska, Justyna K?sicka, Czarek Traut, Wiktoria Melszty?ska, Klaudia Soko?owska, Patryk ?api?ski, Nikola Dreksler, Micha? Olton, Laura KacperskaSPONSORZY I FUNDATORZY NAGRÓD


BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PO?UDNIE - PAN TOMASZ KUCHARSKI
CENTRUM INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
ACCENTURE SP. Z O. O.
POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA
FAUNDACJA MARKA KAMI?SKIEGO
GRANNA SP. Z O. O.
PRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ
WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA
HULAKULA ROZRYWKOWE CENTRUM MIASTA
PIZZERIA DA GRASSO
PIZZERIA DOMINIUM
NARTOTEKA
CINEMA CITY ARKADIASERDECZNIE DZI?KUJEMY ♥♥♥19.01.2012 - 24.02.2012

flagiUE.jpg Og?aszamy KONKURS PLASTYCZNY
pn. "Podró? po krajach Unii Europejskiej"

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnikami Konkursu mog? by? dzieci i m?odzie? w wieku 6 – 18 lat z ognisk Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”.
Prace oceniane b?d? w dwóch kategoriach wiekowych 6 – 12 lat i 13 – 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa jest zg?oszenie udzia?u e-mailem (
grochow@zow.pl) lub telefonicznie (22 403 35 56), do dnia 31.01.2012r., a pó?niej przekazanie prac do dn. 24.02.2012r., do Ogniska „Grochów” przy ul. R?bkowskiej 1 (istnieje mo?liwo?? zostawienia prac w sekretariacie ZOW – po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem).

Uczestnicy konkursu wykonuj? po jednej pracy przedstawiaj?cej dany kraj maksymalnie 5 prac z ogniska.
czytaj wi?cej...2012. 02. 14 - Walentynkowy Konkurs Talentów

Na „Walentynki” zrobili?my Walentynkowy Konkurs Talentów. Atmosfera by?a mi?a. Talenty by?y ró?ne: taniec (Ela, Angelika), ?piewanie (Kasia, Klaudia, Wiktoria M., Wiktoria P., Paulina, Natalia, Paulina, Weronika; pierwsze miejsce – Karolina i Ma?gosia), balet (Oliwka), j?zyki obce (Grzesiek), orgiami (Kamila), sztuki walki (Ma?gosia i Ela). Najbardziej podoba?y mi si? „j?zyki obce”.

Kasia


Na „Walentynki” robili?my serduszka. Mieli?my walentynkowy konkurs „Mam talent!” Jurorami byli: Ciocia Ania, Wujek Pawe? i Kaperek. Wyst?pili: Angelika, Oliwia, Weronika, Wiktoria M., Wiktoria P., Ela, Kasia, Paulina M., Sandra, Grzesiek, Kamila, Ciocia Gosia i Ciocia Asia, Ciocia Teresa, Paulina R., Ma?gosia, Karolina. Nagrody przyznano w czwartek.

Angelika
2012.01.21-13 Zima w mie?cie


Nasz? „Zim? w mie?cie” rozpocz?li?my Konkursem Recytatorskim przygotowanym przez Dominik?
i Laur?. Konkurs odby? si? w pi?tek 13-go stycznia br.
Laura wypo?yczy?a ze szkolnej biblioteki wiersze Jana Brzechwy, które zaprezentowa?a wi?kszo?? uczestników konkursu. Wyst?pili w nim prawie wszyscy Ogniskowcy oraz Ciocia Teresa i Wujek Pawe?. Jury w sk?adzie: Ciocia Ania, Dominika i Laura przyzna?o miejsca i wyró?nienia w dwóch kategoriach wiekowych.
W niedziel? nasi rodzice i m?odzie? poszli z nami na oper? „Wesele Figara” w Teatrze Wielkim.
Od poniedzia?ku do soboty uczestniczyli?my w bardzo ciekawych zaj?ciach – wyj?ciach (lodowisko, kr?gielnia, Centrum Rozrywki „Hula Kula” Teatr „Baj”, Kino „Femina”, Wydzia? Informacji i Kultury Ambasady Japonii, spacer po Warszawie z przewodnikiem – Cioci? Gosi?) oraz w zabawach w Ognisku (kalambury, karaoke, turniej tenisa sto?owego, turniej Kinecty, zaj?cia kulinarne, zaj?cia plastyczne, zaj?cia taneczne z instruktork? Zumby).
„Byli?my w Hula Kula. Jest tam fajnie. Jest du?a trampolina i du?o zje?d?alni. Bardzo fajnie si? bawili?my”. (Dominik)
„Hula Kula jest pe?en zabaw. Jest tam bardzo du?o zje?d?alni. Oraz du?o kulek. Du?o dzieci chce przyj?? w to miejsce. Jest to bardzo du?e miejsce. Ale te? troch? niebezpieczne!!!”. (Sandra)
„Ciocia Agata uczy?a nas ta?czy?. Ciocia jest mi?a i sympatyczna, jest siostr? Cioci Karoliny. Cioci? wszyscy lubi?. Na zaj?ciach by?o 15 osób, ta?czyli?my przez godzin?. Ciocia ta?czy szybko”. (Weronika)
„Na spotkaniu w Wydziale Informacji i Kultury Ambasady Japonii pani przewodnik opowiedzia?a nam
o kulturze tego kraju. Ogl?dali?my film o ciekawostkach Japonii w czasie kolejnych pór roku. Przymierzali?my stroje japo?skie. Nast?pnie przysz?a do nas pani, która pochodzi z Japonii, a my zadawali?my jej pytania – np. jak d?ugo mieszka w Polsce, któr? kuchni? lubi bardziej, co sk?oni?o j? do przyjazdu do Polski, ile lat mieszka w Polsce, a ile mieszka?a w Japonii, czy jad?a w Polsce sushi i jak bardzo jej ono smakowa?o.
Na koniec pani zaproponowa?a nam robienie origami. Robili?my he?my samurajskie.My?limy, ?e reszcie grupy spotkanie podoba?o si? tak samo, jak nam”. (Dominika i Laura).
„W czwartek 19-go stycznia byli?my z Ogniskiem Grochów w Teatrze Baj na „Królowej ?niegu”. Bardzo mi si? podoba?o. Najbardziej podoba?a mi si? Królowa ?niegu. Wyst?powali te? ch?opiec Kain, dziewczynka Gerda i dwa ptaki. Gdy przedstawienie si? sko?czy?o pojechali?my do kina.W Kinie Femina obejrzeli?my film „Alvin i wiewiórki 3”. Bardzo mi si? podoba?o. Najbardziej podoba?a mi si? Britney. Wyst?powali te? Alvin, Szymon, Teodor, Eleonora i ?aneta. Gdy film si? sko?czy? wrócili?my do Ogniska”. (Paulina)
"Na kulinarnych robili?my wafle z obrazami. Na tych obrazach by?y: ?y?wy, kr?gle, kino i ambasada japo?ska. Bardzo lubi? kulinarne, mo?na dowiedzie? si?, jak wszystko smakuje. A!!! Do wafli by?y sk?adniki: Nutella, bita ?mietana, groszki i pisaki." (Kamilka)

2011.12.19 Wigilia na Grochowie

Wigilia w naszym Ognisku by?a bardzo udana, uczestniczy?o w niej prawie osiemdziesi?t osób.

Zaszczycili nas swoj? obecno?ci?: Pan Adam Grzegrzó?ka – nasz Burmistrz, Pani Izabela Zwierz – Dyrektor O?rodka Pomocy Spo?ecznej, Pani Ma?gorzata ?agowska – pedagog z O?rodka Pomocy Spo?ecznej, Pani Joanna Judzi?ska – Prezes Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo”, Pani Anna Wierzbicka – pedagog w Ruchu ATD.

Jak co roku w naszej Wigilii uczestniczyli rodzice oraz Ciocia Renatka.

Tradycyjnie ju? powitali?my go?ci wyst?pami przygotowanymi przez dzieci m?odsze i ?rednie (Jase?ka) oraz m?odzie? (wiersze ?wi?teczne). Potem Pani Kierownik z?o?y?a wszystkim ?yczenia ?wi?teczne i zaprosi?a do wspólnego posi?ku; ?yczenia z?o?y? te? Pan Burmistrz.

Na naszym wigilijnym stole mieli?my m. in. krokieciki, piero?ki, sa?atki, ?ledzie, owoce, ciasta oraz mnóstwo s?odyczy.

Po pocz?stunku przygotowanym te? przez naszych rodziców odwiedzi?a nas Ciocia Merry, która w zast?pstwie za swego m??a – ?wi?tego Miko?aja – obdarowa?a nas prezentami oraz ciekawymi zagadkami i anegdotami.

Pó?niej odby?o si? wielkie sprz?tanie, w którym pomog?a ogniskowa m?odzie?.

Ka?dy wychodzi? z u?miechem na twarzy J

autorzy: Olga R., Daria M., Joanna O.

Gor?co dzi?kujemy
Fundacji Banku PKO BP
za przekazanie nam ?wi?tecznej choinki.

Pani Karolinie Kordas za wzbogacenie paczek ?wi?tecznych dla dzieci.


Specjalne podzi?kowania
dla Pierrogerii mieszcz?cej si? przy Placu Konstytucji
za wzbogacenie naszego ?wi?tecznego sto?u
przepysznymi pierogami
i krokietami.

2011.11.26 Spotkanie z Miko?ajem
zobacz foto...
03.jpgW sobot? 26 listopada br. pojechali?my do Banku PKO BP na ulic? Pu?awsk? 15, gdzie przygotowywali?my w Akademii ?wi?tego Miko?aja ró?ne ciekawe niespodzianki.
Wspólnie z Doktorem M?drali?skim i Profesorem Akademii, a tak?e Elfami przygotowali?my m. in. piosenk?, taniec, karmniki, kolorowe plakaty, ?a?cuchy z krepiny i balonów, bombki, siatki ekologiczne; malowali?my tak?e nasze twarze i pisali?my listy do ?wi?tego Miko?aja.
Po kilku godzinach przyby? ?wi?ty Miko?aj, który by? bardzo zadowolony z efektów naszej pracy.Wspólnie z nami ta?czy? i ?piewa?, a na koniec obdarowa? nas prezentami. Wszyscy otrzymali?my od niego s?odycze i pluszaka – renifera.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni ze wspania?ej zabawy.

Karolina F., Martyna O., Wiktoria P., Ma?gosia F., Ciocia Asia.

2011.10.28 HALLOWEEN w naszym Ognisku
2011.09.24 Piknik Praski A

0 Komentarzy · 14170 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR