Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011-2012 STARA PROCHOWNIA
2011-2012 STARA PROCHOWNIA
2012 CZERWIEC

01.jpgNa zako?czenie roku ogniskowego wychowawnkowie naszego Ogniska przygotowali zabawne przedstawienie teatralne pt. "Kot w butach", pod kierunkiem i w re?yserii cioci Moniki Puch.
                                               czytaj wi?cej...

foto.jpg
zobacz foto...


14.jpg„RODZINNE PL?SY”- pod takim has?em wychowankowie i rodzice z Ognisk „Starówka” i „Stara Prochownia bawili si? w sobot? 16. 06. 2012 r. w upale niemal tropikalnym. Ten rodzinny projekt integracji mi?dzypokoleniowej tradycyjnie ju? zorganizowany zosta? metodami aktywizuj?cymi, tzn. ka?dy jej uczestnik od pocz?tku do ko?ca dok?ada? swoj? cegie?k? przy jego organizacji.
                                                                 czytaj wi?cej...
foto.jpg
zobacz foto...


2012 MAJ
Znany w ?wiecie teatru lalkowego TEATR PLECIUGA w Szczecinie og?osi? w tym roku Ogólnopolski Konkurs Plastyczny po?wi?cony znanej fikcyjnej postaci Pinokia, któr? napisa? w?oski pisarz Collodi. Organizatorzy mieli na celu stworzenie plakatu, do którego rysunek bohatera ksi??kowego mia? powsta? w trakcie konkursu. Plakat premierowy mia? u?wietni? otwarcie nowego przedstawienia.

Praca Mili Nguyen ( lat 8) zdoby?a wyró?nienie !!!
                                                                                                                                      czytaj wi?cej...

2012 KWIECIE?

17_pesa.jpgW pi?tek 27 kwietnia br. wychowankowie Ogniska „Stara Prochownia” byli na ca?odziennej wycieczce autokarowej w Bydgoszczy. Sponsorem naszej wycieczki by?a PESA Bydgoszcz S.A. Celem naszej wycieczki by?o zwiedzenie fabryki pojazdów szynowych, oraz historycznych zak?tków Bydgoszczy. Wycieczka by?a nagrod? za konkurs plastyczny „Tramwajem po Warszawie” .
W wycieczce wzi??o udzia? 30 wychowanków ZOW im. K. Lisieckiego „Dziadka”.
                                       czytaj wi?cej...
foto.jpgzobacz foto...2012 MARZEC

dscf7842.jpg10 marca odby? si? XIV Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim. W tym roku zorganizowany zosta? w bardzo atrakcyjnej dla m?odzie?y formie Gry Miejskiej pn. "Ocali? od zapomnienia. ?ladami Dziadka Lisieckiego."
Udzia? wzi??o 13 czteroosobowych zespo?ów.
Reprezentanci naszego Ogniska zaj?li pierwsze miejsce !!! Jeste?my z was dumni. Gratulujemy.
                                                        czytaj wi?cej...

foto.jpg
zobacz foto...2012 LUTY

001.jpgDu?o emocji, pracy, ale i niezapomnianych wra?e? da? nam udzia? w Konkursie Plastycznym pn. "Tramwajem po Warszawie", organizowanym przez Urz?d m.st. Warszawy i PESA Bydgoszcz S.A. dla wychowanków Zespo?u Ognisk Wychowawczych. W?ród laureatów znalaz?o si? a? 5 wychowanków Starej Prochowni, którzy zdobyli I i II nagrod? g?ówn? oraz 3 wyró?nienia. 
                                                       czytaj wi?cej...

foto.jpg
zobacz foto... foto z obrad Jury...


2012 STYCZE?

bukowina06.jpgW dniach 14.01.- 21.01.2012 odpoczywali?my na zimowisku w Bukowinie Tatrza?skiej. W zimowisku wzi??o udzia? 14 dzieci i dwie wychowawczynie: Monika Puch i Gra?yna Tomczyk - Wi?licka

                                                         czytaj wi?cej...

foto.jpg
zobacz foto...2011 GRUDZIE?

W grudniu w Ognisku „Stara Prochownia” odby?y si? dwie uroczysto?ci.
przedstawienie4.jpgPierwsza uroczysto?? mia?a miejsce 13 grudnia 2011r. By?o to uroczyste spotkanie ze ?w. Miko?ajem.Wychowankowie Ogniska przygotowali wraz z cioci? Monik? Puch spektakl teatralny pt. „Szkoda babci”, po spektaklu przyby? do nas ?w. Miko?aj i przyniós? prezenty. Dzieci otrzyma?y sprz?t sportowy i s?odko?ci. W uroczysto?ci uczestniczyli rodzice. Impreza si? uda?a. Bawili?my si? ?wietnie.
foto.jpg
zobacz foto...wigilia14.jpgDruga uroczysto?? mia?a miejsce 20 grudnia 2011r. By?a to ogniskowa wigilia. Wychowankowie przygotowali krótki program artystyczny o tematyce ?wi?tecznej. Sk?adali?my sobie ?yczenia dziel?c si? op?atkiem, a pó?niej usiedli?my do sto?u i próbowali?my wigilijnych potraw przygotowanych przez cioci? Halink?. W mi?ej atmosferze sp?dzili?my ten dzie?.

foto.jpg

zobacz foto...2011.11.26 NASZ WIELKI SUKCES W XIII MI?DZYNARODOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM !

Du?ym sukcesem dla Ogniska ZOW „Stara Prochownia” i Zespo?u Ognisk zako?czy? si? uroczysty wernisa? i wr?czenie nagród w XIII Mi?dzynarodowym Konkursie Twórczo?ci Plastycznej Dzieci i M?odzie?y pt. „DZIECKO I PIES” w M?odzie?owym Domu Kultury w Cz?stochowie.

Konkurs odbywa? si? pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, prezydenta miasta Cz?stochowy, oraz Polskiego Zwi?zku Kynologicznego. Komisja Jurorów pod przewodnictwem prof. dr Jerzego Piwowarskiego z Wydzia?u Artystycznego Akademii im. Jana D?ugosza w Cz?stochowie w dniach 4-9 lipca 2011 roku dokona?a wyboru 696 prac z 10.325 nades?anych na konkurs z ca?ego ?wiata. Lista pa?stw, z których nap?yn??y dzie?a m?odych autorów, jest bardzo, bardzo d?uga. W?ród nich s? tak odleg?e i egzotyczne, jak Nepal, Afryka Po?udniowa, Emiraty Arabskie, Sri Lanka, Indie i -bli?sze nam - Wielka Brytania, W?ochy, Szwajcaria, Stany Zjednoczone. Z tak ogromnej ilo?ci prac by?y te? prace z Polski.

Janek Zaremba, lat 8 - reprezentowa? nasz kraj i Ognisko ZOW STARA PROCHOWNIA ( w finale znalaz?y si? tylko trzy placówki z Warszawy). Praca powsta?a w pracowni plastycznej Ogniska ZOW "Stara Prochownia" pod kierunkiem plastyka - Jana Krzysztofa Wi?lickiego. Bardzo kolorowa pastel Janka Zaremby przedstawiaj?ca rodzin? z ma?ymi pieskami znalaz?a si? w?ród zakwalifikowanych na wystaw?. Nasz ogniskowiec niestety nie móg? odebra? dyplomu i pisma gratulacyjnego od organizatora, lecz tydzie? temu by?o nam bardzo mi?o wr?czy? je przy ulicy Starej. Dyplom uczestnikowi Konkursu Mi?dzynarodowego wr?czy? prowadz?cy pracowni? plastyczn? Jan K.Wi?licki, z cioci? kierownik Ogniska Monik? Kufel-Paw?owsk?.

foto.jpgZapraszamy do obejrzenia zdj?? z Czestochowy oraz zdj?? z Ogniska.
Wystawa przyjedzie do Warszawy. Ch?tnych zapraszamy w lutym do Sto?ecznego Centrum Edukacji. Adres znacie…

W innym konkursie plastycznym, mi?dzyogniskowym na plakat ekologiczny zorganizowanym przez: Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Wolontariuszy Regionu Grupy TP Centrum oraz Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4” pod tytu?em: ” Akcja korek,,, S,O,S, dla Ziemi… S.O.S. dla Ludzi” sze?cioro naszych dzieci zdoby?o nagrody: Zuzia Adamczyk – III nagrod?, Ola Góra, Olga Czajkowska, Mila Nguyen, Marysia Etz oraz Ola Górska wyró?nienia.Dzieci przygotowa?a do konkursu ciocia Gra?yna Tomczyk-Wi?licka.
foto.jpgWszystkim dzieciom gratulujemy! Trzymajcie si? i oby tak dalej i mo?e jeszcze lepiej


zobacz foto...2011.11.22 "BAJKI MI?DZYKULTUROWE"

22 listopada rozpoczynamy II Edycj? projektu ‘Bajki Mi?dzykulturowe” we wspó?pracy ze Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie.

Spotkania odbywa? si? b?d? w ka?de wtorki w godz. 1445 – 1630.

Cele projektu:

- Zapoznanie z warto?ciami innych kultur obecnymi w kluczowych dla pocz?tkuj?cego rozwoju cz?owieka utworach jakimi s? bajki.
- Wykazanie uniwersalnego i warto?ciowego przekazu bajek bez wzgl?du na pochodzenie utworu i jego odbiorcy.
- Podniesienie ?wiadomo?ci mi?dzykulturowej uczestników projektu oraz rozbudzenie ch?ci dalszego poznawania podobie?stw i ró?nic pomi?dzy poszczególnymi kr?gami kulturowymi.
- Aktywizacja potencja?u twórczego i rozwini?cie zdolno?ci wyra?ania siebie w?ród uczestników.

foto.jpgzobacz na YOU TUBE dokumentacj? programu edukacji mi?dzykulturowej realizowanego od pa?dziernika 2010 roku do marca 2011 przez Staromiejski Dom Kultury we wspó?pracy z Ogniskiem Wychowawczym Stara Prochownia, Fundacj? Krzewienia Kultury Japo?skiej „Sakura", Bu?garskim Instytutem Kultury oraz Fundacj? Afryka Inaczej.

0 Komentarzy · 13798 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR