Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][OK?CIE] Archiwum 2011/2012
2011 - 2012

21 CZERWCA - GRILLOWANIE NA OK?CIU

grilowanie

W ?rod? zorganizowali?my ju? po raz drugi ogniskowego grilla. Frekwencja oraz pogoda dopisa?y. Bawili?my si? wspólnie z rodzicami naszych wychowanków przy pocz?stunku na ?wie?ym powietrzu.

W imprezie bra?y udzia? nasze praktykantki: Ola i Eliza, które zorganizowa?y gry i zabawy sportowe.

zobacz foto...

linia


11 CZERWCA - DZIEN DZIECKA NA ROBOTNICZEJ

Ofelia

W ramach wspó?pracy z DDPSem, z okazji Dnia Dziecka uczestniczyli?my w imprezie, która odby?a si? 11 czerwca.

Nasi wychowankowie zaprezentowali wspania?e przedstawienie pt:"Hamlet Chuliga?ski". M?odzi aktorzy bardzo prze?ywali wyst?p, ale oczywi?cie wszystko si? uda?o, poniewa? mieli?my przepi?kne stroje oraz dobre przygotowanie aktorskie. Gospodarze u?wietnili imprez? przedstawieniem pt: "Wró?ki". Oprócz nas wyst?pili tak?e uczniowie ze szko?y podstawowej z Mokotowa. Nasi wychowankowie wrócili z drobnymi prezentami i z u?miechem na twarzy.

zobacz foto...

linia


5 CZERWCA - DZIECI?CY FESTIWAL ZABAWY WE W?OCHACH

plakat

5 czerwca wychowankowie Ogniska Ok?cie uczestniczyli w Dniu Dziecka, organizowanym przez Urz?d Dzielnicy W?ochy, OPS W?ochy i organizacje pozarz?dowe. Piknik odby? si? w Parku im. Marka Kota?skiego. Przewidziano wiele atrakcji m.in. wyst?p brzuchomówcy, ?ciank? wspinaczkow? , dmuchane zje?d?alnie, odby? si? mecz pi?ki no?nej oraz wyst?py artystyczne dzieci. Nasza placówka u?wietni?a imprez? malowaniem twarzy oraz wat? cukrow?.

Bawili?my si? ?wietnie a na nasze dzieci wróci?y z imprezy z nagrodami zdobytymi w licznych konkursach.

zobacz foto...

linia


W?OCHOWSKA SZUFLADA

Po raz kolejny wychowankowie naszego ogniska wzi?li udzia? w konkursie plastycznym i literackim w ramach W?ochowskiej Szuflady pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy W?ochy Micha?a W?sowicza.

Nagrody zdoby?y: Julka Skocze? za prac? pt. Pinokio i Nikola Dreksler za wiersz pt. Poetka.

GRATULUJEMY!!!linia


2 CZERWCA - KOLOROWA MALOWNICZA - PIKNIK RODZINNY

malownicza

W sobot? 2 czerwca odby? si? w Gimnazjum nr 114 piknik rodzinny pod has?em "Kolorowa Malownicza". Podczas imprezy zorganizowano wiele stoisk m.in. loteri? fantow? , kawiarenk? ze zdrow? ?ywno?ci? , stoisko kosmetyczne. Wychowankowie Ogniska u?wietnili piknik wyst?pami artystycznymi.

Ognisko oferowa?o malowanie twarzy oraz wat? cukrow?. Obie propozycje cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem w?ród uczestników imprezy.

zobacz foto...

linia


22 MAJA - SPORTOWE ZABAWY NA ROBOTNICZEJ

sport

22 maja wychowankowie Ogniska zostali zaproszeni do Dziennego Domu Pomocy Spo?ecznej na ul. Robotnicz?. By?a to kolejna wizyta realizowana w ramach wspó?pracy naszego Ogniska i DDPSu.

Nasi wychowankowie wspólnie z „przyszywanymi dziadkami” uczestniczyli w zawodach sportowych. Du?ym powodzeniem cieszy?y si? zw?aszcza rzuty strza?kami do tarczy i wspólne zabawy na ?wie?ym powietrzu. Spotkanie zako?czy?o si? pysznym podwieczorkiem.

zobacz foto...

linia


19 MAJA - PIKNIK "DZIE? RODZICIELSTWA ZAST?PCZEGO"

piknik

Zostali?my zaproszeni do uatrakcyjnienia pikniku organizowanego przez warszawskie OPSy z okazji Dnia Rodzicielstwa Zast?pczego.

Wyst?pi?a zwyci??czyni festiwalu w ?widrze – Ewelina, która za?piewa?a piosenk? pt. „Zuzia lalka niedu?a” oraz Sandra, która wykona?a dwa utwory: „Wiem, ?e jeste? tam” i „Rzeka marze?” natomiast And?elika i Paulina za?piewa?y „Pole? ?e mn?”.

Oprócz wyst?pów mogli?my skorzysta? z licznych atrakcji: zrobi? ogromne ba?ki mydlane lub bi?uteri?, obejrze? wóz stra?acki, posiedzie? na motocyklu, pog?aska? policyjnego psa i konia.

Kalorie spalone podczas zabawy uzupe?nili?my wojskow? grochówk? i kie?bas? z grilla.

zobacz foto...

linia


2 KWIETNIA - SPOTKANIE WIELKANOCNE

wielkanoc

Jak przysta?o na porz?dne Ognisko ? przygotowania do ?wi?t Wielkanocnych rozpocz?li?my ponad miesi?c temu od robienia kartek ?wi?tecznych i drobnych upominków dla naszych przyjació? i darczy?ców. Pod czujnym okiem Pani Beaty powsta?y prawdziwe arcydzie?a. Natomiast grupa teatralna pod opiek? Pani Teresy podj??a trud przygotowania przestawienia

Do ?wi?tecznego sto?u zasiedli?my w poniedzia?ek 2 kwietnia. Nie zabrak?o na nim tradycyjnych potraw, a wi?c jajek, ?urku, bia?ej kie?basy oraz pysznych wypieków: bab i mazurków. Atmosfer? ?wi?t podkre?la?y pi?kne dekoracje przygotowane na zaj?ciach plastycznych.

Nasze spotkanie u?wietni?a Dyrektor Gimnazjum Nr 114 – Pani Iwona Sawlewicz.

linia


10 MARCA - GRA ULICZNA "OCALI? OD ZAPOMNIENIA"

Ju? po raz drugi Turniej Wiedzy o Kazimierzu Lisieckim "Dziadku" odby? si? w formie gry ulicznej. tym razem przy?wieca?o mu has?o "Ocali? od zapomnienia".

Dru?yny ze wszystkich ognisk mia?y do wykonania ró?ne zadania, g?ównie w miejscach zwi?zanych z histori? ognisk: w Ognisku Praga, w Parku Praskim, na Starym Mie?cie. Najwi?cej emocji wzbudzi?o zadanie polegaj?ce na rozdaniu w ci?gu dwóch minut ulotek reklamuj?cych ZOW. Zadanie to m?odzie? wykonywa?a przy ulicy D?ugiej.

W tym roku gra uliczna zosta?a zako?czona rozdaniem nagród dla zwyci?zców oraz mi?ych niespodzianek dla wszystkich uczestników turnieju.

zobacz foto...

linia


1 MARCA - WERNISA? W OGNISKU GROCHÓW

1 marca nasi wychowankowie spotkali si? na podsumowaniu konkursu plastycznego w Ognisku Grochów.

Reprezentanci naszego Ogniska otrzymali dwa wyró?nienia a wszystkie osoby bior?ce udzia? wspania?e upominki. Dzieci mog?y pocz?stowa? si? pyszn? pizz? i s?odyczami.

Bardzo nam si? podoba?o i w przysz?o?ci na pewno we?miemy udzia? w podobnej imprezie.

linia


16 - 20 STYCZNIA - ZIMA W MIE?CIE

Podczas tegorocznych ferii nie pojechali?my na obóz zimowy.

Troch? si? obawiali?my, ?e w czasie ogniskowej Zimy w Mie?cie grozi nam nuda. Na szcz??cie tak si? nie sta?o.

Sprzyja?a nam pogoda, spad? ?nieg, i nie by?o du?ego mrozu. Mogli?my chodzi? na spacery i bawi? si? na ?niegu. Korzystali?my te? z kr?gielni i basenu. Bardzo ciekawe okaza?y si? zaj?cia z panem Jakubem. Wszyscy byli w nie bardzo zaanga?owani.

Kirigami wymaga?o du?ej dok?adno?ci, ale niektórym uda?o si? wykona? pi?kne przestrzenne kompozycje.W pracowni artystycznej „Glinianka” mogli?my ulepi? ró?ne przedmioty. Podoba?o si? to zw?aszcza najm?odszym, którzy po raz pierwszy mieli kontakt z glin?. Poznali?my te? sposób tworzenia szklanych witra?y.W Ognisku rywalizowali?my ze sob? w turnieju zagadek i krzy?ówek.
Szczególnie atrakcyjny by? ostatni dzie? ogniskowych ferii: najm?odsi bawili si? w sali zabaw, starsi uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Powstania Warszawskiego. Potem wszyscy obejrzeli?my ?wi?teczn? szopk? przy ulicy Miodowej, zjedli?my pyszn? pizz? i pospacerowali?my po pi?knie o?wietlonej Starówce.

Te ferie dostarczy?y nam wielu wra?e?.

zobacz foto...

linia


13 GRUDNIA - ZAPRASZAMY NA OGNISKOW? WIGILI?

zaproszenie


linia


4 GRUDNIA - TEATR KAMIENICA

W niedziel? wzi?li?my udzia? w charytatywnej imprezie "Mamy Dzieci bez mamy… czyli grudniowy dzie? dziecka w Kamienicy", która odby?a si? w Teatrze Kamienica. Obejrzeli?my dwa spektakle: "Pch?a Szachrajka" w re?yserii Anny Seniuk oraz oparty na piosenkach z Akademii Pana Kleksa. Wys?uchali?my piosenek zespo?u "The Bartenders", natomiast bajki czyta?a Paulina Holtz.
Swój pokaz mia? nasz znajomy magik - Pan Konrad Modzelewski.

Oprócz "ukulturalniania si?" mogli?my zwiedzi? teatr i zrobi? zakupy na ?wi?tecznym kiermaszu, gdzie zachwyci?y nas piernikowe choinki.

zobacz foto...

linia


29 LISTOPADA - ANDRZEJKI

czarodziej

29 listopada w naszym Ognisku odby?y si? Andrzejki. W tym magicznym wieczorze razem z nami bawi?y si? dzieci z Ogniska "W?ochy" oraz ?wietlicy Szko?y Podstawowej Nr 87. Dzi?ki wró?bom przygotowanym przez cioci? Teres?, ka?dy móg? dowiedzie? si?, co go czeka w przysz?o?ci lub pozna? imi? przysz?ej sympatii. Du?ym zainteresowaniem cieszy?o si? lanie wosku, wujek Tomek z Ogniska "W?ochy" próbowa? odkry?, co nam niesie los poprzez przygl?danie si? cieniom woskowych tworów.

G?ówn? atrakcj? wieczoru by? wyst?p Iluzjonisty Konrada Modzelewskiego. Prestidigitator pokaza? nam wiele ciekawych sztuczek - zabra? nas w niezwyk?y, pe?en humoru ?wiat magii i czarów.

zobacz foto...

linia


16 LISTOPADA - PAJ?KI Z KOLOROWYCH S?OMEK

Paj?ki

W naszym Ognisku odby?y si? nietypowe zaj?cia: odwiedzi? nas prawdziwy artysta - Pan Jakub Strz?boszewski, który przywióz? ze sob? ogromn? torb? kolorowych s?omek!!! Z tego dziwnego materia?u dzieciaki budowa?y samoloty, krzes?a, miecze i wiele, wiele innych.

Zaj?cia by?y bardzo ciekawe, pozwoli?y uczestnikom poruszy? wyobra?ni?, przenie?? si? w bezkresny ?wiat w?asnej twórczo?ci i pomys?owo?ci. Najwa?niejsza jednak by?a zabawa i zadowolenie z efektów w?asnego dzie?a.

zobacz foto...

linia


15 LISTOPADA - MI?DZYPOKOLENIOWE ?AMANIE G?OWY

?amanie g?owy

W Dziennym Domu Pomocy Spo?ecznej odby?y si? przedziwne zawody. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy: Seniorzy – Ogniskowicze zadawali sobie wzajemnie wcze?niej przygotowane zagadki. Za ka?d? prawid?ow? odpowied? uczestnik losowa? z tajemniczego pude?ka kolorow? karteczk?, któr? pó?niej móg? wymieni? na co? s?odkiego. W tym turnieju nie by?o przegranych, wszyscy ?wietnie si? bawili.

Zaj?cia odby?y si? w ramach wspó?pracy Ogniska z DDP mia?y ma celu zbli?enie pokole? i otwarcie ich na wzajemne zainteresowania, sposoby my?lenia i do?wiadczenia.

zobacz foto...

linia


7 LISTOPADA - PRÓBA W DOMU KULTURY W?OCHY - PRZYGOTOWANIA DO KONKURSU "TEATR JEDNEGO WIERSZA"

Teatr

Grupa teatralna naszego Ogniska postanowi?a wzi?? udzia? w konkursie recytatorskim organizowanym przez Dom Kultury W?ochy. Dziewczynki przedstawi? wiersz Wis?awy Szymborskiej pt. "Wszelki wypadek". Nagrod? w konkursie jest laur Burmistrza Dzielnicy W?ochy.

zobacz foto...

linia


WARSZTATY MI?DZYPOKOLENIOWE - WSPÓ?PRACA Z DZIENNYM DOMEM POMOCY OPS W?OCHY

W Ognisku Ok?cie od pa?dziernika 2011r. jest prowadzony program wspó?pracy z Dziennym Domem Pomocy O?rodka Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy W?ochy.

Pragniemy po??czy? dwa pokolenia: wychowanków Ogniska i seniorów z naszej dzielnicy. Program powsta? z my?l? o dzieciach i m?odzie?y, które w co raz wi?kszym stopniu odczuwaj? brak autorytetów i empatii wobec osób starszych.

Za?o?eniem programu s? spotkania, odbywaj?ce si? dwa razy w miesi?cu w DDP przy ul. Robotniczej 15. W trakcie warsztatów plastycznych i kulinarnych uczestnicy pracuj? w parach: Ogniskowiec – senior, co u?atwia zmniejszenie dystansu i nawi?zanie dialogu. Pozwala rozwija? si? twórczo i wzajemnie poznawa?.

25 listopada odb?dzie si? Mi?dzypokoleniowe ?amanie G?owy, podczas którego uczestnicy b?d? rozwi?zywa? ró?nego typu szarady i zagadki oraz oczywi?cie wspaniale si? bawi?!!!

zobacz foto...

linia


11 LISTOPADA - WARSZTATY EKOLOGICZNE

Ziemia

Trójka wychowanków Ogniska wzi??a udzia? w warsztatach ekologicznych w ramach projektu „Akcja Korek…S.O.S. dla Ziemi, S.O.S. dla Ludzi” organizowanych przez Ognisko Bielany. Celem zaj?? by?o podnoszenie ?wiadomo?ci ekologicznej m?odzie?y i uwra?liwienie jej na problemy ochrony ?rodowiska.

zobacz foto...

linia


KR?GIELNIA

Dzi?ki Wydzia?owi Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Dzielnicy W?ochy, a przede wszystkim Panu Paw?owi Lewantowiczowi, wychowankowie Ogniska Ok?cie w ka?dy czwartek mog? bezp?atnie korzysta? z kr?gielni.

Za co gor?co dzi?kujemy!!!!!!!!!!!!!!!!

zobacz foto...

0 Komentarzy · 13972 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR