Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2013 STARÓWKA - Obóz letni w Ostrowie
2013.07.01-13 Obóz letni w Ostrowie
foto.jpg
 zobacz foto...

Z relacji uczestników:

1.07.2013r       

p1120121.jpgW tym roku na obóz letni wybrali?my si? do Ostrowa, nad morzem. Zbiórka zaplanowana by?a na godzin? 8:30, pod ogniskiem „Starówka”. Jedna z uczestniczek wyjazdu pomyli?a godziny i sporo si? spó?ni?a. Pomimo opó?nionego wyjazdu bezpiecznie i szybko dojechali?my o wyznaczonej porze do o?rodka „Asia”, gdzie po przydzieleniu pokoi zjedli?my ciep?y i pyszny posi?ek. Gdy w ko?cu si? rozpakowali?my, razem z wychowawcami poszli?my przywita? si? z Ba?tykiem. Zostali?my powitani pi?knym zachodem s?o?ca, co by?o dodatkow? atrakcj? dla nas wszystkich. Na pla?y urz?dzili?my wy?cigi z drobnymi nagrodami. Wrócili?my do?? pó?no, wi?c cisza nocna zosta?a przesuni?ta na godzin? 24:00. Byli?my bardzo zm?czeni po tym dniu pe?nym wra?e? i szybko zasn?li?my w ciep?ych ?ó?kach.
Dominika S.

2.07.2013r

p1070836.jpgJak ustalono poprzedniego dnia, pobudka odby?a si? o godzinie 8:00. Po szybkim przebraniu si? w stroje sportowe wszyscy zebrali?my si? przed budynkiem o?rodka, aby po krótkim ustaleniu zasad pój?? na znajduj?c? si? nieopodal polank?. Porann? rozgrzewk? poprowadzi?a ciocia Agnieszka. Po?ród wielu aktywnie ?wicz?cych osób znalaz?o si? kilku ?piochów i len,i ale to nie zepsu?o nam zabawy. Wszyscy w spokoju i ciszy bardzo sprawnie zjedli?my ?niadanie, a potem udali?my si? do pokoi gdzie przygotowali?my si? do pierwszej w tym roku kontroli czysto?ci. Jak zawsze ocenia?a jedna z cio? oraz dwoje wychowanków. Jak na pierwszy raz wszystkie pokoje wypad?y bardzo dobrze z jednym ma?ym wyj?tkiem gdzie jeden z ch?opców mia? „szaf?” pod ?ó?kiem. Jako pierwsz? mieli?my zaplanowan? wypraw? na pla?? gdzie sp?dzili?my ca?e przedpo?udnie. Po powrocie i zjedzeniu obiadu, wszyscy udali?my si? do pokojów na „cisz? poobiedni?”. Po podzieleniu si? na dwie grupy udali?my si? na basen gdzie ?wietnie si? bawili?my pod okiem wychowawcy i ratownika. Kolacja by?a bardzo dobra wi?c szybko znikn??a. Przed cisz? nocn? omówili?my kilka wa?nych spostrze?e?. By?o jeszcze sporo wolnego czasu wi?c niektórzy ch?tnie ogl?dali ró?ne filmy przygotowane przez opiekunów i dzieci. Ca?y dzie? min?? mi?o i spokojnie. Szkoda tylko ?e pogoda by?a taka niepewna i zmienna. Przyda?by si? lekki upa? aby?my w ko?cu mogli si? wyk?pa? w morzu.
Dominika S.

3.07.2013 r

p1070862.jpgPo ?niadaniu pojechali?my na wycieczk? do ?eby. G?ównym celem wycieczki by?y ruchome wydmy, na które p?yn?li?my statkiem. Rejs trwa? 30 min. Podczas rejsu mo?na by?o zaobserwowa? pi?kne widoki jeziora ?ebsko ??cz?cego si? z wielkim lasem. Wydawa?o si?, jakby tworzy?o to lini? mi?dzy niebem a ziemi?. Gdy dop?yn?li?my na miejsce czeka? nas 2 km spacer po pi?knym S?owi?skim Parku Narodowym. Pó?niej weszli?my na jedn? z wydm i s?uchali?my ró?nych ciekawostek na ich temat. Po sturlaniu si? z wydm i robieniu na nich zdj?? poszli?my na pla??, gdzie sp?dzili?my mi?o czas. Powrót z wydm by? bardzo przyjemny, poniewa? mieli?my okazj? wraca? meleksami. Gdy dojechali?my na parking czeka? na nas autokar, który odwióz? nas do pensjonatu. Po przyje?dzie zjedli?my obiado-kolacj?. Po posi?ku czeka?y na nas atrakcje w postaci dyskoteki i basenu. Dzie? by? bardzo udany !
Mateusz W.

4.07.2013r.

p1070852.jpgW czwartek, tu? po ?niadaniu wyruszyli?my na pla??. Pogoda by?a w sam raz na k?piel w morzu, budowanie zamku z piasku, czy zabawy sportowe. Osoby, które chcia?y sp?dzi? czas w wodzie, mog?y by? bezpieczne pod czujnym okiem ratownika. Nast?pnie wyruszyli?my w drog? powrotn? do pensjonatu „ Asia”. Czeka? tam na nas pyszny obiad. Pó?niej wspólnie bawili?my si? w kalambury, podczas których wszyscy si? dobrze bawili. Wieczorem ch?tne osoby posz?y na basen, chwil? pó?niej zjedli?my kolacj?. Nast?pnie odby?o si? zebranie spo?eczno?ci. Pó?niej mogli?my pój?? do pokoi.
Martyna K


5.07.2013r

p1110531.jpgNa ten dzie? d?ugo czekali?my. Zaplanowany mieli?my wyjazd na Hel do fokarium oraz na tamtejsz? pla??. Wszyscy bardzo si? cieszyli na my?l o zobaczeniu z bliska karmienia fok. Gdy dojechali?my poszli?my kupi? pami?tki oraz s?odycze. Podzielili?my si? na dwie grupy. Jedna posz?a na spacer po mie?cie, druga za? zosta?a na pla?y gdzie mog?a si? opala?, k?pa? lub moczy? nogi. O godzinie 14:00 rozpocz?? si? pokaz karmienia i tresury fok. Po obejrzeniu przedstawienia wrócili?my do autokaru którym przyjechali?my do o?rodka. Czeka? ju? na nas ciep?y obiad. Po zjedzeniu posi?ku cz??? z nas posz?a na basen a pozostali grali w  gry na ?wie?ym powietrzu. Wieczorem, po kolacji poszli?my na polan? gdzie grali?my w siatkówk?, pi?k? no?n?, badmintona oraz inne gry sportowe. Po tym wyczerpuj?cym dniu wszyscy byli?my bardzo zm?czeni dlatego szybko poszli?my spa?.
Dominika S.

6.07.2013r

p1110582.jpgTen dzie? by? bardzo wyj?tkowy. Po mimo pocz?tkowych sprzeciwów od razu wybrali?my si? na pla??. Na miejscu dowiedzieli?my si? o zasadach konkursu budowli z piasku i wzi?li?my si? do roboty. Ka?dy ci??ko pracowa?. Gdy wszyscy sko?czyli, dwie przypadkowe, zaproszone przez nas do jury,  pla?owiczki oceni?y prace. Konkurs wygra?a budowla „Tajemniczy Zamek Neptuna”, który wykona?y: Martyna Klimek, Kamila Jab?o?ska i Dominika Starzyk. Po obiedzie poszli?my na pla?? gdzie grali?my w gry- tak sp?dzili?my popo?udnie. Wieczorem po kolacji przebrali?my si? za morskie stwory i odby? si? pokaz mody. Wyst?pili: orka, córka Posejdona, foka, ratownik, o?miornica, sprz?taczka Posejdona, morski rockowiec, wodoszczelny anty zegarek, podwodna moda uniwersalna oraz wodorost. Wraz z go??mi z innego obozu po obejrzeniu pokazu rozpocz?li?my ta?ce integracyjne. Wszystkim bardzo si? podoba?o.
Dominika S.

7.07.2013

p1110561.jpgPo gimnastyce porannej i ?niadaniu poszli?my na pla??. Tam mogli?my si? k?pa? oraz opala? lub gra? w pi?k?. Nast?pnie wrócili?my na obiad do o?rodka. Po ciszy poobiedniej poszli?my na poblisk? polank?. Pó?niej osoby ch?tne mog?y wyj?? na basen. Nast?pnie odby?a si? dyskoteka w której bra? udzia? tak?e inny obóz. Ten dzie? mo?na z pewno?ci? zaliczy? do udanych!
Klaudia U.
8.07.2013

p1070989.jpgPo gimnastyce porannej i po ?niadaniu wybrali?my si? na pla??. By?o ciep?o, wi?c k?pali?my si? w morzu z ratownikiem lub mogli?my opala? si? na brzegu. Po ciszy poobiedniej poszli?my na polank? gra? w siatkówk? balonow?. Wszystkim bardzo si? podoba?a ta zabawa. Gdy zjedli?my kolacje podzielili?my si? na trzy grupy i poszli?my gra? w podchody. Mieli?my do wykonania takie zadania jak wymy?lenie okrzyku pirackiego, czy zrobienie szabli pirackiej i inne. Ten dzie? by? dla wszystkich obozowiczów bardzo udany i ciekawy.
Martyna K.


9.07.2013r

p1110876.jpgPo ?niadaniu wyruszyli?my na wycieczk? autokarow? do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Przewodnik pokaza? nam m.in. Najd?u?sz? Desk? ?wiata- Rekord Guinnessa, Najwi?kszy Koncertuj?cy Fortepian ?wiata- Rekord Guinnessa, dom Sybiraka, rekonstrukcj? ?agru sowieckiego, replik? bunkra T.O.W. Gryf Pomorski „Ptasia Wola” w którym by?a odegrana d?wi?kowa symulacja nalotu bombowego, dom powsta?ca polskiego z Adampola i inne. Nast?pnie poszli?my do Domu do góry nogami- porównywanego do dzisiejszego ?wiata. Pó?niej poszli?my do parku linowego. Wszyscy chocia? zm?czeni wspinaczk? byli?my zadowoleni z wycieczki. Gdy wrócili?my i zjedli?my obiadokolacj? osoby, które chcia?y mog?y pop?ywa? na basenie, a reszta mog?a pobawi? si? na podwórku przed pensjonatem
Martyna K.

11.07.2013r

img_0339.jpgTego dnia po ?niadaniu udali?my si? autokarem do oddalonego o 130 kilometrów Malborku, w którym odwiedzili?my Zamek Krzy?acki. Zobaczyli?my dwie kuchnie, skarbiec, kilka sal oficjalnych i jadalnych, toalety, ko?ció? (do po?owy zburzony podczas wojny). Dowiedzieli?my si? troch? o sieci ogrzewania w tamtejszych czasach zamku, zobaczyli?my monety Krzy?ackie, us?yszeli?my jak wygl?da? dzie? Krzy?aka oraz zobaczyli?my stroje Krzy?ackie. Pó?niej zjedli?my gofry ufundowane przez cioci? Ani?, a nast?pnie wyruszyli?my na obiadokolacj? do o?rodka. Po spotkaniu spo?eczno?ci zdecydowali?my si? na dyskotek? (niektóre osoby posz?y na basen). W tym dniu naprawd? dobrze si? bawili?my.
Martyna K.


To by?y bardzo udane wakacje !!!

                                              Dzi?kujemy naszym wychowawcom !

                                       img_0577.jpg

                                                                  Ciocie : Ma?gosia, Ania, Agnieszka, Mirafoto.jpg
 zobacz te? foto z obozu w Ostrowie na naszym facebooku...

 

 

 

 

 

0 Komentarzy · 10584 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR