Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2013 BIP praca - Kierownik Ogniska "Praga"
                                ZESPÓ? OGNISK WYCHOWAWCZYCH
                      IM. KAZIMIERZA LISIECKIEGO „DZIADKA”UL. STARA  4
                                                00-231 WARSZAWA 
                    Og?asza   nabór kandydatów na wolne stanowisko urz?dnicze
 
                                        Kierownik  Ogniska  Praga 

Do  g?ównych  zada?  osoby  zatrudnionej  na  tym  stanowisku b?dzie  nale?a?o   mi?dzy  innymi: 
·   Opracowanie w?a?ciwej organizacji pracy Ogniska.
·   Zapewnienie pomocy wychowawcom w realizowaniu ich zada?.
·   Tworzenie warunków do wymiany i upowszechniania do?wiadcze? pedagogicznych.
·   Inspirowanie wychowawców do poszukiwania efektywnych, autorskich, nowatorskich metod pracy.
·   Opracowanie diagnoz, planów, koncepcji dotycz?cych rozwoju Ogniska.
·   Weryfikowanie wraz z zespo?em pedagogów orzecze? pedagogicznych, opinii o dziecku i rodzinie.
·   Badanie efektywno?ci dzia?a? pedagogicznych.
·   Opracowanie planów wydatków Ogniska.
·   Reprezentowanie Ogniska w kontaktach z instytucjami samorz?dowymi oraz instytucjami i organizacjami pomagaj?cymi dziecku i rodzinie w terenie.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy
Praca w budynku i poza budynkiem Ogniska.  Budynek nie wyposa?ony w podjazd oraz wind?, umo?liwiaj?c? wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim.  Pomieszczenie pracy znajduje si? na pierwszym pi?trze.          
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy zwi?zane jest z prac? przy komputerze, przemieszczaniem si? w terenie i wewn?trz budynku.  
Wymagania niezb?dne :
·         obywatelstwo polskie (o stanowisko mog? ubiega? si? równie? osoby nieposiadaj?ce obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz?dowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z pó?n. zm.)
·         wykszta?cenie wy?sze: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizacj?, prac? socjaln?, pedagogik? opieku?czo-wychowawcz? lub na dowolnym kierunku, uzupe?nione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opieku?czo-wychowawczej.
·         minimum 5-letni sta? pracy
·         min. 3 –letnie do?wiadczenie zawodowe w pracy z dzie?mi
·         znajomo?? ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej oraz przepisów  wykonawczych do ustawy, w szczególno?ci dotycz?cych zasad funkcjonowania  placówek opieku?czo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego,
·         znajomo?? ustawy o pomocy spo?ecznej,
·         zdolno?ci organizacyjne, obowi?zkowo??, systematyczno??, kreatywno??, zaanga?owanie, komunikatywno??, systematyczno??, odporno?? na stres ,
·         pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych
·         niekaralno?? za przest?pstwa pope?nione umy?lnie    
  Wymagania dodatkowe: 
·         obs?uga komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
·         znajomo?? regulacji prawnych z zakresu: samorz?du terytorialnego, kodeksu post?powania administracyjnego
·         do?wiadczenie zawodowe w pracy z dzie?mi 
Wska?nik zatrudnienia osób niepe?nosprawnych: W miesi?cu poprzedzaj?cym dat? upublicznienia og?oszenia wska?nik zatrudnienia osób niepe?nosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe?nosprawnych, jest ni?szy ni? 6 %.
 
Wymagane dokumenty i o?wiadczenia:
   ·         curriculum vitae  z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz  list motywacyjny – podpisane odr?cznie,
·         kopie ?wiadectw pracy dokumentuj?cych wymagany sta? pracy (lub za?wiadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),
·         o?wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego- podpisane odr?cznie,
·         kopie dokumentów potwierdzaj?cych min. 3-letnie do?wiadczenie zawodowe,
·         kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadane wykszta?cenie,
·         kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
·         kopia dokumentu potwierdzaj?cego znajomo?? j?zyka polskiego (dotyczy osób nieposiadaj?cych obywatelstwa polskiego),
·         podpisane odr?cznie o?wiadczenie o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych oraz korzystaniu z pe?ni praw publicznych,
·         podpisane odr?cznie o?wiadczenie, ?e kandydat nie by? prawomocnie skazany za przest?pstwo umy?lne lub umy?lne przest?pstwo skarbowe,
·         podpisane o?wiadczenie kandydata, ?e nie jest i nie by? pozbawiony w?adzy rodzicielskiej oraz w?adza rodzicielska nie by?a mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadaj?cych dzieci),
·         podpisane o?wiadczenie kandydata o wype?nianiu obowi?zku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowi?zek wynika z tytu?u egzekucyjnego,
·         podpisana odr?cznie klauzula o tre?ci: „Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.” ,
·         kopia dokumentu potwierdzaj?cego niepe?nosprawno?? w przypadku kandydata, który zamierza skorzysta? z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorz?dowych,
·         dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym nale?y przet?umaczy?  na j?zyk polski. 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobi?cie do sekretariatu w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych lub za po?rednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 31.07.2013 r. na adres:
                                                   Zespó? Ognisk Wychowawczych
                                   im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”w   Warszawie  
                                                     00-231 Warszawa  ul. Stara 4
z dopiskiem na kopercie; konkurs na stanowisko - kierownik Ogniska Praga
Oferty odrzucone zostan? komisyjnie zniszczone. 

Dokumenty uwa?a si? za dostarczone w terminie, je?eli wp?yn??y na w/w adres w terminie do godziny 16.00 dnia 31.07.2013r.
   
0 Komentarzy · 10549 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR