Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-07-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2013 BIP praca - Wychowawca do pracy podwórkowej
                         ZESPÓ? OGNISK WYCHOWAWCZYCH 
                Zatrudni wychowawców do pracy podwórkowej
             w wymiarze ½ etatu
(praca po po?udniu - 20 godzin tygodniowo)


Do g?ównych zada? osoby zatrudnionej na tym stanowisku b?dzie nale?a?o mi?dzy innymi:
·         Wspó?praca z samorz?dami lokalnymi oraz organizacjami pozarz?dowymi w zakresie realizowanych programów streetworkerskich i pracy podwórkowej dla dzieci i m?odzie?y.
·         Diagnozowanie potrzeb ?rodowiska lokalnego w zakresie organizowania i prowadzenia na ich terenie programów streetworkerskich i pracy podwórkowej dla dzieci i m?odzie?y.
·         Prowadzenie programów streetworkerskich i  podwórkowych dla dzieci i m?odzie?y w ?rodowisku ich zamieszkania, min. poprzez realizacj? dzia?a? animacyjnych i socjoterapeutycznych.
·         Opracowywanie planów pracy na dany rok szkolny oraz programów pracy podwórkowej  z dzie?mi i m?odzie??.
·         Promowanie , upowszechnianie programów streetworkerskich i pracy podwórkowej w kontakcie z innymi podmiotami, organizacjami i realizuj?cymi dzia?alno?? z dzie?mi i m?odzie??.
Wymagania niezb?dne:
·         wykszta?cenie wy?sze: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizacj?, prac? socjaln?, pedagogik? opieku?czo-wychowawcz? lub na dowolnym kierunku, uzupe?nione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opieku?czo-wychowawczej,
·         co najmniej wykszta?cenie ?rednie i udokumentowany co najmniej 3-letni sta? pracy z dzie?mi lub rodzin?
·         znajomo?? ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej oraz przepisów  wykonawczych do ustawy, w szczególno?ci dotycz?cych zasad funkcjonowania  placówek opieku?czo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego,
·         znajomo?? ustawy o pomocy spo?ecznej,
·         zdolno?ci organizacyjne, obowi?zkowo??, systematyczno??, kreatywno??, zaanga?owanie, komunikatywno??, systematyczno??, odporno?? na stres ,
·         znajomo?? metodyki pedagogiki ulicy,
·         pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych,
·         niekaralno?? za przest?pstwa pope?nione umy?lnie,
·         pe?na w?adza rodzicielska ( w przypadku rodzica), wype?nianie obowi?zku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowi?zek wynika z tytu?u egzekucyjnego.
Zg?oszenie
·         list motywacyjny, CV  z   klauzul? o tre?ci: „Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”  

Osoby zainteresowane prosimy o przes?anie e-mail na adres; kadry@zow.pl  lub  dostarczenie osobi?cie do dzia?u kadr  w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych lub za po?rednictwem poczty na adres: 
                                              Zespó? ognisk Wychowawczych
                              Im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”W Warszawie 
                                                00-231 Warszawa  ul. Stara 4

z dopiskiem na kopercie - wychowawca podwórkowy
  
 

 
0 Komentarzy · 9857 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR