Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]BIP - Archiwum
nabór na wolne stanowisko urz?dnicze:

stanowiskowymiardata
og?oszenia
data
przyjmowania
ofert
Informacja
o wyniku naboru
na stanowisko
Kierownik Ogniska "Mokotów"
czytaj wi?cej...
etat17.12.201330.12.2013czytaj wi?cej...

nabór na wolne stanowisko:
stanowiskowymiardata
og?oszenia
data
przyjmowania
ofert
wychowawca z uprawnieniami do prowadzenia terapii pedagogicznej3/4 etatu12.12.201331.12.2013czytaj wi?cej..


stanowiskowymiardata og?oszeniadata
przyjmowania ofert
uwagi
psycholog3/406.08.201323.08.2013czytaj wi?cej...
pedagog1/206.08.201323.08.2013czytaj wi?cej...
Wychowawca do pracy podwórkowej1/212.07.201331.07.2013czytaj wi?cej...
Informacja o wyniku naboru
 
na wolne stanowisko urz?dnicze
– kierownik Ogniska „Praga”
w Zespole Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na wolne stanowisko pracy – kierownik Ogniska „Praga”
zosta?a wybrana Pani Wis?awa Balas

Uzasadnienie

Pani Wis?awa Balas
spe?nia wymagania stawiane dla stanowiska, którego dotyczy? nabór.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykaza?a, ?e kandydatka spe?nia wszystkie warunki merytoryczne oraz posiada odpowiedni? wiedz? i do?wiadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym i pracy z dzie?mi. Posiada odpowiedni? wiedz? na temat celów i zada? pracy w Ognisku, a tak?e wizj? pracy na najbli?sze lata.


Warszawa dnia 14.08.2013 r. Sekretarz: Anna Stupar


Lista kandydatów spe?niaj?cych wymogi formalne
w post?powaniu rekrutacyjnym w Zespole Ognisk Wychowawczych w Warszawie
na stanowisko : kierownik Ogniska „Praga”.

Informuj?, ?e po analizie z?o?onych dokumentów aplikacyjnych pod wzgl?dem zgodno?ci z wymogami formalnymi okre?lonymi w og?oszeniu o naborze na wolne stanowisko urz?dnicze w Zespole Ognisk Wychowawczych
w Warszawie na ww. stanowisko urz?dnicze do nast?pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si? nast?puj?cy kandydaci:

L.p.Imi? i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1 Dorota Pawe?koSzamocin
2 Katarzyna LenarczykWarszawa
3Wojciech Janicki Warszawa
4Sabina Janik Warszawa
5Ewa Michalska Warszawa
6Bartosz ?uczkiewicz Warszawa
7Magdalena Banasiewicz Warszawa
8Wis?awa Balas Warszawa
Warszawa dnia 06.08.2013 r.

Sporz?dzi?a: Anna Stupar

Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko urz?dnicze
– specjalista ds. zamówie? publicznych i inwestycji
w Zespole Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. zamówie? publicznych
zosta?a wybrana Pani Izabela Pietrusiak

Uzasadnienie

Pani Izabela Pietrusiak
spe?nia wymagania stawiane dla stanowiska, którego dotyczy? nabór. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykaza?a, ?e kandydatka spe?nia wszystkie warunki merytoryczne oraz posiada odpowiedni? wiedz? i do?wiadczenie w pracy na stanowisku zwi?zanym z zamówieniami i inwestycjami publicznymi.

Warszawa dnia 23.07.2013 r. Sekretarz: Anna Stupar


Lista kandydatów
spe?niaj?cych wymogi formalne
w post?powaniu rekrutacyjnym
w
Zespole Ognisk Wychowawczych w Warszawie

na stanowisko : specjalista ds. zamówie? publicznych i inwestycji

Informuj?, ?e po analizie z?o?onych dokumentów aplikacyjnych pod wzgl?dem zgodno?ci z wymogami formalnymi okre?lonymi w og?oszeniu o naborze na wolne stanowisko urz?dnicze w Zespole Ognisk Wychowawczych
w Warszawie na ww. stanowisko urz?dnicze do nast?pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si? nast?puj?cy kandydaci:

L.p.

Imi? i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1 Izabela PietrusiakWarszawa
2 Wanda Karpi?skaWarszawa
Warszawa dnia 17.07.2013 r.

Sporz?dzi?a: Anna Stupar
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urz?dnicze – radca prawnyw Zespole Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na wolne stanowisko pracy – radca prawny - zatrudniona zasta?a:
Pani Anna Leszczy?ska-Bankiewicz

Uzasadnienie

Pani Anna Leszczy?ska-Bankiewicz spe?nia wymagania stawiane dla stanowiska, którego dotyczy? nabór.
Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykaza?a, ?e kandydatka spe?nia wszystkie warunki merytoryczne oraz posiada do?wiadczenie w pracy w jednostkach samorz?dowych.

Dyrektor ZOW
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO

NAST?PNEGO ETAPU POST?POWANIA REKRUTACYJNEGO

W ZESPOLE OGNISK WYCHOWAWCZYCH

na stanowisko : Radca Prawny


Informuj?, ?e w wyniku przeprowadzonych rozmów telefonicznych z kandydatami, do nast?pnego etapu rekrutacji zakwalifikowa?y si? nast?puj?ce osoby:
L.p.Imi? i nazwiskoRozmowa kwalifikacyjna
1 Beata Cie?lak29.11.2010 - godz. 12 00
2 Anna Leszczy?ska-Bankiewicz29.11.2010 -godz. 9 30


Warszawa dnia 25.11.2010 r.

LISTA KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CA WYMOGI FORMALNE
W POST?POWANIU REKRUTACYJNYM W ZESPOLE OGNISK WYCHOWAWCZYCH


na stanowisko : Radca Prawny


Informuj?, ?e po analizie z?o?onych dokumentów aplikacyjnych pod wzgl?dem zgodno?ci z wymogami formalnymi okre?lonymi w og?oszeniu o naborze na wolne stanowisko urz?dnicze w Zespole Ognisk Wychowawczych w Warszawie do nast?pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si? nast?puj?cy kandydaci:
L.p.Imi? i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1Jerzy B?a?ejewiczJózefów
2Beata Cie?lakLublin
3Wojciech IdaszakWarszawa
4Roman DziekiewiczCebulice Du?e
5Irena Kleniewska Warszawa
6Anita Markowska -BanakWarszawa
7Ma?gorzata U?aszonek-KubackaWarszawa
8Monika Ma?ekWarszawa
9Anna Leszczy?ska-BankiewiczCz?stochowa

Ww. osoby zostan? powiadomione telefonicznie o terminie nast?pnego etapu selekcji.

Warszawa dnia 04.11.2010 r.
Warszawa dnia 14.11.2010 r.

ZESPÓ? OGNISK WYCHOWAWCZYCH

OG?ASZA KONKURS NA STANOWISKO

Radca Prawny ¼ etatu

Do g?ównych zada? osoby zatrudnionej na tym stanowisku b?dzie nale?a?o mi?dzy innymi:

§ opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych,

§ obs?uga prawna i doradztwo prawne , przygotowywanie projektów zarz?dze? Dyrektora ZOW oraz opracowywanie

projektów przepisów wewn?trznych jednostki,

§ bie??ca analiza i sygnalizacja zmian w przepisach prawnych dotycz?cych zakresu dzia?ania jednostki,

§ opiniowanie projektów, umów, porozumie?,

§ wydawanie opinii prawnych dot. spraw pracowniczych,

§ udzielanie porad oraz wyja?nie? w zakresie stosowania prawa,

§ sporz?dzanie pism procesowych, opinii i wyst?powania w charakterze pe?nomocnika Dyrektora w post?powaniu s?dowym,

administracyjnym, oraz przed innymi organami orzekaj?cymi,

§ uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawi?zanie, zmiana lub rozwi?zanie stosunku prawnego.

Wymagania konieczne:

· obywatelstwo polskie,

· wykszta?cenie wy?sze prawnicze,

· wpis na list? radców prawnych,

· minimum 3-letnie do?wiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku uzyskane w organach administracji samorz?dowej,

wymiarze sprawiedliwo?ci b?d? kancelarii adwokackiej lub radcowskiej,

· pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych,

· niekaralno?? za przest?pstwa pope?nione umy?lnie,

· znajomo?? ustaw: o finansach publicznych i innych aktów prawnych, zwi?zanych z prawem bud?etowym oraz ustaw?

samorz?dow?, o rachunkowo?ci oraz rozporz?dzenia o klasyfikacji bud?etowej, o systemie o?wiaty oraz ustawy – Karta

Nauczyciela, znajomo?? prawa pracy, prawa o zamówieniach publicznych, o pomocy spo?ecznej, o gospodarce

nieruchomo?ciami,

· sumienno?? i odpowiedzialno??, terminowo??, samodzielno??, dobra organizacja pracy, komunikatywno??, zdolno?ci

interpersonalne, zaanga?owanie.

Wymagane dokumenty i o?wiadczenia:

· curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odr?cznie,

· kopie ?wiadectw pracy dokumentuj?cych wymagany sta? pracy (lub za?wiadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy),

· kopi? dokumentu potwierdzaj?cego obywatelstwo polskie lub o?wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

· kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadane wykszta?cenie prawnicze i wpis na list? radców prawnych,

· kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

· podpisane o?wiadczenie o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych oraz korzystaniu z pe?ni praw publicznych,

· podpisane o?wiadczenie, ?e kandydat nie by? prawomocnie skazany za przest?pstwo umy?lne lub umy?lne przest?pstwo skarbowe,

· osoba wybrana do zatrudnienia b?dzie zobowi?zana do przedstawienia orygina?u aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”,

· podpisana klauzula o tre?ci: „Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.” .

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobi?cie do sekretariatu w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych lub za po?rednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 29.10.2010 r. na adres:


Zespó? Ognisk Wychowawczych
Im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”w Warszawie Ul. Stara 4, 00-231 Warszawa z dopiskiem na kopercie; konkurs na stanowisko- radca prawny.
Oferty odrzucone zostan? komisyjnie zniszczone.


Dokumenty uwa?a si? za dostarczone w terminie, je?eli wp?yn??y na w/w adres w terminie do godziny 1600
dnia 29.10.2010 r.


Informacja o wyniku naboru na stanowisko
– specjalista ds. zamówie? publicznych i inwestycji.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urz?dnicze w Zespole Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. zamówie? publicznych i inwestycji zatrudniona zosta?a:

Pani Danuta Mielewska

Uzasadnienie

Pani Danuta Mielewska spe?nia wymagania stawiane dla stanowiska, którego dotyczy? nabór. Wykaza?a si? znajomo?ci? zagadnie? zwi?zanych z tym stanowiskiem.

Dyrektor ZOW
LISTA KANDYDATÓW SPE?NIAJ?CA WYMOGI FORMALNE
W POST?POWANIU REKRUTACYJNYM
W
ZESPOLE OGNISK WYCHOWAWCZYCH


na stanowisko :

specjalista ds. zamówie? publicznych i inwestycji


Informuj?, ?e po analizie z?o?onych dokumentów aplikacyjnych pod wzgl?dem zgodno?ci z wymogami formalnymi okre?lonymi w og?oszeniu o naborze na wolne stanowisko urz?dnicze w Zespole Ognisk Wychowawczych w Warszawie, które odby?o si? w dniu 27.07.2010 r. na w/w stanowisko urz?dnicze do nast?pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali si? nast?puj?cy kandydaci:

L.p.Imi? i nazwiskoMiejsce zamieszkania
1Danuta MielewskaWarszawa
2Pawe? MilczarekPruszków

Ww. osoby zostan? powiadomione telefonicznie o terminie nast?pnego etapu selekcji.

Warszawa dnia 27.07.2010 r.ZESPÓ? OGNISK WYCHOWAWCZYCH OG?ASZA KONKURS NA STANOWISKO
Specjalista ds. zamówie? publicznych i inwestycji w wymiarze ½ etatu

Do g?ównych zada? osoby zatrudnionej na tym stanowisku b?dzie nale?a?o mi?dzy innymi:
§ Zapewnienie w?a?ciwej i terminowej realizacji powierzonych zada? z zakresu:
- zamówienia publiczne,

- inwestycje budowlane,

- remonty inwestycyjne,

- zakupy inwestycyjne.
§ Rozliczanie kosztów inwestycji.
§ Uzyskiwanie informacji o stanie formalno –prawnym realizacji zada? inwestycyjnych.
§ Uzyskiwanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego realizacji zada? inwestycyjnych.
§ Udzia? w odbiorach cz??ciowych i ko?cowych zada? inwestycyjnych.
§ Ocena stanu realizacji w/w zada? inwestycyjnych, w kontek?cie zaplanowanego do realizacji w danym roku bud?etowym zakresu rzeczowego i finansowego tych inwestycji.
§ Wskazywanie problemów i zagro?e? maj?cych wp?yw na proces realizacji w/w inwestycji oraz przedk?adanie propozycji rozwi?za?
naprawczych.
§ Wspó?praca z biurami Urz?du m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji.
§ Udzia? w przygotowywaniu i przeprowadzanie post?powa? przetargowych.
§ Przygotowywanie og?osze? dotycz?cych zamówie? publicznych.
§ Organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami.
Wymagania konieczne:
· obywatelstwo polskie
· wykszta?cenie wy?sze
· minimum 3-letni sta? pracy lub wykonywana przez co najmniej 3 lata dzia?alno?? gospodarcza o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.
· pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych
· niekaralno?? za przest?pstwa pope?nione umy?lnie
Wymagania po??dane:
· min. 4 –letni sta? pracy,
· obs?uga komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
· znajomo?? regulacji prawnych z zakresu: prawa budowlanego, kodeksu cywilnego, zamówie? publicznych, kodeksu cywilnego, samorz?du terytorialnego, kodeksu post?powania administracyjnego
· do?wiadczenie zawodowe w zarz?dzaniu projektami inwestycyjnymi
· zdolno?ci organizacyjne, obowi?zkowo??, systematyczno??, kreatywno??, zaanga?owanie, komunikatywno??, systematyczno??, odporno?? na stres
Wymagane dokumenty i o?wiadczenia:
· curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odr?cznie,
· kopie ?wiadectw pracy dokumentuj?cych wymagany sta? pracy (lub za?wiadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy)
· kopi? dokumentu potwierdzaj?cego obywatelstwo polskie lub o?wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
· kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadane wykszta?cenie
· kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadanie dodatkowych kwalifikacji
· podpisane o?wiadczenie o pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych oraz korzystaniu z pe?ni praw publicznych,
· podpisane o?wiadczenie, ?e kandydat nie by? prawomocnie skazany za przest?pstwo umy?lne lub umy?lne przest?pstwo skarbowe.
· osoba wybrana do zatrudnienia b?dzie zobowi?zana do przedstawienia orygina?u aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego”
· podpisana klauzula o tre?ci: „Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.” *.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobi?cie do sekretariatu w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych lub za po?rednictwem poczty kompletu dokumentów w terminie do dnia 26.07.2010 r. na adres:


Zespó? ognisk Wychowawczych
Im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”W Warszawie 00-231 Warszawa ul. Stara 4 z dopiskiem na kopercie; konkurs na stanowisko- specjalista ds. zamówie? publicznych i inwestycji.
Oferty odrzucone zostan? komisyjnie zniszczone.


Dokumenty uwa?a si? za dostarczone w terminie, je?eli wp?yn??y na w/w adres w terminie do godziny 16
dnia 26.07.2010 r.


Zarz?dzenie Nr 6/2009

Dyrektora Zespo?u Ognisk Wychowawczych

im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

w Warszawie

z dnia 01.07.2009 r.


w sprawie przetrzymywania w placówce dokumentów kandydatów do pracy.


Zgodnie z ustaw? z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z pó?. zm.) zarz?dzam:


§ 1

Przetrzymywanie dokumentów z danymi osobowymi kandydatów do pracy w Zespole Ognisk Wychowawczych na okres trzech miesi?cy.


§ 2

Dokumenty ulegaj? zniszczeniu po w/w okresie. Zarz?dzenie dotyczy wszystkich dokumentów przyj?tych drog? elektroniczn?, poczt? i z?o?onych osobi?cie w sekretariacie ZOW.


§ 3

Informacj? dotycz?c? przetrzymywania danych kandydatów nale?y zamie?ci? na stronie internetowej Zespo?u Ognisk Wychowawczych. Osoby sk?adaj?ce osobi?cie dokumenty w sekretariacie ZOW zapoznawane s? z tre?ci? zarz?dzenia.


Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

_____________________
Dyrektor ZOW
0 Komentarzy · 12080 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR