Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-07-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2013 ZOW - BIP PRACA - psycholog
                                                                                                                                          Warszawa dnia  06.08.2013 r. 
                 ZESPÓ?   OGNISK   WYCHOWAWCZYCH 
                                                  zatrudni
                 psychologa z uprawnieniami do prowadzenia socjoterapii
                                           w wymiarze ¾  etatu
                                       (praca po po?udniu - 30 godzin tygodniowo)
 
Do g?ównych zada? osoby zatrudnionej na tym stanowisku b?dzie nale?a?o mi?dzy innymi:
·  prowadzenie pomocy psychologicznej ,
·  przygotowanie diagnozy indywidualnej dziecka i rodziny,
·  wspó?praca z wychowawcami w zakresie opracowywania i realizowania programu indywidualnej pracy    z dzieckiem i jego rodzin?,
·  prowadzenie zaj?? grupowych z socjoterapii,
·  opracowywanie programów pracy, programów zaj?? specjalistycznych, sprawozda? z realizowanej    dzia?alno?ci. 
Wymagania niezb?dne:
·         wykszta?cenie wy?sze: tytu? zawodowy magistra na kierunku psychologia,
·         udokumentowane przygotowanie do prowadzenia socjoterapii,
·         minimum 3- letni sta? pracy,
·         do?wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
·         znajomo?? ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej oraz przepisów  wykonawczych do ustawy, w szczególno?ci dotycz?cych zasad funkcjonowania  placówek opieku?czo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego,
·         znajomo?? ustawy o pomocy spo?ecznej,
·         zdolno?ci organizacyjne, obowi?zkowo??, systematyczno??, kreatywno??, zaanga?owanie, komunikatywno??, systematyczno??, odporno?? na stres ,
·         pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystanie z pe?ni praw publicznych,
·         niekaralno?? za przest?pstwa pope?nione umy?lnie,
·         pe?na w?adza rodzicielska ( w przypadku rodzica), wype?nianie obowi?zku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowi?zek wynika z tytu?u egzekucyjnego.
Zg?oszenie
·         list motywacyjny, CV  z   klauzul? o tre?ci: „Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustaw? z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”  

Osoby zainteresowane prosimy o przes?anie e-mail na adres; zow@zow.pl   lub  dostarczenie osobi?cie do sekretariatu w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych lub za po?rednictwem poczty na adres: 
                        Zespó? Ognisk Wychowawczych
                     im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
                w Warszawie  00-231 Warszawa  ul. Stara 4
                     z dopiskiem na kopercie; psycholog. 

                                         
Og?oszenie wa?ne do dnia 23.08.2013 r.
 

   
0 Komentarzy · 9040 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR