Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 - 2013 BIELANY
2012 - 2013 BIELANY
lipiec - sierpie? 2013r.

Lato, lato...co nas czeka?

W okresie wakacji przygotowali?my dla naszych podopiecznych:

Projekt "Lato w mie?cie"
- czyli zaj?cia aktywizuj?ce, m.in. wyj?cia na basen, wyj?cie do: kina Femina na film pt.: "Teddy i poszukiwacze zaginionego miasta", Rozrywkowego Centrum Miasta HulaKula - na plac zabaw i kr?gle, Warszawskiego Muzeum Chleba (www.warszawskie-muzeum-chleba.pl) oraz zaj?cia plastyczne, zaj?cia profilaktyczne dotycz?ce bezpiecze?stwa nad wod? i na drodze, zaj?cia integracyjne,ta?ce w kr?gu pod okiem instruktora Pani Izy, turniej gier planszowych i strategicznych, spotkanie z m?odzie?? bior?cej udzia? w szkoleniu m?odzie?owych liderów Programu "Równa? szanse" administrowanego przez Polsk? Fundacj? Dzieci i M?odzie?y. "Lato w miescie" to równie? porz?dki w ognisku wspólnie ze starszymi wychowankami.
To, co si? dzia?o w czasie akcji, dzie? po dniu mo?na poczyta? na naszym facebooku.

zobacz foto z akcji...

Obóz profilaktyczny w Sztutowie w dniach 25.07. - 05.08.

wi?cej o Sztutowie mo?esz poczyta?:
www.sztutowo.pl

zobacz foto gdzie jedziemy...

Dzi?kujemy Wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji w/w letnich atrakcji !!!
29 czerwca i 30 czerwca 2013r.

Warszawska Strefa Rodziny - Przystanek Stara 4

W dnich 29 czerwca i 30 czerwca za organizacj? Warszwskiej Strefy Rodziny odpowiedzialne by?o nasze ognisko...Bielany.

29 czerwca w organizacj? Warszawskiej Strefy Rodziny w??czyli si? Przyjaciele i Rodzina Karola Borkowskiego z Chomiczówki. W ten sposób wszyscy chcieli?my uczci? Jego pami??. Karol by? wieloletnim wolontariuszem w ognisku Bielany. Swoj? przygod? z nami rozpocz?? w 2008 roku, czynnie uczestnicz?c w licznych ogniskowych imprezach.
W Warszawskiej Strefie Rodziny w tym dniu wzi??o udzia? ponad 100 wolontariuszy, tzw. "Grupa Karola". Wielu z nich prowadzi?o stanowiska w strefie aktywno?ci, By?y to: mój pierwszy makija? - malowanie twarzy, stylizacja fryzur, s?odkie kulinaria z babk?, pakowanie prezentów, k?cik produkcji muzycznej, pokaz break-dance i nauka podstawowych kroków ta?ca, floret dla dzieci,graffiti na p?ótnie, dyskoteka dla dzieci- Akademia Pana Kleksa.
W tym dniu go?cili?my równie? funkcjonariuszy Stra?y Miejskiej i Policji. Zaproszone s?u?by przygotowa?y aktywno?ci p.n . "Bezpieczne wakacje".
30 czerwca to drugi dzie? Strefy. Tym razem w prowadzeniu pikniku pomogli nam nasi wychowankowie i rodzice oraz zaprzyja?nieni wolontariusze prowadz?c stoiska aktywno?ci-malowanie twarzy, decoupage, quling-czyli papierowe wariacje,robienie makaronowych korali, gipsowych figurek, zak?adek do ksi??ek i szablonowych wzorów.
Przez te dwa dni odwiedzi?o nas ponad 1600 osób !!!

Warszawska Strefa Rodziny to równie? Strefa malucha, Strefa relaksu, trampolina i wypo?yczalnia sprz?tu sportowego.

Dzi?kujemy Wszystkim za zanga?owanie i pomoc w prowadzeniu Warszawskiej Strefy Rodziny :)

Szczególne podzi?kowania sk?adamy Mamie Karola - Pani Hanny Borkowskiej , Jego Rodzinie i Przyjacio?om (w tym dniu Wolontariuszom) i osobom zanga?owanym w przygotowania do Strefy, darczy?com i pozosta?ym.

Dzi?kujemy równie?:
Komendantowi Rejonowej Policji Warszawa1 - m?odszemu inspektorowi S?awomirowi Piekucie, aspirantowi Marcinowi ?urawskiemu, m?odszemu aspirantowi Adamowi Ziembie, sier?antowi sztabowemu Ewie Krusiewicz

Pracownikom Referatu Profilaktyki Stra?y Miejskiej - Marcie Bachórz, Barbarze Zbroi?skiej, Beacie Tempczyk, Krzysztofowi Nyc

Sylwii Matuszak, Justynie Zabierzowskiej, Emilii Kosiorek,Stanis?awie Zemburze, Jackowi Baranowskiemu, Wojtkowi ?mudzie - Trzebiatowkiemu, Mi?oszowi Tokarczykowi,Krzysztofowi Woszczykowi, Konradowi Ciesielskiemu, Miko?ajowi Papli?skiemu.

Darii, Oli, Magdzie, Stasiowi, Monice, Iwonie,Ani, Darkowi, Mateuszowi - wychowankom ogniska "Bielany".

zobacz foto...
o


lipiec - sierpie? 2013r.

Warszawska Strefa Rodziny - Przystanek Stara 4

Warszawska Strefa Rodziny jest projektem realizowanym w ramach Programu Rodzina m.st. Warszawy, adresowanym do rodzin z dzie?mi. Jego celem jest integracja rodzin poprzez wspóln? zabaw? i dzia?ania animacyjne...

czytaj wi?cej:
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawska-strefa-rodziny
http://www.zow.pl/news.php

27 czerwca 2013r.

Zako?czenie I-wszej Edycji Programu Wzmacniania Rodziny

Dobieg?a ko?ca I-wsza edycja Programu Wzmacniania Rodziny. Rodzice wraz ze swoimi dzie?mi przez siedem tygodni uczestniczyli w sesjach tematycznych: m?odzie?, rodzice, rodzina.W programie wzi??o udzia? 9 rodzin. Zaj?cia cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem uczestników.
Zapraszamy do kolejnej edycji.

czerwiec 2013r.

Zaj?cia z ceramiki
Podzi?kowania dla M?odzie?owego Domu Kultury "Bielany"

W imieniu wychowanków ogniska Bielany sk?adamy serdeczne podzi?kowania dla Pani Dyrektor MDK-u Joanny Boldin za mozliwo?? udzia?u w zaj?ciach z ceramiki w roku szkolnym 2012-2013. Zaj?cia odbywa?y si? systematycznie pod czujnym okiem Pana Jana Wi?lickiego. Z niecierpliwo?ci? czekamy na kolejn? edycj? zaj?? :)

zobacz foto...
14 czerwca 2013r.

Wolotariat pracowniczy...czyli remont sali terapeutycznej

14 czerwca w naszym ognisku Cz?onkowie Zarz?du oraz Pracownicy Provident Polska w ramach programu wolontariatu pracowniczego "Tak!Pomagam" wyremontowali i wyposa?yli w nowe meble sal? terapeutyczn? w naszym ognisku. Sala jest pi?kna, przytulna i dostosowana do potrzeb zaj?? tam prowadzonych. Dzieci ju? teraz nie chc? z niej wychodzi?.
Dzi?kujemy
za pomoc i szerzenie idei wolontariatu oraz wra?liwo?ci na potrzeby innych w?ród naszych podopiecznych.

Dzi?kujemy :)

Davidowi Parkinsonowi - Prezesowi Provinent Polska oraz Markowi Sutherlandowi, Jonowi Rothwellowi, Piotrowi Kaliszowi, Zbigniewowi Hojce, Rafa?owi Miko?ajczykowi, Marcinowi ?uchowskiemu, Annie Kulawik, Alicji Kope?, Patrycji Rogowskiej -Tomaszyckiej. Szczególne podzi?kowania sk?adamy Pani Agnieszcze Krajnik - za opiek? i koordynowanie przedsi?wzi?cia.

zobacz foto...


8 czerwca 2013r.

Piknik Rodzinny Instytutu Lotnictwa i General Electric

W dniu 8 czerwca wychowankowie naszego ogniska wzi?li udzia? w pikniku rodzinnym Organizatorem imprezy by? Instytut Lotnictwa oraz firma General Eletric.
Na pikniku ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. By?y m.in. malowid?a gigant, bramki strzelnicowe, Euro Bungy, gigantyczne pi?karzyki, ?cianki wspinaczkowe, mechaniczne rodeo, dmuchane baseny z pi?eczkami i zje?d?alnie, tory przeszkód, namiot z atrakcjami interaktywnymi, gotowanie na weso?o, namiot zabaw, mural-malowanie, posi?ek w postaci bufetu.
Mo?liwo?? udzia?u w tym wydarzeniu to olbrzymie wsparciem w naszej, codziennej pracy wychowawczej. Dla naszych podopiecznych stanowi?o wyró?nienie i by?o nagrod? za ca?oroczn? prac?.

Dzi?kujemy za mo?liwo?? udzia?u w tym przedsi?wzi?ciu, a w szczególno?ci dzi?kujemy Pani El?biecie Witkowskiej - Semerak, wolontariuszom - GE volunteers, Engineering Design Center :)


26 maja 2013r.

"Majówka na Skarpie"...nasze ognisko te? tam by?o...

Zespó? Ognisk Wychowaczych zosta? zaproszony do wspó?organizacji "Majówki na Skarpie". W formie pikniku dla wszystkich warszawiaków przygotowali?my szereg atrakcji.
Na naszym stanowisku mo?na by?o: pomalowa? sobie twarz, nauczy? zdobienia przedmiotów metod? decoupagu i udekorowa? w ten sposób s?oik lub butelk?. Ch?tni mogli te? zrobi? wisiorek z masy solnej oraz figurk? z gipsu...a wszystko oczywi?cie dla naszych mam, bo wszyscy "Kochamy mamy" !!!

Wszystkim mamom z okazji ich ?wi?ta ?yczymy du?o rado?ci i s?o?ca !!!

czytaj wi?cej:

Jeste?my na facebooku!!!

A oto link do naszej strony:
https://www.facebook.com/pages/Kazimierz-Lisiecki-Dziadek-Ognisko-Bielany/326692200768578

maj 2013r.

Program Wzmacniania Rodziny

W dniu 16.05.2013 r. uruchamiamy w naszym ognisku I edycj? programu Wzmacniania Rodziny.
Rekrutacja na zaj?cia i zaproszenie rodzin do Programu odbywa?y si? od 25.04.2013r.

Wi?cej informacji o programie na stronie:
http://www.fundacja-maraton.pl/pwr-10-14/2013-01-29-13-47-47/program-wzmacniania -rodziny-10-14.html

kwiecie? 2013r.

Wiosna na Bielanach...

zobacz foto...

21.03.2013r.

Wielkanoc w Ognisku

Tegoroczna Wielkanoc w ognisku przybra?a inny charakter - zamiast tradycyjnego programu ?wi?tecznego prezentowanego przez dzieci wychowankowie czytali i poznawali tradycj? tych ?wi?t. Oczywi?cie by? pi?knie, wiosennie nakryty stó? i uroczysty obiad, a na nim pyszno?ci. Chocia? za oknem aura nie wskazywa?a na to, ?e to tak?e pierszy dzie? kalendarzowej wiosny wszyscy do ko?ca spotkania pozostali?my w dobrych, przed?wi?tecznych nastrojach.

A o to kilka ciekawostek dotycz?cych tradycji Wielkanocnych ...

1. W ca?ej Polsce Wielki Tydzie? jest tradycyjnie czasem wzmo?onej pobo?no?ci i praktyk religijnych takich, jak rekolekcje, udzia? w nabo?e?stwach pasyjnych, spowied? wielkanocna, pobo?ne nawiedzenie ?wi?ty?. Jest równie? czasem zakupów, generalnych wiosennych porz?dków, gotowania, pieczenia, kraszenia jajek i innych ?wi?tecznych przygotowa?.Najbogatsze w obrz?dy i zwyczaje s? ostatnie trzy dni Wielkiego Tygodnia. W Ko?ciele dni te: Wielki Czwartek, Wielki Pi?tek i Wielka Sobota, i wszystkie zwi?zane z nimi nabo?e?stwa i uroczysto?ci religijne zwi?zane s? Triduum ?wi?tym, Wielkanocnym lub Paschalnym.


2. Na pami?tk? mycia nóg aposto?om przez Chrystusa przed ostatni? wspóln? z nim wieczerz?, id?c za Jego przyk?adem, biskupi, a niegdy? tak?e królowie i magnaci polscy, obmywali nogi dwunastu n?dzarzom.


3.
Obrz?d obmycia nóg biednym i bezdomnym w Wielki Czwartek dokonuje si? co roku w warszawskiej archikatedrze przez prymasa Polski. W Rzymie, w bazylice ?w. Piotra, ka?dego roku myje i ca?uje nogi dwunastu starcom papie? –s?uga, s?ug bo?ych, czyni to tak?e papie? Polak –Jan Pawe? II.


4.
Na Górnym ?l?sku, w Wielkim Tygodniu od Wielkiej ?rody pocz?wszy, chodzi?y grupki ch?opców poprzebieranych: jeden za Judasza z rud? brod?, drugi za czarnego diab?a z rogami, a inni pop prostu w ko?uszki odwrócone na lew? stron? i w ka?dym odwiedzanym domu, opowiadali i chwalili si? jak to Judasza –zdrajc? schwytali i jak to si? z nim zaraz rozprawi?. W nagrod? dostawali troch? pieni?dzy i –zawsze –par? jajek na ?wi?ta.


5. Wielki Pi?tek jest w Ko?ciele dniem g??bokiej ?a?oby. W ko?cio?ach panuje wielka ?a?obna cisza, a Naj?wi?tszy Sakrament w monstrancji i konsekrowane hostie wynosi si? do kaplicy, zwanej ciemnic?, pozostawiaj?c, w g?ównych o?tarzach, puste i otwarte tabernakula.


6.
Do naszych czasów przetrwa?a natomiast i jest ci?gle ?ywa tradycja Grobów Chrystusa, które na zako?czenie wielkopi?tkowej liturgii ods?aniane s? we wszystkich ko?cio?ach. S? to groty grobowe, zaaran?owane w bocznych nawach wszystkich ?wi?ty?, z le??c? w nich postaci? umar?ego Chrystusa, adorowanego przez wiernych
w Wielki Pi?tek wieczorem i przez ca?? Wielk? Sobot?, a? do rezurekcji w Niedziel? Wielkanocn?.


7.
Tradycyjnie, Wielki Pi?tek jest w ca?ej Polsce dniem skupienia, powagi, wzmo?onej pobo?no?ci, gorliwych praktyk religijnych
i umartwie?.
Niegdy? najpobo?niejsi ludzie, na znak ?a?oby, tego dnia zatrzymywali zegary, zas?aniali lustra, mówili przyciszonym g?osem zachowywali si? wi?c tak, jakby w domu znajdowa? si? zmar?y.


8.
Wielki Pi?tek jest dniem ?cis?ego postu. Zgodnie z zaleceniami Ko?cio?a nale?y zrezygnowa? w tym dniu nie tylko z jedzenia potraw mi?snych, ale równie? zachowa? post, co do ilo?ci spo?ywanych pokarmów: tylko raz w ci?gu dnia mo?na zje?? do syta.


9.
Wielki Pi?tek jest tak?e dniem bardzo intensywnych przygotowa? domowych, a przede wszystkim dniem kraszenia jaj oraz wielkiego gotowania i pieczenia. Wszystkie bowiem przysmaki na wielkanocny stó? powinny by? gotowe ju? w Wielki Pi?tek,
a najpó?niej w Wielk? Sobot? przed po?udniem.


10. Przede wszystkim nale?y przygotowa? kolorowe jajka, których nie mo?e zabrakn?? ani na ?wi?tecznych sto?ach, ani w koszyczkach, które w Wielka Sobot? zanosimy do po?wi?cenia w ko?ciele.


11. Barwne jaja wielkanocne nazywamy kraszankami, malowankami lub byczkami –wtedy, gdy s? g?adkie (bez wzoru), jednokolorowe. Niegdy? farbowano je w naturalnych barwnikach ro?linnych. Wywarz kory d?bowej dawa? kolor czarny, z ?usek cebuli ró?ne odcienie barwy ?ó?tej i br?zu, sok z buraków –kolor ró?owy itp. Ostatnio barwi si? je w specjalnie do tego celu przeznaczonych, syntetycznych farbach spo?ywczych kupowanych w sklepie.Natomiast jajka pokryte wzorem nosz? nazw? pisanek.


12.
Wielkanoc –Wielka Niedziela Wielkanocna –?wi?to Zmartwychwstania Pa?skiego –w pierwszych wiekach nazywana Pasch?, jest najwi?kszym, najstarszym, bo wcze?niej ustanowionym
i najuroczy?ciej obchodzonym ?wi?tem wszystkich chrze?cijan, odprawianym na pami?tk? Zbawczej M?ki, ?mierci i przede wszystkim Chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa.


13. Po rezurekcji wszyscy, jak tylko mog? najpr?dzej, udaj? si? do domów na ?wi?cone, na oczekiwan? od wielu dni uczt? wielkanocn?.
Poprzedza je ceremonia dzielenia si? po?wi?conym jajkiem, wzajemne ?yczenia zdrowia, powodzenia i rado?ci, u?cisk
i poca?unek. Przypomina ona obrz?d dzielenia si? op?atkiem w Wigili? Bo?ego Narodzenia i jest tak samo wyrazem wzajemnej ?yczliwo?ci, mi?o?ci i przyja?ni.
Dopiero potem rozpoczyna si? ?wi?teczne ?niadanie, trwaj?ce zwykle wiele godzin. Pierwszy dzie? ?wi?t –Niedziel? Wielkanocn? –sp?dza si? g?ównie w gronie rodzinnym, przy zastawionym stole, aby razem z bliskimi cieszy? si? wielkim ?wi?tem, a tak?e sob? nawzajem, pi?knym sto?em i dobrym jedzeniem.


14. W ca?ej Polsce Poniedzia?ek Wielkanocny jest przede wszystkim dniem weso?o?ci i swawoli. Najwa?niejszym i najbardziej znanym zwyczajem jest oblewanie si? wod?, czyli ?migus-dyngus.

(tekst na podstawie ksi?zki "Polskie obrz?dy i zwyczaje. Ocali? od zapomnienia")


zobacz foto...


28.01.- 08.02.2013

Projekt "Zima w mie?cie"

Tegoroczna zima w mie?cie w naszym ognisku przynios?a dzieciom takie wydarzenia jak:- wyj?cie do kina Femina na film Ralph Demolka- wyj?cie do Hula Kula (plac zabaw i kr?gle)- wyj?cie na pizz? do Telepizzy- wyj?cie na desery lodowe do Firmy Grycan w Arkadii- wycieczk? edukacyjn? do Banku Citi Handlowy- t?usty czwartek -obfity dzi?ki Spó?dzielni Piekarsko- Ciastkarskiej „?oliborz”- bal karnawa?owy- liczne konkursy i zaj?cia integracyjne.Ponadto ten czas zosta? w ka?dym mo?liwym momencie wykorzystany na przygotowywanie prac plastycznych i upominków dla osób i firm nam pomagaj?cych, na aukcje ?wi?teczne oraz na uruchomienie profilu na facebooku pod nazw? Kazimierz Lisiecki „Dziadek”- Ognisko Bielany. Tutaj pragniemy podzi?kowa? za zaanga?owanie i odpowiedzialne podej?cie starszym wychowankom ogniska. Wychowankowie w czasie zimy w mie?cie nieodp?atnie korzystali z drugiego ?niadania oraz pe?nowarto?ciowych obiadów przygotowywanych w ognisku. Transport komunikacj? miejsk? zapewni?o dla dzieci Miasto Sto?eczne Warszawa. Podzi?kowania sk?adamy wszystkim, dzi?ki, którym ten czas sp?dzony w Warszawie by? dla naszych podopiecznych atrakcyjny- a przede wszystkim Fundacji „Pomó?my Dzieciom”.

zobacz foto...

20 grudnia

Uroczyste Spotkanie Wigilijne

Wigilia w ognisku Bielany mia?a miejsce w dniu 20.12.2012 r.. By?o zachowanych w niej du?o tradycji i rytua?ów, ale te? ró?ni?a si? nieco od innych dotychczasowych Wigilii. Mo?e opowiemy o tym, co by?o inne ni? zwykle. Przede wszystkim dosz?o na niej do spotkania dwóch pokole? Burmistrzów- czyli by?ego burmistrza Dzielnicy Bielany p. Karola Szadurskiego oraz Wac?awa Skudniewskiego- by?ego prezesa Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywróci? Dzieci?stwo” min. dzi?ki, którym Ognisko zosta?o 12 lat temu za?o?one oraz obecnych Burmistrzów Dzielnicy Bielany -p. Marka Lipi?skiego i Piotra Rudzkiego, którzy bardzo wspieraj? dzia?ania na rzecz dzieci i rodzin Dzielnicy Bielany. Obecni na Wigilii z nami byli nasi Wolontariusze: Ewa Zaborowska i Karyna Mieszczy?ska, przedstawiciel O?rodka Pomocy Spo?ecznej p. Roma Kuczowska oraz zaprzyja?niony z nami p. Marcin Batory- kierownik s?siedzkiej apteki, który w tym dniu pomaga? nam robi? zdj?cia.W czasie tej Wigilii odby?o si? podsumowanie aukcji prac na szych podopiecznych organizowanej przez cioci? Agnieszk? Dydycz oraz Fundacj? „Pomó?my Dzieciom”, z której ca?kowity dochód zosta? przeznaczony na pomoc dzieciom z okolic Przemy?la, b?d?cych pod opiek? organizacji pozarz?dowych dla których ka?da pomoc ma olbrzymie znaczenie, gdy? jest to region charakteryzuj?cy si? bardzo du?ym bezrobociem. I tak nasze dzieci pomog?y innym dzieciom. Z kolei nam organizacj? Wigilii i paczek ?wi?tecznych dla naszych podopiecznych umo?liwi?a pomoc: Fundacji „Pomó?my Dzieciom” , Pani Naczelnik i Pracowników II Urz?du Skarbowego Warszawa-?ródmie?cie przy ulicy Jagiello?skiej w Warszawie, Pani z firmy STORCK, której imienia do dzisiaj nie znamy oraz Dyrekcji Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka”- wszystkim im z ca?ego serca w imieniu dzieci dzi?kujemy :) :) :)


zobacz foto...


15 grudnia

Wolontariat pracowniczy w Ognisku Bielany

W dniu 15.12.2012 r. w ognisku Bielany mia? miejsce Wolontariat Pracowniczy, w czasie którego w my?l regu?y, ?e wspó?praca daje najlepsze efekty, Wolontariusze z 3 firm: Fundacji Orange, Kredyt Banku i Providenta wspólnie pracowali na rzecz podopiecznych ogniska Bielany. Przez 1 dzie? uda?o nam si? razem wykona? kawa? naprawd? dobrej roboty- i tak: pomalowali?my wielki korytarz, wszystkie ?azienki i wszystkie framugi w ognisku, z?o?yli?my nowe meble w kuchni i olbrzymi? szaf? kuchenna w korytarzu. Przedsi?wzi?cie to by?o koordynowane przez Centrum Wolontariatu. Dzi?kujemy Wszystkim, którzy w jakimkolwiek momencie w??czyli si? w to dzia?anie, a przede wszystkim Wolontariuszom, którzy po?wi?cili swój czas, si?? i energi? w sobot? na prac? w ramach Wolontariatu Pracowniczego i tak:

:) „ W trosce o innych” z Fundacji Orange pracowali: Marek Januszewicz, Anna Wyszomierska, Arkadiusz Kasperczyk, Mateusz Schabek oraz za czas i dzia?ania na przygotowania formalne po?wi?ca?a Izabela Kr?giel.

:) „ Tak od serca” z Kredyt Banku pracowali: Aneta Padarewska, Micha? Reda, Konrad Kuczaba, Agata Koz?owska, Dorota Toporowicz oraz czas na przygotowania formalne po?wi?ca?a Monika Czajkowska.

:) W ramach „ Tak! Pomagam”z firmy Provident pracowali: Alicja Gajewska, Katarzyna Mikutowicz, Magdalena Malczyk oraz Agnieszka Krajnik, która przygotowywa?a akcj? równie? od strony formalnej.


Z Centrum Wolontariatu paniom: Joannie Biegacz, która przygotowywa?a to przedsi?wzi?cie od pa?dziernika niemal ka?dego dnia oraz Katarzynie Winiewskiej, która do??czy?a do nas bli?ej finiszu .


Pani Elizie Marcinkiewicz, która wspiera?a nas w przygotowaniach i poleci?a nam wspania?ego cz?owieka, a zarazem stolarza Pana Czes?awa Dobrowolskiego.

Efekty tej wspólnej pracy przesz?y nasze oczekiwania. Jeszcze raz WSZYSTKIM z ca?ego serca dzi?kujemy-równie? TYM, których w swojej nie?wiadomo?ci tutaj nie wymienili?my, a bez pomocy których akcja nie mia?aby tak wspania?ego fina?u…


zobacz foto...


14 grudnia

Wigilia dla organizacji pozarz?dowych

W dniu 14.12.2012 r. W Ognisku Bielany odby?o si? ?wi?teczne spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo?ecznego Dzielnicy Bielany. Spotkanie zosta?o u?wietnione wyst?pem dzieci –podopiecznych Ogniska Bielany z Zespo?u Ognisk wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” oraz Chóru Parafialnego (Scholi) ?wi?tego Jakuba Aposto?a, który w 2011 zaj?? III miejsce w konkursie kol?d i pastora?ek Warszawa-B?dzin 2011. Dyrygentami chóru na co dzie? s?: Joanna Korczago i Kamil Lisowski. Oba wyst?py da?y odbiorcom du?o rado?ci, a wyst?puj?cy zyskali ich podziw i sympati?.

zobacz foto...

6 grudnia

Miko?ajki na Bielanach - spotkanie integracyjne z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia

W dniu 6 grudnia 2012 r. nasi najm?odsi podopieczni wzi?li udzia? w spotkaniu integracyjnym z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia organizowanym przez Urz?d Dzielnicy Bielany-Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia. Dzieci d?ugo by?y pod wra?eniem tego spotkania, za które organizatorom bardzo serdecznie dzi?kujemy.

Wi?cej na temat spotkania czytaj na stronie:

http://www.bielany.waw.pl/page/index.php?str=97&id=2129


3 grudnia

X Jubileuszowa Biela?ska Gala Wolontariatu

W czasie X Jubileuszowej Biela?skiej Gali Wolontariatu czterech naszych Wolontariuszy zosta?o uhonorowanych statuetkami oraz tytu?em Biela?skiego Wolontariusza Roku. Organizatorem Gali by? Urz?d Dzielnicy Bielany- Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia.
Oto sylwetki naszych laureatów...

30 listopada

Projekt "Andrzejki"

Noc z 29 na 30 listopada jest czasem wyj?tkowym. Andrzejki to jedna z niewielu nocy w roku, kiedy mo?emy zajrze? w swoj? przysz?o??. Pod wp?ywem magicznych mocy zwyk?y obierek z jab?ka objawi nam imi? przysz?ego m??a, a wosk przelany przez dziurk? od klucza dobierze nam wymarzony zawód przysz?o?ci.

?wi?to to przypada na wigili? ?w. Andrzeja, jednego z 12 Aposto?ów. Jest on patronem m.in. Szkocji, Grecji, Rosji. Jest to okres prze?omu i zwykle sprzyja on zawieszeniu zwyczajnego porz?dku i otwarciu ?wiata na dzia?anie mocy magicznych.

Dzi? Andrzejki to przede wszystkim dobra zabawa. Tak te? by?o w ognisku.
30 listopada obok wró?b i poznawania swojej przysz?o?ci wychowankowie ogniska bawili si? w rytm muzyki dyskotekowej i integrowali w zorganizowanych na ten czas konkursach.

zobacz foto...


13 listopada

Zaj?cia edukacyjne w ramach projektu Ogniska Goc?aw
"POKOCHA? ZWIERZAKA-TO ?ATWE DLA DZIECIAKA"

13 listopada w naszym ognisku odby?y si? zaj?cia edukacyjne w ramach projektu ogniska Goc?aw "Pokocha? zwierzaka - to ?atwe dla dzieciaka". Za?o?eniem spotkania by?o u?wiadomienie dzieciom skali problemu bezdomno?ci zwierz?t ich traktowania i zmotywowanie do dzia?a? na rzecz rozwi?zania tego problemu. Po zako?czeniu zaj?? dzieci zosta?y zaproszone do udzia?u w dalszej cz??ci projektu, tj. ogniskowej zbiórki darów dla schroniska dla zwierz?t w Warszawie oraz do udzia?u w konkursie plastycznym.

zobacz foto...


6 listopada

Przegl?d programów profilaktycznych

W dniu 16.11.2012 r. mieli?my okazj? wzi?? udzia? w Przegl?dzie Programów Profilaktycznych pod nazw? „Dobre Praktyki”. By?o to bardzo cenne do?wiadczenie- tym bardziej, ?e po tym przegl?dzie uda?o nam si? zakwalifikowa? na dwa szkolenia:„ Akademia Ochrony przed Przemoc?”- jak edukowa? dzieci i m?odzie?- szkolenie ju? odbyte, organizowane przez Fundacj? „Dzieci Niczyje”, a przed nami szkolenie pod nazw? „Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i m?odzie?y w wieku 10-14 lat” realizowany przez Fundacj? na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „MARATON”.

Wi?cej na temat dobrych praktyk prezentowanych w czasie tego Przegl?du Programów Profilaktycznych, którego organizatorem by?a Urz?d Dzielnicy Bielany-Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia znajd? Pa?stwo pod adresem:

http://www.bielany.waw.pl/page/index.phpstr=97&id=2113

Alicja So?tyka-Kami?ska

pa?dziernik

Projekt "Dziadek"

W pa?dzierniku w naszym ognisku realizowany by? projekt edukacujny "Dziadek".

Za?o?eniem projektu by?o:

-przypomnienie wieloletnim ogniskowcom i zapoznanie nowych wychowanków
z osob? K. Lisieckiego "Dziadka" , z ogniskami - ich histori? i tradycj?.

Projekt sk?ada? si? z 4 etapów:

I etap - stworzenie tablicy edukacyjnej n/t wiedzy o ogniskach i og?oszenie konkursów:
*plastycznego pt.: "Nasz Dziadek, nasze ognisko"
*wiedzy o K.Lisieckim "Dziadku" i ogniskach;

II etap - konkurs wiedzy o K. Lisieckim "Dziadku" i ogniskach;

III etap - podsumowanie projektu;

IV etap - fina? - wy?onienie laureatów konkursów, wyj?cie na grób K. Lisieckiego "Dziadka".

Cieszy nas tak du?e zainteresowanie tematem przez naszych wychowanów oraz ich zanga?owanie w projekcie.Najlepszym gratulujemy!!!

Nasze prace...

Zapraszamy do naszej galerii zdj??...znajduj? si? tam prace, jakie powstaj? w ognisku, w ramach zaj?? manulanych z decopagu i ceramiki oraz zaj?? plastycznych Mali Arty?ci

zobacz foto...


15 pa?dziernika

Warto wiedzie?...

Dzi?, 15.10.2012 r., po raz pi?ty obchodzony jest, ustanowiony prze UNICEF, ?wiatowy Dzie? Mycia R?k. Ka?dego roku na ?wiecie z powodu chorób brudnych r?k umiera 3,5 miliona dzieci.
Mycie r?k mo?e uratowa? ?ycie ! :) Warto o tym pamieta?!


10 pa?dziernika

Rozstrzygni?cie konkursu "Bezpieczne wakacje" przez Orange Polska S.A.

10 pa?dziernika odby?o si? oficjalne rosztrzygni?cie konkursu pt.:"Bezpieczne wakacje".

Konkurs og?oszony zosta? przez pracowników Orange Polska S.A.,w ramach wolontariatu pracowniczego. W okresie akcji wakacyjnej Ogniska "Lato w mie?cie" wolontarusze Orange Polska S.A.- Pani Kinga Matyjasiak, Pani Agnieszka Przyby?a i Pan Grzegorz Nadstawny przeprowadzili zaj?cia na temat telefonu alarmowego 112. Numer ten jest jednolitym ogólnoeuropejskim numerem alarmowym na ca?ym ?wiecie i zosta? wprowadzony w 1991 roku.

Prace konkursowe powstawa?y na obozie profilaktycznym w Sztutowie, a pó?niej zosta?y przekazane do siedziby Orange Polska S.A. Laureaci zostali wy?onieni w ramach g?osowania pracowników firmy. Wszystkie dzieci bior?ce udzia? w konkursie otrzyma?y nagrody ufundowane przez Orange Polska S.A.
zobacz zobacz foto...

27 wrze?nia

Zebranie z rodzicami

27 wrze?nia w ognisku odby?o si? zebranie z rodzicami naszych podopiecznych.
Celem spotkania by?o przedstawienie zmian organizacyjnych i oferty dotycz?cej zaj?? edukacyjnych i specjalistycznych proponowanych w ognisku w roku szkolnym 2012/2013.


wrzesie? 2012r.

Akcja Korek…nadal trwa !!!

Serdecznie zapraszamy do w??czenia si? w zbieranie plastikowych nakr?tek po butelkach, pastach, kremach, itp. Akcja w ognisku trwa nieprzerwanie od 2009 roku i ma na celu pomoc osobom niepe?nosprawnym. Wspieramy ?oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz?owiek.

22.07.- 02.08.2012r.

Obóz specjalistyczny w Sztutowie

Tegoroczny letni obóz profilaktyczny zosta? zorganizowany dla 26, w tym 24 dzieci
z Dzielnicy Bielany w O?rodku Kolonijnym „Promyk” w Sztutowie. W programie obozu przeprowadzono zaj?cia profilaktyczne w wymiarze 18 godzin w ci?gu 12 dni trwania obozu, zaj?cia rekreacyjne, edukacyjne i poznawcze.

Program zaj?? profilaktyczno-edukacyjnych by? realizowany przez wychowawców i w czasie 12 –stu godzinnych spotka? obj?? tematy:

 1. telefony alarmowe
 2. bezpieczna k?piel
 3. znaki ostrzegawcze
 4. dopalacze
 5. alkohol
 6. aktywno?? fizyczna, a zdrowie
 7. higiena
 8. od?ywianie
 9. reklama
 10. nikotyna
 11. Internet
 12. narkotyki
Zebrania spo?eczno?ci korekcyjno-wychowawczej:
6 zebra? ( w tym rozpoczynaj?ce i podsumowuj?ce ca?o?? obozu) oraz 4 zwi?zane z konieczno?ci? systematycznego przepracowania przebiegu obozu z omawianiem na bie??co problemów zaistnia?ych w grupie i korekty zachowa? uczestników obozu.
Program edukacyjno-krajoznawczy obozu obejmowa?:
- 2 wycieczki piesze- Park Kormoranów i obóz koncentracyjny Sztutthof,
- 3 wycieczki ca?odniowe, w tym:
- Mikoszewo- kolejka w?skotorowa i Park Linowy w Stegnie,
- Trójmiasto-wej?cie do Muzeum B?yskawica, przejazd statkiem, wej?cie do Oceanarium (Morski Instytut Rybacki),
- Grudzi?dz – transport i wej?cie do Mega Parku,
- 1 ognisko,
- 4 dyskoteki,
- 9 godzin zaj?? na basenie,
- 10 wyj?? na pla??.
Obóz zosta? zorganizowany przez Stowarzyszenie Twórczych Pedagogów „Stara 4” w oparciu o wieloletnie do?wiadczenie pracowników Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
Zorganizowanie tego obozu by?o mo?liwe dzi?ki pomocy:
Miasta Sto?ecznego Warszawa oraz Fundacji „Pomó?my Dzieciom”
.

zobacz foto...

0 Komentarzy · 11270 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR