Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 - 2013 GOC?AW
2012 - 2013 GOC?AW
                                                    WITAMY WAKACJE

                                                ZOBACZ, CO DZIEJE SI? U NAS ...


2013.07.6/7


MY i II weekend
"WARSZAWSKIEJ STREFY RODZINY Przystanek Stara 4"
strefa_rodziny.jpg


Nasze Ognisko "Goc?aw", Ognisko "Praga" oraz pracownicy CP? BASTION, a tak?e grono wolontariuszy, Rodziców naszych wychowanków i sami wychowankowie - mia?o przyjemno?? organizowa? i prowadzi? II weekend (czyli 6 i 7 lipca br.) projektu wakacyjnego pod nazw? "Warszawska Strefa Rodziny Przystanek Stara 4".


Trudno w jednym zdaniu napisa? co dzia?o sie podczas tych dni!!! A dzia?o sie wiele ...Grunt to pogoda ...

alim8579_t1.jpgPo pierwsze pogoda ducha pracowników ZOW, jak i wolonatriuszy oraz pogoda – "ta na niebie", by?a rewelacyjna!:) Jedno, jak i drugie to podstawa wszelkich zespo?owych dzia?a?, a w szczególno?ci tych realizowanych w plenerze.Strefy, atrakcje, odpoczynek i relaks ...

Tradycyjnie funkcjonowa?y stanowiska, tzn. "Strefa Malucha" oraz "Strefa Aktywno?ci" i "Strefa Relaksu". Tym, którzy jeszcze nie odwiedzili "WSR Przystanek Stara 4" – wyja?ni?, i? "Strefa Malucha" to kompleks rekreacyjno-zabawowy dla najm?odszych, gdzie oprócz róznego rodzaju gier, zabawek edukacyjnych i innych rozmaito?ci dla dzieci, "kró?owa?a" trampolina.
"Strefa Relaksu" to miejsce, gdzie alim8624_t1.jpgmo?na wypocz?? na le?akach, pogra? w gry planszowe, porozmawia?... Natomiast "Strefa Aktywno?ci" to ogrom przeróznych form rekreacyjno-sportowych, gdzie bez trudu ka?dy znajdzie cos dla siebie i swej rodziny – tradycyjnie dzia?a?a wypo?yczalnia sprz?tu sportowego, na zainteresowanych czeka? stó? do ping-ponga, boisko do pi?ki siatkowej, bramki...


Ognisko "Praga" zasili?o jeszcze bardziej "Stref? Aktywno?ci" – proponowanymi przez siebie atrakcjami pod 01_t1.jpgnazw? "Energetyczne zabawy", a w nich m.in.:

- Pi?ka na uwi?zi

- Plansza zr?czno?ciowa

- Labirynt

- Mini szczud?a

- Gra w boule

- Rzutki do tarczy.
Dla odpoczynku mo?na by?o odwiedzi? "K?cik Plastyczny" prowadzony przez nasze img_4710_t1.jpgOgnisko "Goc?aw", gdzie pierwszego, jak i drugiego dnia – warszawskie rodziny mog?y <tworzy? arcydzie?a>, a w?ród nich:

- Ozdoby z masy solnej (figurki ozdobione cekinami i koralikami, pomalowane farbami),

- "U?miechni?te Gnieciuchy" (ka?dy inny, kolorowy z balonika i m?ki),

- Malowanie twarzy (ozdobne wzorki na twarzach i r?czkach naszych milusi?skich) - TYM ZAJ??A SIE PRAWDZIWA SPECJALISTKA PANI ELA ZAWADZKA Z GALERII "SZUFLADA" -> ZA CO OGROMNIE DZI?KUJEMY!!!

- Zwierz?tka z balonów modelin (pierknie wykr?cane baloniki na kaszta?t zwierz?tek),

- Makaronowa bi?uteria (korale ma?e i du?e pomalowane farbkami).


By? i Tuwim...

Ogromn? popularno?ci? cieszy?o sie tak?e stoiko przygotowane i prowadzone przez nasze Ognisko, a nazwane nazwane "Rodzina Tuwima", gdzie mali i duzi warszawiacy mogli w??czy? si? w przygotowanie WIELKIEJ KSI?GI RODZINY TUWIMA .

Idea twoerzenia wspomnainej Ksi?gi zrodzia?a si? z ch?ci wsparcia ma?ych pacjentów jednego z warszawskich szpitali , którzy choruj?c i przebywaj?c na oddziale dzieci?cym – alim8524_t1.jpgnie mog? cieszy? sie wakacjami, s?o?cem, nie mog? bawi? si? na podwórku czy przyj?c z rodzicami np. do naszej Warszawskiej Strefy Rodziny. By da? odrobin? rado?ci i przecistwai? si? nudzie, a przede wszystkim zach?cic dzieciaki do czytania przecudownych wierszyków s?ynnego poerty Juliana Tuwima – postanowili?my pozytywnie wykorzysta? wielki potencja? dzieci i ich rodziców do przygotowania ilustracji do wierszyków poety.

Tak wi?c najpierw dzieci mog?y wybra? sobie ksiazeczk? z ulubionym wierszykiem (lub tym, którego jeszcze nie znaj?, a chcia?yby pozna?!), nast?pnie przy stoliku lub na kocyku czytali go wspólnie (dzieci - rodzicom lub cz??ciej rodzice – dzieciom:).

Ostatnim krokiem by?o wspólne narysowanie ilustracji do wiersza. Wszystkie zebrane ilustracje wraz z dedykacjami, pozdrowienia dla ma?ych pacjentów ( a by?o ich oko?o 400!!!) zosta?y z?ozo?ne do specjalnego segregatora, sk?d pó?niej pi?knie przygotowane, w formie ksi??eczki – trafi? do r?k ma?ych pacjentów.


W sobot? 6 lipca odby? sie tak?e warsztat capoeiry, prowadzony przez
Fundacj? Sport i Zdrowie!!!
Za co bardzo dzi?kujemy!!! :)


SERDECZNIE DZI?KUJEMY WARSZAWSKIM RODZINOM
ORAZ TURYSTOM ZA PRZYBYCIE NA NASZ WEEKEND!!!


DZI?KUJEMY ZA W??CZENIE SI? DO NASZYCH DZIA?A?,
A W SZCZEGÓLNO?CI DO TWORZENIA WIELKIEJ KSI?GI RODZINY TUWIMA!!!


DZI?KUJEMY WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM, RODZICOM NASZYCH WYCHOWNKÓW
ORAZ WYCHOWANKOM, KTÓRZY W??CZYLI SI? W PROWADZENIE NASZEJ STREFY
W DNIACH 6 I 7 LIPCA 2013 r.


zobacz foto...


a?-k2013.07.01-12.S?ONECZNIE WESO?O WAKACYJNIE,
czyli Akcja „Lato w Mie?cie 2013” w Ognisku „Goc?aw”


Tu? po zako?czeniu roku szkolnego 2012/2013 rozpocz?li?my nasze wakacje ogniskow? Akcj? „Lato w Mie?cie”.

Podgl?d 1 lipca – w pierwszy poniedzia?ek wakacji – po przypomnieniu zasad ogniskowych oraz zasad poruszania si? poza terenem Ogniska – przyst?pili?my do szeregu zabaw integracyjnych, a nast?pnie do wielu konkursów m.in. : odby? si? Turniej w tenisa sto?owego, konkurs plastyczny pn. „Moje wymarzone wakacje”, konkurs muzyczny „Jaka to melodia?” oraz quiz wiedzy o zwierz?tach. A po obiedzie – na naszym osiedlowym placu zabaw – przypomnieli?my sobie stare, tradycyjne zabawy podwórkowe…


W kolejne dni wakacji – w naszym ognisku odby?y si? tak?e inne konkursy, i to zorganizowane i przeprowadzone przez samych wychowanków! Odby?y si? m. in. Konkursy plastyczne pn. „Moje ulubione miejsce w Polsce”, „Ulubione bohater filmu <Teddy i poszukiwacze zaginionego miasta>”.


Podgl?dWzi?li?my udzia? w wielu ciekawych zaj?ciach prowadzonych przez instruktorów Klubu Kultury „Goc?aw” – teatralnych, plastycznych i tanecznych.


Korzystaj?c z bardzo s?onecznej pogody mogli?my korzysta? kilkakrotnie – prawie codziennie, z basenu letniego (odkrytego) przy Basenach „Infancka”.


Dzi?ki uprzejmo?ci w?a?cicieli Kina Femina – mogli?my nieodp?atnie obejrze? film dla dzieci pt. „Teddy i poszukiwacze zaginionego miasta”.


Byli?my tak?e w Centrum Rozrywki HULA KULA, gdzie mogli?my si? bawi?, bawi? i jeszcze raz bawi?…


CIESZYMY SI? BARDZO Z FAKTU SP?DZONYCH WSPÓLNIE I BEZPIECZNIEalim8655_t1.jpg
2 TYGODNI AKCJI „LATO W MIESCIE”


?YCZYMY WSZYSTKIM
RADOSNYCH, RODZINNYCH
ORAZ BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

ZOBACZ FOTO:)a?-k


ZAPRASZAMY DZIECI I ICH RODZINY !!!

Ju? w najbli?sz? sobot? nast?pi otwarcie WARSZAWSKIEJ STREFY RODZINY!

Serdecznie zapraszamy rodziców z dzie?mi w ka?d? wakacyjn? sobot? i niedziel? w godzinach 11.00-18.00 na otwarte, plenerowe spotkania w formie warsztatów, animacji, wspólnych dzia?a? prowadzonych przez pedagogów i wolontariuszy w Zespole Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 (wej?cie od strony Parku Fontann Multimedialnych). Wst?p WOLNY!

Szczegó?owe informacje oraz program zaj?? dost?pne s? na stronie internetowej:
http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawska-strefa-rodziny

strefa_rodziny.jpg
SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKA?CÓW WARSZAWY !!!
majowka2013_plakat.jpg
Zepó? Ognisk Wychowawczych zosta? zaproszony
do wspó?organizacji „Majówki na Skarpie”. Jest to integracyjna impreza dla mieszka?ców Warszawy organizowana przez Drog? Kultury – nieformaln? organizacj? instytucji, stowarzysze? i przedsi?biorstw, które maj? siedziby w?a?nie na skarpie wi?lanej.

Udzia? ZOW b?dzie polega? na zorganizowaniu w godz. 11.00-14.00 otwartej imprezy o charakterze piknikowym, a zwi?zanej tematycznie z Dniem Matki. Ka?de z ognisk oraz Bastion zorganizuj? zaj?cia plastyczne, sportowe oraz wyst?py na scenie.SPOTKAJMY SI? NA SKARPIE - DZIE? MATKI
- 26 MAJA - GODZ. 11.00-14.00

MAPA I PLAN MAJÓWKI NA SKARPIE - KLIKNIJ TU!!!


2013.05.20„WARSZAWA MOIM PRZYJACIELEM
- SKUTECZNYM NAUCZYCIELEM”


- ROZSTRZYGNI?CIE KONKURSU, PODSUMOWANIE PROJEKTU


alim8258_t1.jpgDnia 20 maja br. mogli?my si? przekona? jak skutecznym nauczycielem jest Warszawa!
W naszym Ognisku „Goc?aw” tego w?a?nie dnia odby? si? Konkurs Wiedzy o Warszawie oraz podsumowanie miedzyogniskowego projektu „Warszawa moim Przyjacielem – skutecznym Nauczycielem”, którego pomys?odawc? i organizatorem jest nasza placówka.

Uczestnikami projektu by?y Ogniska „Dziadka” Lisieckiego, wchodz?ce w sk?ad Zespo?u Ognisk Wychowaczych oraz Ognisko „Dudziarska” z Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywrócic Dzieci?stwo”.

Zadania konkursowe nie by?y ?atwe... Ale przyjemne i ciekawe!!!


Uczestnicy projektu mieli za zadania:

 1. Przeprowadzi? wywiad z Burmistrzem swej dzielnicy ( a w nim zapyta? o to, o co same dzieci chcia?yby dowiedzie? o swej spo?eczno?ci lokalnej oraz samej funkcji Burmistrza).
 2. Przygotowa? Map? Dzielnicy z zaznaczeniem najciekawszych wydarze?, miejsc oraz osób zas?u?onych dla spo?eczno?ci danej dzielnicy.
 3. Przygotowa? si? do testu wiedzy o Warszawie i napisa? go na „5” :)
Ale powró?my do dnia 20 maja ...

Czas ju? zacz?? - czyli Burza i inne „niespodzianki” ...


Godzina rozpocz?cia naszej imprezy „zesz?a si?” z lokalnymi burzami i deszczem ... Nasi niektórzy go?cie przybyli mokrzy, na szcz??cie jednak - u?miechni?ci! Rado?ci dodawa? nam tak?e szybki kurs nauki ?piewania, poprowadzony przez instruktora – wujka Kazika Zawadzkiego, który specjalnie na te okazj? napisa? s?owa piosenki na melodi? znanego nam chyba wszystkim utworu – „Warszawa da si? lubi?...”

alim8041_t1.jpg
Ciocia Hania – kierownik naszego Ogniska przywita?a gor?co wszystkich przyby?ych, przedstawi?a szanowne jury w sk?adzie: p. Joanna Judzi?ska – prezes TPDzUl „Przywróci? Dzieci?stwo” i zarazem przewodnik po Warszawie ( a tak?e pomys?odawca idei Konkursu o Warszawie, który odbywa? si? ju? po raz czwarty!) oraz p. Kajetan Ledwoch – student, w trakcie kursu dla przewodników warszawskich. Trzeci? osob? Jury, która niestety nie dojecha?a do nas z przyczyn technicznych – by?a p. El?bieta Tatarowicz – dyrektor ZOW.

Prezentacje, prezentacje ... czyli m?dre g?owy naszej m?odzie?y J

alim8052_t1.jpgKolejnym etapem spotkania by?y prezentacje. Zacz?li?my od zaprezentowania refleksji na temat spotkania z Burmistrzami dzielnic Warszawy i wywiadu z nimi. Przez oko?o 30 minut m?odzie? dzieli?a si? swymi wra?eniami z tych spotka?. Pytania zadawane panom Burmistrzom by?y naprawd? ciekawe... „Ile trwa? Pana najd?u?szy dzie? w pracy?”, „Czy lubi?a Pani chodzi? do szko?y?”, „Je?li mia?by Pan „czarodziejska ró?d?k?, co zmieni?by Pan w naszej dzielnicy?”, „Z czym kojarzy si? Pani ZOW im. K. Lisieckiego „Dziadka”?, „Jakie na dzie? dzisiejszy s? wg Pana najistotniejsze problemy dzieci i m?odzie?y w naszej dzielnicy?” i wiele wiele innych (prosili?my jako organizator o zamieszczenie na stronach Ognisk ZOW wywiadów ze swymi Burmistrzami, polecamy do poczytania!). Wszystkie Ogniska otrzyma?y od naszego Jury maksymaln? liczb? punktów za to zadanie, czyli 10 pkt.

W formie prezentacji przedstawiane by?y równie? przygotowane w Ogniskach – Mapy Dzielnic. W ustalonej wcze?niej kolejno?ci 3-osobowe zespo?y przedstawia?y najciekawsze wydarzenia oraz postacie zas?u?one dla lokalnej spo?eczno?ci.

I tu si? zacz??o ...

alim8113_t1.jpg
Reprezantacje Ognisk wspaniale przygotowa?y mapy oraz sposób prezentacji, cho? niektóre zupe?nie zapomnia?y o podanym w regulaminie czasie prezentacji – 3 minutach. To ma?o czasu, bo o swej ukochanej dzielnicy ka?dy móg?by mówi? i chwali? si? w dobrym tego s?owa znaczeniu d?ugo i d?ugo, ale wystarczaj?co, by wymieni? i w jednym zdaniu zaciekawi? alim8133_t1.jpgs?uchacza do dalszego poznawania danej dzielnicy.


Co mogli?my znale?? na mapkach oprócz Ognisk ZOW? Wymieni?:

OGNISKO ZOWPOSTACIE:HISTORYCZNE,WSPÓ?CZESNEWYDARZENIA, MIEJSCA
1. GROCHÓW

- Jan Cybis

- Agnieszka Osiecka

- Witold Lutos?awski

- Ko?ció? MB Zwyci?skiej

- Teatr Powszechny

- Stadion Narodowy

- Pomnik Dzieci Warszawy

- Rezerwat Olszynka Grochowska i inne

2. MOKOTÓW

- Antoni Szuster

- Stanis?aw Grzesiuk

- Kornel Makuszy?ski

- Sielecki Festyn S?siedzki na Mokotowie

- Powstanie Warszawskie na Mokotowie

- Koncerty Chopinowskie w ?azienkach Królewskich

- Jubileusz 20-lecia Ogniska „Mokotów”

3. DUDZIARSKA

(czekamy na przes?anie)

4. GOC?AW

- Roman Dmowski

- Robert Wi?ckiewicz

- Witold Lutos?awski

Tadeusz Mrówczy?ski

Agnieszka Osiecka

- Park Skaryszewski

- Kino I Maj

- Tajna wytwórnia broni przy ul. Grochowskiej 138

- Lotnisko GOC?AW/Areoklub Warszawski

- Bitwa pod Olszynk? Grochowsk?

5. STARÓWKA

- K. K. Baczy?ski

- M.Sk?odowska-Curie

- K.Lisiecki „Dziadek”

- Zygmunt III Waza

- I inne

-Pomnik Bohaterów Getta

- Synagoga

- Ko?ció? Trzech Krzy?y

- Uniwersytet Warszawski

- Sejm i inne

6. STARA PROCHOWNIA

- Wojciech Siemion

- Jan Kili?ski

- Fryderyk Chopin

- Pomnik Ma?ego Powsta?ca

- Zamek Królewski

- Nowe Miasto

7. OK?CIE

- Dom Czes?awa Mi?osza

 

-Park Kombatantów

- Pomniki po?wi?cone poleg?ym ?o?nierzom AK

Ok?cka Sala Widowkowa

- Lotnisko im. Fryderyka Chopina i inne

8.MURANÓW

- Janusz Korczak

- - Janusz Kusoci?ski

Irena Sendlerowa

- Pole Elekcyjne

- Pow?zki

- Batalion Parasol

- Mury Getta

9. BIELANY

- Król W?adys?aw IV
- Królowa Maria Kazimiera
- Henryk Bruhl
- Jan Henryk D?browski

- Zespó? Klasztorny Kamedu?ów
- Pa?ac Bruhla
- Las na M?ocinach
- Las Biela??ki
- Huta Warszawska
i inne

Jury w swej ocenie bra?o pod uwag? ogólne wra?enia estetyczne wykonanej mapy, sposób prezentacji oraz poprawno?? merytoryczn? zawartej tre?ci. Maksymalna liczba punktów za wykonane zadanie to – znowu magiczna liczba „10” J.

OGNISKO ZOWLICZBA PUNKTÓWZA
PREZENTACJ? MAPY

OK?CIE

6

GOC?AW

7

DUDZIARSKA

7,5

BIELANY

7

MOKOTÓW

8,5

STARÓWKA

7,5

MURANÓW

7

STARA PROCHOWNIA

7,5

GROCHÓW

8,5Testowanie m?odych warszawiaków ...
czyli pora na TEST WIEDZY O WARSZAWIE

alim8195_t1.jpg


Po muzycznej przerwie zabrali?my si? do pisania testu. Zespo?y mia?y 10 minut na zakre?lenie prawid?owych odpowiedzi (prawie wszystkie pytania mia?y charakter zamkni?ty).

Jak posz?o dru?ynom?

OGNISKO ZOWWYNIK TESTU
- max. liczba punktów to 30.

OK?CIE

29,5

GOC?AW

30

DUDZIARSKA

30

BIELANY

27,75

MOKOTÓW

29

STARÓWKA

29,5

MURANÓW

29

STARA PROCHOWNIA

27

GROCHÓW

30

Jak wynika z tabelki - bardzo dobrze!!! W te?cie mo?na by?o uzyska 30 punktów za 30 prawid?owo podanych odpowiedzi.


Zas?u?ony odpoczynek, pizza, wymiana do?wiadcze? ...


I nadszed? czas na relaks. Zas?u?ony!!! By?a godzina 17.30, kiedy to m?odzie? uda?a si? do naszej jadalni na pizz? z pobliskiej pizzeri Da Grasso „Goc?aw” i inne s?odko?ci, a szanowne Jury – na tajne obrady...

Doborowe towarzystwo, pizza (jak zawsze znakomita, ciep?a i uwielbiana przez wszystkich), mi?dzyogniskowe rozmowy – nie tylko o Warszawie ... Tak up?yn??o nam kolejne pó? godziny, po czym wrócili?my – wezwani piosenk? o Warszawie – na uroczyste rozstrzygni?cie Konkursu.


Odliczamy od 9-ciu...


alim8221_t1.jpgSzanowne Jury przyst?pi?o do podsumowa? ... Trzeba by?o krótko, by?my zd??yli wróci? do swoich domów, do naszych dzielnic – ale gdyby nie trzeba by?o – zapewne p. Joasia Judzi?ska – wiele godzin po?wi?ci?aby na rozmowy na Warszawy i samego projektu. „M?odzie? bardzooo si? napracowa?a, w?o?y?a wiele trudu w przygotowania si? do dzisiejszego dnia ... Wszyscy byli?my naprawd? zdumieni s?uchaj?c prezentacji, ogl?daj?c mapy...” – takie s?owa us?yszeli?my.SUMMA SUMMARUM – czyli KTO NA KTÓRYM MIEJSCU???

Przewodnicz?ca jury – p. Joasia, zacz??a od ostatniego miejsca, czyli 9-tego, w tym artykule zaczn? jednak od 1-szego.

MIEJSCELICZBAPUNKTÓWOGNISKO

I

48,5

GROCHÓW

II

47,5

MOKOTÓW

DUDZIARSKA

III

-

-

IV

47

GOC?AW

STARÓWKA

V

-

-

VI

46

MURANÓW

VII

45,5

OK?CIE

VIII

44,75

BIELANY

IX

44,5

STARA

PROCHOWNIAJAK WYNIKA Z TABELI -
PIERWSZE MIEJSCE ZAJ??O OGNISKO ZOW „GROCHÓW” J

GRATULUJEMY WSZYSTKIM JEDNAK UCZESTNIKOM.
SPÓJRZMY NA PUNKTACJ?!!! NIEWIELE SI? RÓ?NI OD SIEBIE ...

Nagrody, dyplomy, u?ciski ...


Naprawd? wszystkim zespo?om nale?a?y i nale?? si? gratulacje.
Ka?dy zespó? otrzyma? pi?kny dyplom oraz nagrody. Dzi?ki uprzejmo?ci, hojno?ci i zrozumieniu tematu – ka?dy uczestnik, a tak?e Ognisko - otrzyma? wspania?e nagrody – albumy, ksi??ki, programy komputerowe antywirusowe, plecaki, pokrowce do laptopów, p?yty cd, filmy dvd, pendrive’y, gry planszowe, gry edukacyjne, d?ugopisy, notesy, breloczki, smycze, puzzle, materia?y plastyczne.SPONSORZY NAGRÓD KONKURSU WIEDZY O WARSZAWIE:

 1. BIURO PROMOCJI MIASTA ST. WARSZAWA
 2. URZ?D DZIELNICY PRAGA PO?UDNIE
 3. FIRMA SYMANTEC POLAND
 4. SKLEP „TULANDIA - ?WIAT ZABAWEK”
 5. FUNDACJA „ABCXXI – CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM”
 6. EMPIK
 7. WYDAWNICTWO „EGMONT”
 8. WYDAWNICTWO „ZIELONA SOWA”
 9. WYDAWNICTWO „?WIAT KSI??KI”
 10. SKLEP INTERNETOWY MERLIN.PL
 11. SKLEP „PLANSZOMANIA.PL”
 12. SKLEP „GRAAL”
 13. PIZZERIA DA GRASSO GOC?AW
ORAZ OSOBY INDYWIDUALNE, KTÓRYM NALE?? SI? STOKROTNE DZI?KI:

- NASZEJ DROGIEJ PANI KASI PIEKNIK, KTÓRA JAK ZAWSZE
„JEST Z NAMI”
- ORAZ PANU S?AWOMIROWI KALINOWSKIEMU – radnemu dzielnicy Praga Po?udnie.

->
BARDZO DZI?KUJEMY WAM ZA UFUNDOWANIE ALBUMÓW O POLSCE I PLECAKÓW, KTÓRE ZNALAZ?Y SI? W PAKIECIE NAGRÓD G?ÓWNYCH.
DZI?KUJEMY TAK?E OGNISKU „DUDZIARSKA”
ORAZ OGNISKU „OK?CIE” ZA PRZEKAZANIE
DROBNYCH UPOMINKÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
J


DZI?KUJEMY NAJLEPSZEJ PIZZERII NA ?WIECIE DA GRASSO GOC?AW

->ZA „POCZ?STOWANIE” UCZESTNIKÓW PROJEKTU SMACZN? PIZZ?!!!JEwaluacje – czyli czy warto by?o???

W celu zapytania wszystkich obecnych uczestników naszego projektu – czy za?o?one przez nas cele zosta?y osi?gni?te – poprosili?my o wype?nienie krótkiej ankiety (szczerze i anonimowo).

Czy warto by?o?

Spójrzcie, jak odpowiedzieli sami uczestnicy ...

PYTANIETAKNIE

1. Czy udzia? w projekcie pozwoli? Ci lepiej pozna? swa dzielnic??

26

2

2. Czy uwa?asz, ?e poprzez udzia? w projekcie nauczy?e? si? czego? konkretnego o swej dzielnicy?

27

1

3. Czy czujesz si? bardziej zwi?zany ze swa spo?eczno?ci? lokaln?, tzn. najbli?szym otoczeniem w twej dzielnicy?

19

9

4. Czy udzia? w projekcie pomóg? Ci doskonali? Twe umiej?tno?ci pracy w grupie, tzn. z Twymi kole?ankami/kolegami bior?cymi udzia? w projekcie?

24

4

5. Czy zadania konkursowe (wywiad, mapa, dzielnica) by?y ciekawe dla Ciebie?

28

-

6. Czy jeste? zadowolony/a z uczestnictwa w projekcie?

27

1

7. Czy przy okazji uczestniczenia w projekcie odkry?e? w sobie jakie? nowe zdolno?ci ...

18

10

8. Czy chcia?by?/chcia?by? uczestniczy jeszcze w przysz?o?ci w podobnym projekcie?

27

1

LICZBA WSZYSTKICH ANKIETOWANYCH TO 28.

Cieszymy si? z wyników ankiety ewaluacyjnej J

WARTO BY?O ...

DZI?KUJEMY WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO!!!kliknij tu -->>
ZOBACZ FOTO!!!a?-k


2013.05.07.

NASZ WYWIAD Z PANEM BURMISTRZEM

W RAMACH PROJEKTU
„WARSZAWA MOIM PRZYJACIELEM – SKUTECZNYM NAUCZYCIELEM”


 W dniu 7 maja br. odby?o si? nasze spotkanie u pana Jaros?awa Karcza - zast?pcy burmistrza naszej dzielnicy Praga Po?udnie.
Celem naszego spotkania by?o przeprowadzenie wywiadu na tematy zwi?zane z nasz? dzielnic?, poznania osób zas?u?onych dla spo?eczno?ci lokalnej oraz samej funkcji pana burmistrza.

Pytania zosta?y przygotowane przez Paulin? K., Zuzank? W. oraz Martyn? T. Dziewczynki te równie? pojecha?y i przeprowadzi?y wywiad. Przygotowa?y si? ?wietnie, samo spotkanie równie? przebieg?o bardzo pomy?lnie.

„Zostali?my wspaniale przyj?ci; na wszystkie pytania uzyska?y?my odpowiedzi!!!” – mówi Paulina.


ZOBACZ FOTO !!!

a?-k

2013.04.27.


PRASKI FRYMARK WIOSENNY,
CZYLI BAWIMY SI? WSPÓLNIE
Z OGNISKIEM PRACY POZASZKOLNEJ 1 „JORDANEK”

W ostatni? sobot? kwietnia mieli?my okazj? uczestniczy? w zabawie pod nazw? Praski Frymark Wiosenny. Organizatorem imprezy by?o Ognisko Pracy Pozaszkolnej JORDAENK przy ul. Kwatery G?ównej.
alim7823_t1.jpgFestyn o nazwie PRASKI FRYMARK WIOSENNY przyj?? form? Frymarku, czyli Kiermaszu, na którym by?o mo?na stworzy? ró?ne wyroby w?asne, a potem albo je zachowa? albo te? wymieni? z innymi.

Na ?wie?ym powietrzu ustawione by?y stoiska artystyczne – gdzie mo?na by?o stworzy? pi?kne bransoletki ze sznurka, czapeczki z gazet, a tak?e wielobarwne zak?adki do ksi??ek. Stoiskiem ciesz?cym si? w ogromnym powodzeniem by?o stoisko kulinarne, gdzie ka?dy móg? przygotowa? „ciasteczka”.

Na zako?czenie imprezy mogli?my obejrze? pokaz Tai Chi, a nast?pnie nauczy? si? podstaw jego kroków.

To by? ju? drugi w tym roku szkolnym wspólny festyn, który jest kontynuacj? procesu integracji spo?ecznej w odniesieniu do grup dzieci?cych i m?odzie?owych z Pragi Po?udnie oraz budowanie sieci wspólnoty placówek, które dzia?aj? w porozumieniu na rzecz poprawy sytuacji
dzieci z ró?nych ?rodowisk spo?ecznych z terenów Pragi Po?udnie.

Cieszymy si? bardzo, i? nasze Ognisko mog?o tak?e zaprezentowa? sw? ofert? podczas Frymarku.

DZI?KUJEMY ZA ZAPROSZENIE!!!

ZOBACZ FOTO!!!

a?-k


2013.04.26


LAMPA ALLADYNA, WYBUCHY I INNE CHEMICZNE SZTUCZKI ...


alim7733_t1.jpg26 kwietnia br. do naszego Ogniska przyjecha?a „chemiczna ekipa” – czyli bardzo sympatyczni pasjonaci z Chemicznego Ko?a Naukowego FLOGISTON z Politechniki Warszawskiej.

Zrobili na nas ogromne wra?enie! Patrzyli?my z du?ym zaciekawieniem na nich od momentu wej?cia i rozk?adania przedziwnych materia?ów i rekwizytów chemicznych, a? po koniec pokazu.

W sposób zaiste „bajkowy”, z lekko?ci? mówili o swej pasji – chemii. Pokaz mogli?my nie tylko ogl?da?, ale tak?e us?ysze? (tak, tak by?y wybuchy kontrolowane!) oraz poczu? (specyficzna wo? ?rodków chemicznych).


DZI?KUJEMY BARDZO ZA PRZYJAZD DO NASZEGO OGNISKA,
ZA REWELACYJNY POKAZ,
ZA WSZYSTKIE ODPOWIEDZI NA NURTUJACE NAS CHEMICZNE PYTANIA,
ZA PREZENTY (GRY PLANSZOWE FIRMY GRANNA)!!!


ZOBACZ FOTO!!! J

a?-k


2013.04.18.


DZIE? CH?OPAKA I DZIEWCZYNY W OGNISKU „MURANÓW”


alim7690_t1.jpgW dniu 18 kwietnia odwiedzili?my naszych kolegów i kole?anki z Ogniska „Muranów”.
W tym w?a?nie dniu odby? si? tam Dzie? Ch?opaka i Dziewczyny, na który zostali zaproszeni wychowankowie Ognisk.

Cieszyli?my si?, bo mieli?my okazj? do spotkania si? z innymi ogniskowcami.

Dzi?kujemy za spotkanie, za wspóln? zabaw?, za pocz?stunek...

U?miechni?ci, rozradowani, pozytywnie zm?czeni wracali?my do naszego Ogniska.a?-k2013.04.16

ZAPRASZAMY

WYCHOWANKÓW OGNISK "DZIADKA" LISIECKIEGO
DO UDZIA?U W NASZYM PROJEKCIE POD NAZW?:

"WARSZAWA MOIM PRZYJACIELEM - SKUTECZNYM NAUCZYCIELEM"

 DLACZEGO WARTO WZI?? UDZIA? W NASZYM PROJEKCIE ???

Realizowany projekt pod nazw? „Warszawa moim Przyjacielem – skutecznym Nauczycielem” obejmuje szereg dzia?a? ukierunkowanych na poznanie miasta st. Warszawa w kontek?cie dzielnic, w których mieszkaj? wychowankowie Ognisk bior?cych udzia? w projekcie. Warszawa, jako Miasto Sto?eczne, z przebogat? histori?, tradycj?, kultur? powinna by? swoistym Przyjacielem i Nauczycielem m?odego pokolenia.
G?ównym celem projektu jest aktywizacja dzieci i m?odzie?y w kierunku poznawania swej Dzielnicy oraz kszta?towanie to?samo?ci lokalnej podopiecznych Ognisk.Projekt ma równie? zach?ca? wychowanków do poznawania Warszawy i korzystania z jej licznych dóbr o charakterze kulturalnym i spo?ecznym.

KOGO ZAPRASZAMY ???

Do projektu zaproszone s? Ogniska Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”, czyli 10 specjalistycznych placówek wparcia dzieci i m?odzie?y dzia?aj?cych na terenie m.st. Warszawa oraz Ognisko „Dudziarska” prowadzone przez TPDzUl „Przywróci? Dzieci?stwo”-uczniów szkó? podstawowych oraz gimnazjalnych.


CO I KIEDY???

 1. Og?oszenie projektu „Warszawa moim Przyjacielem – skutecznym Nauczycielem” w dniu 16 kwietnia 2013 roku.
 2. Przyjmowanie zg?osze? do udzia?u w projekcie do dnia 22 kwietnia br. drog? elektroniczn? na adres e-mail: goclaw@zow.pl
 3. Rozpocz?cie I etapu projektu, czyli zespo?owej pracy w ?rodowisku lokalnym (Wywiad z Burmistrzem Dzielnicy oraz przygotowanie prezentacji – Mapy Dzielnicy) – od 23 kwietnia 2013 r. – szczegó?y w za??czniku nr 1 i nr 2.
 4. Przes?anie pyta? testowych do Ognisk drog? elektroniczn? do dnia 26 kwietnia br.
 5. Przes?anie do Organizatora projektu drog? elektroniczn? Wywiadu z Burmistrzem Dzielnicy do dnia 13 maja br.
 6. Spotkanie uczestników projektu w Ognisku ZOW „Goc?aw” w dniu 22 maja br., podczas którego nast?pi prezentacja Map Dzielnicy oraz Konkurs Wiedzy o Warszawie, a tak?e podsumowanie projektu oraz wr?czenie nagród zwyci?zcom. Zapraszamy do nas 3 osobowe delegacje Ognisk wraz z opiekunem.
 7. Zamieszczenie (po zako?czeniu trwania projektu, czyli po 22 maja br.)
  na ogniskowych stronach internetowych Wywiadu z Burmistrzami Dzielnic oraz informacji ogólnych dotycz?cych przebiegu i zako?czenia projektu na stronie ZOW.

REGULAMIN
PROJEKTU
„WARSZAWA MOIM PRZYJACIELEM – SKUTECZNYM NAUCZYCIELEM”

1 G?ównym celem projektu jest aktywizacja dzieci i m?odzie?y w kierunku poznawania swej Dzielnicy oraz kszta?towanie to?samo?ci lokalnej podopiecznych Ognisk.Projekt ma równie? zach?ca? wychowanków do poznawania Warszawy i korzystania z jej licznych dóbr o charakterze kulturalnym i spo?ecznym.

2. Pomys?odawc? i organizatorem konkursu jest Ognisko ZOW „GOC?AW”, znajduj?ce si? przy ul. Meissnera 13 w Warszawie.

3. Do konkursu zaproszone s? Ogniska K. Lisieckiego „Dziadka” (ZOW i TPDzUl „Przywrócic Dzieci?stwo”), dzia?aj?ce na terenie m.st. Warszawa.

4. Projekt trwa od 23 kwietnia do 22 maja 2013 r.

5. Uczestnikiem projektu mo?e by? wychowanek w/w placówek w wieku do 15 lat.

6. Etapy projektu:

Ø Etap I :

– przygotowanie i przeprowadzenie Wywiadu z Burmistrzem Dzielnicy w jakiej znajduje si? dana placówka i nades?anie go do Organizatora drog? elektroniczn? do dnia 13 maja br. (za??cznik nr 1).

- przygotowanie Map Dzielnicy z zaznaczeniem ciekawych wydarze? historycznych lub/i wspó?czesnych (od 3 do 5 faktów) oraz postaci historycznych lub/i aktualnie ?yj?cych, zas?u?onych dla ?rodowiska lokalnego (od 3 do 5 osób) do dnia 22 maja br. (za??cznik nr 2).

Ø Etap II:

- spotkanie w Ognisku ZOW „Goc?aw”, podczas którego nast?pi:

a) prezentacja Map Dzielnicy – czas prezentacji to max. 3 minuty,

b) Konkurs Wiedzy o Warszawie – w formie pisemnej (test). Pytania prze?lemy drog? elektroniczn? do dnia 26 kwietnia br. (za??cznik nr 3).

7. Cz??ci konkursowe projektu zostan? ocenione przez szanowne JURY.

Jury ocenia? b?dzie atrakcyjne podej?cie do zada? projektowych:
1. Przygotowania wywiadu z Burmistrzami.
2. Sposób wykonania Map Dzielnic i ich prezentacja na forum.
3. Wiedz? ogóln? o Warszawie (test).

8.. Podsumowanie projektu oraz nagrodzenie uczestników bior?cych w nim udzia? nast?pi w dniu 22 maja 2013 r. w Ognisku ZOW „Goc?aw”.POZDRAWIAMY !!!


2013.04.15


O KORMORANACH, SOWACH I GLINIE...,
CZYLI NASZ UDZIA? W PROJEKCIE „WIS?A WARSZAWSKA

Nasze Ognisko wzi??o udzia? w projekcie pn. „WIS?A WARSZAWSKA”. Z tego tytu?u wzi?li?my Udzia? w zaj?ciach z przyrodnikiem – ornitologiem ze Sto?ecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków, panem Adrianem Uszkiewiczem.
alim7544_t1.jpg
Pierwsze spotkanie mia?o charakter prelekcji oraz warsztatów plastycznych. W dniu 11 kwietnia br. pan Adrian przyby? do naszego Ogniska i opowiedzia?, co ciekawego dzieje si? nad Wis??, a przede wszystkim – co ciekawego „s?ycha?” u nadwi?la?skich ptaków. Podczas warsztatów mogli?my zobaczy? je na zdj?ciach, us?ysze? ich odg?osy...
Nast?pnie, przeszli?my do dzia?ania! Na naszych sto?ach „zawita?a” glina, w której mogli?my wykona? ?lad danego gatunku ptaka. Oczywi?cie nie oby?o si? bez pomocy ksi??ki – atlasu, któr? przyniós? dla nas pan Adrian. Ka?dy móg? znale?? najciekawszy wed?ug siebie ?lad, a potem samodzielnie go „zrobi?”.
alim7564_t1.jpg
Po wizycie pana Przyrodnika, celu podsumowania naszej wiedzy i utrwalenia jej – ciocie wychowawczynie przeprowadzi?y quiz wiedzy – posi?kuj?c si? wiedz? zdobyt? podczas prelekcji.

W poniedzia?ek 15 kwietnia nast?pi? ci?g dalszy naszej przyja?ni z nadwi?la?skimi ptakami!!!J Umówieni pod Stadionem Narodowym – spotkali?my si? ponownie z panem Adrianem, by sw? wiedz? sprawdzi? w terenie.Spacer by? naprawd? cudowny!
Pogoda nam bardzo dopisa?a. A co najwa?niejsze – dzi?ki lornetkom mogli?my dostrzec i zaobserwowa? wiele ptaków m.in.: kormorany, go??bie le?ne, kaczki krzy?ówki, sroki.
alim7656_t1.jpgWielkim prze?yciem (i odkryciem) by?o dla nas zobaczenie z bliska sowy – niestety martwej, ale dzi?ki temu mogli?my na z bliska dostrzec jak d?ugie s? jej szpony.

Jeste?my bardzo wdzi?czni panu Adrianowi Uszkiewicz, jak i ca?emu zespo?owi realizuj?cemu projekt „Warszawska Wis?a” za mo?liwo?? poznania ptasiej i wi?lanej rzeczywisto?ci.

ZOBACZ FOTO!!!


a?-k2013.03.21


O JAK MI?O I JAK RADO?NIE RAZEM BY?...,
CZYLI WIELKANOC W OGNISKU „GOC?AW”!!!


alim7432_t1.jpg
Pierwszy dzie? wiosny, czyli 21 marca sta? si? dla naszego Ogniska dniem ?wi?tecznym!
W tym w?a?nie dniu – odby?o si? nasze wielkanocne spotkanie.
Przygotowania zacz??y si? ju? o wiele wiele wcze?niej, jak to bywa w ka?dym domu ... Dekoracja wn?trz, wykonanie kartek ?wi?tecznych, kolorowych pisanych <origami>, przygotowanie sa?atek, nie mówi?c ju? o wielu próbach grupy teatralnej ...
O godzinie 16.30 zasiedli?my do wielkanocnego sto?u! Wszystkie miejsca by?y zaj?te, bowiem oprócz sta?ej grupy ogniskowej, przyby?o do nas w tym szczególnym dniu wielu go?ci, naszych przyjació?, by?ych wychowanków...

Go?ci przywita?a ciocia Hania, kierownik naszego Ogniska, a nast?pnie wraz z ni? ?yczenia ?wi?teczne z?o?y?a ciocia Ela Tatarowicz – pani Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych.
alim7438_t1.jpgPo chwili ciszy, zadumy nad pi?knymi ?yczeniami rozpocz??a si? cze?? artystyczna, któr? w tym roku przygotowa?a ciocia Maryla. Przedstawienie pt. „O tym jak Jajko pisanka zosta?o” w wykonaniu naszych wychowanków - by?o pi?kne!!! Jego tematem by?a przygoda pewnego <Jajka>, które chc?c nie chc?c zosta?o ?wi?teczn? pisank?.
Wyst?p dzieci i m?odzie?y wniós? wiele rado?ci, a przepi?kne dekoracje wiosenne – nadziej?, ?e wiosna wreszcie przyjdzie...


Wielk? rado?ci? dla nas by?o przybycie naszych przyjació?: pani Asi Judzi?skiej – obecnie prezez Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywróci? Dzieci?stwo”, pani Tereski J?drzejewskiej – cioci psycholog – która wiele lat pracowa?a w naszym Ognisku jako psycholog oraz cioci Violi Gardasiewicz – tak?e by?ej wychowawczyni.

DZI?KUJEMY WSZYSTKIM, DZI?KI KTÓRYM NASZE SPOTKANIE
BY?O TAK RODZINNE I SPOKOJNE.

DZI?KUJEMY GRUPIE TEATRALNEJ:
MARYSI M., ZUZI G., MAI S., MACKOWI K.,PAULINIE K., MARTYNIE T., MARZENIE G.

DZI?KUJEMY RODZICOM ZA PODAROWANIE NAM S?ODKO?CI NA NASZ ?WIATECZNY STÓ? – MAMIE MARTYNY I KINGI T., MAMIE ZUZI G. ORAZ NATALCE C. – KTÓRA PODZIELI?A SI? Z NAMI SWYMI „UZBIERANYMI” S?ODYCZAMI J


KONIECZNIE ZOBACZ FOTO !!!

a?-k

2013.03.15

A PRZED ?WI?TAMI U NAS ....

A przed ?wi?tami Wielkiej Nocy u nas kolorowo bardzo! A to za spraw? ogromnej ilo?ci "kolorowych papierków".
alim7401_t1.jpgPani Ula W.- mama Zuzi i Szymka, poprowadzi?a dla naszej grupy ogniskowej zaj?cia plastyczne z techniki origami. Za ich spraw? powsta?y pi?kne pisanki.
Od kilku tygodni, w ka?dej chwili wolnej siadali?my do sto?ów i z kolorowych kartek przygotowywali?my ca?e mnóstwo z?ó?onych w okre?lony sposób karteczek. Kolejnym etapem by?o "sk?adanie" ich w ca?o?c, czyli - nasz? pisank?!:)
Efekty naszej pracy s? zdumiewaj?ce!!! Sami zobaczcie (zobacz foto!) !!!
Choc nie ukrywamy, ?e pracy by?o bardzo du?o!!! Na jedno jajko potrzeba a? 300 karteczek, za? na podstawk? - 100...

?wi?teczne pisanki nie tylko ozdobi?y nasz wielkanocny stó?, ale tak?e sta?y sie mi?ymi upominkami dla przyjació? naszego Ogniska.

DZI?KUJEMY PANI ULI ZA <WTAJEMNICZENIE> NAS W SZTUK? ORIGAMI :)

ZOBACZ FOTO !!!

a?-k


2013.03.14

QUIZ RODZINNY "ZOBACZMY, JAK DOBRZE SI? ZNAMY!!!"


W czwartek 14 marca br. w naszym Ognisku odby?o si? spotkanie z Rodzicami naszych wychowanków.
alim7356_t1.jpgJu? kilka dni wczesniej rozpoczeli?my przygotowania do tego? spotkania. Dzieci, podczas zaj?c kulinarnych - przygotowa?y pyszne desery owocowe.
Martyna T. przygotowa?a pod kierunkiem cioci Maryli - Quiz Rodzinny pt. "ZOBACZMY, JAK DOBRZE SI? ZNAMY!!!"

?wietnie dobrane pytania zadawane parom wcze?niej wybranym (dziecko-rodzic oraz dziecko-dziecko) pozwala?y na sprawdzenie, co wiemy o sobie nawzajem.DZI?KUJEMY PRZYBY?YM RODZIOCOM ZA OBECNO?C I DOBR? ZABAW?!!!

ZOBACZ FOTO!!! :)

a?-k
2013.03.13


HURRRAAAA!!!!

ZOSTALI?MY ZWYCI?ZCAMI KONKURSU „DZIADEK – TO LUBI?” ;)


W ?rod? 13 marca br. w Ognisku „Muranów” mia?o miejsce rozstrzygniecie ju? XV interaktywnego konkursu wiedzy o za?o?ycielu naszych Ognisk - Kazimierzu Lisieckim , zwanym przez wychowanków po prostu - „Dziadkiem”.
035_t1.jpg
Konkurs trwa? prawie miesi?c, a mianowicie od 11 lutego do 8 marca br. Przez ten czas ka?dy uczestnik konkursu (tzn. Ognisko) mia?o za zadanie utworzenie jak najciekawszego ?ród?a wiedzy o „Dziadku” oraz pozyskanie najwi?kszej liczy „fanów” strony.
Do zadania – bardzo trudnego i czasoch?onnego – zg?osi?o si? w naszym Ognisku a? 9 osób!!! Pod przewodnictwem cioci Asi – „grupa specjalna” codziennie siada?a przed komputerem i z kilkoma ksi??kami na kolanach tworzy?a koncepcj? strony oraz wyszukiwa?a ciekawostki o naszym patronie. Utworzyli?my kilka cykli, tak by przekazywana wiedzy o „Dziadku” by?a uporz?dkowana i podana w ciekawy sposób, np.: „TROCH? HISTORII O DZIADKU”, DZIADKOWE POWIEDZONKA, ZAGADKA DZIADKA, CZY WIECIE, ?E ...”
Zadanie by?o naprawd? trudne, wymaga?o wiele cierpliwo?ci (do naszego sprz?tu komputerowego, który co rusz czyni? nam niespodzianki!), systematyczno?ci, umiej?tno?ci i wiedzy.

I tak: - przy za?o?eniu strony na Facebook’u oraz w sprawach technicznych mogli?my liczy? na Paw?a C. oraz Kub? S.,
- przy wyborze zdj??, kopiowaniu, obróbce w specjalnym programie komputerowym najlepiej sprawdza?a si? Julka P. oraz Paulina K.,
- „wulkanem pomys?ów” okaza?a si? Paulina K. oraz Martyna T.,
- zawrotne tempo oraz perfekcjonizm w poprawie b??dów ortograficznych – odkryli?my w Kornelu K., Adzie B., Ma?ku K. oraz Marzenie G.

116_t1.jpg
Jak wida?, ka?dy ogniskowiec kryje w sobie cudowne talenty J
A? trudno sobie wyobrazi? ile jeszcze potencja?u tkwi w naszej m?odzie?y!!!!
J


Konkurs o „Dziadku” pomóg? nam zobaczy, jak wiele mo?emy zdzia?a? wspólnie!
Bardzo bardzo bardzo cieszymy si?, i? za naszym po?rednictwem ponad 500 osób mog?o us?ysze? o Kazimierzu |Lisieckim – wielkim Cz?owieku, m?drym Wychowawcy...

Dodatkowym zaskoczeniem na uroczysto?ciach fina?owych by?a wiadomo??, i? nasza kole?anka Martyna T. zdoby?a dodatkowe wyró?nienie za pomys?y w zdobywaniu fanów naszej strony. Albowiem w czasie wolnym samodzielnie utworzy?a plakaty z pro?b? o „polubienie strony o Dziadku”.

DZI?KUJEMY WSZYSTKIM ZA WSPARCIE W CZASIE KONKURSU!!!
DZI?KUJEMY ZA WASZE SUGESTEI I POMYS?Y DOTYCZACE NASZEJ STRONKI!!!
DZI?KUJEMY CIOCI KASI K. ZA W??CZENIE SI? W POMOC
PRZY RELAZACJI ZA?O?E? KONKURSOWYCH!!!


ZOBACZ FOTO !!!
A?-k


2012.02.07.


OGNISKOWE FERIE, CZYLI, ...

„KARNAWA? W RIO DE „GOC?AW”

W dniach od 28 stycznia do 1 lutego mieli?my przyjemno?? sp?dzi? wspólnie pierwszy tydzie? ferii zimowych.
Nadali?my im bardzo oryginalny tytu? „Karnawa? w Rio de „Goc?aw”, gdy? my?l? przewodni?, a co za tym idzie – rodzajem proponowanych zaj??, by?y zabawy taneczno-muzyczne.

A jak wygl?da? nasz tydzie? ... ? Spotykali?my si? codziennie na zbiórce o godzinie 9.30 (chyba, ?e „zaj?cia wyjazdowe” zaczyna?y si? wcze?niej!). Po krótkim zebraniu spo?eczno?ci, na którym oprócz przypomnieniu zasad bezpiecznego podró?owania, przedstawiany by? plan dnia - wyruszali?my w „?wiat”
J

Zwiedzali?my (Muzeum Plakatu, ?azienki Królewskie), dbali?my o nasz? kondycj? fizyczn? (bo „w zdrowym ciele, zdrowy duch!”) – je?d??c na ?y?wach na torze „Stegny”, p?ywaj?c na p?ywalni „Wodnik”, graj?c w przeró?ne gry zespo?owe na Hali Sportowej OSiR „Siennicka”, czy ta?cz?c w M?odzie?owym Domu Kultury na Stawkach..

Zm?czeni, ale i bardzo rado?ni wracali?my do Ogniska na ciep?y pocz?stunek, który za spraw? cioci Kasi, by? jak zawsze pyszny!

Popo?udniem, ka?dego dnia odby?y si? zaj?cia o charakterze taneczno-muzycznym.
Pierwszego dnia odbywa?y si? zabawy integracyjne w kole, drugiego zabawy i konkursy taneczne, za? trzeciego ruszy? ogniskowy pokaz i konkurs „talentów wszelakich” pod nazw? „Mamy talenty!!!” Konkurs trwa? dwa dni, gdy? zg?oszonych osób i grup by?o wiele. Mieli?my okazj? dostrzec takie talenty, jak: pokaz judo, gra na gitarze, ?piew, taniec solo, uk?ady taneczne grupowe. Zwyci?zcami zostali wszyscy, gdy? Jury w sk?adzie – szanownej kadry naszego Ogniska – uzna?o, i? „osoba, która odkry?a w sobie <jaki?> talent, rozwija go i cieszy si? nim –ju? jest ZWYCI?ZC?!!! Bowiem nasze pasj?, hobby, umiej?tno?ci – te zwyk?e i niezwyk?e – nie pozwalaj? si? nam nudzi?, ale pomagaj? nam w pracy nad sob? – w wyrabianiu systematyczno?ci, wytrwa?o?ci; pozwalaj? nam nawi?zywa? lepsze relacje z innymi.
Ostatniego dnia naszych ferii – po obiedzie odby?y si? zaj?cia plastyczne, podczas których przygotowali?my maski karnawa?owe. Ka?dy, kto wykona? taka mask?, móg? zabra? j? do domu, by by?a ona i tam symbolem rado?ci, zabawy oraz pi?knych wspomnie? z ferii organizowanych w naszym Ognisku.

Cieszymy si?, i? mogli?my tak rado?nie i bezpiecznie sp?dzi? wspólny czas!


a?-k

 
DRODZY RODZICE I WYCHOWANKOWIE NASZEGO OGNISKA!W DNIACH 28 STYCZNIA - 1 LUTY 2013 ROKU
ORGANIZUJEMY AKCJ? "ZIMA W MIE?CIE"

W TYM ROKU NASZE OGNISKOWE FERIE
ODB?D? SI? POD NAZW?:

"KARNAWA? W RIO DE GOC?AW"

W PROGRAMIE M.IN.:
WYJ?CIA EDUKACYJNO-POZNAWCZE ORAZ SPORTOWO-REKREACYJNE
ORAZ ZAJ?CIA TANECZNO-MUZYCZNE ORGANIZOWANE W NASZYM OGNISKU.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!2012.01.09

Z MUZYK? I TA?CEM ZA PAN BRAT!

W ?rod? 9 stycznia, w dniu kiedy odbywaj? si? u nas zaj?cia muzyczne – ciocia Maryla alim7015_t1.jpgzorganizowa?a dla spo?eczno?ci naszego Ogniska konkurs muzyczno-taneczny dotycz?ce takich krajów jak: Polska, Rosja, W?ochy i Hiszpania.
W pierwszej cz??ci quizu dru?yny mia?y za zadanie odpowiedzie? na pytania typu: jakie znasz ta?ce, piosenkarzy, zespo?y z podanych powy?ej pa?stw.
Druga cz??? przypomina?a teleturniej „Jaka to melodia?” Dru?yny, po rozpoznaniu melodii danego ta?ca mia?y za zadanie zata?czy? go wspólnie przed przeciwn? dru?yn?. alim7047_t1.jpg

Konkurs by? przezabawny. Nie tylko „wydobywa?” z nas wiedz? na temat muzyki Europy, ale tez mobilizowa? do wspólnego ta?ca. ?miechu by?o przy tym co nie miara, gdy? nie ka?dy z nas z potrafi? zata?czy? dany taniec J W przy?pieszonym kursie ta?ca wspomaga? na wujek Kazik J, za co serdecznie dzi?kujemy.

ZOBACZ FOTO - kliknij TU!!!
a?-k


2012.12.19.


?WI?TECZNY CZAS ...

Tegoroczna Wigilia w naszym Ognisku rozpocz??a si? do?? nietypowo… A wszystko za
spraw? jednego z Anio?ów, w którego posta? wcieli?a si? Dominika K.
alim6792_t1.jpgAnio?, zanim przyby? (z pó?godzinnym opó?nieniem!) na bie??co informowa? nas drog? telefoniczn? o swoim po?o?eniu. Mieli?my du?e w?tpliwo?ci czy czeka? na niego, czy te? nie …

Decyzja o zaczekaniu okaza?a si? jednak trafiona! Naprawd? warto by?o poczeka?, gdy? tegoroczne przedstawienie by?o nietypowo zaskakuj?ce i rozbawi?o nas do ?ez, o czym mo?na si? przekona? ogl?daj?c nasz filmik video!!! (ju? wkrótce na stronie)

Ale na tym nie koniec niespodzianek...

alim6850_t1.jpgKolejn? zafundowa?a nam ciocia Kasia, suto zastawiaj?c sto?y wigilijnymi smako?ykami. Niczego nam nie brakowa?o, wszystko by?o pyszne, ciep?e i apetycznie podane. Brawo Ciociu!!!

Tego wieczoru nie zapomnia? o nas równie? ?wi?ty Miko?aj, zwany przez cioci? Hani? „Gwiazdorem" - (takie okre?lenie bowiem stosuje si? w jej rodzinnych stronach).

Ale na podarunki trzeba by?o si? nie?le napracowa?. Nie by?o ?atwo, ale by?o warto !

Ten szczególny wieczór sp?dzili?my w gronie najbli?szych nam osób: rodziców, rodze?stwa, przyjació? Ogniska.

alim6965_t1.jpg?piewali?my kol?dy, sk?adali?my sobie ?yczenia.

Mieli?my te? okazj? poczu?, jak wygl?daj? ?wi?ta w Peru, bowiem tata naszego kolegi Paw?a – Peruwia?czyk, przy akompaniamencie gitary ?piewa? dla nas peruwia?skie kol?dy.ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJ??
Wigilijne fotki – kliknij TU !!!H.Karska-LedwochZAPROSZENIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DROGICH RODZICÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW
NA UROCZYSTE SPOTKANIE WIGILIJNE,
KTÓRE ODB?DZIE SIE W NASZYM OGNISKU "GOC?AW"

W NAJBLI?SZ? ?ROD? 19 GRUDNIA
O GODZ. 16.30

WIGILIA NASZA TU? TU? ....
Podgl?d


2012.12.05.


DZIECIAKI Z OGNISK "DZIADKA" LISIECKIEGO KOCHAJ? ZWIERZAKI !!!


W dniu 5 grudnia br. w Ognisku „Goc?aw” odby? si? wernisa? prac plastycznych oraz podsumowanie cz??ci miedzyogniskowej projektu

"POKOCHA? ZWIERZAKA - TO ?ATWE DLA DZIECIAKA"

alim6657_t1.jpg
W Ognisku ju? na kilka dni przed wernisa?em zrobi?o si? bardzo kolorowo, a to za spraw? ekspozycji 88 prac, które zosta?y z?o?one na konkurs pod tym samym tytu?em, co nasz projekt.
Gdy tylko przybyli do nas zaproszeni Go?cie z Ognisk, czyli trzyosobowe reprezentacje wychowanków wraz z opiekunami, ciocia Hania – kierownik naszego Ogniska, przywita?a wszystkich zgromadzonych, przedstawi?a go?ci oraz szanowne jury.
Nast?pnie, ciocia Asia – koordynatorka projektu, krótko przypomnia?a o jego celach, za?o?eniach i podj?tych dzia?aniach.
Podsumowa?a zaj?cia edukacyjne, które odby?y si? w takich Ogniskach, jak: Goc?aw, Bielany, Mokotów, Muranów, Starówka oraz Stara Prochownia.

Z?o?y?a serdeczne podzi?kowania grupie edukacyjnej Ogniska „Goc?aw”, która ochoczo zaanga?owa?a si? w projekt i wspó?prowadzi?a zaj?cia edukacyjne w innych Ogniskach. Dyplomy odebra?y: Zuzanna G, Ada B., Martyna T., Paulina K., Dominika K.

Przypomnia?a o prowadzonej zbiórce dla bezdomnych zwierz?t przebywaj?cych w Azylu Pod Psim Anio?em w Falenicy. W zbiórce darów udzia? wzi??y Ogniska – Muranów, Mokotów, Praga, Starówka, Stara Prochownia oraz Goc?aw. Wszystkie otrzyma?y specjalne dyplomy „Przyjació? Zwierz?t” Fundacji Azylu Pod Psim Anio?em.

Na r?ce pana Mariusza Tauber – przedstawiciela wspominanej ju? Fundacji przekazali?my tak?e symboliczny koszyk z darami dla bezdomnych zwierz?t.

No i wreszcie nadszed? czas na rozstrzygni?cie naszego konkursu plastycznego!

alim6677_t1.jpgJury, w sk?adzie ciocia Hania Karska, pani Dagmara Wójcik – zoopsycholog, w?a?cicicielka firmy "ZOOPOMOC" oraz pan Mariusz Tauber – wy?oni?o zwyci?zców I, II, III nagrody w oby kategoriach, a tak?e 4. wyró?nienia w kategorii dzieci starsze i 5. wyró?nie? w kategorii dzieci m?odsze.
Wszystkie nades?ane prace by?y naprawd? bardzo ciekawe! Przygotowane by?y ró?nymi technikami, a ich tematy porusza?y do g??bi jury. Wy?onienie najlepszych, czyli najciekawszych prac, które najbardziej dotyka?y sedna tematu konkursu, by?o naprawd? trudne!


I tak oto zwyci?zcami konkursu plastycznego pn. „Pokocha? zwierzaka – to ?atwe dla dzieciaka” zostali:

Dzieci starsze – 12-15 lat

I nagroda – Julia Baczy?ska – Ognisko „Starówka”
II nagroda – Maciej K?usek – Ognisko „Goc?aw”
III nagroda – Dominika Gruza – Ognisko „Grochów”


Prace wyró?nione w kategorii dzici starsze:

- Klaudia Soko?owska – Ognisko „Grochów”
- Aleksandra Czarniecka – Ognisko „Grochów”


Dzieci m?odsze – 6-11 lat

I nagroda – Kasjana Kachniarz – Ognisko „Ok?cie”
II nagroda – Julia Anczkiewicz – Ognisko „Stara Prochownia”
III nagroda – Julia Sitek – Ognisko „Goc?aw”


Prace wyró?nione w kategorii dzieci m?odsze:

- Martyna Cie?lik – Ognisko „Muranów”
- Kinga Sobczak – Ognisko „Goc?aw”


Jury przyzna?o tak?e dodatkowe wyró?nienia...

Pan Mariusz Tauber przyzna? 1 wyró?nienie w kategorii m?odszej

– dla Emilii ?elaznej z Ogniska „Praga”
oraz w kategorii dzieci starsze dla
- Stanis?aw Ger?owicz z Ogniska „Bielany”
- Paulina Kurkowska z Ogniska „Muranów”


Natomiast pani Dagmara Wójcik przyzna?a 3 wyró?nienia w kategorii dzieci m?odsze:

- Katarzyna Kamecka – Ognisko „Mokotów”
- Zuzanna Woroniecka – Ognisko „Goc?aw”
- Mila Nquyen – Ognisko „Stara Prochownia”

Ka?de dziecko, które wzi??o udzia? w konkursie otrzyma?o s?odk? niespodziank?, bowiem ...

KA?DA NADES?ANA PRACA BY?A NAPRAWD? DLA NAS CENNA! W KA?DEJ MO?NA BY?O „ZOBACZYC” WASZ? MI?O?C DO ZWIERZ?T, WASZ? TROSK?, WASZE ZAANGA?OWANIE W POPRAW? ICH LOSU...

???DZI?KUJEMY???

Dzi?kujemy OGNISKOM za wzi?cie udzia?u w naszym projekcie!

Dzi?kujemy WYCHOWANKOM za twórcze podej?cie do przygotowania prac plastycznych!

A ich WYCHOWAWCOM za motywowanie ich do pracy i refleksji nad tematem!

Dzi?kujemy za ciep?e przyj?cie podczas wizyt w Waszych Ogniskach, gdzie mogli?my bezpo?rednio rozmawia? z Wami o problemach zwierzaków i apelowa? o odpowiedzialne postawy wobec nich!

Dzi?kujemy za zbiórk? darów dla zwierzaków ze schroniska w Falenicy!
Wspólnymi si?ami zebrali?my naprawd? ogromn? ilo?? rzeczy – karmy, zabawek, akcesorii, poduszek, kocy itp.


Bardzo serdecznie dzi?kujemy gronu naszemu JURY, które po?wi?ci?o swój czas i tak ochoczo zaanga?owa?o si? w nasz projekt!

alim6691_t1.jpg

Dzi?kujemy serdecznie naszym drogim SPONSOROM

- EKLOCKOWNIA.PL – sklepowi mieszcz?cemu si? przy ul. Zwyci?zców 40
w Warszawie!!!
- Wydawnictwu Ekologicznemu TEMPUS z Gda?ska!!!!
- Wydawnictwu ZIELONA SOWA z Warszawy!!!

?? dzi?ki którym rado?? dzieci i m?odzie?y, które zosta?y nagrodzone - by?a ogromna!!!

DZI?KUJEMY

alim6756_t1.jpg


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA ZDJ?? Z NASZEGO WERNISA?U!!!

Galeria zdj?? – kliknij TU!!!


a.?-k.


2012.11.29.

RODZINNE ANDRZEJKOWANIE ...

W czwartek 29 listopada w naszym Ognisku odby?y si? Andrzejki. Go??mi specjalnymi byli rodzice naszych wychowanków.

Podgl?d
Koordynatorem imprezy by?a ciocia Marzena. To ona przywita?a nas wszystkich, po czym przedstawi?a kolejne punkty imprezy.
Na wst?pie, grupa m?odsza mia?a za zadanie kolorowanie bucików z tektury, by potem móc wró?y? za ich pomoc?! W tym czasie ciocia Hania, Maryla, Marzena i Asia przygotowywa?y swe stoiska z wró?bami. Z u?miechem na twarzy i przymru?eniem oka J - ciocie kolejno wró?y?y ma?ym i du?ym to imi? przysz?ego m??a czy ?ony, czy sp?dz? swe ?ycie w bogactwie czy mo?e za murami klasztoru; a z daty urodzin ka?dy móg? dowiedzie? si? jakie ma usposobienie...

Kiedy ju? wywró?yli?my sobie nawzajem wszystko to, co najlepsze – zasiedli?my w sali g?ównej naszego Ogniska, by tam wzi?? udzia? w quizie wiedzy o Andrzejkach. Quiz poprowadzi?a ciocia Marzena ochotnikom, którrzy podzielili si? na dwie dru?yny.
alim6558_t1.jpg

Nasze rodzinne Andrzejki to czas sp?dzony w bardzo mi?ej atmosferze. Na zako?czenie mogli?my zasi??? wspólnie do sto?u, gdzie czeka?y na nas przepyszne ciasta przygotowane przez naszych drogich rodziców i wychowanków.
Galeria Andrzejkowa – kliknij TU!!!
a.?-k.2012.11.29.


POZNAJCIE JURY NASZEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO !!!W dzie? naszych ogniskowych Andrzejek, o godzinie 10.00 odby?o si? posiedzenie Jury naszego konkursu plastycznego pod nazw? „Pokocha? zwierzaka – to ?atwe dla dzieciaka”.

Jury, w sk?adzie: kierownik Ogniska „Goc?aw” – ciocia Hania Karska-Ledwoch, przedstawiciel Fundacji Azylu pod Psim Anio?em – pan Mariusz Tauber oraz zoopsycholog – w?a?ciciel firmy ZOOPOMOC – pani Dagmara Wójcik, przez ponad 2 godziny przegl?da?a prace plastyczne nades?ane na konkurs.

Wybór by? bardzo trudny, bowiem zg?oszonych do konkursu by?o 88 prac!!!

Regulamin konkursu przewidywa? nagrodzenie autorów prac nagrod? I, II i III miejsca oraz nadanie ewentualnego jednego wyró?nienia w danej kategorii wiekowej, jednak po obejrzeniu wszystkich prac i g??bokim namy?le jury zgodnie podj??o decyzje o nadaniu po dwóch wyró?nie? w danej kategorii wiekowej oraz dodatkowo pan Mariusz Tauber oraz pani Dagmara Wójcik, wytypowali po trzy „swe” indywidualne wyró?nienia.

Najwa?niejszym dla jury by? nie tylko estetyka pracy, ale kreatywno?? w odpowiedzi na temat konkursu, czyli listu psa znajduj?cego si? w schronisku – „O psich smutkach...”.

Decyzje ju? podj?te!!!

Oficjalne wyniki poznamy na wernisa?u prac w dniu 5 grudnia br., które odb?dzie si? w naszym Ognisku o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy!!!
a.?-k.


2012.11.28.


WA?NE S? NASZE UCZUCIA, DECYZJE,
A KONSEKWENCJE NASZYCH WYBORÓW
ZAWSZE DO NAS POWRÓC?...

alim6456_t1.jpgGrupa m?odzie?y naszego Ogniska we wtorek 27 listopada br. mia?a okazj? pozna? i wys?ucha? historii ?ycia p. Roberta.
Pan Robert przez ponad godzin? opowiada? o swym ?yciu, o dzieci?stwie, dorastaniu i wyborach, które podejmowa?. Dzi?, jako ju? ponad 30-letni cz?owiek, rozumie i dostrzega wi?cej, dlatego dzieli si? swym ?wiadectwem z m?odzie?? w wielu szko?ach, o?rodkach, ogniskach.
Nasz go?c w prosty, zrozumia?y sposób przekazywa? nam prawd?, ?e zawsze:


NASZE EMOCJE, MY?LI MAJ? WP?YW
NA PODEJMOWANE PRZEZ NAS DECYZJE i WYBORY;
NASZE CZYNY MAJ? WP?YW NA NASZE ?YCIE;
A KONSEKWENCJE NASZYCH CZYNÓW
– ZAWSZE DO NAS POWRÓC?...
NIE UCIEKNIEMY OD NICH.

Pan Robert, podj?? wiele z?ych decyzji w swoim ?yciu; dzi? potrafi si? do tego przyzna?, co wi?cej radzi innym, m?odym ludziom, jak wa?ne jest poznanie siebie, swej prawdziwej twarzy – emocji, uczu?, pragnie?. Nieznajomo?? siebie samego, ci?g?a gonitwa za pieni?dzem, byciem „najlepszym”, prowadzeniem ?ycia „na pokaz” – ci?g?ym popisywaniem si? w grupie rówie?ników – mo?e doprowadzi do upadku – moralnego, psychicznego i fizycznego.
Nasi m?odzi, dziewcz?ta i ch?opcy – przez ca?y czas spotkania byli zas?uchani. Zadawali wiele pyta?. Byli wdzi?czni za spotkanie; za odwag? pana Roberta do mówienia o tak wa?nych sprawach; za ?wiadectwo...

a.?-k.

2012.11.27.Nasza grupa od zada? specjalnych w Ogniskach ZOW J

Ju? po pierwszych zaj?ciach prowadzonych w naszym Ognisku w ramach projektu „Pokocha? zwierzaka – to ?atwe dla dzieciaka”, cz??? wychowanków zg?osi?a si? do pomocy przy przygotowaniu i prowadzeniu zaj?? edukacyjnych w innych Ogniskach zg?oszonych do projektu.

alim6265_t1.jpgOd 12 listopada br. nasza grupa do zada? specjalnych, w sk?adzie Zuzanna, Martyna, Paulina K., Ada, Dominika K oraz Marysia S. wraz z cioci? Asi? je?dzi?a do Ognisk, by tam przeprowadzi? zaj?cia na temat odpowiedzialnych postaw wobec zwierz?t, przyczyn ich bezdomno?ci oraz o formach pomocy tym?e zwierzakom.

Pierwsze zaj?cia odby?y si? w Ognisku „Bielany” w dniu 12 listopada br. Zgromadzili?my si? w ogniskowej jadalni i tam rozmawiali?my o potrzebach zwierzaków i zastanawiali?my si? jak im pomóc. Dzieci bardzo aktywnie wspó?pracowa?y z prowadz?cymi, opowiada?y wiele historii dotycz?cych w?asnych i innych zwierz?t.

Drugie zaj?cia odby?y si? w ?rod? 14 listopada br. w Ognisku „Muranów”. Tu tak?e alim6281_t1.jpgzostali?my bardzo ciep?o przyj?ci. Ogniskowcy ch?tnie w??czali si? w dyskusj?. Zaj?cia bardzo zainspirowa?y grup? ogniskowców z Muranowa do przygotowania licznych prac na konkurs plastyczny.

Nazajutrz, pojechali?my do Ogniska „Mokotów”, gdzie tak?e przez ponad godzin? prowadzili?my zaj?cia. Us?yszeli?my wiele ciekawych historii o ich zwierz?tach domowych, a tak?e przyk?adów na to, i? cz?owiek nie zawsze post?puje m?drze i odpowiedzialnie wobec swych pupili. Dzieci opowiada?y nam o swych wra?eniach z pobytu w schronisku na Paluchu.

alim6312_t1.jpg
Ostatnim dniem naszego wyjazdu by? 19 listopada. Tego dnia nasi eksperci wraz z ciocia Asi? odwiedzili Ognisko „Stara Prochownia” oraz „Starówka”. Mi?o nam by?o prowadzi? zaj?cia w gronie dzieci m?odszych z Ogniska „Stara Prochownia”, które to zaskoczy?y nas swoimi postawami wobec omawianego tematu. Podczas zaj??, od pocz?tku do ko?ca, mogli?my widzie? „las r?k”!!!J Ich aktywno?? by?a naprawd? przeogromna!!!
Ognisko „Starówka” – „starszaki” - je?li chodzi o wiek, w porównaniu z poprzedni? odwiedzon? grup?, podesz?a bardzo kreatywnie do tematu. Podczas „burzy mózgów” na temat przyczyn bezdomno?ci zwierz?t, wychowankowie Ogniska zanotowali w swych zespo?ach roboczych bardzo dok?adnie – w jaki sposób i z jakich przyczyn zwierz?ta trafiaj? do schronisk.

S?owa nie wyra?? tego, jak wychowankowie „Dziadka” Lisieckiego wspaniale pracowali podczasalim6298_t1.jpg naszych zaj?? edukacyjnych. Zainteresowanie tematem by?o bardzo du?e. To prawda, ze dzieciaki kochaj? zwierzaki!!!
Wa?ne jest jednak, by wiedzia?y, w jaki sposób nale?y je kocha?, jakie potrzeby maj? nasze pupile, czy jakie nieodpowiedzialne nasze postawy prowadz? do cierpienia zwierzaków.


Specjalne podzi?kowania nale?? si? grupie zadaniowej z Ogniska „Goc?aw”, czyli Zuzi, Paulinie K., Martynie, Adzie, Dominice i Marysi!!! Ich zaanga?owanie w przygotowanie zaj??, jak i prowadzenie by?o bardzo du?e. Z w?asnej inicjatywy robi?y wi?cej ni? „trzeba by?o” J
Efektów ich pracy jest wiele ... Ka?da z nich „w nocy o pó?nocy”, jest w stanie pi?knie zarecytowa? List Psa „O psich smutkach...”
J

ZOBACZ FOTO!!! KLIKNIJ ...

Autor: A.?-K. wraz z Zuzann? G.

2012.11.23.

OG?ASZAMY OG?ASZAMY !!!

?E TO DZIS W?A?NIE KO?CZYMY ETAP
Podgl?d
SK?ADANIA PRAC PLASTYCZNYCH NA KONKURS

"POKCHAC ZWIERZAKA - TO ?ATWE DLA DZIECIAKA" !!!

- MAMY OD WAS SYGNA?Y, I? WIELE PRAC POWSTA?O!!!
CIESZYMY SIE BARDZOOOOO!!!

DZI? RÓWNIE? OSTATNI DZIE?
NASZEGO WEWNETRZNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
"MY I NASZE ZWIERZAKI"

ROZSTRZYGNI?CIE KONKURSU W NAJBLI?SZY PONIEDZIA?EK 26 LISTOPADA!!!
2012.11.21.

Dzie? Pluszowego Misia


alim6348_t1.jpg21 listopada wychowankowie Ogniska „Goc?aw” mogli ?wi?towa? Dzie? ?yczliwo?ci oraz Dzie? Misia Pluszowego. Z tej okazji odby? si? przygotowany przez praktykantk? Cioci? Madzi? konkurs na najciekawsz? zabawk?. Ka?dy uczestnik mia? za zadanie, z wcze?niej przygotowanej masy solnej, ulepi? swoja ulubion? zabawk? lub przedmiot, który przypomina mu najpi?kniejsze chwile z dzieci?stwa.

Pomys?ów i ch?ci nie brakowa?o. Pod czujnym okiem Cioci Magdy wychowankowie mogli si? przekona?, ?e nie jest to wcale proste zadanie, a masa solna jest w gruncie rzeczy trudnym materia?em do „rze?bienia”.

Gdy wszystkie prace by?y gotowe ka?dy uczestnik musia? krótko zaprezentowa? swoje dzie?o. Jury, czyli Ciocia Maryla i ciocia Asia wraz z cioci? Kierownik by?y oczarowane zarówno pracami, jaki i opowie?ciami swoich wychowanków. Przydzielenie nagród spo?ród tak wielu interesuj?cych prac uczestników by?o nie lada wyzwaniem. Pod d?ugiej debacie Ciocie wspólnie zadecydowa?y, ?e zwyci?zcami zostali:

- Julka, Kamil, Kuba P., Maciek, Norbert, Zuzia G. i Szymon !!!

Gratulacje za pomys?owo??, pracowito?? oraz poczucie humoru.

Zach?camy do obejrzenia galerii zdj?? z Dnia Misia!!! Kliknij TU


autor: Ciocia Magda - nasza praktykantka

2012.11.17.

NIE DAJMY SI? JESIENNEJ DEPRESJI !!!

W sobot? 17 listopada ciocia Maryla wraz z 10 osobow? grup? wychowanków uczestniczy?a w opp_t1.jpgTurnieju „KOLORY JESIENI”, organizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej 1 „Jordanek”.
W programie, prócz integracyjnych zabaw i gier, znalaz?y si? konkurencje sportowe, warsztaty b?bniarskie i kulinarne.
Gwo?dziem programu by? pokaz artystyczny, przygotowany przez wychowanków OPP – taniec Tai – chi z wachlarzami.Na zako?czenie Turnieju wszyscy uczestnicy zapozowali do pami?tkowego zdj?cia!


DZI?KUJEMY ZA ZAPROSZENIE, ?WIETN? ZABAW? I ZA UPOMINKI,
JAKIE KA?DY Z NAS OTRZYMA? NA ZAKO?CZENIE WSPÓLNEJ ZABAWY!!!


a.?-k.2012.11.08.


Jak wytrzyma? w szkole i nie zwariowa??
Na te pytania odpowied? zna ... Dominika!!!J

alim6217_t1.jpgNasza wychowanka Dominika otrzyma?a nagrod? w konkursie literackim organizowanym przez portal „ZWALCZ NUD?”.
To ju? nie pierwsza jej nagroda za pi?knie uk?adane s?owa i sens wypowiedzi pisanych. Dominika ma wielki dar pisania, wyra?ania swych my?li na papierze.
My?l?, ?e tajemnic? jej zdolno?ci jest pasja czytania ksi??ek. Dominika potrafi „znika?” z pola widzenia i zaszywa? si? w k?cie z ... ksi??k?. I jest to zazwyczaj baardzoooo gruba ksi?ga!!!


KOCHANE DZIECI I M?ODZIE?Y ----> CZYTAJCIE KSI??KI!!!

POLECAMY WAM KSIA?K? WYDAWNICTWA „ZIELONA SOWA” POD TAKIM SAMYM TYTU?EM JAK TEMAT KONKURSU LITERACKIEGO.
TO Z NICH DOWIECIE SI? JAK WYTRZYMAC W SZKOLE I CO ROBI?, BY MIE? DOBRY KONTAKT Z NAUCZYCIELAM I!!!


A.?-K.


2012.10.30.


„DZIE? SPÓDNICY” – czyli dlaczego warto j? nosi?

alim6174_t1.jpgW przedostatni dzie? pa?dziernika w naszym Ognisku odby?a si? impreza integracyjna nawi?zuj?ca do obchodzonego w tym dniu ?wi?ta SPÓDNICY ;)
Koordynatorem imprezy by?a ciocia Asia i to ona wyja?ni?a cel naszego spotkania oraz przedstawi?a plan zabawy.
Ogniskowcy zostali podzieleni na dwie grupy i otrzymali zadanie zorganizowania pokazu mody, by udowodni?, jak kreatywnie mo?na nosi? spódnic?! Do wykorzystania mieli wy??cznie krypin? w ró?norodnych kolorach, kolorowe plastikowe worki oraz ta?my. Niezb?dny by? dobry humor, który pozwala? na wi?ksz? kreatywno??, tak stylistów, jak i modelek i modeli...
Po pó?godzinnych przygotowaniach nasza uczelnia przeobrazi?a si? w prawdziwy wybieg!Pierwsza grup? prezentowa?a ciocia Marzenka, drug? za? Ciocia Maryla. Ka?da kreacja mia?a sw? nazw?, która oddawa?a jej charakter.
W pi?knych i oryginalnych strojach mogli?my rozpocz?? drug? cze?? imprezy, a mianowicie ta?ce integracyjne w kole, prowadzone przez go?ci specjalnych – by?ych wychowanków Ogniska „Starówka”.
Przy mi?ych melodiach mogli?my wspólnie pota?czy?. Uk?ady nie by?y trudne, ka?dy móg? do??czy? si? i pl?sa? weso?o J

Dzi?kujemy bardzoooo Kamili, Sylwii, Danielowi, Rafa?owi oraz Jarkowi
za przybycie i podzielenie si? z nami rado?ci? i tajnikami ta?ców integracyjnych.

ZOBACZ FOTO!!!

A.?-K.


2012.11.08

UWAGA!!!

UPRZEJMIE INORMUJEMY, I? ZOSTA? ZMIENIONY TERMIN
SK?ADANIA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ ZBIÓREK OGNISKOWYCH
W RAMACH PROJEKTU
"POKOCHA? ZWIERZAKA - TO ?ATWE DLA DZIECIAKA"

DO DNIA 23 LISTOPADA 2012 r.


- ?YCZYMY WAM WIELU CIEKAWYCH POMYS?ÓW !!!
25 pa?dziernika to DZIE? USTAWY O OCHRONIE ZWIERZ?T I DZIE? KUNDELKA ;)

W NASZYM OGNISKU OD DZI? RUSZA PROJEKT POD NAZW?
"POKOCHA? ZWIERZAKA - TO ?ATWE DLA DZIECIAKA".
JU? DZI? OG?ASZAMY W NASZYM OGNISKU "GOC?AW"
KONKURS FOTOGRAFICZNY NA NAJCIEKAWSZE FOTKI Z WASZYM ZWIERZ?TKAMI.
NA ZDJ?CIA CZEKAMY DO DNIA 7 LISTOPADA BR.
WSZYSTKIE ZNAJD? SI? W NASZEJ OGNISKOWEJ GALERII,
A TE "NAJ NAJ" ZOSTAN? NAGRODZONE!!!

POWODZENIA
2012.10.25

DRODZY OGNISKOWCY!!!Mamy zaszczyt zaprosi? Was do udzia?u w naszym projekcie pod nazw?

"POKOCHA? ZWIERZAKA - TO ?ATWE DLA DZIECIAKA"
Zapewne wi?kszo?? z Was
ma w domu jakie? zwierz?ta,
zapewne wszyscy je lubicie J
I o tym traktuje nasz projekt!

O naturalnej potrzebie dzieci
do kochania zwierzaków.


Na zdj?ciu - Marek z Confiado,
psiakiem, który czeka na DOM


Zdajemy sobie spraw? jednak, i? wiele psów i kotów
oraz innych zwierz?tek domowych
potrzebuje wsparcia dobrych ludzi.
Wiele zwierz?t cierpi z powodu braku domowego ciep?a,
pe?nej miski, kochaj?cych opiekunów.
S? to najcz??ciej zwierzaki wyrzucane z domów,
tak?e szczeniaki i koci?ta…
To tak?e zwierzaki „po przej?ciach”,
które ucierpia?y z r?k cz?owieka…


Nasz projekt nie „uratuje” mo?e rzeszy zwierz?t
przebywaj?cych
w schroniskach, ale niech u?wiadomi nam,
jak wiele mo?emy zrobi? dla tych, które „g?osu nie maj?”…

Nasz projekt pomo?e nam zrozumie?,
jak wiele zale?y od zmiany naszego my?lenia i nawyków;
jak wiele zale?y od naszej odpowiedzialno?ci i przemy?lno?ci.


Proponujemy Wam w ramach naszego projektu:
- zaj?cia edukacyjne w Waszym Ognisku prowadzone
przez przedstawicieli naszego Ogniska,
- konkurs plastyczny z nagrodami,
- ogniskowe zbiórki darów dla Fundacji Azylu pod Psim Anio?em.

Wszelkie informacje otrzymacie w za??czonym do tego
ZAPROSZENIA pakiecie informacyjnym, przes?anym drog? mailow?.Pozdrawiamy

- Ognisko ZOW „GOC?AW
2012.09.25.


Jak zdobywamy wiedz??

Tak?e poprzez zabaw?!!!J


W ?rod? 25 wrze?nia br. po raz pierwszy w tym roku szkolnym w naszym Ognisku odby? si?
quiz wiedzy o ?wiecie. Zosta? przygotowany i poprowadzony przez Martyn?. To ona zebra?a szereg wp_000519_t1.jpg pyta? i odpowiedzi na takie tematy jak:
- zwierz?ta morskie,
- flagi pa?stw,
- rycerstwo,
- ska?y i minera?y.

Ch?tni do udzia?u w konkursie ogniskowy zostali podzieleni na dwie dru?yny (ch?opcy kontra dziewcz?ta), z których ka?da wybra?a swego kapitana. Do wyboru mo?liwe by?y 3 poziomy pyta? o ró?nej trudno?ci.
Tym razem zwyci?zcami zosta?a dru?yna dziewcz?t, której kapitanem by?a Paulina. Ta prosta forma zabawy grupowej nie tylko integruje nas, ale tak?e niesamowicie uczy oraz bawiJ

Nast?pny quiz wiedzy przygotuje Paulina, tematy pyta? konkursu obj?te s? narazie wielk? tajemnic?!!!

A.?-K.
2012.09.19.


DZIEKUJEMY RODZICOM ZA PRZYBYCIE DO NASZEGO OGNISKA!!!
WUJKOWI BORYSOWI, JAK ZWYKLE,
BAAARDZOOOO DZIEKUJEMY
ZA TO, ?E MO?EMY PODRÓZOWAC Z NIM :)


fotorelacja wkrótce:)


2012.09.14.

UWAGA!!!
SPOTKANIE DLA RODZICÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW

JU? W NAJBLI?SZ? ?ROD? 19 WRZE?NIA O GODZ. 16.30 W NASZYM OGNISKU PRZY
UL. MEISSENERA 13 ODB?DZIE SI? PIERWSZE W TYM ROKU SZKOLNYM SPOTKANIE DLA RODZICÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW.
PODCZAS SPOTKANIA PRZEDSTAWIMY TEGOROCZN? OFERT? NASZEJ PLACÓWKI, PRZEDSTAWIMY KADR?, A TAK?E PRZEKA?EMY PA?STWU NIEZB?DNE INFORMACJE DOTYCZ?CE SPRAW BIE??CYCH.
GO?CIEM SPECJALNYM NASZEGO SPOTKANIA B?DZIE WUJEK BORYS – PODRÓ?NIK, KTÓRY OD WIELU LAT DZIELI SI? Z NAMI SWYMI WRA?ENIAMI Z PODRÓZY ORAZ PREZENTUJE ZNAKOMITE W?ASNORECZNIE ZROBIONE ZDJ?CIA Z WYPRAW. TEMATEM ?RODOWEGO SPOTKANIA B?DZIE „KOSTARYKA I PANAMA”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

2012.09.07.

O ?YCIU I JEGO TRUDNYCH WYBORACH - INACZEJ ...
czyli fenomenalna metoda TEATR-u FORUM!!!


wp_000412_t1.jpgW pi?tek 7 wrze?nia reprezentacja m?odzie?y z naszego Ogniska w sk?adzie: Ada, Amira, Wiktoria, Gabi oraz Maciej, wybra?a si? wraz z cioci? Asi? na spektakl Teatru Forum.Mi?o?nicy ró?norodnych dzia?a? teatralnych spotkali si? w siedzibie PO ASSITEJ w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18 w budynku Centrum Astronomicznego PAN im. Miko?aja Kopernika.
Organizatorem spotkania by?a Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury. Spektakl by? prezentacj? efektów pracy warsztatowej uczestników projektu „Teatr Codzienny. Kurs Teatru Forum”, którzy w dniach 03-07.09.2012 pracowali z wybitnym znawc? Teatru Forum, brytyjskim re?yserem Adrianem Jacksonem.
To by?o nasze pierwsze wspólne spotkanie z Teatrem Forum. M?odzie? by?a bardzo zainteresowana spektaklem. Tworzyli go bowiem ludzi m?odzi, a tematyka dotyka?a spraw tak?e ludzi m?odych.
wp_000409_t1.jpg
Wst?pu udzieli? wspomniany wcze?niej Adrian Jackson, przedstawi? nam na czym polega metoda Teatru Forum i w jaki sposób, my – widzowie mo?emy wp?ywa? na losy g?ównego bohatera, zwanego tutaj – „protagonist?”.W sumie obejrzeli?my dwa spektakle.
Wra?enia by?y przeogromne, tym bardziej ,i? siedzieli?my w pierwszym rz?dzie, co jeszcze bardziej wzmacnia?o odbiór sztuki.

Wyjazd na Bartyck?, to nasz pierwszy wyjazd w tym roku szkolnym. By? bardzo udany!!!
M?odzie? zadeklarowa?a dalsz? ch?? do uczestnictwa w podobnym przedsi?wzi?ciach!!!


Autor: A. ?widowicz-Kwiatkowska
0 Komentarzy · 10451 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR