Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 28-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 - 2013 MOKOTÓW
2012 - 2013 MOKOTÓW
20 i 21 LIPCA 2013
WARSZAWSKA STREFA RODZINY - PRZYSTANEK STARA 4

Ognisko "Mokotów", pracownicy CP? Bastion i ZOW, Stra? Miejska z Mokotowa, wolontariusze z PCK, z Fundacji Kultury "Papierowy Motyl", z Fundacji Sport i Zabawa, wolontariusze od zaprzyja?nionej Pani Beaty oraz nasi wychowankowie zorganizowali i poprowadzili w dniach 20 i 21 lipca 2013 "WARSZAWSK? STREF? RODZINY - PRZYSTANEK STARA 4",która jest projektem w ramach Programu Rodzina m. st. Warszawy.

Naszym tematem przewodnim by?y:

"RODZINNE SPOTKANIA Z WIERSZAMI JULIANA TUWIMA"

ATRAKCJE:

Strefa Malucha - przygotowana z my?l? o najm?odszych dzieciach, a w niej: zabawki edukacyjne, domki, basen z pi?eczkami, hu?tawki, igloo, zje?d?alnia, trampolina ect.

Strefa Relaksu - mo?na wypocz?? i poleniuchowa? na le?akach i kocach, schroni? si? przed s?oneczkiem w cieniu drzew, zagra? w gry planszowe, poczyta? "milusi?skim" ksi??eczki, porozmawia? ect.

Strefa Aktywno?ci - tu nikt si? nie nudzi?

W ofercie by?o:

- rodzinne spotkania z wierszami Tuwima, czyli czytanie wybranych wierszy, rodzic pomaga? w
czytaniu m?odszym dzieciom, pytania quizowe, na które odpowiada?o dziecko
- kolorowanie zak?adek z bohaterami z wierszy Tuwima
- mini - teatrzyk
- "ciachomania ", czyli dekorowanie ciastek
- eko-laleczki i eko-samochody
- kwiaty z filcu
- projektowanie i wykonanie bi?uterii - kolczyków, bransoletek, wisiorków, korali
- wakacyjna wyspa
- origami
- zwierz?ta z balonów
- malowanie balonów
- malowanie twarzy
- kolorowanki
- uk?adanki i warszawskie puzzle

Stra? Miejska
- Panowie prowadzili rozmowy na temat bezpiecze?stwa,
- przypominali o alarmowych telefonach,
- dla najm?odszych mieli kolorowanki edukacyjne

Wolontariusze z PCK
- prowadzili pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej w niebezpiecznych sytuacjach
- uczyli jak udziela? pomocy poszkodowanym i rannym,
- rodzice i dzieci mogli po?wiczy? na fantomie sztuczne oddychanie,
- malowali twarze,
- puszczali ogromne ba?ki
- prowadzili zabawy ruchowe i konkursy

Wolontariusze z Fundacji Kultury "Papierowy Motyl"
- wspólnie z dzie?mi pisali bajki
- prowadzili warsztaty literackie
- zorganizowali spotkanie z pisark?
- prowadzili zaj?cia plastyczne

Wolontariusze od pani Beaty
- prowadzili zabawy ruchowe i konkursy
- uczyli wykonywania zabawek z materia?ów recyklingowych

Wolontariusze z Fundacji Sport i Zabawa
- nauka i pokaz capoeiry

WSZYSTKIM SERDECZNIE DZI?KUJEMY

czyli:
WARSZAWSKIM RODZINOM I TURYSTOM, ?E W WEEKEND ODWIEDZILI  WARSZAWSK? STREF? RODZINY
Ciociom: Klaudii, Hani, Danusi, Basi, Agnieszce, Marii, Ewie
Wujkom: Marcinowi, Tomkowi, Zbyszkowi
Panom ze Stra?y Miejskiej
Wolontariuszom:
z Warszawskiej M?odzie?owej Grupy Wolontariusza PCK
z Fundacji Kultury "Papierowy Motyl"
z Fundacji Sport i Zabawa
od zaprzyja?nionej Pani Beaty
Wolontariuszkom: Ani, Monice, Kasi
Wychowankom naszego Ogniska "Mokotów"

zobacz foto.. .
2013 LIPIEC OBÓZ LETNI W USTCE

W tym roku wyjechali?my na obóz letni do Ustki. Opalali?my si? na czystej piaszczystej pla?y i k?pali?my w morzu. Byli?my na wycieczce w Dar?owie i p?yn?li?my tramwajem wodnym. Mogli?my obejrze? Festiwal Sztucznych Ogni w usteckim porcie. Z zaprzyja?nionymi dru?ynami rozgrywali?my mecze pi?karskie na boisku OSiR "Ustka". Bawili?my si? te? na dyskotekach i wspólnie ?piewali?my piosenki na karaoke. Tradycyjnie odwiedzili?my "Weso?e Miasteczko". Po raz pierwszy zwiedzili?my Bunkry Bluchera na pla?y zachodniej, a w Ratuszu bawili?my si? interaktywnymi zabawkami. Byli?my tak?e w Oceanarium, gdzie mogli?my podziwia? egzotyczne ryby. Wakacje jak zwykle os?odzi?y nam pyszne usteckie lody i gofry.

zobacz foto...
2013 CZERWIEC ZAJ?CIA Z BIBLIOTERAPII Z CIOCI? AGNIESZK?

W dniach 11 i 18 czerwca 2013 roku w Ognisku "Mokotów" odby?y si? poprowadzone przez wspó?za?o?ycielk? Fundacji RoRo, pani? Agnieszk? Putkiewicz, zaj?cia z elementów biblioterapii. Tematem spotka?, maj?cych miejsce w ramach cyklicznie prowadzonych przez pedagoga zaj?? arteterapeutycznych, by? potworek, bohater jednej z historii Ma?gorzaty Strza?kowskiej, która zosta?a opisana w ksi??ce pt. "Le?ne G?upki i potwór".
Dzieci zareagowa?y wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem na zupe?nie dla nich nowe dzia?ania. Po raz pierwszy w ?yciu w?asnor?cznie wykonali ksi??k?! Kilka zabaw ruchowych, kilka plastycznych oraz inne aktywno?ci dotycz?ce "potworkowego" ?wiata wyra?nie zach?ci?y ich do szczególnego zapoznania si? z tre?ci? ksi??ki pani Strza?kowskiej - siedzieli zas?uchani i z zaciekawieniem analizowali wspólnie z prowadz?c? ciekawsze fragmenty powiastki.
Ciocia Agnieszka swoim spokojem i du?? ?yczliwo?ci? stworzy?a bardzo przyjazn? atmosfer? zaj??. Wida? by?o jak du?? korzy?? odnie?li wychowankowie dzi?ki tym dzia?aniom - by?o to dla nich tak wnikliwe obcowanie z literatur?, jakiego prawdopodobnie nigdy nie do?wiadczyli.

zobacz foto..
2013 CZERWIEC WIZYTA W AULI KRYSZTA?OWEJ SGGW

18 czerwca 2013 roku dzieci z naszego Ogniska obejrza?y przedstawienie CALINECZKA w wykonaniu studentek II roku pedagogiki z SGGW. Uczestniczy?y te? w konkursach i zabawach z nagrodami . Na zako?czenie imprezy odby? si? s?odki pocz?stunek, ka?de dziecko na pami?tk? otrzyma?o balonow? niespodziank?.
Animatorami zabaw by?y zaprzyja?nione studentki, które odbywa?y u nas praktyki studenckie.

ZA ZAPROSZENIE SERDECZNIE DZI?KUJEMY!!!

zobacz foto.. .
2013 CZERWIEC DZIE? S?SIADA NA SIELCACH
Tego samego dnia w godzinach popo?udniowych odby? si? po raz drugi na Sielcach DZIE? S?SIADA, w którym uczestniczyli okoliczni mieszka?cy. Atrakcje, wyst?py i wypieki oraz kiermasz przygotowa?y organizacje nale??ce do Partnerstwa dla Mokotowa.
Imprez? otworzy? Zast?pca Pana Burmistrza Piotr Boresowicz, który sprawi? uczestnikom mi?? niespodziank?, poniewa? osobi?cie cz?stowa? wszystkich pysznym ciastem. Nie zabrak?o te? wyst?pu Kapeli Czerniakowskiej i dwóch zespo?ów z naszego Ogniska
PRINK GIRLS i NICE SINGERS.
Panie mog?y skorzysta? z porad wiza?ystki i bezp?atnego makija?u, ogromnym powodzeniem cieszy? si? k?cik czytelniczy zorganizowany przez Panie z Biblioteki, dzieci ch?tnie uk?ada?y Sieleckie Memory, uczy?y si? chodzi? na szczud?ach, próbowa?y ?onglowa? pi?eczkami oraz mog?y wykona? wymarzon? maskotk?. Doro?li i m?odzie? przebierali si? w stroje epoki dwudziestolecia mi?dzywojennego i mieli sesj? zdj?ciow?.

zobacz foto...

2013 CZERWIEC IX MOKOTOWSKI FESTYN WAKACYJNY

14 czerwca 2013 roku odby? si? IX Mokotowski Festyn Wakacyjny w Ogródku Jordanowskim przy ul. Ody?ca. Na scenie wyst?powa?y zespo?y taneczne i wokalne z mokotowskich domów kultury i organizacji pozarz?dowych.
Nasze Ognisko by?o jednym ze wspó?organizatorów imprezy, prowadzili?my konkurencj? dla najm?odszych uczestników festynu. Dwa nasze zespo?y ?piewa?y na scenie, jedna z piosenek dedykowana by?a Panu Burmistrzowi i Panu Naczelnikowi Wydzia?u Spraw Spo?ecznych i Zdrowia.
Odbywa?y si? równie? zabawy i konkursy prowadzone przez organizacje pozarz?dowe nale??ce do Partnerstwa.
Nowo?ci? by? pokaz walk rycerskich, który zachwyci? wszystkich uczestników.
Jak co roku nie zabrak?o cukrowej waty i s?odkich lodów.

zobacz foto...
2013 CZERWIEC ZAJ?CIA CYRKOWE

Z inicjatywy cioci Izy w naszym Ognisku odby?y si? zaj?cia cyrkowe.
11 czerwca 2013 roku Ognisko "Mokotów" odwiedzi? zaprzyja?niony Stra?nik Miejski pan Artur Dobrowolski. Wychowankowie znaj? tego pana, to w?a?nie on mówi? im jak nale?y dba? o bezpiecze?stwo podczas EURO 2012, ale tym razem...Zaskoczenie! Pan Artur przywióz? mnóstwo sprz?tu do ?onglowania i innych sztuczek cyrkowych! Poprowadzi? z grup? wychowanków "Zaj?cia cyrkowe" maj?ce na celu kszta?towanie nawyku aktywnego sp?dzania czasu wolnego dzieci i m?odzie?y, integrowanie grupy oraz zwi?kszenie poczucia w?asnej warto?ci. W zaj?ciach wzi?li udzia? wszyscy. Zabawa by?a na ca?ego - kr?c?ce si? talerze, lataj?ce pi?ki, kolorowe chusty oraz flowerstick'i wype?nia?y ca?? sal?! Nie da si? ukry?, ?e zr?czno?? naszych podopiecznych zaskoczy?a nawet ich samych.
2013 CZERWIEC WYST?P "PRINK GIRLS" NA ?OLIBORZU

8 czerwca 2013 roku zespó? PRINK GIRLS wyst?pi? go?cinnie na Festynie Rodzinnym "Poznaj s?siada" w Dzielnicy ?oliborz, wspó?organizowanym przez ZOW Ognisko "Marymont"

zobacz foto... 
2013 CZERWIEC TURNIEJ W PODNOSZENIU CI??ARÓW

W dniu 7 czerwca 2013 roku dzieci z Ognisk "Mokotów", "Grochów", "Praga" oraz ze Szko?y Podstawowej nr 98 zasiad?y na widowni w Hali Sportowej przy ul. 29 Listopada, aby obejrze? "na ?ywo" Turniej o Puchar im. genera?a dywizji Kazimierza Gilarskiego w podnoszeniu ci??arów. Go??mi honorowymi byli m.in. Szymon Ko?ecki oraz Marek Balicki. Impreza mia?a pi?kn? opraw? wojskow?, na widowni panowa?a wspania?a atmosfera, do czego przyczyni?y si? dzieci z ZOW i Szko?y. Organizatorzy ufundowali nam s?odycze i napoje. Dzieci otrzyma?y upominkowe gad?ety z Polskiego Zwi?zku Podnoszenia Ci??arów.

DZI?KUJEMY ZA ZAPROSZENIE.

Wi?cej o tym sportowym wydarzeniu mo?na znale?? na stronie:
www.pzpc.pl

zobacz foto...
2013 CZERWIEC WYST?P W MINISTERSTWIE GOSPODARKI

Dnia 04 czerwca 2013 roku uczestniczyli?my w imprezie fina?owej Przegl?du Dru?yn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Ministerstwie Gospodarki w Sali pod Kopu??. Go?ciem specjalnym by?a Dorota Osi?ska, aktorka Teatru Rampa w Warszawie. Wyst?powa?y dziewcz?ta z zespo?u "NICE SINGERS" z Ogniska "Mokotów" przygotowane przez wujka Kazimierza Zawadzkiego.
Otrzymali?my dyplom i nagrod? dla zespo?u, ka?da z dziewcz?t dosta?a równie? nagrod?. Nagrody i wyró?nienia zosta?y przyznane w dziedzinie plastyki. W konkursie podarunek dla przyjaciela wyró?nienia otrzymali: Dawid Kubiak i Julia Go?dyn.
A w konkursie plastycznym nagrodzono prace: Patrycji Kubiak, Roksany Szkela-Skalskiej, Uli Szkela-Skalskiej, Seweryna Olszewskiego, Zuzi Niewiadomskiej, Kasi Kameckiej, ?anety Grzelak, Julii Jab?o?skiej i Dominiki Go?dyn.
Prace z?o?one na konkurs powsta?y podczas zaj?? plastycznych prowadzonych przez cioci? Kasi? i studentki SGGW.
Zostali?my zaproszeni przez Pana harcmistrza Adama Sikonia do udzia?u w Przegl?dzie Dru?yn Nieprzetartego Szlaku za rok.
Na imprezie fina?owej kibicowali?my równie? innym dru?ynom i zespo?om. Wszystkim serdecznie GRATULUJEMY!!!
zobacz foto...

2013 MAJ PIKNIK "KOCHAMY MAMY"

Zespó? Ognisk Wychowawczych zosta? zaproszony do wspó?organizacji "MAJÓWKI NA SKARPIE". By?a to integracyjna impreza dla mieszka?ców Warszawy. Na terenie ZOW przy ul. Starej 4 odby? si? 26 maja 2013 roku Piknik Rodzinny "KOCHAMY MAMY". Ka?de z Ognisk i Bastion zorganizowa?o zaj?cia plastyczne i sportowe oraz wyst?py dzieci na scenie.

Z naszego Ogniska "Mokotów" na scenie ?piewa?y dziewcz?ta przygotowane przez wujka Kazimierza Zawadzkiego oraz zespó? PRINK GIRLS.

zobacz foto...
2013 MAJ XXVI FESTIWAL W ?WIDRZE

W dniu 9 maja 2013 roku Ognisko "Mokotów" mia?o zaszczyt wyst?pi? na XXVI Festiwalu Piosenki w ?widrze. Zaprezentowa?y si? 4 nowe wokalistki - Wiktoria Go?dyn, któr? przygotowa? wujek Kazimierz Zawadzki oraz Klaudia Pietrzykowska, Kinga Przepiórkowska i Wiktoria Wojciechowska z zespo?u PRINK GIRLS, które przygotowa?y wolontariuszki ciocia Ewa B?achnio i ciocia Jolanta Rojewska. Wszystkie dziewcz?ta otrzyma?y dyplomy i brawa, a dwie z nich nagrody. Organizatorom dzi?kujemy za zaproszenie.
zobacz foto...

2013 MAJ WYWIAD Z PANEM BURMISTRZEM
"Zapraszam na kolejny wywiad!" - tymi s?owami Pan Bogdan Olesi?ski Burmistrz Dzielnicy Mokotów zako?czy? spotkanie z wychowankami Ogniska "Mokotów" w dniu 7 maja 2013 r. Stres zwi?zany z wizyt? i Urz?dzie Dzielnicy i przeprowadzeniem wywiadu z tak wa?n? postaci? jak? jest Burmistrz, okaza? si? zupe?nie niepotrzebny. Atmosfera jak? stworzy? Pan Bogdan Olesi?ski by?a pe?na swobody i ?yczliwo?ci. ?aneta, Dominika i Klaudia zadaj?c przygotowane wcze?niej pytania zapomnia?y o oficjalnej formie zdarzenia - Pan Burmistrz po prostu z nimi rozmawia?. My?limy ju? w jakiej formie odb?dzie si? nasze kolejne spotkanie. Dzi?kujemy Panie Burmistrzu!


zobacz foto...

2013 KWIECIE? CI??AROWCY NA MOKOTOWIE

We wtorek 30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 98 przy ul. Grottgera, odby? si? dla dzieci i m?odzie?y pokaz podnoszenia ci??arów.Pomys?odawc? i inicjatorem tego wydarzenia by? Pan Andrzej Skiba, by?y zawodnik oraz trener z tytu?em mistrzowskim, a obecnie wolontariusz w Ognisku „Mokotów”;Organizacj? imprezy zaj??a si? SP nr 98 oraz ZOW Ognisko „Mokotów”.Pokaz przygotowa? Pan Zdzis?aw Fara?, by?y zawodnik i trener wraz z zawodnikami Sekcji Podnoszenia Ci??arów z Klubu Legii Warszawa. Obecni byli tez dwaj s?dziowie Polskiego Zwi?zku Podnoszenia Ci??arów: Pan Piotr Litwin, który prowadzi? imprez? oraz Pan Jan ?wi?cicki, który oprócz s?dziowania jest równie? zawodnikiem grupy Masters /weterani powy?ej 35 r. ?./. Jednak g?ównymi bohaterami byli zawodnicy: 18- letnia Emilia oraz 26- letni Pawe?. Emilia jest drobn?, filigranow? dziewczyn?, wa?y tylko 44 kg i jest aktualn? rekordzistk? Polski w podrzucie /67 kg/, w rwaniu /55 kg/ , a w tzw. 2-boju - 121 kg.Pawe? jest wielokrotnym rekordzist? Polski w podnoszeniu ci??arów; jako 17-latek zdoby? tytu? Mistrza Europy Juniorów do lat 17, jako jedyny w tej kategorii wiekowej.Jego rekordy to /163 kg/ w rwaniu i /200 kg/ w podrzucie.W czasie pokazu m?odzi zawodnicy zaprezentowali dwa sposoby podnoszenia ci??arów: rwanie i podrzut i ostatecznie dzieci mog?y zobaczy? podniesione przez Emili? sztangi o wadze 35kgi 50 kg oraz przez Paw?a 90kg i 140kg.Licznie zgromadzona w sali gimnastycznej widownia reagowa?a bardzo spontanicznie; dzieci kibicowa?y zawodnikom, wstrzymywa?y oddech po dok?adaniu kolejnych pier?cieni na gryf,a kiedy mocno obci??ona sztanga znajdowa?a si? w górze, wybucha?y g?o?ne brawa. Na koniec ch?tne dzieci mog?y spróbowa? „ponoszenia ci??arów”, go?cie odpowiadali cierpliwie na pytania, a wszyscy wyszli z nadziej?, ?e uda si? w przysz?o?ci zorganizowa? wspólnie kolejn? imprez?, promuj?c? t? dyscyplin? sportow?.

zobacz foto...
2013 MARZEC WIELKANOC

Tegoroczny posi?ek wielkanocny odby? si? w naszym Ognisku w poniedzia?ek 25 marca 2013 roku .
O godzinie 15:00 przyby?a do nas Pani Wicedyrektor, z?o?y?a ?yczenia dzieciom i doros?ym. Ciocia Jola odczyta?a ?yczenia od innych Ognisk, potem podzielili?my si? jajkiem wielkanocnym i spo?yli?my pyszne potrawy przygotowane przez cioci? Mirk?.
Na zako?czenie uroczysto?ci wszyscy otrzymali?my s?odkiego zaj?ca wielkanocnego.

zobacz foto...
2013 MARZEC
PIERWSZY DZIE? WIOSNY
Dnia 21 marca 2013 r. powitali?my Wiosn? chocia? za oknem wci?? ?nieg. Studentki przygotowa?y zabawy integracyjne z chust? KLANZA.
Wszyscy doskonale si? bawili?my, humory nam dopisywa?y.

zobacz foto...
2013 MARZEC
ZESPÓ? "PRINK GIRLS" otrzyma? wyró?nienie - Gratulujemy!!!
Zespó? Prink Girls otrzyma? wyró?nienie w XVII Ogólnopolskim Przegl?dzie Piosenki Dzieci?cej
i M?odzie?owej "Roz?piewany Wawer" w kategorii wiekowej 14 - 16 lat. Jury w sk?adzie Dominika ?wi?tek, Bartosz Ku?mierczyk i Stanis?aw Waszak wys?ucha?o 219 solistów i 20 zespo?ów. Konkurencja by?a, wi?c ogromna. Cieszymy si? z sukcesu naszego zespo?u. Brawo Dziewczyny i brawo Ciocie !!!

zobacz foto...
2013 LUTY ZESPÓ? "PRINK GIRLS" na Przegl?dzie "Roz?piewany Wawer"

23 lutego 2013 w sobot?, zespó? PRINK GIRLS wyruszy? ze swoimi ciociami Ew? i Jol? na przes?uchania do XVII Ogólnopolskiego Przegl?du Piosenki Dzieci?cej i M?odzie?owej „Roz?piewany Wawer”. Same przes?uchania trwa?y 3 dni, co ?wiadczy o wysokim poziomie przegl?du a tak?e du?ej konkurencji. Nasze dziewczyny z PRINK GIRLS reprezentowa?y dzielnie Ognisko Mokotów z piosenk? „Zabierz mnie”, a ciocie jak zwykle zadba?y o wiza? i prezencj? naszych gwiazd. Wyniki z obrad Jury zostan? podane 1 marca 2013. Trzymajcie za Nas kciuki!!!
zobacz foto...

2013 luty 21 XX - LECIE OGNISKA "MOKOTÓW"


W dniu 21 lutego 2013 roku odby?a si? uroczysto?? 20- lecia Ogniska „Mokotów”, w której wzi??o udzia? ponad 100 osób. Go?cili?my mi?dzy innymi Pana W?odzimierza Paszy?skiego Wiceprezydenta M. St. Warszawy, Pani? Joann? Doli?sk? – Dobek Wicedyrektora Biura Pomocy i Projektów Spo?ecznych, przedstawicieli w?adz Dzielnicy, OPS-u, mokotowskich szkó?, organizacji pozarz?dowych, Dyrekcj? oraz Kierowników Ognisk ZOW, by?ych pracowników i wychowanków
Ogniska „Mokotów”.

Po krótkiej prezentacji naszego 20- letniego dorobku wyst?pi?y 2 zespo?y wokalne, prowadzone przez Kazimierza Zawadzkiego oraz wolontariuszki – Ew? B?achnio i Jol? Rojewsk?.

?piewaj?ce dziewczyny” wykonywa?y piosenki – dedykacje jako podzi?kowania dla wszystkich Przyjació? Ogniska „Mokotów”- ?yczliwych nam ludzi z ró?nych instytucji i organizacji oraz by?ych i obecnych pracowników ZOW.

Na scenie zaprezentowali si? równie? mali arty?ci - przedstawiciele Klubu Malucha i Rodzica, dzia?aj?cego ju? VI rok przy Ognisku „Mokotów”.

Na koniec by? pocz?stunek, przygotowany przez by?ych wychowanków naszego Ogniska,

sa?atki od zaprzyja?nionego sponsora oraz s?ynne torty Cioci Gra?yny Dawidczyk.

Wszystkim Go?ciom dzi?kujemy za ?yczenia, ciep?e, mi?e s?owa oraz prezenty!!!


zobacz foto...LUTY 2013 FERIE ZIMOWE - "ZIMA W MIE?CIE"

Czas ferii wychowankowie Ogniska „Mokotów” rozpocz?li w typowo zimowy sposób -szale?stwa podczas zjazdów z górki na sankach i deskach skutecznie pozwoli?y im zapomnie? o trudach szkolnych. Dlatego te?, póki tylko pogoda nam sprzyja?a, z ch?ci? wszyscy wracali?my na mokotowsk? o?nie?on? górk?. Po takich emocjach dzieci z ch?ci? wycisza?y si? podczas zaj?? plastycznych, na których powstawa?y prze?liczne kartki ?wi?teczne, o które prosi? Pan Burmistrz Mokotowa. Najpi?kniejsze prace zosta?y nagrodzone podczas „s?odkiej” loterii.

Przez ca?e ferie trwa?y przygotowania artystek do wyst?pienia podczas 20-lecia Ogniska „Mokotów” -regularne próby ?piewaj?cych dziewczynek pod okiem fachowców sprawia?y, ?e w ognisku ca?y czas s?uchali?my przepi?knych utworów muzycznych w profesjonalnym wykonaniu.

30 stycznia w Ognisku odby?a si? impreza zorganizowana przez Fundacj? BNP Paribas, podczas której mia? miejsce pe?en emocji turniej pi?karzyków. Po wysi?kach uczestników turnieju wszyscy z ch?ci? odpocz?li przy przepysznej pizzy.

Nie omieszkali?my skorzysta? równie? z atrakcyjnego repertuaru kin. Przygody bohaterów filmu „Zambezja” szczerze interesowa?y naszych podopiecznych. A film „Niania wielkie bum” rozbawi? niektórych do ?ez. Z ?alem my?leli?my o ko?u ferii.. Ale có?, czas zabra? si? do nauki!


zobacz foto...

2012. 12. 13 WIGILIA NA MOKOTOWIE

W dniu 13 grudnia 2012 roku w naszym Ognisku odby?a si? wieczerza wigilijna, któr? tradycyjnie rozpocz?li?my od Jase?ek i wspólnego ?piewania kol?d. Podzielili?my si? jak co roku chlebem.
Ciocia Dyrektor z?o?y?a wszystkim ciep?e i serdeczne ?yczenia ?wi?teczne. Po posi?ku przyszed? do nas ?wi?ty Miko?aj z workiem prezentów.


zobacz foto...2012. 12. 06 IMPREZA MIKO?AJKOWA

6 grudnia 2012 - to by?o niezwyk?e i bardzo radosne popo?udnie w Teatrze Druga Strefa.
Fundacja po Drugie zorganizowa?a miko?ajkow? imprez?, w której uczestniczy?y dzieci z naszego Ogniska oraz innych placówek z Mokotowa. Gwo?dziem programu by? wyst?p zespo?u "Hope 4 Street" ze ?wietlicy socjoterapeutycznej i oczywi?cie prezenty wr?czone przez Miko?aja, a tak?e slodki pocz?stunek.


2012. 11. 23 DZIE? RODZINY

Dnia 23 listopada go?cili?my w naszym Ognisku Rodziców, Babcie, Dziadków i Rodze?stwo. W tym szczególnym dla nas dniu nazywanym "Dniem Rodziny" zaprosili?my najbli?sze naszym sercom osoby. Przygotowali?my dla nich wyst?py wokalne. Jedna grupa dziewcz?t ?piewa?a pod kierunkiem cioci Ewy i cioci Joli (nasze wolontariuszki), a druga grupa pod kierunkiem wujka Kazimierza. Oprócz naszych ?piewów i pl?sów, na scenie wyst?powa? go?? specjalny Pan Iluzjonista. Pokaza? kilka zabawnych sztuczek. Potem odby? si? mini bankiet i oczywi?cie dyskoteka. Rodzice i dzieci bawili si? znakomicie.

zobacz foto...
2012 listopad ZAJ?CIA KULINARNE

W naszym Ognisku odby?y sie zaj?cia kulinarne, które przygotowa? i przeprowadzi? z dzie?mi wujek Jacek, który jest wolontariuszem. Zaj?cia cieszy?y si? ogromnym zainteresowaniem. Dzieci samodzielnie przygotowa?y ciasto i wycina?y foremkami kszta?ty ciasteczek. Wujek Jacek za? pilnowa? piekarnika, aby ciasteczka upiek?y si? i by?y chrupi?ce.

zobacz foto...
2012.11.17 NORDIC WALKING NA MOKOTOWIE

W sobot? 17 listopada go?cili?my w Ognisku „Mokotów” grup? seniorów z Domu Dziennego Pobytu oraz pracowników OPS-u z filii nr 2 z ul. Ba?uckiego.

Fundacja „Trzy Kroki”, która wcze?niej prowadzi?a dla naszych dzieci zaj?cia z nordic walking,

zorganizowa?a integracyjny spacer „z kijkami”dla seniorów i juniorów na terenie Parku Morskie Oko. Uczestnicy imprezy: 11-osobowa grupa dzieci z Ogniska „Mokotów”, seniorzy , pracownicy OPS , podzieleni na 2 zespo?y, mieli za zadanie odszuka? na terenie Parku, zgodnie z wcze?niejszymi instrukcjami, wa?ne miejsca i zapozna? si? z ich histori?.

Potem wspólnie wrócili na pocz?stunek /bigos i s?odycze/ do naszego Ogniska.

Odczytywane by?y „rymowanki” uk?adane przez poszczególne grupy, opowiadane wrazenia, dzieci wykonywa?y prace plastyczne, otrzyma?y dyplomy.

Sobotni spacer by? pierwsz? z cyklu imprez intergruj?cych seniorów i juniorów na Mokotowie.

ZOW Ognisko „Mokotów” otrzyma?o podzi?kowania jako gospodarz spotkania, a nasze dzieci du?o pochwa? za pomoc starszym, zaanga?owanie i kultur? osobist?.


zobacz foto...
2012.09.22 WIZYTA W CYRKU KORONA


W sobot? 22 wrze?nia 2012 r. byli?my w Cyrku Korona. G?ówn? atrakcj? by?a tresura bia?ych lwów, poza tym by?y kucyki, konie, zebry, wielb??dy, lama, foki i s?o?. Publiczno?? zabawiali klauni. Udany by? pokaz gimnastyki artystycznej. Niebywa?y spryt i sprawno?? artystów wzbudza?y w nas ogromny podziw i aplauz publiczno?ci. Podczas przerwy mogli?my obejrze? zwierz?ta w cyrkowym ZOO. To by?a niezapomniana przygoda, tym bardziej, ?e przejazd komunikacj? miejsk? by? bezp?atny.


zobacz foto...2012.09.15 III SIELECKI FESTYN S?SIEDZKI

15 wrze?nia 2012 roku w sobot? mieszka?cy Mokotowa zgromadzili si? na festynie w parku przy Gimnazjum Nr 3. Impreza pod chmurk? rozpocz??a si? o godzinie 14:00 i trwa?a do godziny 21:00. Go?ciem honorowym by? Pan Wice Burmistrz Mokotowa. Nasze Ognisko by?o wspó?organizatorem. Na scenie w plenerze wyst?powa?y zespo?y dzieciece i m?odzie?owe ze szkó? i placówek.
ZOW - Ognisko "Mokotów" reprezentowa?y dwa zespó?y dziewcz?t. Jeden przygotowa?y wolontaiuszki ciocia Ewa i ciocia Jola, a drugi zespó? wujek Kazimierz Zawadzki. Piosenki spiewane przez nasze dziewcz?ta spodoba?y si? publiczno?ci. Dzieci i doro?li ta?czyli pod scen? i ?piewali.
Organizatorzy festynu zapenili wiele atrakcji: warsztaty plastyczne, malowanie twarzy, zabawy z chust? KLANZA, skoki na trampolinie, nauk? chodzenia na szczud?ach,pokazy kuglarskie. Ka?dy uczestnik móg? zbada? poziom cukru we krwi i ci?nienie na stoisku PCK. Równolegle z wyst?pami na scenie odbywa? si? spacer po Sielcach z przewodnikiem, a specjalnie dla maluchów odby?o si? przedstawienie w plenerze. Doro?li i starsza m?odzie? ta?czyli do zmroku na dechach przy muzyce Kapeli Czerniakowskiej.
zobacz foto...

2012 - lipiec OBÓZ LETNI W USTCE 2012


Tegoroczny obóz letni odby? si? po raz kolejny w Ustce. Sp?dzali?my tam pierwsze dwa tygodnie lipca. K?pali?my si? w morzu, wdychali?my jod,korzystali?my z naturalnego solarium na pla?y. A na deser obowi?zkowo by?y usteckie lody i gofry.

Byli?my na wycieczce w skansenie w Swo?owie oraz Agroturystycznym Gospodarstwie Pszczelarskim. Uprzyjemnia?y nam pobyt dyskoteki, karaoke i projekcje filmowe, a tak?e zaj?cia sportowe na OSiR „USTKA”. Nawet chwilowe za?amanie pogody nie popsu?o nam humorów, bo atrakcyjnie sp?dzali?my czas w „Weso?ym Miasteczku” lub w sklepie „Najtaniej na ?wiecie”.


zobacz foto...

0 Komentarzy · 9927 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR