Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 -2013 MURANÓW
2012 - 2013 MURANÓW

„Lato w Ognisku 2013”


Dwa pierwsze tygodnie wakacji up?yn??y nam pod znakiem aktywnego wypoczynku. Mogli?my si? przekona?, ?e aby ciekawie sp?dzi? czas wcale nie trzeba wyje?d?a? z naszego Miasta, bo czeka tu na nas wiele atrakcji.

Pogoda w tym roku wyj?tkowo nas rozpieszcza?a. Nie mogli?my si? oprze? rado?ci k?pieli w wodzie, st?d kilkakrotnie odwiedzili?my basen „Inflancka”. To obiekt, na terenie którego mo?na te? skorzysta? z boisk sportowych.

Nasze wakacyjne drogi zaprowadzi?y nas m.in. do Parku Szyma?skiego- zaledwie kilka lat temu otworzonego obiektu z licznymi atrakcjami dla odwiedzaj?cych- stawami, sztucznymi wodospadami, fontannami i kilkoma super placami zabaw. Place zabaw wielokrotnie spotykali?my na trasach naszych wycieczek i oczywi?cie ?adnego nie omin?li?myJ .

Czas wakacji wykorzystali?my na poznanie wa?nych historycznie i kulturowo miejsc. Odwiedzili?my Pomnik Pawiaka, Umschlagplatz, Ko?ció? „Przesuwany”. Jedna z wycieczek zawiod?a nas na Stare Miasto. Wakacje sta?y si? tym samym szans? na poznawanie dziedzictwa kulturowego Stolicy. Byli?my te? w Parku Fontann Multimedialnych, gdzie mogli?my zobaczy? ciekaw? wystaw? fotograficzn? z warszawskich „wianków”, a tak?e sprawdzi? swoj? sprawno?? w Strefie Aktywno?ci Coca - Coli. Ta wycieczka s?u?y?a równie? wskazaniu miejsca Warszawskiej Strefy Rodziny. Podczas naszej akcji uda?o nam si? znale?? czas na wyj?cie do kina, tym razem na film „Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta”.

W samym Ognisku, dla wytchnienia po wycieczkach i aktywno?ci ruchowej, brali?my udzia? w grach i zabawach intelektualnych. Najwi?kszym powodzeniem cieszy?y si? w?ród najm?odszych „ Zagadki Smoka Obiboka”.

W czasie akcji „Lata w Ognisku” aktywnie wypoczywali?my, ciekawie sp?dzili?my pierwsze 2 tygodnie wakacji.


Przygotowa?a: Hanna Przybi?ska

zobacz zdj?cia...


10 maja br. wybrali?my si? na wywiad z Burmistrzem Dzielnicy Wola - Pani? Urszul? Kierzkowsk?.
Spodziewali?my si? spotka? bardzo powa?nego, srogiego urz?dnika. Nic podobnego !!! Nasza Pani Burmistrz jest mi?? i u?miechni?t? osob? i bardzo ?yczliwie nas przyj??a. Mieli?my te? farta! Na pocz?tku mogli?my obserwowa?, jak wygl?da profesjonalny wywiad z Rzecznikiem Prasowym naszej Dzielnicy. Ekipa Kuriera Warszawskiego udzieli?a nam kilku praktycznych wskazówek warsztatu dziennikarskiego, pozwoli?a te? cho? przez chwil? potrzyma? wielk? kamer?. Potem Pani Burmistrz zaprosi?a nas do swojego gabinetu. Posypa?y si? pytania, a by?o ich ponad dwadzie?cia. Pani Burmistrz odpowiada?a bardzo ciekawie, mogli?my dowiedzie? si? wielu nowych rzeczy o naszej Dzielnicy- kartach jej wyj?tkowej historii, ale i perspektywach rozwoju. To by?a prawdziwa lekcja patriotyzmu!!!
Powiemy Wam jeszcze w tajemnicy, ?e Pani Burmistrz wiedzia?a co lubi? ?asuchy. Wypili?my u niej 3 litry Coca ColiJWYWIAD Z PANI? BURMISTRZ DZIELNICY WOLA URSZUL? KIERZKOWSK?


Jak si? dochodzi do funkcji Burmistrza ? Jaka by?a Pani droga kariery?

Pani Burmistrz: Po uko?czeniu studiów prawniczych pracowa?am w wielu miejscach. Mam do?wiadczenie zawodowe w spó?kach prawa handlowego. Pracowa?am w jednej z du?ych firm telekomunikacyjnych, w wydziale prawnym, ale jednocze?nie dokszta?ca?am si?. Sko?czy?am studia z zakresu zarz?dzania, a nast?pnie dosta?am si? na aplikacj? radcowsk? i jestem radc? prawnym, który obecnie nie wykonuje zawodu. Pracowa?am tak?e w samorz?dzie warszawskim, obs?uguj?c najwi?ksze inwestycje warszawskie. W grudniu 2006 r. zaproponowano mi, abym zosta?a Zast?pc? Burmistrza Dzielnicy Wola. Zgodzi?am si?. Zajmowa?am si? pocz?tkowo ochron? ?rodowiska, zamówieniami publicznymi i dzia?alno?ci? gospodarcz?. W mi?dzyczasie podnosi?am swoje kwalifikacje i zrobi?am studia dla menad?erów w kierunku zarz?dzania du?ymi organizacjami i lud?mi. W 2009 r. Pani Prezydent mi zaufa?a i zaproponowa?a moj? kandydatur? na Burmistrza Dzielnicy Ursynów. Tam pracowa?am do ko?ca kadencji, przez 1,5 roku, zdobywaj?c do?wiadczenie w zarz?dzaniu wielk? dzielnic?. W 2010 r. Pani Prezydent po wyborach samorz?dowych po raz drugi mi zaufa?a i otrzyma?am szans? wyboru na stanowisko Burmistrza Dzielnicy Wola.

Ile lat musia?a Pani uczy? si?, aby doj?? do tego miejsca?


Pani Burmistrz: Tak naprawd? do 2006 roku pracowa?am i uczy?am si? jednocze?nie, a zacz??am dawno, co najmniej 15 lat temu. Kiedy? kto? powiedzia?, ?e ten kto staje, to tak jakby si? cofa?. Ten kto, chce si? rozwija?, musi korzysta? ze studiów podyplomowych, kursów i czyta?, bardzo du?o czyta?.


Czy bycie Burmistrzem tak du?ej Dzielnicy Warszawy to trudna praca? Na czym ona polega?


Pani Burmistrz: Jest to bardzo trudna praca. Polega ona g?ównie na zarz?dzaniu du?? dzielnic?, która ma 150 tys. mieszka?ców i roczny bud?et ponad 420 mln z?otych. To s? ogromne pieni?dze, którymi trzeba rozs?dnie gospodarowa?. Na Woli mamy mieszkania komunalne, drogi, parki, wreszcie o?wiat?, na któr? przeznaczamy po?ow? naszego bud?etu. W naszej dzielnicy jest ponad 120 ró?nego rodzaju jednostek o?wiatowych - szkó?, przedszkoli, poradni psychologiczno- pedagogicznych. Od dwóch lat musimy radzi? sobie z trudniejsz? sytuacj? finansow?, nie starcza na wszystkie potrzeby. Wola jednak nadal dynamicznie si? rozwija i mamy nadziej?, ?e powstanie drugiej linii metra przyci?gnie inwestorów, ?e powstan? nowe, pi?kne osiedla, przyb?dzie nowych mieszka?ców, którzy b?d? p?aci? podatki do bud?etu miasta, i to jest szansa na dalszy rozwój dzielnicy.

Czy jest czas na odpoczynek i realizacj? zainteresowa? ? A co lubi Pani robi? w wolnym czasie ?


Pani Burmistrz: Jest tego czasu bardzo niewiele. Bardzo lubi? chodzi? na spacery i zawsze po powrocie do domu musz? znale?? z m??em czas na spacer z naszym ma?ym pieskiem. Je?li w sobot? i niedziel? nie mamy ?adnych spotka? ani obowi?zków, jedziemy pod Warszaw? na dzia?k?, gdzie staramy si? aktywnie wypoczywa?. Bardzo lubi? tak?e je?dzi? na rowerze.


Na przestrzeni ostatnich lat nasza Dzielnica bardzo si? zmieni?a, by?o du?o placów budowy. Co ciekawego powsta?o? A co jeszcze jest w planach na najbli?sze lata?


Pani Burmistrz: Mog? Wam powiedzie?, jak? Dzielnic? zasta?am w 2006 r. i co si? zmieni?o. Kiedy zaproponowano mi stanowisko Zast?pcy Burmistrza Woli, wiedzia?am, ?e musz? co? zrobi? z Parkiem Szyma?skiego, który by? wtedy bardzo zaniedbany. Uda?o si? zrobi? projekt i co najwa?niejsze pozyska? ?rodki na jego realizacj? w 2009 r. z gminnego funduszu ochrony ?rodowiska. Dzi?ki temu nasz park w ci?gu 3 lat sta? si? takim pi?knym miejscem. S? ?cie?ki rowerowe, fontanny, sztuczna rzeka, dwa place zabaw, tory rolkowe. Nie wiem, czy zauwa?yli?cie, jak zmieniaj? si? Wasze szko?y. Wszystkie szko?y powoli staj? si? kolorowe, s? termomodernizowane, maj? eleganckie i bardzo funkcjonalne boiska. Staramy si?, ?eby dzielnica by?a coraz bardziej funkcjonalna. Uruchomienie metra poprawi komunikacj? w Dzielnicy, cho? ju? teraz jest ona bardzo dobra. Uda?o nam si? tak?e zrewitalizowa? ulic? Ch?odn? nawi?zuj?c do jej przedwojennego wygl?du. Zachowana jest historyczna kostka brukowa, która ma ponad 200 lat. Na chodniku wida?, gdzie by?y stare numery posesji, w którym miejscu znajdowa?y si? bramy. Ca?a ulica, jej uk?ad architektoniczny jest zabytkiem, wi?c jej remont musieli?my uzgodni?
z konserwatorem zabytków. Podczas drugiej wojny ?wiatowej nad Ch?odn? poprowadzono k?adk? ??cz?c? du?e i ma?e getto. Dzi? w tym miejscu jest symboliczna instalacja.


Jak uruchomienie II linii metra mo?e wp?yn?? na rozwój Woli?

Pani Burmistrz: Komunikacja w Dzielnicy Wola jest bardzo dobrze rozwini?ta. Mamy du?e arterie - Wolsk?, Kasprzaka Górczewsk?, Obozow?, mnóstwo linii autobusowych i tramwajowych. Metro b?dzie dope?nieniem tego uk?adu komunikacyjnego. Jest to wielki atut i wiele firm b?dzie chcia?o mie? na Woli swoje biura. Kiedy jaka? firma ma swoje biuro na terenie dzielnicy, zaczyna p?aci? tu podatki i dzielnica na tym zyskuje. W tej chwili firmy developerskie du?o inwestuj? na terenach poprzemys?owych na terenie Woli, powstanie wiele nowych biurowców i osiedli mieszkaniowych.


Czy Ratusz stawia na zachowanie historii i konserwacj? zabytków?


Pani Burmistrz: Najwi?ksz? inwestycj? o charakterze historycznym i zwi?zan? z zabytkami by?a rewitalizacja ulicy Ch?odnej. Przeznaczyli?my na ten cel
13 mln z?otych, odzyskali?my pod nadzorem konserwatora zabytków wszystkie ocala?e elementy ulicy. Mamy na Woli bardzo wiele miejsc pami?ci. Druga wojna ?wiatowa w?a?ciwie zmiot?a Wol? z mapy Warszawy i tak naprawd? ka?de miejsce, ka?dy mur mo?e co? opowiedzie? o tej smutnej historii. Tu nieopodal na ulicy Leszno jest pomnik upami?tniaj?cy zamordowanie prawie 60 tysi?cy mieszka?ców Woli w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Czy wiecie, ?e na terenie getta, na niewielkim obszarze mieszka?o prawie 360 tysi?cy ludzi. To by?o ponad 2 razy wi?cej, ni? teraz ?yje na terenie ca?ej Dzielnicy. Prze?y?o 50 osób. Wszystkie miejsca, zwi?zane z nasz? histori? s? dla nas bardzo wa?ne.


Sk?d Dzielnica ma pieni?dze na swoje dzia?ania?

Pani Burmistrz: Cz??? pieni?dzy pochodzi z podatków. Ka?dy z pracuj?cych mieszka?ców p?aci pieni?dze, z których cz??? zostaje w Dzielnicy, a cz??? (mniejsza) w?druje do wspólnego woreczka, czyli bud?etu Miasta. Pieni?dze pochodz? te? z subwencji, czyli pieni?dzy, które otrzymujemy od rz?du, na przyk?ad na o?wiat?. Oczywi?cie ca?y czas brakuje ?rodków i musimy sobie jako? radzi?. Poza tym mamy w?asne dochody w postaci op?at lokalnych i podatków, np. od nieruchomo?ci. Si?gamy te? po fundusze europejskie. Jest bardzo du?o tzw. programów mi?kkich, z których finansuje si? na przyk?ad dodatkowe zaj?cia sportowe, wiele programów i konkursów edukacyjnych.
Z tego ?ród?a s? tak?e finansowane kursy i szkolenia dla Waszych nauczycieli, aby mogli si? dokszta?ca?, wprowadza? nowe, ciekawe metody nauki.
W sumie mamy siedem projektów realizowanych na Woli przez nasz Zespó? Funduszy Europejskich. Wszystkie dotycz? edukacji na ró?nych poziomach- w szko?ach podstawowych, gimnazjach, czy szko?ach zawodowych. ?rodki europejskie pozwalaj? na to, ?eby te szko?y stawa?y si? nowocze?niejsze.


Jak Ratusz inwestuje w m?odzie??

Pani Burmistrz: Bardzo inwestuje, bo po?owa z bud?etu idzie na o?wiat? - Wasz? edukacj? i wychowanie. Do tego mo?na doliczy? pieni?dze na sport
i kultur?, poniewa? wiele z tych przedsi?wzi?? tak?e jest adresowana do m?odzie?y oraz inwestycje, np. budow? pe?nowymiarowego boiska pi?karskiego przy Zespole Szkó? im. Kasprzaka na Okopowej.
Pieni?dze s? te? przeznaczane na remonty szkó?, ich modernizacje, budow? boisk szkolnych
i sal gimnastycznych, wyposa?enie. Inwestycja w m?odzie? zawsze si? zwróci.


Jakie programy przewiduje Pani do realizacji dla dzieci i m?odzie?y?

Pani Burmistrz: Przede wszystkim s? to programy edukacyjne i sportowe. Prowadzimy np. program „Otwarte sale sportowe”, którego celem jest udost?pnienie szkolnych sal ch?tnym tak?e po lekcjach. W Warszawskiej Olimpiadzie M?odzie?y Wola zajmuje w?ród 18 dzielnic zaszczytne trzecie miejsce! Co roku jest „Zima i Lato w mie?cie”, oraz Rodzinne Dni Sportu. Przyk?adowe projekty edukacyjne: wiele szkó? realizuje projekty w ramach programu Socrates Comenius oraz programu Leonarda da Vinci, zaj?cia dodatkowe dla uczniów wymagaj?cych wsparcia w ramach projektu ”Dzieci?ca Akademia Przysz?o?ci”, udzia? w rz?dowym programie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szko?a”.


Co m?odzie? mog?aby zrobi? dla swojej Dzielnicy? Jak si? uaktywni?, zaanga?owa? w prac? samorz?du ? (my?limy tu o nas, czyli nastolatkach)

Pani Burmistrz: Przy Radzie Dzielnicy Wola dzia?a M?odzie?owa Rada Dzielnicy, skupiaj?ca g?ównie m?odzie? gimnazjaln? i ponadgimnazjaln?. Maj? bardzo fajne pomys?y. Ostatnio z ich inicjatywy odby?a si? akcja „?a?cuch pami?ci” w 70. rocznic? wybuchu powstania w getcie. Wzd?u? dawnych granic getta stan??a m?odzie?, trzymaj?c si? za r?ce, pali?a ?wiate?ka. M?odzie?owa Rada mo?e tak?e opiniowa? wiele „doros?ych” projektów i zg?asza? w?asne. Wy od najm?odszych lat mo?ecie dzia?a? w harcerstwie. Harcerze bior? udzia? we wszystkich naszych imprezach, pomagaj? nam, prezentuj? programy artystyczne, wykonuj? zadania wolontariuszy, stoj? w punktach informacyjnych, roznosz? wod?, prowadz? punkty medyczne. Warto jest anga?owa? si? w takie dzia?ania. W drugiej klasie gimnazjum m?odzie? przychodzi do Urz?du Dzielnicy na lekcje samorz?dowe, w ramach zaj?? z wiedzy o spo?ecze?stwie. Pracownicy oprowadzaj? po urz?dzie, opowiadaj? o tym, co w nim si? dzieje. Mog? si? przekona?, ?e Urz?d jest przyjazny mieszka?com. Ka?dy kiedy? tu wcze?niej, czy pó?niej trafi.


Czy ma Pani czas i okazj? do spotka? z m?odzie??? Je?li tak, to w jakich sytuacjach?


Pani Burmistrz: Mój czas musi by? dzielony na ró?ne zadania. Chodz? do szkó? razem z moimi zast?pcami przy okazji ró?nych uroczysto?ci- rozpocz?cia i zako?czenia roku, ale tak?e, aby uhonorowa? tych, którzy zdobyli jakie? nagrody w konkursach i innych przedsi?wzi?ciach. Spotykam si? z m?odzie?? tak?e na imprezach, na przyk?ad w Dniu Dziecka. Jest to okazja do osobistych spotka?.


Czy ma Pani jakie? ulubione miejsce na Woli? A w Warszawie?


Pani Burmistrz: To jest mój ukochany Park Szyma?skiego, zw?aszcza jak si? ju? zazieleni. Atrakcj? jest rzeka, mo?na te? poje?dzi? na rowerze i na rolkach, czy wrotkach. Park Szyma?skiego uwa?am za „swoje dziecko”! Lubi? te? przej?? si? ulic? Ch?odn?, pój?? tam na lody. Wcale nie jest ch?odna, jest pe?na ciep?a. Wszystko, co jest mi bliskie, znajduje si? na Woli.


Jedno z zada? projektu „Warszawa moim Przyjacielem- skutecznym Nauczycielem” polega na przygotowaniu Mapy Dzielnicy, na której zaznaczymy to, co ciekawe i godne polecenia innym na Woli. Jakich wydarze? historycznych lub wspó?czesnych nie powinno Pani zdaniem na niej zabrakn???


Pani Burmistrz: Jest taki projekt spacerów z przewodnikiem „Wol? pój?? na Wol?”. Wola jest dzielnic? historyczn?, wi?c tych miejsc jest bardzo du?o. Nie wiem, czy wiecie, ?e na terenie Woli by? przed wojn? bardzo rozwini?ty przemys? – do dzi? przetrwa?y niektóre zabudowania, np. fabryka Norblina przy ul. Prostej róg ?elaznej, produkuj?ca niegdy? pi?kne platery. By? tak?e przemys? browarniczy, maszynowy, czy fabryka koronek przy ul. Burakowskiej. Na terenie Woli sta?o te? przed wojn? oko?o 100 wiatraków. St?d nazwa osiedla M?ynów. Tutaj, we wsi Wola Wielka, wybierano królów polskich - dzi? w tym miejscu stoi pami?tkowy obelisk. Co do postaci historycznych nie mo?na pomin?? postaci Janusza Korczaka, który stworzy? sierociniec dla dzieci i walczy? o prawa najm?odszych. Korczak wiele mówi? o szacunku dla najm?odszych, o tym, ?e dziecko jest bardzo wa?nym cz?owiekiem. Jego my?li s? wci?? aktualne i warto o nim poczyta?. Wa?n? postaci? by?a Pani Irena Sendlerowa. Wyprowadza?a dzieci z getta w czasie wojny, a grozi?a wtedy za to ?mier?. By?a piel?gniark?, wi?c mia?a mo?liwo?? wchodzenia do getta. Dzieci trafia?y potem do polskich rodzin i dzi?ki temu prze?y?y wojn?. W ten sposób ocali?a 2 500 dzieci! Pani Sendlerowa prze?y?a d?ugie lata, pe?na energii. To s? wzory, które warto na?ladowa?. Trzeba o nich pami?ta?, nie tylko dlatego, ?e byli to ludzie z Woli.

A jakich postaci historycznych lub aktualnie ?yj?cych, zas?u?onych dla ?rodowiska lokalnego?


Pani Burmistrz: Nie odwa?? si? wskaza? nikogo wspó?czesnego. My?l?, ?e historia sama oceni, czy osoba by?a, czy nie by?a znacz?ca. Nie chcia?abym nikogo pomin??. Co do wspó?czesnych osób, musicie sami wskaza? swoje autorytety - mo?e to by? nauczyciel w szkole, kto? z rodziny, bo przecie? ka?dy mo?e by? bohaterem dla swojej spo?eczno?ci i robi? co? dobrego.


Czy lubi?a Pani chodzi? do szko?y, uczy? si?? Jaki by? Pani ulubiony przedmiot?


Pani Burmistrz: Uczy?am si? bardzo d?ugo. Zacz??am od 8- letniej szko?y podstawowej, potem by?y 4 lata liceum, 5 lat studiów, jeden rok jednych studiów podyplomowych, drugi- kolejnych, potem 4 lata aplikacji radcowskiej, rok studiów MBA. Powiem szczerze, ?e lubi? si? uczy?. Planuj? pój?? na kolejne studia, ?eby poszerzy? swoje horyzonty i zdoby? wiedz?. Na studiach poznaje si? nowych ludzi i to te? wzbogaca.Uwielbiam histori?, bardzo du?o czytam. Kiedy? chcia?am zosta? archeologiem, wyjecha? daleko w ?wiat i szuka? w ziemi starych rzeczy. Podczas studiów je?dzi?am po Polsce, zatrudnia?am si? przy wykopaliskach, a to bardzo ?mudna praca. W okolicach Warszawy nad Zalewem Zegrzy?skim uczestniczy?am w pracach wykopaliskowych. Znajdowali?my narz?dzia, ozdoby. Wszystko jest dok?adnie opisywane. Czasami znaleziony zardzewia?y gwó?d? okazuje si? po oczyszczeniu cz??ci? ozdobnej zapinki sprzed 1,5 tysi?ca lat!


Czy ma Pani dzieci? Jak lubi Pani sp?dza? z nimi czas?


Pani Burmistrz: Mam syna, który w?a?nie zdaje matur? w Liceum im. Kopernika. Pisa? matur? z j?zyka polskiego, angielskiego, matematyki, a w przysz?ym tygodniu czeka go jeszcze egzamin z biologii i chemii. Bardzo to prze?ywam… Poniewa? mój syn ma ju? 19 lat, nie bardzo ju? chce ze mn? sp?dza? swój czas wolny. Kiedy by? m?odszy, chodzili?my razem do kina, na spacery, du?o rozmawiali?my. Je?dzi?am razem z synem na wakacje zwiedza? Polsk? i Europ?. Bardzo lubi?am z nim w?drowa?. Teraz po maturze planujemy rodzinny wyjazd, by zwiedzi? stare, pi?kne zamki, ko?cio?y.

Czy jest Pani dumna z Woli ? Co najbardziej Pani ceni w naszej Dzielnicy ?


Pani Burmistrz: Jestem bardzo dumna z Woli, bo obserwowa?am, jak ta dzielnica zmienia si? na przestrzeni ostatnich siedmiu lat. Ju? od dziewi?ciu lat mieszkam te? na Woli. Wola staje si? kolorowa, przyjazna mieszka?com, dzieciom, przedsi?biorcom. Wola si? buduje, ?ci?ga tutaj nowych ludzi, co powoduje, ?e jeste?my bogatsi i bardziej nowocze?ni, ale jednocze?nie z wielkim szacunkiem odnosimy si? do naszej historii.

Bardzo dzi?kujemy za wywiad.

Opracowa?a:
Hanna Przybi?ska


Zobacz zdj?cia...Dziewczyny i ch?opaki- ubaw nie byle jaki:)


Na Muranowie wiosn? witamy tradycyjnie radosn?, ogniskow? imprez?. W tym roku wiosna dotar?a ze sporym opó?nieniem, wi?c i my spotkali?my si? dopiero 18 kwietnia. Tym razem impreza przebiega?a pod has?em „Dziewczyny i ch?opaki- ubaw nie byle jakiJ”. Przyby?o na ni? blisko 70 Go?ci z siedmiu zaproszonych Ognisk i CP? „Bastion”.Do wspólnej zabawy zaprosi?a nas pani Dyrektor Beata Chyz- Banek. Wodzirejem by?a oczywi?cie ciocia Beata, z któr? nie sposób si? nudzi?. Ju? w pierwszych chwilach po przybyciu porwa?a nas do wspólnej zabawy, by?my mogli lepiej si? pozna? i rozrusza?. Na pocz?tku sz?o to opornie, bo chyba jeszcze nie wszyscy wybudzili si? ze snu zimowego. Ka?dy mia? mo?liwo?? przedstawienia si?, przekazuj?c symbolicznie pi?eczk? i mikrofon osobie siedz?cej obok. Reprezentacje Ognisk oddelegowa?y po jednej dziewczynie i ch?opaku do dru?yn, które mia?y si? zmierzy? w kilku konkurencjach. Pierwsza z nich by?a quizem demaskuj?cym, jak skomplikowane mo?e by? ?ycie kobiet i m??czyzn. Dziewczyny odpowiada?y na pytania zwi?zane m.in. ze sportem i mechanik?, ch?opcy zastanawiali si?, czym jest peeling, a kim feministka. Okaza?o si?, ?e ?wiat kobiet i m??czyzn wcale nie jest tak skomplikowany, a jego zagadki zd??yli ju? rozwik?a? m?odzi ludzie.Kolejny konkurs, przygotowany przez cioci? Edyt?, udowodni?, ?e nie ma tak naprawd? typowo damskich, czy m?skich zaj??. Zadanie polega?o na przyszyciu guzików i… o dziwo okaza?o si?, ?e zarówno jedna, jak i druga dru?yna doskonale si? z niego wywi?za?a. Dru?ynie ch?opców intensywnie kibicowa? p. Damian, przedstawiciel Fundacji „Glorya Dzieciom”. Trudno si? dziwi?- ta fundacja zosta?a powo?ana przez kibiców warszawskiej Legii, a oni wiedz?, ile znaczy skuteczny doping. Nasza Fundacja zakupi?a s?odycze na imprez?, za co serdecznie dzi?kujemyJCiocia Ania dla ostudzenia emocji wci?gn??a dru?yny w rozwi?zywanie krzy?ówki tematycznie zwi?zanej z has?em imprezy. Tu tak?e posz?o „g?adko”. W czasie imprezy nie mog?o oczywi?cie zabrakn?? szalonych zabaw, w których mo?na by?o pobiega? i po?mia? si?. W wolnych chwilach mo?na by?o po?asuchowa? przy sto?ach. Czas up?ywa? szybko i mimo ch?ci do dalszej zabawy musieli?my si? rozsta?. Mi?o by?o go?ci? nasze kole?anki i kolegów z innych Ognisk. Dzi?kujemy za wspólne, radosne chwileJ

Opracowa?a:
Hanna Przybi?ska

zobacz zdj?cia...


Spotkanie Wielkanocne na Muranowie

W tym roku marzec sp?ata? wszystkim figla. By? prawdziwie zimowy. Za oknem panowa? ?nieg, mróz
i przenikaj?ce zimno. Za to w Ognisku by?o inaczej. Przez wiele dni ogarnia?a nas „gor?czka” przygotowa? przed?wi?tecznych. Zgodnie z tradycj? otworzyli?my „produkcj?” kartek ?wi?tecznych, sprz?tali?my, ozdabiali?my pomieszczenia, przygotowywali?my program artystyczny i list? potraw. Wytrwale pomagali nam w tym Rodzice i Doro?li wychowankowie naszego Ogniska. Z nadziej? te? wygl?dali?my przez okna i czekali?my na wiosenne s?o?ce.
W czwartek 21 marca, pierwszy dzie? zimowej J
wiosny odby?o si? spotkanie wielkanocne Rodziny Muranowskiej. Od 17-ej w Ognisku panowa?y rado??, gwar
i beztroski ?miech. Przy ?wi?tecznym stole spotkali si? doro?li i obecni wychowankowie, ich rodziny, znajomi i przyjaciele naszego Ogniska. Odwiedzi?y nas te? Pani Dyrektor El?bieta Tatarowicz. I wszystko by?o tradycyjnie: przedstawienie ?wi?teczne w wykonaniu najm?odszych Dzieciaków, ?yczenia Cioci Hani, kolacja wielkanocna i „d?ugie Polaków rozmowy” przy ?wi?tecznym stole. Mimo zimowej aury za oknem, dopisywa?y wszystkim humory. Dobrze nam by?o razem.

Dzi?kujemy Wszystkim za wspólnie sp?dzony czas i pomoc w przygotowaniu Ogniska do tego radosnego spotkania.

Opracowa?a: Beata Brzezi?ska

zobacz zdj?cia...

Niech ten dzie? wiosenny s?o?cem poz?acany,
Pachn?cy mazurkiem, kwieciem umajony
Przyniesie szcz??cie, u?miechów miliony.
Niech w ten dzie? radosny
Zmartwychwstania Pana

Spe?ni? si? nadzieje,

A mi?o?? niech, jak gwiazdy na niebie ja?nieje.

Images: wielkanoc16.gif

Dyrekcja, Pracownicy i Wychowankowie
Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „ Dziadka”
zapraszaj?
na uroczyst? Kolacj? Wielkanocn?
do Ogniska „ MURANÓW”
z siedzib? w Warszawie przy
ul. Dzielnej 17 A m.15
w dniu 21 marca 2013r.(czwartek) o godz. 18:00


Tel. (022) 838- 33-23WIECZORNICA PT. ”O KAZIU, KAZIMIERZU, DZIADKU…”:


Kiedy oczy wszystkich wychowanków Ognisk z uwag? ?ledzi?y przebieg Turnieju Wiedzy o „Dziadku”, my spotkali?my si? na wieczornicy, po?wi?conej naszemu Patronowi. Wszystko zadzia?o si? 6 marca, we wtorek. Nasze starsze kole?anki i koledzy zostali mianowani kapitanami dru?yn, które dobrali sobie samodzielnie. Ekip by?o pi??. Wieczornica podzielona by?a na trzy rundy, w których ka?da z dru?yn przeczyta?a nam cz??? opowie?ci „O Kaziu, Kazimierzu, Dziadku…”. Do tych fragmentów by?y dwa krótkie, cho? czasami podchwytliwe pytania. Za ka?d? prawid?ow? odpowied? mo?na by?o zdoby? cenny punkt. Niestety mo?na te? by?o „oberwa?” punkty karne za przeszkadzanie innym, co si? niektórym zdarza?o
L. Wa?ne by?o, by w dru?ynie ka?dy pracowa? - jedna osoba czyta?a tekst, inna pytanie, kto? inny udziela? odpowiedzi (nie koniecznie kapitan), narada przebiega?a oczywi?cie wspólnie. Po ka?dej rundzie by?y dodatkowe zadania. Jedno zwane „wykre?lan?” polega?o na odnalezieniu 10 hase? zwi?zanych z „Dziadkiem”, a ukrytych w gmatwaninie liter. Kolejne odwo?ywa?o si? do s?ynnych powiedzonek dziadkowych. Tu w rozsypance nale?a?o je po??czy? z wyja?nieniem ich znaczenia. Nie by?o ?atwo! Po trzech rundach okaza?o si?, ?e trzy najlepsze dru?yny dzieli zaledwie 1 punkt. Zako?czyli?my s?odkimi nagrodami dla wszystkich uczestników.
To popo?udnie wzbogaci?o nasz? wiedz? o „Dziadku”, który za?o?y? przecie? nasze w?asne Ognisko!

Opracowa?a:
Hanna Przybi?ska

zobacz zdj?cia...„ZIMA W MIE?CIE 2013 ” W OGNISKU „MURANÓW”


Akcja „Zima w mie?cie” w Ognisku „Muranów” trwa?a przez ca?y okres ferii zimowych,
tj. 28.01 – 8.02. 2013r.
Ferie rozpocz?li?my w radosnym nastroju, od b?ogiego leniuchowania w Ognisku, ogl?daj?c filmy, uczestnicz?c w zaj?ciach cyrkowych i graj?c w przeró?ne gry planszowe. Wida? by?o, ?e ka?dy z nas bardzo tego potrzebowa?.
Dzi?ki ?yczliwo?ci kina „Femina” mogli?my obejrze? film „Zambezia”, który bardzo spodoba? si? naszym ma?ym i du?ym podopiecznym.
Poniewa? wszyscy mieli pot??ne zasoby dobrej energii, nale?a?o sensownie j? spo?ytkowa?. Dwukrotnie odwiedzili?my, wi?c lodowisko „Moczyd?o” , co okaza?o si? by? ?wietnym pomys?em. Kilka z naszych najm?odszych pociech w?a?nie w czasie tych ferii postawi?o swoje pierwsze kroki na lodzie i mog? by? z siebie dumni.
Dostali?my równie?, jak co roku, ku zadowoleniu wszystkich, zaproszenie do sali zabaw i na kr?gle do RCR „Hulakula”.
W samym Ognisku te? sporo si? zadzia?o.Odby? si? Turniej Tenisa Sto?owego, w którym tym razem prym wiod?y kobietkiJ
. Poza tym mieli?my w swoich murach II ju? edycj? naszego Muranowskiego Show „Mam talent”, gdzie ka?dy mia? okazj? zaprezentowa? swój mniejszy, b?d? wi?kszy talent do wszystkiego. Podziwiali?my wi?c ta?ce, ?piew, aktorstwo itp.…..
Warto te? wspomnie? o zaj?ciach plastycznych, na których powsta?a dekoracja zimowo- walentynowa w uczelni II, zaj?ciach artystycznych, na których robi?y?my bransoletki z muliny i zaj?ciach cyrkowych, gdzie mo?na by?o nie tylko „pajacowa?”
J.

Cho? ogniskowa „Zima w mie?cie” trwa?a 2 tygodnie, to up?yn??y one wyj?tkowo szybko. Wa?ne, ?e lubimy sp?dza? ze sob? mi?e chwile, szukamy sposobno?ci do dobrej zabawy i twórczej aktywno?ci.


zobacz foto...18 grudnia 2012 - Wigilia na Muranowie


Warto by?o czeka? kolejny rok. Niecierpliwie wypatrywana Wigilia Ogniskowa dostarczy?a nam wielu wzrusze? i dzielonej z bliskimi rado?ci. Przygotowania rozpocz?li?my ju? w listopadzie, „produkuj?c” kartki ?wi?teczne na masow? skal?. Bardzo lubimy ten czas, kiedy ka?dy mo?e poczu? si? ma?ym artyst?, bo ka?da kartka jest niepowtarzalna… Efekt by? imponuj?cy- z Muranowa pow?drowa?o
w ?wiat ponad 120 zaprosze? i ?ycze?. Starali?my si? o nikim nie zapomnie?…
W przygotowania do Wigilii bardzo zaanga?owali si? nasi niezawodni rodzice- zrobili generalne porz?dki w ka?dym ogniskowym zakamarku, upiekli ?wi?teczne ciasta. Bardzo dzi?kujemy, bo we wszystko w?o?yli ogrom serca
J A? wreszcie przyszed? dzie? 18 grudnia 2012 r., zbli?a?a si? godzina 18.00.
Do ogniskowego domu licznie przybywali Go?cie- doro?li wychowankowie Ogniska, jego byli Pracownicy, rodziny aktualnych wychowanków, Przyjaciele Domu. W sumie zaszczyci?o nas swoj? obecno?ci? si? blisko 60 osób. Po raz kolejny przekonali?my si?, jak liczn? mamy Ogniskow? Rodzin?!. Po krótkim powitaniu Cioci Hani, uczestnicy Wieczerzy zostali wprowadzeni w ?wi?teczny klimat przygotowanym przez dzieciaki programem s?owno- muzycznym. By?y proste, wzruszaj?ce wiersze, magiczne kol?dy. Wszystko dzia?o si? wokó? symbolicznego ogniska, daj?cego poczucie ciep?a i wspólnoty. Na zako?czenie podzi?kowali?my cioci Beacie i ma?ym artystom gromkimi brawami.
Do ?ycze? wypowiedzianych przez p. Dyrektor Beat? Chyz- Banek i Cioci? Hani? mo?na by?o dopowiedzie? w?asne, bardziej osobiste, dziel?c si? op?atkiem
z uczestnikami Wigilii.
Tradycyjnie w ?wietlicy zrobi?o si? gigantyczne zamieszanie, bo ka?dy chcia? si? prze?ama? op?atkiem z jak najwi?ksz? ilo?ci? osób. Kiedy zasiedli?my do sto?u, czeka? ju? na nim gor?cy barszcz i piero?ki. By?y te? inne przysmaki- sa?atki, ryby, ciasta. S?owa uznania dla Cioci Agnieszki i mam, które nauwija?y si? w kuchni!
W obs?udze sto?ów pomogli doro?li wychowankowie- Damian i Kuba, którzy przyj?li na siebie rol? kierowników sali.
Kiedy atmosfera oczekiwania wyra?nie si? zag??ci?a, og?oszono, ?e nadchodzi ?wi?ty Miko?aj. Przyniós? nam kilka worków paczek z ?akociami. Nie zapomnia? o maluchach, które przysz?y ze swoim rodze?stwem, ani o mocno przero?ni?tych, by?ych ju? wychowankach. Sporo by?o przy tym ?miechu i wzrusze?. By?y te? podzi?kowania dla Rodziców, którzy tak licznie zaanga?owali si? w przygotowanie naszej Wigilii. Wieczerza na Muranowie dobiega?a powoli ko?ca… Dobrze jest mie? tak liczn? i blisk? sobie Rodzin?!!!
Spotkamy si? znowu za rok.


Opracowa?a: Hanna Przybi?ska


zobacz zdj?cia...
Images: choinka1.gif
Zbli?a si? ten rodzaj ciszy,

?e ka?dy wszystko us?yszy:
I sanie w ob?okach mkn?ce,
I gwiazdy na dach spadaj?ce,
A wsz?dzie to ufne czekanie?
Czekajmy – niech cud si? stanie…
Na te ?wi?ta co nadchodz?,
?yczymy ciep?a, mi?o?ci.
Niech Ci? ludzie nie zawodz?
I niech u?miech w sercu go?ci...


Serdecznie zapraszamy na Wieczerz? Wigilijn? 18 grudnia 2012 r. (wtorek)
o godz. 18.00 do Ogniska „Muranów” Warszawa ul. Dzielna 17 A,
tel. 22 838 33 23


Dyrekcja ZOW,

Pracownicy i Wychowankowie
Ogniska „Muranów”
2012.09.15
KOMPANIA WOLONTARIUSZY.
Na Muranowie mieli?my okazj? przekona? si?, ?e tam, gdzie s? ludzie dobrej woli, wiele si? zadzieje.
zobacz foto...
obejrzyj film na you tube...
dsc07861.jpgWolontariusze z Kompanii Piwowarskiej postanowili wykona? prace modernizacyjne na rzecz naszego Domu. Po raz kolejny Ognisko przesz?o gruntowny „lifting”. W ramach projektu wolontaryjnego wymienione zosta?y meble w kuchni i odmalowane trzy pomieszczenia.
Przygotowania do kulminacyjnego dnia 15 wrze?nia trwa?y blisko dwa tygodnie. Nasza ekipa remontowa zdemontowa?a star?, wys?u?on? szaf? w kuchni, pomalowa?a sufity.

Z niecierpliwo?ci?, ale i du?ym zaciekawieniem oczekiwali?my na sobot? 15 wrze?nia, kiedy to do Ogniska przyby?a liczna, bo a? 14- osobowa ekipa wolontariuszy, w tym sam Prezes Kompanii- Pan Jan Faryaszewski i koordynatorzy projektu z Centrum Wolontariatu. Szeregi zasilili nasi starsi i doro?li wychowankowie.


Ju? od godz. 9.00 Ognisko wype?nia? gwar przybyszów. Rozpocz?li?my od krótkiego spotkania organizacyjnego. Pani Dyrektor Beata Chyz- Banek w kilku s?owach przedstawi?a dzia?ania Zespo?u Ognisk Wychowawczych, a kierownik Ogniska opowiedzia?a o specyfice jego pracy. Z kolei Pani Ma?gorzata Wal?dziak- Pó?torak z Kompanii Piwowarskiej zapozna?a nas z dzia?aniami wolontariatu pracowniczego, który w tej korporacji ma ju? 13-letni? tradycj?. Potem ka?dy z uczestników mia? mo?liwo?? przedstawienia si?, powiedzenia o tym, co go dzisiaj sprowadzi?o na „Muranów”. Us?yszeli?my wiele ciep?ych s?ów, takich od serca. No i „maszyna posz?a w ruch”…

Podzielone zosta?y zadania- cz??? osób zaj??a si? malowaniem jadalni, inni ?wietlicy. Cho? w Kompanii wi?kszo?? stanowi?y kobiety, to ich fachowo?? i energia przy malowaniu ponad 120 m 2 pomieszcze? jest godna podziwu i pozazdroszczenia! Si? starczy?o jeszcze na pomalowanie kuchni i przedsionka! Bardzo dobrze wspó?pracowa?o si? w mieszanych zespo?ach, bo w ka?dym by? starszy lub doros?y wychowanek Ogniska. Przy wspólnej pracy mo?na by?o nawi?za? bezpo?redni kontakt, przekaza? osobiste do?wiadczenia zwi?zane z pobytem w Ognisku.


W trakcie prac malarskich dzia?a?a „kawiarenka”, w której poza kaw?, herbat? i sokami kusi?y wypieki naszych mam. Znalaz?y one uznanie w oczach Go?ci- wolontariuszy! By? te? skromny pocz?stunek na ciep?o, by pracowita ekipa mog?a cho? troch? zregenerowa? nadw?tlone si?y. Po czterech godzinach wyt??onej pracy efekt by? imponuj?cy- pomalowane zosta?y wszystkie ?ciany w ?wietlicy, jadalni i kuchni!!! Ma?o tego- umyte okna!

Przyszed? czas na odpoczynek. Dzi?ki kole?ankom z Ogniska „Bielany” mogli?my zaprosi? wolontariuszy i kilka naszych m?odszych wychowanek do udzia?u w warsztatach decoupage. W ich trakcie mogli oni przygotowa? ceramiczne podk?adki i ozdobne szklaneczki, które idealnie nadaj? si? na biurko. Warsztaty wzbudzi?y mnóstwo pozytywnych emocji, ka?dy móg? odkry? w?asne talenty plastyczne.

Na zako?czenie wspólnie sp?dzonego, bardzo aktywnego dnia podzi?kowali?my naszym wolontariuszom. Pani Dyrektor wr?czy?a im dyplomy i symboliczne, ceramiczne serduszka, przygotowane przez dzieci z Ogniska „Stara Prochowania”. By? to czas dla fotoreporterów. Zrobili?my sobie rodzinne zdj?cia na tle baneru ZOW i „ró?y jerycho?skiej”, która towarzyszy?a nam w tym dniu. „Ró?a” jest dla Kompanii symbolem wolontariatu, tego, ?e nawet ma?y wysi?ek daje du?e efekty!

Szczególne podzi?kowania kierujemy do koordynatorów ca?ego projektu- Pani Agnieszki Mosiniak- Cho?drych i Pani Marty Walkowskiej- LipkoJWolontariat pracowniczy- to cenna i warto?ciowa idea, zbli?aj?ca ludzi!


Opracowa?a:Hanna Przybi?ska
0 Komentarzy · 11875 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR