Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 - 2013 OK?CIE
2012 - 2013 OK?CIE

10 KWIECIE? - POKAZ CHEMICZNY STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

chemia

Go?cili?my w naszym Ognisku studentów z Chemicznego Ko?a Naukowego Politechniki Warszawskiej FLOGISTON, którzy pokazali nam chemie i fizyk? w ciekawy, kolorowy a nawet wybuchowy sposób! Pomóg? nam lepiej zrozumie? otaczaj?cy ?wiat.

Dowiedzieli?my si?, np. jak rozpali? ognisko, gdy nie mamy zapa?ek, grzmot - to, jak si? okaza?o, nie tylko zjawisko atmosferyczne, ale mo?na go wywo?a?, u?ywaj?c czerwonego fosforu, zobaczyli?my tak?e burz? z piorunami w próbówce.linia


26 MARZEC - SPOTKANIE WIELKANOCNE

Wielkanoc

Tradycyjnie jak co roku w naszym Ognisku odby?o si? Spotkanie Wielkanocne. Pi?knie nakryty stó? i wiosenne dekoracje zach?ca?y wszystkich do ?wi?towania. W mi?ej atmosferze up?yn?? nam czas na smakowaniu ?wi?tecznych pyszno?ci przygotowanych przez rodziców i wychowawców w ognisku, wzajemnych serdeczno?ciach i rozmowach.

Po wspólnym ?wi?towaniu, z?o?onych ?yczeniach, pe?ni nadziei na s?oneczne ?wi?ta wzi?li?my udzia? w ?wietnej zabawie Szukania czekoladowych jajek. By? to mi?y, ?wi?teczny czas, który sp?dzili?my razem jak jedna rodzina.

zobacz foto...

linia


18 GRUDNIA - WIGILIA

Miko?aj

Jak co roku na Ok?ciu odby?a si? Wigilia. Po raz pierwszy zaprosili?my na ni? rodziców naszych wychowanków, w?ród go?ci by?a Pani Anna Pechner – kierownik DDP W?ochy i Pani Wioletta ?akoma – Sabat z-ca dyr. Gimnazjum Nr 114.

Wieczór rozpocz?? si? od wspólnego kol?dowania, nast?pnie obejrzeli?my przedstawienie pt; Herody. Po podzieleniu si? op?atkiem, spo?yli?my ?wi?teczne potrawy: by?a ryba w galarecie, barszcz, pierogi, kompot z suszonych owoców. Potrawy ufundowa? nam Pan Marek Skierkowski oraz przygotowali rodzice. Z niecierpliwo?ci? oczekiwali?my Miko?aja, który nas nie zawiód? i przyniós? mnóstwo prezentów - za co dzi?kujemy pracownikom Wydzia?u Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Dzielnicy W?ochy.

zobacz foto...

linia


29 LISTOPADA - ANDRZEJKI

lanie wosku

W naszym Ognisku zorganizowali?my magiczny, wyj?tkowy wieczór – Andrzejki. Wychowankowie przygotowywali si? do nich od kilku dni. Na pocz?tku zapoznali?my si? ?e star? tradycj? andrzejkow? oraz wró?bami, które by?y sposobem na oswojenie niepewnej przysz?o?ci. G?ówn? atrakcj? by?o lanie wosku przez klucz, ale tak?e i inne wró?by: kim zostan? w przysz?o?ci, andrzejkowe serce, rzucanie ko?ci, itp.

zobacz foto...

linia


27 LISTOPADA - MI?DZYPOKOLENIOWE ?AMANIE G?OWY

turniej

Ogniskowcy po raz kolejny wzi?li uczestniczyli w Mi?dzypokoleniowym ?amaniu G?owy w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Robotniczej.

Na ten turniej obie strony – seniorzy i m?odzie? – przygotowa?y zagadki z ró?nych dziedzin wiedzy. Rywalizacja by?a zaci?ta. Za ka?d? prawid?ow? odpowied? dru?yny otrzymywa?y cukierki. Turniej zako?czy? si? remisem.

Spotkanie z seniorami zako?czy?y lu?ne rozmowy o zbli?aj?cych si? ?wi?tach Bo?ego Narodzenia oraz s?odki pocz?stunek.

zobacz foto...

linia


3-4 LISTOPADA - WARSZTATY CAPOEIRY

capoeira

W dniach 3 i 4 listopada nasi wychowankowie uczestniczyli w warsztatach Capoeiry organizowanych przez Fundacj? Sport i Zdrowie, które odbywa?y si? w Gimnazjum Nr 15 przy ul. Barskiej w Warszawie.

Capoeira to sztuka walki zamaskowana w zabawie, gra umiej?tno?ci fizycznych, m?stwo, pi?kno… i podst?p. Capoeira to manifestacja kultury i historii Brazylii, która obejmuje cechy bardzo szczególne. ??czy w sobie taniec, walk?, gr?, elementy akrobatyczne i jest praktykowana przy d?wi?kach instrumentów muzycznych.

M?odzie? uczestniczy?a w charakterystycznym dla tego sportu treningu – sk?adaj?cym si? z trzech cz??ci: rozgrzewki, w?a?ciwego treningu i roda (z portugalskiego - kr?g), w której uczestnicy graj? capoeira.

Naszym wychowankom tak si? spodoba?y warsztaty, ?e b?dziemy je kontynuowa? w czasie akcji Zima w mie?cie.

zobacz foto...

linia


2-11 LIPCA - OBÓZ W USTRONIU MORSKIM

wakacje

Drugiego lipca 2012 roku – w doskona?ych humorach – wyruszyli?my autokarem do Ustronia Morskiego, na d?ugo oczekiwany przez nas obóz. Byli?my bardzo podekscytowani. Niektórzy z nas mieli po raz pierwszy znale?? si? na nadmorskiej pla?y. Liczyli?my na codzienne k?piele w Ba?tyku. Niestety pogoda sp?ata?a nam figla. By?o tak zimno, ?e na pla?? chodzili?my w kurtkach. Bawili?my si? jednak ?wietnie: grali?my w pi?k?, zorganizowali?my konkurs na najpi?kniejsz? budowl? z piasku, przechadzali?my si? brzegiem morza, od czasu do czasu wchodzili?my do wody po kostki i bawili?my si? z falami. Pla?ow? pogod? mieli?my tylko przez par? dni - wtedy nareszcie mogli?my wyk?pa? si? w morzu.

W czasie obozu byli?my te? na wycieczkach w Ko?obrzegu oraz Gda?sku i Gdyni. Sympatyczna pani przewodnik pokaza?a nam pomnik Za?lubin z Morzem oraz pi?kny park (Ko?obrzeg). Pobyt w Gda?sku uatrakcyjni? rejs statkiem pirackim. Najwi?ksze wra?enie, zw?aszcza na najm?odszych, zrobi?a wizyta w oceanarium w Gdyni. Mo?na tam by?o nawet pog?aska? ryb?.

W Ustroniu Morskim odwiedzili?my Park Linowy i weso?e miasteczko. Tam nie brakowa?o adrenaliny! Po tych emocjach mogli?my odetchn?? w Domu Chleba, gdzie upiekli?my w?asne bu?eczki.

Wieczory sp?dzali?my na dyskotekach, by?y te? konkursy plastyczne oraz gry i zabawy ?wietlicowe.

Kadra czuwa?a te? nad tym, aby?my sprz?tali w pokojach. Codziennie otrzymywali?my punkty w obozowym Konkursie Czysto?ci. Tu zdecydowan? przewag? mieli najstarsi wychowankowie. Czas na obozie up?ywa? bardzo szybko. Wrócili?my do Warszawy z fajnymi wspomnieniami i licznymi pami?tkami oraz nagrodami.

zobacz foto...
0 Komentarzy · 10934 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR