Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 03-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 -2013 GROCHÓW
2012 - 2013 GROCHÓW
Wakacyjny Klub Podró?nika
 
zobacz foto...

Nasze Ognisko bra?o udzia? w animowaniu zaj?? i zabaw dla dzieci i ich rodzin w ramach Warszawskiej Strefy Rodziny w dniach 10 i 11 sierpnia br. Do wspó?pracy zaprosili?my wolontariuszy: Pani? Agat? Tupczy?sk? (zapozna?a nas z malowaniem twarzy przez plemiona zamieszkuj?ce Ameryk? Pó?nocn?, Ameryk? Po?udniow?, Australi? oraz Afryk?); Pana Adriana Pogorzelskiego (przeprowadzi? ciekawe warsztaty archeologiczne), motocyklistów z Forum Africa Twin (zaprezentowali nam swoje "male?stwa", odpowiadali na pytania zwi?zane z turystyk? na motocyklach crossowych), Pani? Justyn? Moszczy?sk?, Laur? Cwyl, Klaudi? Soko?owsk?, Kasi? ?wieczk?, Pana Damiana Karolaka.
W sobot? ulewne deszcze nie pozwoli?y nam przeprowadzi? w pe?ni przygotowanych zaj??, cho? odwa?nym uda?o si? u?o?y? mandale, zrobi? lei (hawajskie wie?ce), u?o?y? wzory z koralików.
W niedziel? pogoda nam dopisa?a, wi?c bawili?my si? na ca?ego. Malowali?my na naszych twarzach barwy plemienne ludów Afryki, Ameryki Pó?nocnej i Po?udniowej, Australii, robili?my kolorowe lei, naszyjniki z w?asnor?cznie wykonanych koralików z kolorowych papierów, malowali?my farbami maski etniczne, z ró?nych ziarenek, plasteliny i kolorowych papierów uk?adali?my mandale; mieli?my te? okazj? pozna? sztuk? origami, uk?ada? z koralików kolory flag ró?nych pa?stw, odpowiada? na zagadki muzyczne zwi?zane z ró?nymi zak?tkami ?wiata. Ch?tni mogli robi? "gniotki" - z m?ki, w?óczki oraz balonów, szuka? skarbów podczas warsztatów archeologicznych, wyp?ukiwa? z?oto - jak dawni zdobywcy Dzikiego Zachodu. Czeka?y tak?e konkurencje sprawno?ciowe - slalom w p?etwach, skoki w worku, ponadto - gigantyczne ba?ki mydlane, zabawy z chust? Klanzy. Starsi uczestnicy Strefy mieli okazj? "dotkni?cia" motorów crossowych. Rodzim? konkurencj? naszych wakacyjnych podró?y by?o spotkanie z twórczo?ci? Juliana Tuwima.
Swoj? obecno?ci? zaszczyci?a nas Pani Prezydent Warszawy - Hanna Gronkiewicz Waltz, która odwiedzi?a nasze stoiska oraz wzi??a udzia? w zabawach z najm?odszymi dzie?mi i ich rodzicami.
Mamy nadziej?, ?e nasze propozycje spotka?y si? z pozytywnym odbiorem przez uczestników Warszawskiej Strefy Rodziny.
Wkrótce - fotoreporta? z naszego przedsi?wzi?cia.Nie ma to jak na obozie ... zobacz foto...

3 lipca br. wyjechali?my na obóz do Sopotni. Bardzo podoba? nam si? o?rodek Kordon, w którym mieszkali?my prze dwa tygodnie. dzie? zaczyna? si? porann? rozgrzewk?.Potem mieli?my ciekawe zaj?cia - np. wycieczki autokarowe. Pojechali?my na gór ?ar, gdzie bawili?my si? na torze saneczkowym, do ?ywca, do Wis?y, gdzie zwiedzili?my Galeri? Adama Ma?ysza, do Ustronia, gdzie w Parku Le?nych Niespodzianek karmili?my daniele i kozy oraz uczestniczyli?my w pokazie ptaków drapie?nych. Podczas wycieczki na S?owacj? zwiedzili?my Zamek Orawski oraz Jaskini? Wolno?ci. Brali?my udzia? w dwóch wyprawach w góry, w których towarzyszy? nam przewodnik, który opowiedzia? nam wiele ciekawych rzeczy (m.in. jak zachowywa? si? podczas niespodziewanego spotkania z nied?wiedziem) oraz pokaza? nam kilka "gad?etów" zabieranych przez turystów na wyprawy. Weszli?my na Hal? Rysiank? (niektóry poszli te? na Hal? Lipowsk?), Hal? Miziow? (cz??? grupy zdoby?a najwy?szy szczyt w okolicy - Pilsko). W miejscowej stajni próbowali?my swoich si? w siodle. Na miejscu zorganizowali?my wiele mi?ych zaj?? - m.in. konkurs talentów, pokaz top model, podchody, dyskoteki. Wa?nym elementem by?y zaj?cia profilaktyczne prowadzone w dwóch grupach wiekowych. Pracowali?my nad zagadnieniami bezpiecznego u?ywania internetu, chronieni si? przed alkoholem, nikotyna i innymi substancjami, zdrowego ?ywienia; podczas wspólnych zabaw i zaj?? uczyli?my si? rzeczy wa?nych dla nas.
Mamy nadziej?, ?e jeszcze pojedziemy o Sopotni, bo wiele miejsc chcieliby?my odwiedzi? raz jeszcze, wiemy te?, ?e nie zobaczyli?my jeszcze wszystkiego.„Jest sobie ?ycie” - wra?enia z Pikniku Naukowego zobacz foto...

Jedena?cioro wychowanków z naszego Ogniska bra?o udzia? w prezentacji naszego projektu „Jest sobie ?ycie”. Nasza prezentacja bardzo si? uda?a – do naszego stoiska podchodzi?o bardzo du?o rodzin z dzie?mi, które bra?y udzia? w konkursie wiedzy i sprawdzianie umiej?tno?ci udzielenia pierwszej pomocy. Najm?odsza ratowniczka mia?a 3,5 roku i pomaga?a osobie, której lecia?a krew z nosa. Uda?o nam si? troch? rozejrze? po innych stanowiskach, wej?? na Stadion Narodowy.

Dzie? min?? bardzo przyjemnie i pracowicie.
Jest sobie ?ycie – czyli Widz?, Szukam, Eksploruj? ...


W najbli?sz? sobot? – tj. 15 czerwca br. - na Stadionie Narodowym odb?dzie si? XVII Piknik Naukowy, na którym po raz trzeci prezentujemy nasz projekt. W tym roku opracowali?my projekt pod nazw? „Jest sobie ?ycie”; chcemy dowiedzie? si? wi?cej nt. funkcjonowania organizmu cz?owieka i tego, co sprzyja naszemu naszemu zdrowiu; chcemy te? pozna? zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zach?ca? innych do podejmowania dzia?a?, gdy zdarzy si? wypadek.

W sobot? zaproponujemy uczestnikom Pikniku konkurs wiedzy o organizmie cz?owieka oraz zadania polegaj?ce na udzieleniu pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej.

Zapraszamy na Stadion Narodowy – nasz projekt zaprezentujemy w godzinach 15.30 – 17.00, stoisko B – sektor B przy bramie 2.
7 czerwca mieli?my okazj? pojecha? na II Turniej w podnoszeniu ci??arów o Puchar im. gen.dyw. Kazimierza Gilarskiego. Zawody rozgrywane by?y w hali 10 Pu?ku Samochodowego w Warszawie przy ulicy 29-Listopada 1.
Oprócz mo?liwo?ci ogl?dania na ?ywo prawdziwych zmaga? si?aczy, by? tak?e s?odki pocz?stunek oraz szansa na poznanie osób znanych z telewizji (np. Szymon Ko?ecki, Marek Balicki).W ?rod? 05. 06. 2013 r. byli?my w kinie Femina na filmie "Tajemnica zielonego królestwa"; na seans zostali?my zaproszeni z okazji Dnia Dziecka. Film opowiada? histori? walki o panowanie nad lasem pomi?dzy mikroskopijnymi mieszka?cami lasu: Li?cianami a Bagiennymi. Film bardzo nam si? podoba? i bardzo dzi?kujemy za zaproszenie.


W sobot? 08. 06. 2013 r. idziemy z Cioci? Teres? do Teatru Powszechnego na spektakl "Lokomotywa".

 Piknik Rodzinny

zobacz foto...

23 maja 2013r. ju? po raz czwarty odby? si? Piknik Rodzinny. We wspólnej zabawie uczestniczyli nasi wychowankowie z rodzicami, dzieci z Ognisk „Goc?aw” i „Dudziarska”, Prezes Towarzystwa Przywróci? Dzieci?stwo Joanna Judzi?ska oraz Pani Kierownik ?wietlicy ze Szko?y Podstawowej nr 72.

Pani Dyrektor rozpocz??a Piknik witaj?c rodziców i dzieci. Na szcz??cie pogoda dopisa?a na tyle, ?e mogli?my grillowa? i bawi? si? w ogrodzie. Po wyst?pach wokalnych i tanecznych nast?pi?o uroczyste otwarcie Placu Zabaw, który powsta? dzi?ki pieni?dzom pozyskanym z Akcji TVP „Reklama Dzieciom” na realizacj? Projektu Rekreacyjno – Integracyjnego pn. „RUSZ SI?! ZDROWO – NA SPORTOWO”. Uroczystego otwarcia, przecinaj?c wst?g? dokona? Kacper (jeden z najm?odszych ch?opców z Ogniska), w asy?cie wolontariuszy Piotra i Damiana. Po tym wszystkie dzieci postanowi?y sprawdzi? solidno?? konstrukcji bawi?c si? na placu. Nasz zestaw gimnastyczny przeszed? solidny test wytrzyma?o?ci i wierzymy, ?e d?ugo nam pos?u?y.Otwarcie naszego nowego miejsca zabaw, to nie wszystkie atrakcje Pikniku. Wszyscy uczestnicy naszego rodzinnego ?wi?ta zostali podzieleni na 3 grupy: teatraln?, plastyczn? i taneczn?. Zadaniem grupy teatralnej by?o przygotowanie wspólnie z rodzicami i dzie?mi przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek” w re?yserii Cioci Teresy. Grupa plastyczna, pod opiek? Cioci Asi, przygotowywa?a scenografi? do przedstawienia oraz zajmowa?a si? charakteryzacj? aktorów. Natomiast grupa taneczna pod opiek? Wujka Paw?a przygotowa?a taniec fina?owy wszystkich pokrzywdzonych przez wilka. Poniewa? jak si? okaza?o w naszej wersji „Czerwonego Kapturka” wilk po?kn?? znacznie wi?cej osób :)

Po 50 min ka?da z grup by?a gotowa, ?eby si? zaprezentowa?. Przedstawienie wypad?o ?wietnie! Wiedzieli?my, ?e mamy zdolne dzieci, ale nie znali?my talentów rodziców, którzy okazali si? ?wietnymi aktorami. Dzi?kujemy wszystkim aktorom, charakteryzatorom i tancerzom. Szczególnie dzi?kujemy Mamie za rol? Mamy Czerwonego Kapturka, dwóm Tatusiom za rol? Wilka i Gajowego :)


Serdecznie dzi?kujemy wszystkim rodzicom za napoje, s?odko?ci, owoce oraz za zaanga?owanie w przygotowania do Pikniku.


Na nasz Piknik zaprosili?my Burmistrza Bia?o??ki Pana Adama Grzegrzó?k?, naszego dawnego znajomego, który by? zast?pc? Burmistrza na Pradze Po?udnie. Niestety obowi?zki zawodowe nie pozwoli?y Panu Burmistrzowi dotrze? do nas, ale przez telefon wszystkich pozdrowi? i ?yczy? udanej zabawy. Dzi?kujemy i równie? pozdrawiamy!
Plac zabaw w Ognisku Grochów ju? jest otwarty


Nasz plac zabaw powsta? dzi?ki pieni?dzom pozyskanym z Akcji TVP „Reklama Dzieciom” na realizacj? Projektu rekreacyjno – integracyjnego dla wychowanków Zespo?u Ognisk Wychowawczych Ogniska „Grochów” pn. RUSZ SI?! ZDROWO NA SPORTOWO”SERDECZNIE DZI?KUJEMY:


TELEWIZJI POLSKIEJ S.A. ZA AKCJ? „REKLAMA DZIECIOM” I PRZEKAZANIE FUNDUSZY NA ZAKUP I MONTA? PLACU ZABAW,

PANI AGNIESZCE SO?TAN – ?OMNICKIEJ Z TVP ZA OPIEK? PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU „RUSZ SI?! ZDROWO NA SPORTOWO”.

PANI PREZES TOWARZYSTWA PRZYWRÓCI? DZIECI?STWO

JOANNIE JUDZI?SKIEJ ZA POMOC W REALIZACJI PROJEKTUPANU RAFA?OWI CHUDZY?SKIEMU Z FIRMY ELMO – PLACE ZABAW

ZA MI?? WSPÓ?PRAC? I DU?Y RABAT


ORAZ


PANI DYREKTOR ZESPO?U OGNISK WYCHOWAWCZYCH

EL?BIECIE TATAROWICZ ZA WSPARCIE FINANSOWE PODCZAS BUDOWY PLACU ZABAWZaczarowany Ogród


W tym roku nasz Piknik Rodzinny odb?dzie si? w dniu 23 maja br. i b?dzie on jednocze?nie otwarciem naszego placyku zabaw, jaki zainstalujemy w ogrodzie dzi?ki uprzejmo?ci Telewizji Polskiej S.A. oraz Dyrekcji ZOW.
Nasz Piknik - co jest zrozumia?e - b?dzie si? nazywa? "Zaczarowany Ogród".
Przewidujemy wiele atrakcji - niespodzianek; ju? dzi? serdecznie zapraszamy rodziców naszych dzieci
do wspó?organizacji i wspólnej zabawy :).

Wielkanoc

Wielkanocne spotkanie w naszym Ognisku odbylo si? we wtorek 26 marca br. Spotkali?my si? w kameralnym gronie; odwiedzi?a nas Ciocia Ela Tatarowicz - Dyrektor ZOW. Po okoliczno?ciowym wyst?pie ( wszystkich zachwyci? taniec kurcz?t w wykonaniu m?odszych dziewczynek) zasiedli?my do pysznego obiadu przygotowanego przez Cioci? Gosi?. By?o bardzo bardzo mi?o :)

I po feriach ... zobacz foto...

Zaj?cia trwa?y w naszym Ognisku przez osiem dni - zimow? zabaw? rozpocz?li?my ju? w sobot?
26 stycznia lekcj? muzealn? w Pa?acu na Wyspie, a potem gr? terenow? w ?azienkach Królewskich.
W kolejnych dniach uczestniczyli?my w ciekawych zaj?ciach - mieli?my m.in. wyj?cia do teatrów (Teatr Baj - spektakl "Królowa ?niegu", Teatr Dramatyczny - spektakl "Tropem Bia?ego Królika", Teatr ?ydowski - "Ober?a pod Z?otym Rogiem"),do kin (obejrzeli?my filmy "Hobbit" oraz "Zambezia"), na basen i kr?gielni?, do pizzerii Dominium na warsztaty kulinarne, do Zamku Królewskiego (lekcja muzealna).
W Ognisku te? by?o mi?o - odby?a si? m.in. druga edycja konkursu "Mam Talent", zaj?cia kulinarne (przygotowali?my ptasie mleczko!), konkurs wiedzy nabytej w czasie ferii.
Si? dzia?o!

Ju? ?wi?ta ...

12 grudnia 2012. - w naszym Ognisku odby?a si? Wigilia. zobacz foto...
Jak co roku w jej przygotowaniu pomogli nasi rodzice, którzy zakupili dla nas napoje, owoce, s?odycze, upiekli tak?e pyszne ciasta. Dwie Mamy pomog?y nam wysprz?ta? i udekorowa? Ognisko, usma?y? ryby. Od sponsorów, do których dotar?a Ciocia Teresa, otrzymali?my pierogi i ciasta. Przygotowali?my wiersze i krótkie etiudy teatralne, które mia?y sk?oni? nas i naszych go?ci do refleksji nad potrzeb? czynienia dobra; pi?knie udekorowali?my pomieszczenia w Ognisku.
Ca?e spotkanie przebieg?o w ?wiatecznej, rodzinnej atmosferze; z?o?yli?my sobie ?yczenia, usiedli?my do wigilijnego sto?u. Tradycyjnie ju? zawita? do nas Miko?aj, który mia? dla nas wiele zada? (?piewanie kol?d!) i upominków .
Cieszymy si?, ?e mogli?my ugo?ci? tak wiele go?ci, ?e wszystkim by?o mi?o, a jedzenie smakowa?o!


9 grudnia 2012 uczestniczyli?my w Integracyjnym Spotkaniu Miko?ajkowym, na które zaprosi? nas - ju? po raz drugi - bank PKO BP. Impreza odby?a si? w godzinach 10.00 - 13.00 na Ursynowie.
Tym razem uczestniczyli?my w castingu na zast?pc? ?wi?tego Miko?aja; potem odwiedzili?my kilka ?wi?tecznych stanowisk - lukrowali?my ciasteczka (wychowawcom bardzo smakowa?y), robili?my skarbonki na konkurs (niektórzy z nas otrzymali nagrody), ta?czyli?my (Wiktorii uda?o si? nawet na miotle!). Na zako?czenie imprezy otrzymali?my prezenty - od prawdziwego Miko?aja.

I znowu dobrze si? bawili?my, za co z ca?ego serca dzi?kujemy !
6 grudnia 2012 w naszym Ognisku odby?a si? impreza Miko?ajkowa - "Mam Talent". zobacz foto...
Regulamin przewidywa? wyst?py taneczne, wokalne, recytatorskie, pokazy sprawno?ciowe - zespo?owo i indywidualnie.
Pierwsze miejsce w kategorii zespo?owej otrzyma? zespó? taneczny Atomówki, w kategorii indywidualnej - Kasia (?piew); przyznane zosta?y tak?e sympatyczne wyró?nienia i upominki dla wszystkich uczestników imprezy.
Druga edycja "Mam talent" odb?dzie si? w czasie ferii zimowych, w Ognisku powadzone s? ju? zapisy.
7 listopada 2012 - Witryna dizajnu - fina? projektu zobacz foto...
Zako?czyli?my konstruowanie prototypów "Maszyn do ...". Nasze propozycje to m.in. okulary ograniczaj?ce rozpraszanie uwagi, specjalny podno?nik do plecaka szkolnego (czasem bywa naprawd? ci??ki!).
W ?rod? 7 listopada zostali?my zaproszeni przez organizatorów projektu - Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko" - na wystaw? naszych prac. Udzielili?my kilku wywiadów dla prasy i telewizji - nasze propozycje wzbudzi?y du?e zainteresowanie.
29 pa?dziernika 2012 - H
aloween 2012
W poniedzia?ek 29 pa?dziernika br. nasze kole?anki: Wiktoria P., Martyna O., Wiktoria M., Dominika G., Ola Cz., oraz jej siostra Luiza Cz. przygotowa?y dla nas zabaw? z okazji Halloween. Warunkiem uczestniczenia w imprezie by?o przebranie si? za kogo? strasznego, wi?c prawie wszyscy mieli stosowne stroje i makabryczne makija?e.
Uczestnicy zostali podzieleni na dwie dru?yny i w kolejnych konkursach udzia? brali kolejni przedstawiciele zespo?ów. By? wi?c taniec na gazecie, szukanie cukierków w Ognisku, taniec w parach na miotle, i wiele innych. Ca?a zabawa odbywa?a si? w sali wype?nionej czarownicami, nietoperzami i strasznymi zjawami; w dekoracjach pomaga?a nam nasza nowa wolontariuszka - Pani Agata. Jak zwykle dobrze si? bawili?my i planujemy ju? kolejn? zabaw? - Wieczór Wró?b z okazji Andrzejek.

22 pa?dziernika - Konkurs Pi?knego czytania
W poniedzia?ek 22 pa?dziernika w naszym Ognisku odby? si? kolejny ju? Konkurs Pi?knego Czytania. Wzi??o w nim udzia? szesna?cioro uczestników (jedna z uczestniczek nie dotar?a, mimo, ?e wcze?niej starannie przygotowa?a tekst); oceny prezentacji dokana?o Jury w sk?adzie: Ciocia Ania Wojda oraz Tomek Matyjaszek.

Ka?dy z uczestników zaprezentowa? tytu? oraz autora wybranego przez siebie tekstu, a nast?pnie czyta? tekst przez oko?o 3 - 4 minuty (w trakcie przygotowa? mierzyli?my czas prezentacji). Jury ocenia?o prezentacj? za: p?ynno?? czytania i zwracanie uwagi na znaki interpunkcyjne, interpretacj? tekstu oraz za zaprezentowanie si? uczestnika
(tu mo?na by?o uzyska? dodatkowe punkty za odpowiedni strój, dba?o?? o ksi??k?, ogólne wra?enie artystyczne).

W kategorii starszych dzieci przyznano trzy pierwsze miejsca - zdoby?y je: Kasia ?., Wiktoria P., oraz Wiktoria M; drugie miejsca zaj?li: Paulina M. oraz Patryk L.; miejsce trzecie uzyska? Tomek G.
Sylwek A. otrzyma? wyró?nienie za ambitny dobór tekstu i jego interpretacj?.

W kategorii dzieci m?odszych miejsca pierwsze zaj??y: Angelika D. oraz Kamila M., miejsce drugie - Sandra K., a miejsca trzecie: Krzy? P. oraz Fabian P. Jury przyzna?o wyró?nienia Oliwii D., Adrianowi R., Dominikowi S. oraz Grzegorzowi D.
Wszyscy uczestniucy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Maszyna do ...

Grupa ogniskowych m?odych i twórczych inicjatorów odpowiedzia?a na zaproszenie naszych praskich przyjació? i przyst?pi?a do programu "Maszyna do ...". Celem jest wykorzystanie odpadków przemys?owych i zbudowanie w?asnej maszyny, która - zdaniem dzieci - jest bardzo potrzebna.
Odby?y si? ju? dwa warsztaty, na których ka?dy z uczestników budowa? maszyn? wed?ug w?asnego pomys?u.
Teraz czas na prac? grupow? - czyli zaprojektowanie i zbudowanie maszyny, która odpowie na potrzeby ca?ej grupy konstruktorów.
Prototypy maszyn zostan? wyeksponowane na wystawach praskich sklepów i galerii - liczymy na dopisek "Made in OGNISKO GROCHÓW".
Pomagamy ptakom. zobacz foto...

Ju? na obozie rozpocz?li?my przygotowania do projektu zwi?zanego z ochron? ptaków, do którego zaprosi?o nas Sto?eczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Wykonali?my rysunki polskich ptaków chronionych, wypisali?my ciekawostki ich dotycz?ce; informacje uzyskali?my ze ?cie?ki edukacyjnej w Lidzbarku.

14 wrze?nia pierwsza grupa pop?yn??a w rejs po Wi?le z panem ornitologiem, który pokaza? nam, gdzie mieszkaj? ptaki, jakie s? ich zwyczaje i potrzeby. Dowiedzieli?my si? tak?e wielu ciekawych rzeczy o naszym mie?cie.
W niedziel? 23 wrze?nia w rejs pop?yn??a druga grupa.

6 pa?dziernika odwiedzimy Warszawskie ZOO, gdzie we?miemy udzia? w spotkaniu edukacyjnym oraz zwiedzimy Ptasi Azyl.

Potem bierzemy si? do pracy i realizujemy nasz projekt konkursowy.

0 Komentarzy · 10647 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR