Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 04-12-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Bielany] Akcja letnia i zimowa


2009.06.21.-07.02 Obóz letni Ognisk "Bielany" i "Marymont" w Sopotni Wielkiej

2009.07.06 - 19 Relacja z obozu letniego w Rewalu

2008.06.21-07.04 Obóz letni w Ostrowie

Sprawozdanie z obozu profilaktyczno-rekreacyjnego
dla dzieci z Ogniska Bielany w Ostrowie
w dniach 21.06.2008-04.07.2008 r. 
           

W obozie wzi??o udzia? 35 dzieci. Program obozu zosta? zrealizowany-dzieci uczestniczy?y w zaj?ciach z profilaktyki alkoholu, nikotyny i innych u?ywek, wp?ywu reklamy na podejmowane decyzje, uzale?nienia od komputera. Zaj?cia prowadzili wychowawcy w blokach tematycznych.

W czasie obozu kontynuowali?my program wychowawczy ogniska pt. „Droga do doros?o?ci” przygotowuj?c m?odzie? i dzieci do odpowiedzialnego pe?nienia ról spo?ecznych. Sytuacja obozu bardzo sprzyja?a pog??bieniu wiedzy na temat zachowa? dzieci, rzetelnej obserwacji pedagogicznej. Podstaw? by?a ci?g?a organizacja zaj?? dla podopiecznych- po ?niadaniu, obiedzie i kolacji. Dzieci mia?y organizowane konkursy sportowe, wiedzy, sprawno?ciowe, plastyczne, pla?owanie k?piele w morzu (ograniczone ze wzgl?du na pogod?), wycieczki piesze i autokarowe ca?odniowe(Trójmiasto, Kaszuby, Hel), zabawy integracyjne. Bezpiecze?stwu zaj?? sprzyja?a okolica- pobliskie ??ki, las, polany le?ne, ?cie?ki spacerowe oraz warunki lokalowe obiektu. Dobrze oceniamy wy?ywienie przygotowywane pod k?tem dzieci- by?o smaczne i zdrowe. Pogoda by?a do?? wietrzna, ale nie deszczowa. Nadal uwa?amy, ?e pla?a w Ostrowie jest wspania?a.

Dzieci wróci?y zadowolone, a my solidnie zm?czeni.
           

Dzi?kujemy wszystkim, którzy pomogli w realizacji tegorocznego obozu.Zobacz zdj?cia...


SPRAWOZDANIE Z AKCJI „ZIMA W MIE?CIE”
W OGNISKU „BIELANY”Ognisko „Bielany” zorganizowa?o dla swoich podopiecznych nie wyje?d?aj?cych z Warszawy akcj? „Zima w mie?cie”, która trwa?a od 11.02. do 22.02.2008r. (dwa tygodnie) w godzinach 9.00.-14.00. W akcji „Zima w mie?cie” wzi??o udzia? 29 dzieci. Ka?dego dnia dzieci dostawa?y tzw. „suchy prowiant” w postaci kanapek oraz ciep?y posi?ek, który przygotowywa?y wspólnie z wychowawcami w ramach zaj?? kulinarnych.
W ramach tej?e akcji wychowankowie mieli mo?liwo?? skorzystania
z nast?puj?cej oferty zaj??:


Images: email_ok.png wyj?cie do kr?gielni „Hula Kula”;
Images: email_ok.png wyj?cie do kina na film pt. „Zaczarowana”;
Images: email_ok.png dwa wyj?cia do teatru na spektakl pt. „Czerwony Kapturek”;
Images: email_ok.png  trzy wyj?cia do teatru dla starszej m?odzie?y na spektakle:
     - „Jak zosta? ?ydowsk? matk?”
     - „Odej?cie”- „Tamara L.”
Images: email_ok.png zaj?cia w Pa?acu Kultury i Nauki:
    - taniec nowoczesny
    - karate
    - tenis sto?owy
    - tajemnice ?wiata ksi??ki
    - tajemnice ?wiata nauki
    - gry i zabawy
Images: email_ok.png wyj?cia na basen – OSiR „Wis?a” (5x);
Images: email_ok.png zaj?cia malarskie i plastyczne;
Images: email_ok.png turniej tenisa sto?owego;
Images: email_ok.png zaj?cia komputerowe;
Images: email_ok.png gry planszowe;
Images: email_ok.png kino domowe - ogl?danie bajek i filmów;
Images: email_ok.png zaj?cia kulinarne.

Przygotowane atrakcje cieszy?y si? du?? popularno?ci? i nie brakowa?o ch?tnych do wzi?cia w nich udzia?u. Dzieci bior?ce udzia? w akcji „Zima w mie?cie” nie narzeka?y na nud?.
Akcj? zorganizowa?y i poprowadzi?y Jolanta Rybak i Maria Sowa.sprawozdanie sporz?dzi?a
Jolanta RybakAkcja letnia:Ka?dego roku organizujemy obóz letni dla ok. 40-50 dzieci, zwykle nad morzem i zwykle w miejscowo?ci Ostrowo i niezwykle tanio! PROGRAM OBOZU PROFILAKTYCZNO-REKREACYJNEGODLA DZIECI Z OGNISKA BIELANY w OSTROWIE w dn.. 07.07.2007 r.-19.07.2007 r.

Miejsce: O?rodek Wypoczynkowy H2O, Ostrowo.


Cel
:
· - profilaktyka uzale?nie?;
· - usamodzielnianie dzieci i m?odzie?y;
· - promowanie aktywnych i zdrowych form wypoczynku.Metody:
· zapoznanie dzieci z o?rodkiem wypoczynkowym oraz najbli?sz? okolic?, przypomnienie podstawowych zasad bezpiecze?stwa i BHP;Profilaktyka:
· kontynuacja programu w?asnego Ogniska przygotowuj?cego dzieci i m?odzie? do odpowiedzialnego pe?nienia ról spo?ecznych pt. „Droga do doros?o?ci”;
· obserwacja pedagogiczna, poradnictwo, edukacja, treningi umiej?tno?ci;
· zaj?cia z profilaktyki alkoholu, nikotyny i innych u?ywek;
· mini treningi asertywno?ci ze szczególnym uwzgl?dnieniem problemu przemocy domowej i rówie?niczej, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, presj? rówie?nicz?;Profilaktyka pierwszorz?dowa, rekreacja i podnoszenie kondycji fizycznej dzieci i m?odzie?y
:
· rozs?dne pla?owanie oraz bezpieczna k?piel w morzu;
· gry i zabawy sportowe na powietrzu (pi?ka pla?owa, koszykowa, siatkówka, no?na, konkursy sprawno?ciowe, gry terenowe takie jak: podchody, szukanie skarbu, noc duchów;
· piesze wycieczki po najbli?szej okolicy- do Karwi, Jastrz?biej Góry, Rozewia, Rezerwatu Przyrody Bielawy, poznawanie charakterystycznych miejsc, przyrody, zapoznanie si? z histori? regionu, nauka orientacji w terenie;
· rozwój zainteresowa? dzieci: konkursy, zaj?cia rozwijaj?ce twórcze lub logiczne my?lenie, zaj?cia plastyczne, wieczory: poetycki, bajkowy, kabaretowy, muzyczny, konkurs wiedzy o regionie;
· ca?odniowe wycieczki autokarowe: ?eba, Trójmiasto, Hel, Kaszuby, Malbork;
· kultywowanie tradycji obozowych: pid?ama-party, budowli z piasku, chrzest obozowy, dyskoteki, ogniska z gitar?, mini playback show;
· trening samoobs?ugi-nauka prania, segregowania i sk?adania rzeczy, dba?o?ci o higien? osobist?, samodzielnego i estetycznego dopasowywania ubioru do pory dnia i pogody, sprz?tania, konkurs czysto?ci.


autor: Alicja So?tyka – Kami?ska

0 Komentarzy · 26771 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR