Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 27-11-2020  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Starówka] Akcja letnia i zimowa

2009

2009.06.22 - 2009.07.03 "
Integracyjny obóz letni w Ostrowie dla wychowanków Ogniska „Starówka” z klas IV- VI  "
czytaj wi?cej...
 p1050038.jpg p1040942.jpgimg_2709.jpg 
zobacz foto z obozu...
czytaj informacje wst?pne o obozie...


2009.01.19 - 23 "Zima w Mie?cie"
 p1030888.jpg p1030977.jpg schowek01.jpg

zobacz foto »                  czytaj relacje uczestników »          obejrzyj te? koniecznie to »

   2008                                                    

2008.06-25 - 07.08 Obóz letni w Sopotni Wielkiej k. ?ywca

40.jpg21.jpg zobacz fotogalerie  >>                                 czytaj wi?cej  >>  


2008.02.11 – 15    
Zima w Mie?cie

09.jpg 13.jpg  
   zobacz fotogalerie  >>                                 czytaj wi?cej  >>                     
              

2008.02.10 – 22    Mi?dzyogniskowy Obóz Zimowy w Sopotni Wielkiej

03.jpg 06.jpg 
 
zobacz fotogalerie  >>                                    czytaj wi?cej  >>

AKCJA ZIMOWA


2008.02.10 – 22       Zimowisko w Sopotni 

„W dniach 10.02.-22.02.08r. odby? si? mi?dzyogniskowy obóz narciarski w Sopotni Wielkiej.
    Z  Ogniska „Starówka”  pojechali: Monika K., Daniel D., Patryk M. i Maciek R. a z grona wychowawców -  ciocia Agnieszka Soko?owska i kolega Pawe? Radkowski. Wra?enia ko?cowe s? jak najbardziej pozytywne.  Nie do??, ?e wszyscy wrócili cali i zdrowi, to jeszcze bogatsi o umiej?tno?? jazdy na nartach.
    Sopotnia jak zwykle okaza?a si? niezwykle go?cinna i wy??cznie dla nas "za?atwi?a" doskona?e warunki narciarskie, chocia? w tym samym czasie w Warszawie panowa?a wiosna.
     Kluczem do sukcesu obozu na pewno by?a te? kadra wychowawców na czele z cioci? Dyrektor El?biet? Tatarowicz, no i oczywi?cie wujkiem Kazikiem.
     Takiej zabawy Kordon dawno chyba nie widzia?...Tak wi?c z niecierpliwo?ci? czekamy do przysz?ej zimy i kolejnego obozu narciarskiego.

Autor: Pawe? Radkowski
01.jpg  02.jpg
03.jpg  04.jpg

Z relacji uczestnika…

„Nasz wyjazd odby? si? w czasie ferii tego roku. Pozna?em bardzo du?o ciekawych osób, a nawet… zakocha?em si?.
Czas w o?rodku KORDON, p?yn?? bardzo szybko, bo ka?dy dzie?  by? dobrze zorganizowany i wype?niony po brzegi ró?nymi zaj?ciami.Pierwszego dnia czeka?a na nas przepyszna kolacja. ( w ogóle w Kordonie  przez ca?y obóz dawali dobrze je??. Ciocie kucharki s? rewelacyjne !!!). Drugiego dnia, pod czujnym okiem naszego instruktora, wujka Micha?a Zieli?skiego, dopasowywali?my sprz?t narciarski.Ca?y kolejny tydzie? sp?dzili?my na stoku. Pogoda dopisywa?a, humory te?. By?a okazja podszkoli? swoje narciarskie umiej?tno?ci, z czego si? bardzo cieszy?em i korzysta?em ze wszystkich okazji, ?eby poszusowa?.

05.jpg  06.jpg

W drugim tygodniu zdarzy? si? jednak na stoku wypadek. Wygl?da? dosy? gro?nie – ciocia Iwona  zderzy?a si? czo?owo z jednym z wychowanków. Oboje wyl?dowali w szpitalu na obserwacji, ale, na szcz??cie, sko?czy?o si? tylko na strachu.
Fajnie wspominam wycieczk? autokarow? tak zwan? P?tl? Beskidzk?. Fantastyczne widoki. Nie do opisania !!!. Zwiedzili?my Wis?? (ale nie spotkali?my si? z Adamem Ma?yszem), przeje?d?ali?my obok Milówki, sk?d pochodz? bracia Golcowie (Goulec Orkiestra), podziwiali?my przepi?kne góry – Beskidy. Warto by?o tu przyjecha?.

07.jpg 08.jpg

Ciekawym prze?yciem by?y te? wyprawy do najbli?szego sklepu – oko?o 4 kilometry.
W dniu wyjazdu………. nikt nie chcia? wraca? do Warszawy.Wróc? tu na pewno !!!!!!!! Dzi?kuj? wszystkim, ?e dali mi szans? prze?ycia fajnych przygód, doszkolenia moich umiej?tno?ci narciarskich i fajnego sp?dzenia ferii zimowych.

Autor: Maciek R. wychowanek Ogniska „Starówka”
2008.02.11 – 15       Zima w mie?cie 


Ci z wychowanków, którzy nie wyjechali na zimowisko, te? nie narzekali na nud?. Pierwszy tydzie? ferii mieli wype?niony po brzegi ró?nymi ciekawymi zaj?ciami:  byli w kinie, na lodowisku, na kr?glach i na wycieczce w Puszczy Kampinoskiej. Brali udzia? w zaj?ciach plastycznych, muzycznych i kulinarnych. Czy byli zadowoleni ? Przeczytajcie relacje Martyny M. i Majki M.
 

Z relacji uczestników…
 

11.02   poniedzia?ek
Wybrali?my si? do kina w Arkadii na film pt. „Zaczarowana”. Film by? bardzo romantyczny, pomieszane fragmenty bajek. Byli?my bardzo zadowoleni ze wspólnego wypadu do kina.Po po?udniu odby? si? turniej tenisa sto?owego, zwyci?zc? zosta?  otrzyma? 100 dolarów s?odkich He...  He... 

12.02   
wtorek
Bardzo mi si? podoba?o na ?y?wach na lodowisku przy Pa?acu Kultury i Nauki. By?a ?wietna zabawa i radosna atmosfera.  Natomiast po po?udniu by?a moja ulubiona rozrywka – festiwal karaoke – ?piewali?my i opychali?my si? przepysznymi goframi przyrz?dzonymi przez naszych rówie?ników

09.jpg  10.jpg

13.02 ?roda
Wyj?cie do kr?gielni. Te? by?o doskonale! Podzielili?my si? na grupy i by?a ostra rywalizacja. Z ka?dej grupy wy?oni? si? jeden zwyci?zca. A pó?niej, w ramach relaksu po ci??kim wysi?ku fizycznym, odby?y si? zaj?cia plastyczne.
 
11.jpg 12.jpg

14.02 czwartek
Kolejna wycieczka do kina, tym razem „Asteriks na olimpiadzie”  w kinie Luna. Moim zdanie film by? nudny i niektóre jego fragmenty mi umkn??y, bo ...przysypia?am  .
Potem wybrali?my si? do Centrum Sztuki Wspó?czesnej na bardzo interesuj?c? wystaw?.”

Autor: Martyna M. wychowanka Ogniska „Starówka”
 

15.02  pi?tek
„Ostatniego dnia Zimy w Mie?cie wybrali?my si? na wcze?niej zaplanowan? wycieczk? do Kampinoskiego Parku Narodowego. Wychowawcy byli pe?ni obaw o to, jak zachowaj? si? w lesie uczestnicy wycieczki. Jeszcze w Ognisku, przed wyj?ciem, ciocia Elwira prosi?a nas, aby?my podczas wyprawy zachowywali si? jak grupa przyjació?, która sp?dza ze sob? mi?o czas. Obawy okaza?y si? zb?dne. Do Puszczy dotarli?my autobusami 116 i 726. Spacer rozpocz?li?my w Zak?adzie Dla Niewidomych w Laskach, w którym obejrzeli?my ko?ció? z bali sosnowych i teren nale??cy do Zak?adu (szko?y, warsztaty, internaty, zabudowania gospodarcze). Potem ciocia Elwira poprowadzi?a nas tylko sobie znanymi ?cie?kami przez Puszcz? Kampinosk?. 

13.jpg 14.jpg


A co by?o g?ównym celem naszej w?drówki? Wizyta w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, w której mie?ci si? muzeum przyrodnicze. W muzeum ogl?dali?my ekspozycje flory i fauny puszcza?skiej: wypchane zwierz?ta (z którymi niektórzy mieli nadziej? na ?ywy kontakt… patrz: Janek z ?urawiem) oraz prezentacj? multimedialn?. Mogli?my równie? sprawdzi? nasz? przyrodnicz? wiedz? dzi?ki odpowiednim interaktywnym stoiskom.

 
15.jpg  16.jpg

Gwo?dziem programu by? pyszny obiad w gospodzie „Kampinówka”, znajduj?cej si? przy Dyrekcji Parku! Zadowoleni, spacerkiem poszli?my na powrotny autobus. I okaza?o si?, ?e szcz??cie dopisywa?o nam do samego ko?ca – autobus nadjecha? prawie natychmiast. A w drodze powrotnej ch?opcy pytali wychowawców, kiedy wrócimy na puszcza?skie szlaki.”

Autor: Majka MAKCJA LETNIA

W dn. 09.07 – 20.07.2007 m?odzie? z naszego Ogniska wypoczywa?a na obozie letnim w Go??bkach w woj. wielkopolskim.


                    Obóz, zdaniem wszystkich uczestników,  nale?a? do bardzo udanych. M?odzie? wykorzysta?a maksymalnie dobrze czas. Wspania?a pogoda, warunki klimatyczne, po?o?enie o?rodka, znakomite wy?ywienie,  atmosfera relaksu, ale te? intensywno?? i ró?norodno?? zaj?? sprawi?y, ?e wszyscy odpocz?li, nabrali si? i energii, ale tak?e wiele si? nauczyli. By?o to szalenie wa?ne, gdy? dla wielu z nich by? to jedyny wyjazd wakacyjny.
                   Cieszy fakt, ?e m?odzie? mia?a okazj? pozna? uroki Ziemi Wielkopolskiej i zobaczy? miejsca, gdzie rodzi?a si? polska pa?stwowo??.

                   Ciekawie i z humorem prowadzone zaj?cia udowodni?y, ?e najlepszy wypoczynek w czasie wakacji, to aktywno?? na ?wie?ym powietrzu.
                    Dzi?ki znakomitej pracy wychowawców i postawie uczestników, obóz dostarczy? niezapomnianych wra?e?. Z  pewno?ci? b?dziemy go dobrze wspomina?


1. ADRES:


O?rodek Wypoczynkowy „Jutrzenka”
Go??bki 2
88 – 420 Rogowo


2. UCZESTNICY OBOZU – 35 osób:

 29 wychowanków Ogniska „Starówka” ( 9 dziewcz?t, 20 ch?opców)
 4 wychowawców
 1 wolontariuszka
 1 kierownik obozu
By?y 3 grupy  sk?adaj?ce si? z  10 wychowanków i  2 wychowawców


3. ZAKWATEROWANIE


               Mieszkali?my na terenie O?rodka Wypoczynkowego „Jutrzenka” w Go??bkach, w 6 domkach kempingowych.
W ka?dym domku mieszka?o 5 wychowanków i 1 wychowawca.
               Wyposa?enie domku sk?ada?o si? z 3-osobowego saloniku, kuchenki (czajnik elektryczny, talerze, sztu?ce, szklanki) i ?azienki z wann?, umywalk? i WC ( na parterze) oraz pokoiku 1-osobowego i 2- osobowego na pi?terku.
               Na terenie o?rodka znajduje si? plac zabaw dla dzieci, parking dla samochodów, boisko do pi?ki no?nej i siatkówki pla?owej, miejsce na ognisko i grilla  oraz stó? do ping ponga, pi?karzyków, gier zr?czno?ciowych oraz 42-calowy telewizor . Jest wypo?yczalnia rowerów.
               Do o?rodka nale?? tak?e 2 du?e murowane pawilony, w których znajduje si? biuro, kuchnia, sto?ówka oraz 2 du?e sale wynajmowane,  od czwartku do niedzieli,  na wesela dla okolicznych mieszka?ców, a w pozosta?e dni na dyskoteki dla wczasowiczów, je?li maj? tak? potrzeb?. O?rodek dysponuje w?asnym sprz?tem muzycznym.
               Wy?ywienie w o?rodku jest znakomite – bardzo smaczne i w wystarczaj?cej ilo?ci. Teren jest ogrodzony, a w nocy pilnowany dodatkowo przez stra?ników. 
               Oko?o 500 m od o?rodka znajduje si? jezioro Przedwie?nie, do którego droga prowadzi przez las. Na jeziorze zorganizowane jest k?pielisko, ogrodzone bojami. Nad bezpiecze?stwem k?pi?cych si? czuwaj? ratownicy z o?rodka. Mo?na wypo?ycza? sprz?t p?ywaj?cy – ?odzie, kajaki lub rowery wodne. Jezioro jest na ogó? spokojne, z bardzo dobr? widoczno?ci?, ale  g??bokie – 10 m. Spacer dooko?a jeziora zajmuje 20 – 30 minut. Jest tu raj dla w?dkarzy, poniewa? jezioro jest regularnie zarybiane. W okolicznych lasach ro?nie te? du?o grzybów, nawet przy samym o?rodku mo?na znale?? dorodne okazy prawdziwków czy ko?laków.4. REALIZACJA  PROGRAMU  OBOZU


                Program obozu zosta? zrealizowany, jednak?e wprowadzono sporo modyfikacji, uwzgl?dniaj?cych specyfik? o?rodka, mo?liwo?ci organizacji ró?nych dzia?a? i potrzeby wychowanków.


 Rozwijanie zainteresowa? krajoznawczych


- wycieczka autokarowe do Rogowa – zwiedzanie wspania?ego Parku Dinozaurów
- wycieczka autokarowa do Pobiedzisk, Ostrowa Lednickiego i Gniezna – zwiedzanie: Skansen Budowli Miniaturowych w Pobiedziskach,  skansen pocz?tków Pa?stwa Polskiego na Ostrowie Lednickim i  skansen Wsi Wielkopolskiej oraz Stare Miasto w Gnie?nie
- wycieczka kolejk? w?skotorow? do Biskupina ( powrót autokarem) – zwiedzanie skansenu
- wycieczka rowerowa do punktu widokowego w Dusznie (ok. 10 km)
- spacery dooko?a jeziora i najbli?szej okolicy.
                 W czasie tych wycieczek m?odzie? mia?a okazj? zobaczy? na w?asne oczy miejsca zwi?zane z pocz?tkami pa?stwowo?ci polskiej, pos?ucha? bardzo ciekawych gaw?d, oprowadzaj?cych nas,   przewodników, odkry? miejsca, które do tej pory by?y tylko nazw? w podr?czniku do historii, czy geografii.
                 Wielkim sprzymierze?cem, ale zarazem utrudnieniem w tych wyprawach, by?a wspania?a pogoda. Sprawi?a ona, ?e d?u?sze wycieczki by?y bardzo m?cz?ce, cho? niew?tpliwie ciekawe. W zwi?zku z powy?szym nie odby?a si? wi?c planowana ca?odniowa wycieczka do Poznania lub Torunia.

 Rozwijanie zainteresowa? sportowych


- odby? si? Turniej Siatkówki Pla?owej
- mecze siatkówki z kolonistami z Ostrowa Wielkopolskiego
- mecze pi?ki no?nej
- wycieczka rowerowa do punktu widokowego
- codzienne p?ywanie na kajakach i rowerach wodnych
- p?ywanie w jeziorze
- Spartakiada Sportowa
- nocny bieg terenowy
- ping pong, kometka, plac zabaw
- pla?owanie


 Rozwijanie zainteresowa?  kulturalnych

- odby?y si? 4 dyskoteki
- treningi grupy tanecznej
- zabawa „kalambury”
- zabawa „Zgadnij, kto to”
- konkurs bajek
- zaj?cia plastyczne – malowanie plastelin?
- konkurs czysto?ci
                  Konkursy, turnieje i zabawy by?y premiowne nagrodami.( s?odycze lub inne drobiazgi). Wszyscy uczestnicy Konkursu czysto?ci otrzymali cenniejsze upominki – koszule, kosmetyki i gad?ety komputerowe, podarowane nam przez naszych wypróbowanych przyjació? (sponsorów), jeszcze przed obozem.

Zaj?cia integracyjne:


- dyskoteki integracyjne z kolonistami z Ostrowa Wielkopolskiego (m.in. z dzie?mi niepe?nosprawnymi fizycznie)
- spotkania spo?eczno?ci obozu:
                    Odbywa?y si? one 3 razy dziennie ( po posi?kach). M?odzie? szybko przywyk?a do takiej formy i cz?stotliwo?ci spotka?.
                    Na spotkaniach omawiane by?y zaj?cia, które si? ju? odby?y i planowane by?y nast?pne. Demokratyczna forma spotka? gwarantowa?a planowanie zaj?? zgodnych z zainteresowaniami uczestników.
                     Bardzo wa?nym elementem spotka? by?o omawianie na forum grupy pozytywnych, ale równie? niew?a?ciwych zachowa? niektórych wychowanków. Na podkre?lenie zas?uguje fakt, ?e m?odzie? ?ywo reagowa?a na ewentualne naruszanie regulaminu przez kolegów i bardzo dba?a o dobre imi? naszego Ogniska. Postawy sprzeczne z regulaminem, czy z przyj?tymi ustaleniami,  spotyka?y si? z dezaprobat? grupy.
                     Bardzo dbano o poszanowanie mienia o?rodka i rzeczy osobistych uczestników.
                     Du?ym plusem obozu by?o przestrzeganie przez m?odzie? zasad BHP (na terenie o?rodka, w lesie, nad i na wodzie, na drodze, w podró?y, itp.), omówionych szczegó?owo na pocz?tku obozu, przyj?tych  i zaakceptowanych przez m?odzie?. Dawa?o to spory komfort psychiczny wychowawcom, a jednocze?nie samej m?odzie?y, która, przestrzegaj?c zasad, mog?a negocjowa? z kadr? organizacj? zaj?? zgodnych z w?asnymi zainteresowaniami i potrzebami (w granicach bezpiecze?stwa i rozs?dku). 
                    Relacje z wychowawcami budowane by?y na wzajemnym  zaufaniu i przekonaniu, ?e pobyt na obozie ma by? bezpieczny i  atrakcyjny dla wszystkich uczestników. 
                     Kolejn? zasad?, akceptowan? na obozie by?a punktualno?? na wszelkiego rodzaju zbiórkach. U?atwia?o to szalenie organizacj? zaj?? i nadawa?o w?a?ciwego tempa wszystkim dzia?aniom, gdy nie trzeba by?o czeka? na maruderów.
                   Wa?nym elementem atmosfery na obozie by?o te? poczucie humoru wi?kszo?ci uczestników i robienie sobie psikusów, w rodzaju TVN-owskiego „mamy ci?”. „Wrabiani” byli zarówno wychowankowie, wychowawcy, jak te? kierownik obozu. Wszystko jednak w granicach dobrego smaku i poszanowania godno?ci osobistej. Nikt si? nie obra?a?.
                    To wszystko sprawi?o, ?e wi?kszo?? uczestników z?y?a si? ze sob?, zintegrowa?a, wysoko oceni?a czas pobytu na obozie i na koniec stwierdzi?a, ?e obóz by? za krótki.
                    Kadra obozu znakomicie odnalaz?a si? w swoich rolach – odpowiedzialna, aktywna, z du?? inicjatyw?, kreatywna, w ?wietnych relacjach z podopiecznymi, z poczuciem humoru.


Przestrzeganie zasad BHP


              Udany obóz – to bezpieczny obóz.
              Ta zasada przy?wieca?a nam w czasie ca?ego turnusu. Wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad bezpiecze?stwa w ró?nych sytuacjach i konsekwentnie ich przestrzegali.
               Dodatkowo nad bezpiecze?stwem osób k?pi?cych si? i p?ywaj?cych na sprz?tach wodnych czuwa?o codziennie  2 kwalifikowanych ratowników wodnych (na etacie o?rodka „Jutrzenka” ) oraz piel?gniarka, zatrudniona przez Ognisko „Starówka” (na miejscu). Posiadali?my równie? dobrze wyposa?on? apteczk? a jedna z wychowawczy? uko?czy?a Liceum Piel?gniarskie. Poza drobnymi otarciami i st?uczeniami , nie zdarzy?o si?, na szcz??cie, nic powa?niejszego.
               Mieli?my okazj? obserwowa? ?wiczenia stra?y po?arnej (opiekunowie kolonistów z Ostrowa) oraz szkolenie psa – ratownika wodnego.


PODZI?KOWANIA 

Gor?co dzi?kujemy wszystkim naszym przyjacio?om za pomoc w realizacji wypoczynku letniego wychowanków Ogniska „Starówka”, a w szczególno?ci


Kierownikowi i wychowawcom Ogniska „Starówka”
Fundacji „Pomó?my Dzieciom”
Wytwórni Papierów Warto?ciowych
Sklepowi WGK.pl


Mira Radomska
- kierownik obozu letniego
w  Go??bkach


0 Komentarzy · 65535 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR