Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 19-01-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Bastion] Pedagodzy ulicy
O?rodek Pedagogiki Ulicy
Cel i zadania O?rodka Pedagogiki Ulicy
Zadania OPU na rok 2010/2011
Zrealizowane przedsi?wzi?cia
Wspó?praca z partnerami


Cel i zadania O?rodka Pedagogiki Ulicy.  

      O?rodek Pedagogiki Ulicy (OPU) dzia?aj?cy w strukturach Zespo?u Ognisk Wychowawczych stawia sobie za cel wspieranie i propagowanie dzia?a? pedagogicznych i socjalnych wykorzystuj?cych metod? pracy ulicznej i pedagogiki ulicy, jako ?rodowiskowych metod pozainstytucjonalnego wsparcia dzieci i m?odzie?y znajduj?cych si? na ulicy, a tak?e okre?lenie celu i kierunków dzia?a? dotycz?cych tworzenia i realizacji ?rodowiskowych programów profilaktycznych odpowiadaj?cych na potrzeby i problemy dzieci i m?odzie?y oraz ich rodzin zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.
      Jest to wi?c wst?p do okre?lenia standardów pracy ulicznej, które do tej pory nie by?y dostatecznie opisane i nie funkcjonowa?y. Powy?sze zadania  realizowane s? we wspó?pracy z organizacjami i instytucjami z terenu miasta sto?ecznego, które maj? ju? do?wiadczenie w prowadzeniu tego typu programów.
      Wspó?praca ma charakter forum wymiany do?wiadcze?, metod i technik pracy. Daje tak?e szans? na upowszechnianie tego typu nowatorskich dzia?a? z dziedziny pedagogiki ulicy, oraz mo?liwo?? doskonalenia swojego warsztatu pracy przez stosuj?cych t? metod? pedagogów ulicznych. Poprzez wspólne szkolenia, warsztaty, seminaria, wizyty studyjne oraz konsultacje merytoryczne i superwizje mo?emy wp?ywa? na podniesienie jako?ci aktualnie realizowanych lub planowanych inicjatyw i projektów pracy streetworkerów i pedagogów ulicznych na terenie Warszawy.
      Chcemy by realizowane przez organizacje pozarz?dowe i instytucje publiczne programy pracy ?rodowiskowej charakteryzowa?y si? wysokim poziomem profesjonalizmu, by?y oparte na  specjalistycznej wiedzy i zdobytemu ju? w tym zakresie do?wiadczeniu, oraz optymalnie wykorzystywa?y ?rodki finansowe przeznaczone na realizacj? takich zada?.
      Wspólne dzia?anie ZOW i wy?ej wymienionych podmiotów maj? na celu przyczynienie si? do
podnoszenia jako?ci tego typu dzia?a? oraz promocj? i upowszechnianie pedagogiki ulicy na terenie miasta Warszawy.

Zadania O?rodka Pedagogiki Ulicy na 2010/2011 

  • przygotowanie konferencji po?wi?conej promocji dzia?a? ?rodowiskowych i programów streetworkerskich, dla pracowników pomocy spo?ecznej, kuratorów s?dowych, urz?dników administracji publicznej oraz organizacji pozarz?dowych
  • prowadzenie dzia?a? o charakterze konsultacji merytorycznych maj?cych na celu wsparcie dzia?a? pedagogów i streetworkerów z organizacji i instytucji ju? prowadz?cych programy streetworkerskie z terenu miasta Warszawy


Zrealizowane przedsi?wzi?cia

luty 2009 - grudzie? 2009

- Opracowanie " Streetworking skierowany do dzieci i m?odzie?y - model pracy powsta?y na podstawie do?wiadcze? organizacji warszawskich".  Warszawski "model"   zosta? stworzony na potrzeby wypracowania standardów profilaktycznych programów pracy w ?rodowisku (streetworking skierowany do dzieci i m?odzie?y)  oraz wytycznych do oceny tych programów. Maj? one pos?u?y? urz?dnikom miejskim w ocenie ofert w konkursach dotacyjnych, jak równie? organizacjom, które w ramach swoich dzia?a? chc? prowadzi? prac? metod? streetworkingu w sposób profesjonalny.

Model i poni?sze wytyczne powsta?y na podstawie kilkuletnich do?wiadcze? 8 organizacji i instytucji pomocy spo?ecznej, dzia?aj?cych w Warszawie metod? streetworkingu z dzie?mi i m?odzie??. Do?wiadczenia te zosta?y zebrane i opracowane przez pracowników OPU wykorzystuj?c wspólne spotkania, ankiety oraz konsultacje z tymi organizacjami.

kwecie? 2009
- Zorganizowanie seminarium, poprowadzonego przez prawnika, po?wi?conego aspektom i kwestiom prawnym dotycz?cym pracy streetworkera, pedagoga ulicznego. W spotkaniu uczestniczyli streetworkerzy oraz osoby koordynuj?ce ich prac?.

grudzie? 2009
- Zorganizowanie konferencji  dotycz?cej streetworkingu, na której  prezentowany by? zarówno "warszawski model streetworkingu.." jak i doswiadczenia i dobre praktyki konkretnych organizacji streetworkerskich z Warszawy oraz z innych miast Polski. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Biura Polityki Spo?ecznej, naczelnicy wydzia?ów spraw spo?ecznych Urz?dów Dzielnic, Kierownicy zespo?ów kuratorów s?dowych oraz kuratorzy, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni, wychowawcy placówek opieku?czo wychowawczych, oraz przedstawiciele organizacji pozarz?dowych pracuj?cych metod? streetworkingu.

maj 2010
- Zorganizowanie konferencji dotycz?cej streetworkingu w ramach roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym. Na konferencji zaprezentowno publikacj? -  "Mi?dzynarodowy Przewodnik po Streetworkingu na ?wiecie" - opracowana przez mi?dzynarodow? sie? streetworkersk?, oraz zaprezentowano dobre praktyki pracy streetworkerskiej z Warszawy, Poznania, oraz Krakowa. W konferencji udzia? wzi?li przedstawiciele  publicznych s?u?b spo?ecznych  z terenu Warszawy (przede wszytskim pracownicy socjalni, a równie?  kuratorzy s?dowi, przedstawiciel wydzia?ów spraw spo?ecznych i zdrowia)

Na bie??co
- prowadzenie dzia?a? o charakterze konsultacji merytorycznych maj?cych na celu wsparcie dzia?a? pedagogów i streetworkerów z organizacji i instytucji ju? prowadz?cych programy streetworkerskie

Wspó?praca z partnerami 


Szanowna Pani / Szanowny Panie
,

      Pragniemy serdecznie zaprosi? do wspó?pracy nad tworzeniem ?rodowiskowego programu profilaktycznego dla dzieci pozostaj?cych na ulicy.
      Niepokoj?cym zjawiskiem spo?ecznym, które nasila si? w Warszawie od kilku lat jest wzrastaj?ca liczba dzieci i m?odzie?y sp?dzaj?cych wi?kszo?? czasu na ulicach. Nie pochodz? one tylko i wy??cznie z rodzin biednych czy patologicznych. To tak?e dzieci zapracowanych rodziców, które nie znajduj? w domach poczucia bezpiecze?stwa i wsparcia emocjonalnego. Sp?dzaj? czas na ulicy, która staje si? dla nich „domem zast?pczym”. Tam bawi? si?, „pracuj?”, stykaj? si? z przemoc? i przest?pczo?ci?, alkoholem i narkotykami, nara?one s? na zachowania ryzykowne, które prowadz? do demoralizacji, nawi?zuj? znajomo?ci i przechodz? „przyspieszony kurs dojrzewania”.
      Do?wiadczenie biedy, brak wi?zi z rodzin? i nieucz?szczanie do szko?y negatywnie wp?ywaj? na dalsze ?ycie dzieci.
       Z roku na rok przybywa specjalistów, którzy w swoich dzia?aniach wykorzystuj? metody outreechworkingu, streetworkingu, pedagogiki ulicy. S? to ?mudne i trudne przedsi?wzi?cia, których efekty pojawi? si? dopiero po latach. Obecnie w Warszawie realizowanych jest kilkana?cie projektów pracy w ?rodowisku otwartym z dzie?mi i m?odzie?? powy?szymi metodami. Chcieliby?my zaprosi? do wspó?pracy wszystkie te organizacje i instytucje, którym los dzieci wychowuj?cych si? na ulicy nie jest oboj?tny.
      W lutym 2009 roku dyrekcja Zespo?u Ognisk Wychowawczych powo?a?a O?rodek Pedagogiki Ulicy. Jego g?ównym zadaniem jest wspieranie i propagowanie dzia?a? pedagogicznych i socjalnych wykorzystuj?cych metod? pracy ulicznej i pedagogiki ulicy, jako ?rodowiskowych metod pozainstytucjonalnego wsparcia dzieci i m?odzie?y znajduj?cych si? na ulicy.
      Ze wzgl?du na Pa?stwa do?wiadczenie chcieliby?my liczy? na udzia? Pa?stwa, organizacji/instytucji w budowaniu platformy wspó?pracy, która docelowo b?dzie s?u?y?a okre?leniu celów, kierunków i standardów dzia?a? dotycz?cych tworzenia i realizacji ?rodowiskowych programów profilaktycznych odpowiadaj?cych na potrzeby i problemy tej specyficznej grupy dzieci i m?odzie?y oraz ich rodzin zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym.
      Wspó?praca ta mia?aby charakter forum wymiany do?wiadcze?, metod i technik pracy. Da?aby tak?e szans? na upowszechnianie tego typu nowatorskich dzia?a? z dziedziny pedagogiki i pracy socjalnej oraz mo?liwo?? doskonalenia swojego warsztatu pracy. Poprzez wspólne szkolenia, warsztaty, seminaria, wizyty studyjne oraz konsultacje merytoryczne wp?yniemy na podniesienie jako?ci aktualnie realizowanych lub planowanych inicjatyw i projektów pracy streetworkerów i pedagogów ulicznych na terenie Warszawy.
      Zespó? Ognisk Wychowawczych jako jednostka pomocy spo?ecznej dysponuje baz? i zapleczem, które daj? mo?liwo?? budowania takiej platformy wspó?pracy.
      Gor?co zach?camy wi?c do budowania wspólnej koalicji organizacji i instytucji wykorzystuj?cych metod? pedagogiki ulicy, co przyczyni si? do rozbudowania systemu pomocy dzieciom pozostaj?cym obecnie poza  tym systemem.

                                                                                                      El?bieta Tatarowicz 
                                                                       Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych

                                                                                                       Andrzej Or?owski  

                                                                                        O?rodek Pedagogiki Ulicy ZOW

0 Komentarzy · 33176 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR