Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] O nas - historia ognisk

HISTORIA OGNISK  
od 1928 r


Historia Ognisk Wychowawczych jest nierozerwalnie zwi?zana z Towarzystwem Przyjació? Dzieci Ulicy oraz z osob? ich za?o?yciela – Kazimierza Lisieckiego, który przez prawie 50 lat kierowa? Ogniskami, ciesz?c si? ogromnym autorytetem w?ród rzeszy swoich wychowanków. Metody wychowawcze „Dziadka” s? kontynuowane do dzi? przez kolejne pokolenia wychowawców. Zmieniaj? si? tylko formy ich realizacji. 

„Honor gromady”,odpowiedzialno?? za podj?te zobowi?zanie”, „nic za darmo”, „oddaj, co wzi??e?” – to kanony, które doskonale komponuj? si? równie? ze wspó?czesn? my?l? pedagogiczn?.

              Images: quote-left.png Kazimierz Lisiecki jest niew?tpliwie wielk? postaci? i wa?nym autorytetem dla wszystkich podejmuj?cych trud niesienia pomocy dzieciom, które nale?y otoczy? opiek? i pokaza? w?a?ciw? drog? w ?yciu. „Dziadek” tak? drog? pokazywa? zarówno dzieciom jak te? wychowawcom, których uczy? odpowiedzialno?ci w pracy, wra?liwo?ci oraz szacunku dla innych.

              Ta nauka jest wprowadzana w ?ycie przez kolejne pokolenia wychowawców nios?cych pomoc kolejnym pokoleniom dzieci. Ogniska im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” od lat osi?gaj? znakomite rezultaty w dziedzinie pomocy dziecku i rodzinie. Ponad 80- letnia tradycja dzia?alno?ci ognisk wychowawczych prowadzonych wed?ug my?li przewodniej Kazimierza Lisieckiego stanowi ogromny dorobek i osi?gni?cia w pracy wychowawczej.Images: quote-right.png


Fragment
listu intencyjnego

            Pani Prezydent m.st. Warszawy – Hanny Gronkiewicz – Waltz,
odczytanego 
 
8.12.2006 r.

w dniu uroczystego wr?czenia sztandaru ZOW i TPDzUL


Images: button_green_main.gif  1928 – 1971 Dyrektor Ognisk
Kazimierz Lisiecki (1902-1976) 
portret.jpg urodzi? si? 9. lutego 1902 r. w ?bikowie (obecnie dzielnica Pruszkowa). Jako nastoletni ch?opak, w czasie I wojny ?wiatowej straci? oboje rodziców i znalaz? schronienie w bursach RGO. Tam, pod kierunkiem Stefana Pi?towskiego, rozpocz?? dzia?alno?? w 29. Dru?ynie Harcerskiej im. Hugo Ko???tajaW 1918 r., z inicjatywy Mariana Adamowicza, dyrektora bursy, Kazimierz Lisiecki podj?? prac? w Klubie Gazeciarzy, gdzie zyska? sobie miano „Dziadek”. W latach 1919-1923 Dziadek  studiowa? na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej . Z Jego inicjatywy powsta?o w 1919 r. Akademickie Ko?o Przyjació? Dzieci Ulicy. W tym samym te? roku Klub Gazeciarzy zmieni? nazw? na Ognisko. Przez nast?pne 1,5 roku Dziadek pe?ni? funkcj? kierownika bursy ?redniej Szko?y Spó?dzielczej w  Przysusze a w latach 1924 -1925 uko?czy? roczny kurs dla wychowawców przy Ministerstwie Opieki Spo?ecznej, gdzie wyk?adowcami byli Czes?aw Babicki, Marian Adamowicz i Kazimierz Je?ewski. Po zako?czeniu kursu, rozpocz?? prac? w Towarzystwie Gniazd Sierocych Kazimierza Je?ewskiego.W 1927 r. o?eni? si?  z Mari? Ciechomsk?, która zyska?a miano „Babci”. W 1928 r. odby? podró? s?u?bow? do Berlina, Pary?a,  Londynu i Wiednia, jako przedstawiciel Zwi?zku Zawodowego Wychowawców,  celem zapoznania si? z prac? instytucji i organizacji wychowawczych zagranic?. Po powrocie by? inicjatorem powstania Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy (TPDzUl).


1928
- Otwarcie pierwszego
Ogniska TPDzUl przy ul. Hipotecznej 5
(dzia?a?o w tym lokalu do 1930 r.). Kierownikiem zostaje Kazimierz Lisiecki
- Pierwsze kolonie letnie TPDzUl w Lipinach (nast?pne w 1929 i 1932)

1930
ff01.jpg  - Ognisko z Hipotecznej przenosi si? na ul. Senatorsk? 29
do Galerii Luksemburga, do lokalu Zwi?zku Pracowników Bankowych (dzia?a?o tu do 1932 r.)
- Kolonie letnie w Zajezierzu. (nast?pne w 1931 r.)  1932
- TPDzUL organizuje Biuro Dzienników i Czasopism w lokalu przy ul. Senatorskiej 29. - Ogniskowcy przenosz? si? do Ogniska na Pradze przy ul. ?rodkowej 9.

1933
praga_rysunek.jpg  - Pocz?tek dzia?alno?ci Ogniska Praga
- Kolonie letnie w Ma?kinii (nast?pne w 1934 r.) 

1934

ff17.jpg - Powstaje Ognisko przy ul. Nowy Zjazd 9.
Istnia?o tu do 1937 r. Budynek zosta? rozebrany w zwi?zku  z porz?dkowaniem terenu wokó? Zamku Królewskiego.

1935
ff18.jpg - Pierwszy obóz letni WF i PW we Frono?owie nad Bugiem zorganizowany przy wydatnej pomocy Wojska Polskiego (nast?pne w latach 1936 – 1939)  

1936
- W Ognisku przy Nowym Zje?dzie ukazuje si? pierwszy numer ogniskowej gazetki „Oczko”

1937
- W Ognisku przy Nowym Zje?dzie powstaje Klub Pracuj?cych dla najstarszych Ogniskowców

1938
ff16.jpg - Otwarcie Ogniska przy ul. D?ugiej 13 z udzia?em prezydenta RP profesora Ignacego Mo?cickiego
- Powstaj? Ogniska w Grudzi?dzu i w ?odzi. 

1939 – 1945
cci20080407_00000.jpg - Wybuch II wojny przerywa prace przy organizacji Ogniska w Toruniu i Pomorskiego Oddzia?u TPDzUl. Przestaj? dzia?a? Ogniska w Grudzi?dzu i w ?odzi oraz Biuro Dzienników i Czasopism, ulega zniszczeniu Ognisko przy ul. D?ugiej.
Starsi Ogniskowy dzia?aj? w organizacjach konspiracyjnych, walcz? w Powstaniu Warszawskim, wielu z nich ginie. W czasie Powstania ulega ca?kowitemu zniszczeniu Ognisko na D?ugiej, a pozostali przy ?yciu Ogniskowy,  trwaj?  do marca 1945 r. w „Ognisku na wygnaniu” w Gie?zowie


1945
 -Pozyskanie na rzecz wychowanków, 14-hektarowego, zalesionego terenu przyleg?ego do rzeki ?wider oraz dwóch zdewastowanych willi w ?widrze. Ogniskowy remontuj? je  w?asnymi si?ami.
- Powstaje Ognisko ?wider (ul. Mickiewicza 43/47)
- Organizacja pierwszego po wojnie obozu letniego na terenie Ogniska. Co roku pod namiotami wypoczywa?o tu nawet oko?o 500 ogniskowców jednocze?nie.
Ognisko „?wider” funkcjonowa?o w strukturach Zespo?u do 2002 roku. Aktualnie (2008) znajduje si? w Gminie Otwock.  

1948
- Ponowna rejestracja Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy

1952
- Likwidacja Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy. Ogniska na Pradze i w ?widrze dzia?aj? jako „Pa?stwowy Dom Dziecka „Ognisko”

1956
- Powstaje Pa?stwowy Zespó? Ognisk Wychowawczych (PZOW). Jego dyrektorem zostaje Kazimierz Lisiecki
- W lipcu Dziadek zostaje odznaczony Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

1957
- W styczniu Dziadek otrzymuje nagrod? Miasta Warszawy za 1956 r, „… za wybitne zas?ugi w dziedzinie wychowania dzieci i m?odzie?y oraz  wieloletni? prac? w Towarzystwie Przyjació? Dzieci Ulicy”
- Powstaje Ognisko Muranów (ul. Dzielna 17a)

1958
- Jubileusz 40-lecia pracy wychowawczej Dziadka

1959
 
ff25.jpg - W Sopotni Wielkiej ko?o ?ywca powstaje, istniej?ca do dzi?,  baza dla obozów letnich i zimowych. W latach 1976 - 1982 dzia?a?o tu równie? Ognisko „Sopotnia”.
- Powstaje Ognisko Gdynia . Funkcjonowanie Ogniska "Gdynia", mieszcz?cego si? wówczas na parterze kamienicy przy ul. Zygmunta Augusta 9, przygotowa?a Maria Pilecka, d?ugoletnia wspó?pracownica Kazimierza Lisieckiego. Pierwszym kierownikiem placówki w Gdyni by? Wojciech Salinger, który pe?ni? swoj? funkcj? w latach 1959 – 1967. Do roku 1986 Ognisko Wychowawcze "Gdynia" funkcjonowa?o w strukturze Pa?stwowego Zespo?u Ognisk Wychowawczych w Warszawie.

1962
- Dziadek otrzymuje tytu? „Zas?u?ony Nauczyciel PRL”  

1964
 01-1975.jpg
14-1964.jpg - Rozpoczyna dzia?alno??
Ognisko Starówka (ul. Stara  4).Jest to  jednocze?nie siedziba dyrekcji Pa?stwowego Zespo?u Ognisk Wychowawczych  

1965
- W Ogniskach pojawiaj? si? dziewcz?ta. W latach 1965 – 1971 wy??cznie dla nich przeznaczone by?o Ognisko Muranów.

1971
- Dziadek otrzymuje Z?ot? Odznak? „Zas?u?ony Dzia?acz TPD”
- W kwietniu Kazimierz Lisiecki przechodzi na emerytur?.   

Autor: Kazimierz D?browski

    

cci20080416_00000.gif  Przeczytaj koniecznie Images: strzalka.gif ksiazka2.jpg ksiazka1.jpg 


Images: button_green_main.gif  1971 -  1984        Dyrektor Ognisk

marialopatkowa.jpgMaria ?opatkowa. (ur. 1927) Uko?czy?a w
1952 studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu ?ódzkiego, w 1968 uzyska?a stopie? doktora pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1947 do 1969 pracowa?a jako nauczyciel w szkole podstawowej w O?tarzewie. Prowadzi?a amatorski zespó? teatralny i ognisko przedszkolne. W latach 1969- 1971 by?a redaktorem naczelnym „Przyjaciela Dziecka”. Przez wiele lat czynnie anga?owa?a si? w obron? praw dziecka. Jest Kawalerem Orderu U?miechu oraz cz?onkiem Mi?dzynarodowej Kapitu?y Orderu U?miechu i prezesem Fundacji "Dziecko".

Maria ?opatkowa jest autork? wielu ksi??ek z dziedziny pedagogiki. W okresie, gdy by?a Dyrektorem PZOW, powsta?y nast?puj?ce pozycje:

 Images: tick.gif 
Od mi?o?ci do zbrodni, 1975
 Images: tick.gif  Jak pracowa? z dzieckiem i rodzin? zagro?on?,
1976
 Images: tick.gif  Co macie na swoj? obron?,
1977
 Images: tick.gif  Nowo?e?com na drog?,
1979
 Images: tick.gif  Przeciwko sobie,
1980
 Images: tick.gif  Tuptu?,
1980 
 Images: tick.gif  Któr?dy do ludzi, 1982 
 Images: tick.gif  Samotno?? dziecka,
1983 


1971
- Z inicjatywy nowego dyrektora PZOW - Marii ?opatkowej, przy Ognisku powstaje O?rodek Metodyczno - Szkoleniowy, zajmuj?cy si? doskonaleniem metod pracy pracowników pedagogicznych Ognisk.

1972-1980
- Maria ?opatkowa, b?d?c Dyrektorem PZOW,  pe?ni jednocze?nie  funkcj? pos?a na Sejm PRL VI i VII kadencji z listy ZSL.

1972
- Rozpoczyna dzia?alno?? Galeria Sztuki Dzieci i M?odzie?y w budynku Starej Prochowni (dzia?a do 1992 r)
- Zainicjowana zostaje nowa forma pracy z rodzin? - wczasy rodzinne z pedagogiem w Sopotni Wielkiej (odbywaj? si? do dzi?)

1973
- W Starej Prochowni rozpoczyna dzia?alno?? Teatr Pantomimy OPTY.

1974
- maj. Sesja Plenarna ZOW w Ognisku ?wider

1976
- 8 GRUDNIA UMIERA KAZIMIERZ LISIECKI „DZIADEK”
- 12 grudnia, w dniu pogrzebu, powstaje Ko?o Wychowanków , (dzia?aj?ce do dzi?)

1977-81
- organizowane s? wczasy dla dzieci osieroconych z uregulowan? sytuacj? prawn? i kandydatów na rodziców zast?pczych, podczas których wiele dzieci z warszawskich Domów Dziecka znalaz?o swoje nowe rodziny zast?pcze lub adopcyjne.

1978
- Pa?stwowy Zespó? Ognisk Wychowawczych otrzymuje imi? Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
- Na terenie Ogniska „STARÓWKA” powstaje filia Szko?y Podstawowej Nr 283, dzia?aj?cej pod egid? Instytutu Matki i Dziecka, dla dzieci neurotycznych, zagro?onych demoralizacj? i „za?amaniem” linii szkolnej lub ju? ze „za?aman?” lini? szkoln?. Szko?a funkcjonuje do 1981 r.

1981
- 8. grudnia, w lokalu PZOW przy ul. Starej 4, odbywa si? Seminarium pn. „Kazimierz Lisiecki „Dziadek” i Jego dzie?o”, zorganizowane przez Ko?o Wychowanków
-Z inicjatywy Marii ?opatkowej powstaje Komitet Ochrony Praw Dziecka, dzia?aj?cy w budynku Starej Prochowni w latach 1981-1993
- na terenie  Ogniska „?wider” powstaje  ogniskowa szko?a dla dzieci zdolnych, ale z problemami wynikaj?cymi z zaniedba? ?rodowiskowych, zwana Ogniskow? Akademi? Umiej?tno?ci i Sukcesu. 

1983
- powstaje pogotowie rodzinne dla ofiar przemocy domowej przy ul. Witoszy?skiego 1


Images: button_green_main.gif  1984 -  1988         Dyrektor Ognisk

marialubieniecka.jpg Maria Lubieniecka
1984
- zmienia si? podleg?o?? Ognisk Wychowawczych. Organem prowadz?cym PZOW nie jest ju? Ministerstwo O?wiaty, ale Kuratorium O?wiaty i Wychowania.
1986
 – Ognisko „Gdynia” zostaje wy??czone ze struktury PZOW.
1988
– Ognisko ?wider organizuje I Mi?dzyogniskowy Festiwal „Piosenka w ?widrze” (festiwale odbywaj? si? do dzi?)

Images: button_green_main.gif  1988 -  1990        Dyrektor Ognisk  

cci20090226_00000.jpg Wojciech Salinger
(1937 – 1991)
1989
- powstaje Ognisko „Goc?aw” (ul. Witoszy?skiego 1). W kolejnych latach Ognisko czterokrotnie zmienia?o swój adres. Obecnie mie?ci si? przy ul. Meissnera 13Images: button_green_main.gif  1990 -  1996         Dyrektor Ognisk

wojciechturewicz.jpg Wojciech Turewicz
Kryzys w o?wiacie. W zwi?zku z tym w PZOW rozpocz?to dzia?alno??  gospodarcz? w celu zarabiania pieni?dzy: wynajem pomieszcze?, noclegi w hotelikach ognisk, us?ugi magla, itp. Przeprowadzono równie?, najcz??ciej w?asnymi si?ami,  remonty w wielu Ogniskach, aby podnie??  standard pomieszcze?.

1991
-
powstaje O?rodek Twórczo?ci Pedagogicznej, który m.in zajmuje si? organizowaniem szkole? dla pedagogów Ognisk, umo?liwiaj?cych podnoszenie jako?ci ich pracy
- powstaje
Ognisko „W?ochy” (ul. Cietrzewia 22). Ognisko zako?czy?o dzia?alno?? 30.06.2012 r
- W Starej Prochowni powstaje Wspólnota Dzia?a? Twórczych
- Organizowany jest konkurs na sponsora, menad?era i na najbardziej aktywn? grup? m?odzie?y w PZOW
- wspó?praca z francusk? organizacj? Leo Lagrange.

1993
- powstaje Ognisko „Mokotów” (ul. Grottgera 25a)
- 16 grudnia zostaje zarejestrowane Stowarzyszenie "Przywróci? Dzieci?stwo" za?o?one przez wychowanków K. Lisieckiego „Dziadka”.Stowarzyszenie zyskuje rang? Organizacji Po?ytku Publicznego

1994
- uroczyste otwarcie ?wietlicy „Otwarte Drzwi” w budynku Starej Prochowni. ?wietlica przeznaczona jest dla dzieci rumu?skich i polskich, ?ebrz?cych na ulicach Warszawy
- Akcja Charytatywna „Wspólnota Serc 1”. Wychowankowie wszystkich Ognisk zbieraj? pieni?dze, które nast?pnie zosta?y przekazane do szpitala w Dziekanowie Le?nym,  na leczenie dzieci chorych na bia?aczk?. Fina? akcji odby? si? w Ognisku ?wider.
- remonty w wielu Ogniskach PZOW, wykonywane przy czynnym udziale wychowanków, wychowawców i rodziców. 
- Konferencja Plenarna pedagogów nt. „Kierunki rozwoju placówek opieku?czo-wychowawczych w Polsce”. Konferencja odby?a si? przy ul. Starej 4
- nawi?zujemy wspó?prac? z francusk? organizacj? GPAS. Grupa pedagogów z ZOW wyje?d?a na szkolenie do Brestu.

1995
- Akcja „Wspólnota Serc 2” . Wychowankowie zbieraj? pieni?dze na wyposa?enie sali rehabilitacyjnej dla dzieci autystycznych. Pieni?dze zosta?y przekazane Fundacji „Sinapsis”
- uroczyste obchody 50-lecia Ogniska „?wider”
- w ramach wspó?pracy z francusk? organizacj? Leo Lagrange odby?y si? m.in. dwa mi?dzynarodowe obozy letnie: 1995 – Zakopane, 1996 – Pietesti w Rumunii. Inna grupa mi?dzynarodowa by?a, w ramach rewan?u, w Warszawie i Sopotni.

1996
- uroczyste (nieco spó?nione) obchody 30-lecia Ogniska „Starówka”


Images: button_green_main.gif  1996 - 2001          Dyrektor Ognisk ( z roczn? przerw? w 1999/2000)

18-beatachyz.jpg Beata Chyz-Banek

1996
-
Zmiana nazwy z PZOW na ZOW (Zespó? Ognisk Wychowawczych)
Akcja „Wspólnota Serc 3”. Pieni?dze zebrane w czasie trwania akcji zosta?y przekazane TPDzUL na budow? nowego Ogniska w Pruszkowie-?bikowie, miejscu urodzenia Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Fina? akcji odby? si? na terenie Ogniska „Starówka” z udzia?em m.in. Prezydenta m.st. Warszawy – Marcina ?wi?cickiego oraz Ogniskowców z zagranicy.
- W grudniu, w Muzeum Woli otwarta zosta?a wystawa „Kazimierz Lisiecki Dziadek i Jego Wielka rodzina”
- Spotkanie Pokole? Ogniskowców w Teatrze Ochoty ( dwudziesta rocznica ?mierci Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”)

1997

– Ognisko „Starówka” organizuje I Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim i Jego Ogniskach. (Turnieje odbywaj? si? prawie corocznie do dzi?)
- Akcja „Wspólnota Serc 4”. Zebrane pieni?dze zosta?y przekazane Fundacji „Dar Serca” na leczenie dziewczynki z Sanoka, chorej na mózgowe pora?enie dzieci?ce i obustronne zwichni?cie stawów biodrowych.
- powstaje logo ogniskowe
- wspó?prac? z Ogniskami nawi?zuje Agnieszka Dydycz, Prezes Fundacji „Pomó?my Dzieciom”. (Fundacja wspiera finansowo dzia?alno?? Ogniska „Starówka”, a od 2005 roku równie? Ogniska „Bielany”)

1998
- 23 maja Rada Plenarna ZOW nt. „Kierunki Rozwoju Zespo?u Ognisk Wychowawczych” Warsztaty i dyskusja panelowa
- ukazuje si? ksi??ka Kazimierza D?browskiego „Kurier Czerwono…!!!, czyli... Opowie?? o Ogniskach, Dziadku, Babci, Ciociach, Wujenkach, Stryjkach i fajnych ch?opakach ”, która przez kolejne lata stanowi dla ogniskowców vademecum wiedzy o historii Ognisk Dziadkowych.

1999
Reforma Edukacji i Reforma Systemu Opieki
Reforma administracji pa?stwa
- Du?e zmiany w ZOW: przechodzimy pod Starostwo Powiatowe. Jest to wynikiem  reformy administracji pa?stwa oraz wynikaj?cych z tego  kompetencji poszczególnych jednostek terytorialnych
Zmieniamy resort -  z Ministerstwa Edukacji Narodowej na Min. Pracy i Polityki Spo?ecznej. Organem prowadz?cym staje si? Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
- W budynku g?ównym ZOW (ul. Stara 4) rozpoczyna dzia?alno?? filia Gimnazjum nr 21 w ?widrze.  
- Stara Prochownia zaczyna funkcjonowa? jako samodzielne Ognisko.

2000

- 1 wrze?nia - na podstawie Rozporz?dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej w sprawie placówek opieku?czo-wychowawczych ZOW staje si? placówk? wsparcia dziennego.
- 13 listopada obywa si?  Mi?dzynarodowa konferencja zorganizowana przez ZOW i TPDzUl,  pod patronatem Departamentu Profilaktyki i Opieki MEN pt. „Kierunki rozwoju placówek opieku?czo-wychowawczych w nowej rzeczywisto?ci”

 - W plebiscycie „Gazety Wyborczej” na Warszawiaka Stulecia, Kazimierz Lisiecki „Dziadek” zdobywa pi?te miejsce
2001
-
Rada Plenarna ZOW nt. „Mo?liwo?ci i utrudnienia realizacji celów w Ogniskach po reformie systemu opieki”

Images: button_green_main.gif  2001-2007            Dyrektor Ognisk

pic00582.jpgPiotr S?upek – Opolski (1963-2007)
2001
- powstaje Ognisko „Bielany” (ul. Broniewskiego 56 a)
- Budynek Starej Prochowni nie jest ju? w posiadaniu ZOW. Nowym u?ytkownikiem zostaje Centrum Edukacji Kulturalnej.
- likwidacja hotelików w Ogniskach Muranów i Goc?aw
- Uniwersytet w Darmstadt (Niemcy) nawi?zuje wspó?prac? z ZOW. Studenci tej uczelni przez 5 kolejnych lat odbywaj? 3-miesi?czne sta?e zawodowe pod kierunkiem wychowawców z Ogniska „Starówka”

2002
- Ognisko „?wider” zostaje wy??czone ze struktury ZOW.
- powstaje Ognisko „Marymont” (ul. J.Ch. Paska 10)
- w strukturach ZOW rozpoczyna dzia?alno?? grupa pedagogów ulicy, wspierana przez Fundacj? dla Polski oraz  francuskich pedagogów z organizacji GPAS France.
- Setna rocznica urodzin Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”

2003
- powstaje Ognisko „Ok?cie” (ul. Robotnicza 15)

2004
- przy ZOW ul. Stara 4 powstaje Punkt Poradnictwa Rodzinnego „Bastion”

2005
- Gimnazjum przy ul. Starej 4, zaczyna funkcjonowa? jako samodzielna jednostka, nie podlegaj?ca ju? Dyrektorowi ZOW

2006
- rozpoczyna dzia?alno?? Szko?a Ruchoma (Mobile School), dzia?aj?ca pod opiek? Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Grupa Pedagogiki i Animacji Spo?ecznej
- uroczyste wr?czenie sztandaru ZOW i TPDzUl

2007
- powstaje oficjalna strona internetowa ZOW .
- ukazuje si? ksi??ka Kazimierza D?browskiego „Ogniska Dziadka Lisieckiego”


Images: button_green_main.gif  2008                                     Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych od 1 grudnia 2007 r

pic01715.gif El?bieta Tatarowicz


                  o aktualnych wydarzeniach w ZOW czytaj w rozdziale AKTUALNO?CI...


Histori? ognisk stale uzupe?niamy. Je?eli posiadasz wa?ne informacje lub dokumenty, których nie ma na naszej stronie, napisz do nas na adres mira@zow.pl
Mile widziane foto ilustruj?ce to wydarzenie.

Autorzy: Beata Chyz-Banek, Mira Radomska
0 Komentarzy · 65535 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR