Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Marymont]


O NAS


HISTORIA  OGNISKA  MARYMONT

Historia nasza w porównaniu z innymi ogniskami Z.O.W. jest krótka, cho? o tyle interesuj?c?, ?e pomys? na jego utworzenie zrodzi? si? z wra?liwo?ci na potrzeby dzieci i ch?ci ludzi, którzy nie bacz?c na podzia?y instytucjonalne postanowili wspó?pracowa? ze sob?.
To dzi?ki porozumieniu mi?dzy dyrektorem O?rodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 El?biet? Dark? i ówczesnym Dyrektorem Z.O.W. Piotrem S?upkiem-Opolskim rozpocz??a pe?n? par? prac? nasza placówka. 
Pocz?tki jak to bywa by?y trudne i „lokomotywa ogniskowa” nie ruszy?a z szybko?ci? francuskiego TGV. Pomieszczenia u?yczone przez O?rodek by?y do remontu i urz?dzenia. ?rodki finansowe przeznaczone na adaptacj? jak zwykle bardzo skromne, ale jak Polak chce to potrafi. Na odsiecz przyby?a ciocia Hania Fabirkiewicz, która pozyska?a od sponsora meble i inne akcesoria do wyposa?enia pomieszcze? by sta?y si? mi?e i przyjazne dla przysz?ych ogniskowców. 
Start dla dzieci og?osili?my na koniec wrze?nia 2002 i tak „poruszamy si?” w swoim tempie do dzisiaj. Na przestrzeni lat do naszego poci?gu wsiada?y ró?ne osoby: wychowawcy:
 ciocia Bo?enka Kepler, Marta Kucharska i przez chwil? Maria Kaczor, ciocia do zada? specjalnych Hania Fabirkiewicz, ciocia na ka?de wezwanie Beatka Ka??basiak zwana „Bebatk?”, by? z nami wujek Krzysiek Gutowski, którego Dyrektor oddelegowa? na po?udniowo-zachodnie rubie?e- zosta? kierownikiem Ogniska „Ok?cie”. By?y z nami panie intendentki, które ?wietnie zaspakaja?y potrzeby naszego podniebienia: ciocia Janeczka, ciocia Iwonka i ciocia Kasia. 

Dzisiaj w sk?ad zespo?u wchodz?:

Agnieszka Ciepielewska- ciocia wychowawca. Cz?owiek orkiestra, „czarodziejka”, co potrafi wyczarowa? co? z niczego, a? wszystkim dech zapiera.

 Jola Rybak- ciocia wychowawca. Temperamentna góralka mocno zakorzenia w ogniskowej rzeczywisto?ci z g?ow? pe?n? pomys?ów, nieboj?ca si? wyzwa?.

Agnieszka Rze?nik ciocia logopeda, terapeuta pedagogiczny i pedagog w jednym. G?ówny najg?ówniejszy specjalista ogniskowy od wyrównywania i poprawiania wszystkiego,co si? da. Pocz?wszy od znajdowania j?zyka w buzi poprzez kontrol? nad stawianymi w pocie czo?a literkami i cyferkami a sko?czywszy na gaszeniu po?arów emocjonalnych i t?umaczeniu zawi?o?ci ?wiata.

Jurek Makarewicz- wujek wychowawca. Nasz skarb nad skarby, zwa?ywszy, jakim poszukiwanym towarem jest m??czyzna w tym zawodzie wujek przez niektórych wychowanków „wielbiony” nie myli? z „wielebnym”, cho? jak si?  dobrze przyjrze?, to co? mu nad g?ow? ?wieci.

Ma?gosia Kacprzak- ciocia od dogadzania i smako?yków od przytulania i pocieszania.

Ciocia przez ?o??dek do serca, kochana przez wszystkich ?akomczuchów czyli nasza ogniskowa „kuchareczka”.

Marta D?browska- ciocia wychowawca-kierownik poci?gu, do jej zada? nale?y wyznaczanie celu podró?y i stacji przystankowych.

S? w zespole równie? wspieracze, pomagacze, czyli:

Kazimierz Zawadzki – wujek g?osz?cy zasad?: „?piewa? ka?dy mo?e, jeden lepiej drugi gorzej” od lat niestrudzenie prowadzi zaj?cia, „Co Ci w duszy gra”.

Przemek Grytner – wujek „haratniemy w ga??” ulubieniec publiczno?ci prowadzi zaj?cia sportowe i wspiera nas na obozach.                     KOMU POMAGAMY


Troch? danych technicznych poci?gu zwanego Ogniskiem.

Ognisko jest placówka o kameralnej rodzinnej atmosferze, obejmujemy opiek? 40- cioro dzieci i m?odzie?y w wieku od 7– 21 lat. Na przestrzeni 10 lat skorzysta?o z naszego wsparcia 162 wychowanków i ich rodzin.

Ogniskowcami w wi?kszo?ci s? dzieci i m?odzie? ucz?ca si? w Szkole Podstawowej nr 155 oraz Gimnazjum nr 88. Przyjmowane s? równie? dzieci z innych szkó? uzale?nione jest to jednak od potrzeb dzieci i mo?liwo?ci naszej placówki.

Jeste?my jedyn? placówk? wsparcia dziennego na terenie Warszawy specjalizuj?c? si? w pracy z ucz?cymi si? dzie?mi niepe?nosprawnymi intelektualnie cz?sto ze sprz??on? niepe?nosprawno?ci?.

Pracujemy od poniedzia?ku do czwartku w godzinach 12.00. –18.00. a w pi?tek od 12.00.- 17.00.

Celem naszej podró?y:

Jest praca nad:

·        Indywidualnym rozwojem.

·        Zwi?kszeniem samodzielno?ci.

·        Zwi?kszeniem umiej?tno?ci przystosowawczych.

·        Wypracowaniem umiej?tno?ci organizowania czasu wolnego.

·        Radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych.

·        Prze?amaniem postawy bierno?ci.

·        Wyrównaniem zaleg?o?ci szkolnych i kszta?towaniem systematyczno?ci.

tor: Marta D?browska

PARTNERZY I SPONSORZY
Mamy ?wiadomo??, ?e takie placówki jak nasza nie mog?yby dobrze funkcjonowa? i nie oferowa?yby swoim wychowankom tak bogatej oferty zaj?? gdyby nie wsparcie instytucji, firm czy prywatnych sponsorów.
Ognisko „Marymont” ma swoj? grup? zaprzyja?nionych osób, które rozumiej? i pomagaj? nam podwy?sza? standardy naszej pracy.

W?ród nich s?:

 • Bertelsmann Media Sp. z o.o. Dyrektor Generalny Heike Rosener oraz Eliza Amanowicz
 • DAF TRUCKS POLSKA – Zbigniew Ko?odziejek
 • Coca-Cola HBC Polska Sp.z o.o.- Dyrektor Korporacyjny Iwona Jacaszek
 • Cadbury-Wedel Sp.z o.o.
 • Synergy Marketing Partners Sp. z o.o.-Marketing Specialist KFC- Agnieszka Oracz
 • The Lorens Bahlsen Snack – World Sp. z o.o. Marek Dubicki oraz Tomasz Bok
 • Wydawnictwo MURATOR- Andrzej Papli?ski
 • Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy “Przywróci? Dzieci?stwo” im. Kazimierza Lisieckiego “Dziadka”
 • Kol-Pol Sp. z o.o.- Prezes Svitlana Kurinna
 • Centrum Finansowe Pu?awska Sp. z o.o.
 • Boles?aw Zawadzki prywatny sponsor
 • Fundacja Pomó?my Dzieciom  prezes Agnieszka Dydycz
 • Fundacja Zd??y? z Pomoc?
 • Fundacja BG?
 • Discovery Channel
 • Sas Institute
 • KH -Kipper Prezes Konstanty Kamionka
 • STP Stara 4
 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
 •  Urz?d m. st. Warszawy Dzielnicy ?oliborz
Bardzo dzi?kujemy wszystkim osobom, które pomagaj? nam w rozwijaniu naszej placówki, które rozumiej? nasze potrzeb i zawsze nas wspieraj?. Dzi?kujemy, ?e jeste?cie z nami.


Autor: Marta D?browska


0 Komentarzy · 48618 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR