Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Goc?aw] O Nas

O NAS

 HISTORIA
 KONTAKT
 SPECYFIKA OGNISKA
 PARTNERZY I SPONSORZY

                                                                   HISTORIA   

Ognisko Wychowawcze Goc?aw zosta?o powo?ane we wrze?niu 1989. W nowo wybudowanej dzielnicy Warszawy "Goc?aw" Lotnisko przy ul. Witoszy?skiego 1. Dostali?my cz??? pomieszcze? Pogotowia Rodzinnego. Pogotowie Rodzinne powsta?o w 1983r. jako placówka eksperymentalna przeznaczona dla samotnych matek, które znalaz?y si? w trudnej sytuacji ?yciowej "bez dachu nad g?ow?". 

Celem i zadaniem Pogotowia Rodzinnego by?o zapewnienie bezpiecze?stwa matkom i ich dzieciom oraz doprowadzenie do stabilno?ci ?yciowej podopiecznych (wszechstronna pomoc w rozwi?zywaniu problemów rodzinnych, wsparcie matek w uzyskaniu pracy i samodzielnego mieszkania). Z uwagi na rozpi?to?? wiekow? dzieci przebywaj?cych w placówce i zapotrzebowanie ?rodowiska lokalnego wskazane by?o rozszerzenie zakresu us?ug. Tak powsta?o Ognisko. 

Funkcjonowa?a wówczas jedna grupa hotelikowa i trzy grupy dochodz?ce. Wychowankowie byli mieszka?cami g?ownie Pragi-Po?udnie i uczniami okolicznych szkó?. Zg?oszenia przychodzi?y ze szkó?, s?du, poradni psychologicznych, ale niezb?dna by?a w ka?dym przypadku zgoda samego dziecka.W Ognisku prowadzone by?y mi?dzy innymi zaj?cia plastyczne, muzyczne, sportowe, turystyczne, kulinarne, teatralne, zoologiczne. 

W ramach zaj?? zoologicznych hodowane by?y w??e, myszki, szczury.W ramach zaj?? teatralnych przygotowywane by?y okazjonalne spektakle, z którymi wyst?powali?my w przegl?dach teatralnych.Zaj?cia muzyczne dawa?y podstawy do udzia?u w festiwalach piosenki i organizacji w?asnej imprezy muzycznej pod tytu?em "Wielkie Wycie".Zaj?cia sportowe szkoli?y sportowców w ró?nych dziedzinach. O sukcesach ?wiadcz? liczne puchary i dyplomy.Na smutki zawsze dobre s? s?odko?ci, które przygotowywane by?y na zaj?ciach kulinarnych.Prowadzenie okre?lonych zaj?? zwi?zane by?o zawsze z zainteresowaniem wychowawcy i wychowanków.  

By? to okres naszej ?wietno?ci. Du?a przestrze? 1000 m2, liczna kadra i ponad 60 wychowanków oraz 30 podopiecznych w Pogotowiu Rodzinnym to ogromny potencja? mo?liwo?ci. Je?li doda? do tego bogat? ofert? zaj?? i realizowanych programów równie? tych specjalistycznych skierowanych do dzieci dyslektycznych, z brakami w wiadomo?ciach lub nadpobudliwych, nieprzystosowanych, problemowych (np. okres dorastania) i ich rodzin to mamy obraz placówki t?tni?cej ?yciem, wychodz?cej naprzeciw potrzebom ?rodowiska. 

W tym okresie wychowankowie razem z wychowawcami przygotowywali now? koncepcj? pracy. W wyniku tej pracy powsta?a koncepcja oparta na wzorach i zasadach plemienia india?skiego. Spo?eczno?? nasza nazwana zosta?a plemieniem, grupy wychowawcze to wioski india?skie, poniedzia?kowe spotkania to Rady Plemienne itp. Mieli?my te? Szamanów, Rad? Starszych, Starszyzn?. Nagrodami za poszczególne zadania by?y pióra. Ilo?? zdobytych piór wyznacza?a miejsce jakie zajmowa? w spo?eczno?ci wojownik – czyli wychowanek z zaliczonym okresem próbnym i " otrz?siony" w licznych próbach w stylu india?skim.Wiedz? o powy?szym czerpali?my z literatury, filmów, wystaw, spotka? z potomkiem autentycznego wodza india?skiego.Barwna oprawa imprez i ciekawe pomys?y sprawia?y, ?e pracuj?c bawili?my si? bardzo dobrze. 

W kwietniu 2002 roku Ognisko zosta?o przeniesione do budynku przy ul. ?ukowskiej 25. Stan?li?my wobec konieczno?ci ponownego "tworzenia" placówki. Inne dzieci, inne miejsce inne warunki w tym lokalowe nie pozwoli?y na kontynuacj? wielu uprzednich zada?. Rok szkolny 2002/2003 to praca nad pozyskaniem nowych wychowanków i opracowanie nowego modelu funkcjonowania placówki. Oprócz podstawowych zada? realizowanych na terenie ogniska wprowadzili?my szereg dodatkowych prowadzonych w terenie. Zaj?cia programu sportowego (kr?gle, basen, zaj?cia z tenisa sto?owego, zaj?cia na sali gimnastycznej, boisku) prowadzone by?y na obiektach sportowych dzielnicy. Program kulturalny to wyj?cia do kin, teatrów, na wystawy i imprezy artystyczne. 

15.10.2002r. zosta? zarejestrowany Klub Europejski. Program pracy Klubu po??czony zosta? z programem sportowym i powsta? projekt pod tytu?em " Ruch olimpijski drog? do integracji europejskiej". Ko?cowymi efektami pracy klubu by?y wyjazdy zagraniczne do Hiszpanii, Grecji i na Ukrain?.  

W czerwcu 2006 roku sko?czy? si? nasz pobyt na ?ukowskiej.  Rok szkolny 2006/2007 to dla Ogniska dzia?ania w lokalach zast?pczych nale??cych do OPS Praga P?d. (??czna powierzchnia 45 m2 oddalonych od siebie o 5 km). 

We wrze?niu 2007 dostali?my nowy lokal przy ul. Meissnera 13.
  
KONTAKTZESPÓ? OGNISK WYCHOWAWCZYCH
im. Kazimierza Lisieckiego
"Dziadka"

OGNISKO WYCHOWAWCZE
"GOC?AW"


ZNAJDZIESZ NAS →

ul. Meissnera 13
Warszawa 03-982


tel/fax  22-613-69-91
e-mail: goclaw@zow.pl

SPECYFIKA OGNISKA      Obecnie w naszym Ognisku funkcjonuj? dwie grupy wychowawcze. Ka?da grupa ma swego wychowawc?, który codziennie w czasie "odrabianek" zach?ca do nauki  oraz pomaga tym, którzy potrzebuj? wsparcia podczas odrabiania prac domowych.
      Po czasie nauki, aby nabra? si? - spotykamy sie w naszej jadalni na wspólnym obiedzie.
      Nast?pnie, po posi?ku organizowane s? codziennie konkretne zaj?cia, które rozwijaj? zainteresowania naszych wychowanków, integruj? grupy oraz daj? poczucie ciekawie sp?dzonego wolnego czasu.
      Obecnie prowadzimy zaj?cia:
-  edukacyjno-wyrównawcze,
-  muzyczne,
- plastyczne,
- sportowe (basen, kr?gle, pi?ka no?na, tenis sto?owy),
- wyj?cia do muzeów, teatrów i kin,
- dla mi?o?ników gier planszowych, w szczególno?ci Rummikuba.

      Ponadto, ciekawe zaj?cia prowadzi nasza ciocia psycholog. To zaj?cia, które pozwalaj? nam pozna? samych siebie - swe mocne i s?abe strony, nauczy? si? wspó?pracowa? w grupie, podchodzi? odpowiedzialnie i optymistycznie do swych codziennych obowi?zków.
     Poniewa? uwielbiamy wspólnie si? bawi? - w naszym Ognisku organizujemy ró?nego rodzaju imprezy oraz ?wi?ta (patrz kalendarz wydarze? oraz zajrzyj do naszej internetowej galerii zdj??!!!).

      
Jeste?my otwarci na wszelkie nowe pomys?y,które pozwol? nam skuteczniej wspiera? naszych wychowanków we wszechstronnym rozwoju :)
PARTNERZY I SPONSORZY


      Nasza codzienna praca na rzecz dzieci i m?odzie?y jest wspierana przez wiele instytucji. Dzi?ki wielkiej ?yczliwo?ci osób, które s? otwarte na nasze ma?e i du?e potrzeby mo?emy dzia?a? lepiej i ciekawiej.  

                                                       DZI?KUJEMY
 
 • W?adzom samorz?dowym Zarz?d Dzielnicy Praga Po?udnie
 • O?rodkom Pomocy Spo?ecznej Pragi Po?udnie
 • „Przywróci? Dzieci?stwo” Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego „Dziadka”
 • Dyrektorom szkó? naszych wychowanków, pedagogom szkolnym, wychowawcom, nauczycielom
 • O?rodkowi Sportu i Rekreacji Praga Po?udnie M. St. Warszawa – Hala sportowa SASKA
 • O?rodkowi Sportu i Rekreacji Praga Po?udnie M. St. Warszawa– P?ywalnia WODNIK
 • Piekarni Szwajcarskiej HIESTAND
 • Teatr ?ydowski
 • Teatr RAMPA
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Kino Femina
 • Pizzeria Da GRASSO przy ul. Bora-Komorowskiego
 • Firma "ARMATE.PL - drukarnia - produkcja reklam"
 • Sklep Eklockownia LEGO przy ul. Zwyci?zców 40 w Warszawie
 • Wydawnictwo Ekologiczne TEMPUS z Gda?ska
 • Wydawnictwo ZIELONA SOWA z Warszawy
 • oraz wszystkim studentom i wolontariuszom !!!
 
DZI?KUJEMY WSZYSTKIM NASZYM PARTNEROM ORAZ SPONSOROM ZA WSPÓ?PRAC? NA RZECZ NASZYCH WYCHOWANKÓW I ICH RODZIN.

 


0 Komentarzy · 41164 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR