Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] Nasz "Dziadek"

 
NASZ
DZIADEK
KAZIMIERZ LISIECKI (9 II 1902 – 8 XII 1976)

                                    obejrzyj film o "Dziadku" na YOU TUBE (kliknij na zdj?cie poni?ej) :
 d1.jpg d2.jpg
 1967 "Z wizyt? u "Dziadka"
cz. 1
 1967 "Z wizyt? u "Dziadka"
cz. 2
Film „Z wizyt? u Dziadka” powsta? w Wytwórni Filmów O?wiatowych w ?odzi.
Re?yseria Maria Pad?y i Wanda Rolny. O Kazimierzu Lisieckim mówi?a prof.dr Maria ?ebrowska
przeczytaj ,koniecznie, ksi??ki o "Dziadku" :
      ksiazka2.jpg      ksiazka1.jpg  img_1050.jpg
             1998
          K. D?browski
"Kurier Czerwooo...!!!"
               2007
         K.D?browski
            "Ogniska
Dziadka Lisieckiego"
                    2008
        Kazimierz D?browski             
       wychowanek "Dziadka",
                 autor ksi??ek
Te pasjonuj?ce publikacje s? dost?pne w TPDzUl "Przywróci? Dziecinstwo" im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" 5.jpg ff210.jpg ff04.jpg
                                                                                                                           zobacz foto...

ff222.jpg„4 marca - imieniny Kazimierza - to najwi?ksze ?wi?to wszystkich historycznych ogniskowców. Historycznych, tzn. tych, którzy osobi?cie do?wiadczali obcowania z Nim. Spotykaj? si? w to ?wi?to co roku, bo czuj? wewn?trzn? potrzeb? w?a?nie wtedy odwiedzi? swój dom.
„Ognisko jest nam przecie? drugim domem"
- tak ?piewali w m?odo?ci i tak ?piewaj? dzisiaj.


Kim by? dla nich „Dziadek"? Kim by? Kazimierz Lisiecki dla Warszawy, skoro Jego nazwisko widnieje na pi?tym miejscu w plebiscycie „Gazety Wyborczej" i Telewizji WOT (2000 r), na warszawiaka stulecia? Najpro?ciej rzecz ujmuj?c - by? Wielkim Wychowawc?. Ca?e ?ycie po?wi?ci? dzieciom, a ?ci?lej - ch?opcom, których pe?no by?o na warszawskich ulicach.

ff14.jpgUrodzi? si? 9 lutego 1902 r w ?bikowie (obecnie dzielnica Pruszkowa). By? szóstym dzieckiem w rodzinie stolarza kolejowego. W czasie I wojny osierocony przez matk?, znalaz? si? w bursie RGO przy Pozna?skiej 15. To w?a?nie bursiacy, wdzi?czni za okazan? pomoc, za?o?yli w 1919 r. Akademickie Ko?o Przyjació? Dzieci Ulicy. W tym akcie zawiera si? jeden z fundamentalnych kanonów systemu wychowawczego „Dziadka":
 
„Oddaj innym to, co sam dosta?e?. Nic ci si? od ?ycia nie nale?y tylko dlatego, ?e potrzebujesz. Na wszystko musisz zapracowa?".

ff223.jpgW latach 1919-23 studiowa? na Wydziale Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej, z pó?roczn? przerw? na ochotnicz? s?u?b? wojskow? w 1920 r. W latach 1924 - 25 odby? roczny kurs dla wychowawców przy Ministerstwie Opieki Spo?ecznej. Prowadzi? dru?yn? harcersk?, pracowa? w bursach, a potem w Gniazdach Sierocych Kazimierza Je?ewskiego. W 1928 r. pe?ni? funkcj? dyrektora - wychowawcy w Towarzystwie Gniazd Sierocych. W latach 1927 - 31 by? w Zarz?dzie G?ównym Zwi?zku Zawodowego Wychowawców Polskich (przez dwa lata jako wiceprzewodnicz?cy). W 1928 r. odby? podró? s?u?bow? do zak?adów wychowawczych w Berlinie, Pary?u, Londynie i Wiedniu. Do?wiadczenie zdobyte w dotychczasowej pracy mia?o zaowocowa? niebawem.

ff16.jpg3 marca 1928 r. zosta? zarejestrowany statut Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy. Powo?a? je do ?ycia „Dziadek" z grup? przyjació?. W paragrafie 3 zapisano: „Towarzystwo ma na celu roztaczanie moralnej i materialnej opieki nad dzie?mi i m?odzie??, a w szczególno?ci nad dzie?mi ulicy; nad sprzedawcami i roznosicielami gazet itp.". I tak powsta?y ogniska: na Hipotecznej 5, potem na Senatorskiej 29, ?rodkowej 9, Nowym Zje?dzie 9 i D?ugiej 13 - to ostatnie w 1938 r. uroczy?cie otworzy? prezydent RP Ignacy Mo?cicki. Powsta?y te? ogniska w ?odzi, Grudzi?dzu i Toruniu.
Pierwszymi ogniskowcami byli gazeciarze.

ff18.jpgOkres dwudziestolecia mi?dzywojennego ko?czy w 1939 r. najwi?kszy w dziejach TPDzUl obóz we Frono?owie nad Bugiem, z udzia?em 500 ch?opców. Do tej tradycji wypoczynku letniego nawi?zywano przez ca?y okres powojenny. Nawet ?wider (powojenna baza rekreacyjna ognisk) by? nad Bugiem. Obozy letnie to by?o nie tylko zdrowie, ale to równie? kilka tygodni intensywnego oddzia?ywania wychowawczego.
Ogniska warszawskie przetrwa?y okres okupacji. „Dziadek" i Jego najbli?si wspó?pracownicy potrafili zapewni? warunki egzystencji zbli?one do normalnych. By? strach, by?o biednie i ci??ko, ale nikt nie by? g?odny, tworzy?y si? silne wi?zi, otwiera?y si? pok?ady sprytu i zaradno?ci. Najstarsi trafili do konspiracji. Przyby?o za to m?odszych, bo ros?a liczba tych, którzy potrzebowali opieki.
ff24.jpgZ okresu Powstania Warszawskiego do legendy przesz?o ognisko staromiejskie na D?ugiej 13. „Wykonywanie codziennych obowi?zków przy huku pocisków i bomb, w ogniu i dymie po?arów nie by?o ?atwe. My jednak normalno?? ?ycia chcieli?my zachowa? za wszelk? cen?. Naszej dzia?alno?ci nie zamykali?my tylko w kole ogniskowym, bo ile osób otrzyma?o od nas pomoc, to i nie sposób obliczy?" - wspomina Stefan Sygowski.
2 wrze?nia 1944 r. „Dziadek" z grup? wychowanków zosta? wyprowadzony przez Niemców ze Starego Miasta i Warszawy. Zostawi? za sob? gruzy ogniska na D?ugiej, a pod nimi zw?oki przysypanych ogniskowców i bliskich wspó?pracowników. „24 sierpnia zgin?li od wybuchu bomby Stryjek Weso?owski, Wujek Karcz i kolega Genek Sulisz. Dziadek straci? trzech swoich dzielnych druhów, po których do ko?ca ?ycia w rocznic? ich ?mierci trzyma? nocn? wart?" - wspomina Maria Karcz.
Powstanie i exodus ogniskowców ze spalonej stolicy do Gie?zowa przesz?y do legendy. By?a to walka o przetrwanie, o egzystencj?, o normalne ?ycie, troska o siebie i kolegów, o ca?? ogniskow? rodzin?. By?a to próba charakterów, ale i próba skuteczno?ci stosowanych przez „Dziadka" metod. Patriotyzm najwy?szej próby, bo poprzez d??enie do normalno?ci w tych jak?e nienormalnych czasach, starano si? ocali? zwyk?e ?ycie, kawa?ek przedwojennej Polski.

ff203.jpgLata powojenne by?y trudne, jak ca?e ówczesne ?ycie. Oznacza?y likwidacj? TPDzUl i gro?b? likwidacji ognisk. Ale jak zawsze, tak i wtedy, „Dziadek" zahipnotyzowa? par? ?yczliwych osób. Dzi?ki nim przetrwa?, i przetrwa?y ogniska przy relatywnie niewielkich ograniczeniach. Zmieni?y si? zewn?trzne realia, okoliczno?ci, uwarunkowania polityczne, ale pozosta? ten sam kanon honoru, uczciwo?ci i odpowiedzialno?ci za w?asne ?ycie.Oryginalno?? systemu „Dziadka" przebi?a si? przez fal? odwil?y. 1 sierpnia 1956 r. zosta? powo?any przez ministra o?wiaty na stanowisko dyrektora naczelnego Pa?stwowego Zespo?u Ognisk Wychowawczych. 7 sierpnia PZOW otrzyma? statut wi???cy tradycj? nowej instytucji z dorobkiem TPDzUl. To wtedy Marian Brandys, podejmuj?c interwencj?, pisa? o „Dziadku": „najwybitniejszy wychowawca, z jakim uda?o mi si? w ?yciu zetkn??".


ff211.jpg„Dziadek" doczeka? uznania, odznacze? pa?stwowych, otrzyma? Order U?miechu, powo?a?, ju? w powojennych czasach,  nowe ogniska (?wider - 1945, Muranów - 1957, Gdynia - 1959, o?rodek górski w Sopotni Wielkiej - 1959 oraz  Starówka - 1964, z pi?knym obiektem, specjalnie dla Niego zbudowanym, na ul. Starej 4). W 1971 r. przeszed? na emerytur?, a zmar? 8 grudnia 1976 r.Jego wychowankowie, pomni zasadzie „zwró?, co dosta?e?", powo?ali
Towarzystwo „Przywróci? Dzieci?stwo".  
4 marca,  co roku, przychodz? do domu na swoje ?wi?to. 

                                                                                                                              autor: Andrzej Kawka

0 Komentarzy · 59681 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR