Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Mokotów] Kontakt


O NAS


KONTAKT


Ognisko Wychowawcze "Mokotów"
Adres: 00-785 Warszawa, ul. Grottgera 25a
Kontakt: tel. (22) 841 03 72
e-mail:
mokotow@zow.pl

Nr konta:
Bank Handlowy w Warszawie SA
ul Senatorska 16
26 1030 1508 0000 0005 5007 3021   
SPECYFIKA OGNISKA


 Do Ogniska ucz?szcza 30 dzieci z terenu Mokotowa.Celem naszych dzia?a? jest wspieranie dzieci i  ich rodzin w rozwi?zywaniu problemów edukacyjnych, wychowawczych i rodzinnych. Zapewniamy profesjonaln? pomoc w odrabianiu lekcji, zaj?cia psychoedukacyjne (TZA) oraz terapeutyczne (arteterapia). W ramach zagospodarowania czasu wolnego oferujemy zaj?cia: muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe i komputerowe. Pracuj?c z dzieckiem zajmujemy si? równie? jego rodzin?. Uczymy dzieci i rodziców radzenia sobie z problemami domowymi, edukujemy rodziców w zakresie potrzeb emocjonalnych dzieci. Prowadzimy indywidualne sesje rodzinne z udzia?em wychowawcy oraz kierownika Ogniska. Sprawdzon? form? kontaktu z rodzinami naszych wychowanków jest „Dzie? Rodziny”, organizowany raz w roku, pod koniec listopada. Jego program obejmuje: spotkania rodziców w grupach, wyst?p artystyczny przygotowany przez dzieci, „bankiet dla rodziców” i dyskoteka dla dzieci i m?odzie?y. W czerwcu przed wakacjami organizujemy zebrania szkoleniowe dla rodziców z zakresu profilaktyki uzale?nie?.

Kadra pedagogiczna


W naszej placówce zaj?cia z dzie?mi i m?odzie?? prowadz? kreatywni nauczyciele. Kadra pedagogiczna sk?ada si? z kierownika i 2 wychowawców. Wszyscy maj? wy?sze wykszta?cenie z przygotowaniem pedagogicznym (pedagogika opieku?czo-wychowawcza, resocjalizacja, psychologia) oraz dodatkowe kwalifikacje:
- reedukatora (1 osoba);
- logopedy (1 osoba);
- edukatora profilaktyki uzale?nie? (2 osoby);
- mediatora (1 osoba);
- organizacja i zarz?dzanie pomoc? spo?eczn? (3 osoby).

Prac? wychowawców wspiera pedagog - specjalista z Centrum Pracy ?rodowiskowej "Bastion" oraz instruktor zaj?? muzycznych, a tak?e
wolontariusze i studenci odbywaj?cy praktyki pedagogiczne z warszawskich wy?szych uczelni (Akademia Pedagogiki Specjalnej, Kolegium Nauczycielskie, Instytut Profilaktyki Spo?ecznej i Resocjalizacji UW, Uniwersytet im. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego, Wy?sza Szko?a Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej).Baza lokalowa


Ognisko “Mokotów” mie?ci si? w cz??ci jednopi?trowego budynku po?o?onego w Parku “Morskie Oko”. Mamy do dyspozycji powierzchni? oko?o 350 m (parter i pi?tro) oraz niewielki ogrodzony teren wokó? Ogniska.Partnerzy i sponsorzy


Szko?a Podstawowa nr 98 im. Maud Mongomery;
Szko?a Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki;
Szko?a Podstawowa nr 272;
Gimnazjum nr 3;
Gimnazjum nr 7;
Gimnazjum nr 9;
Punkt Poradnictwa Rodzinnego “Bastion”;
Poradnia Profilaktyczno-Rehabilitacyjna “Powrót z U”;
Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia dla dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy;
O?rodek Pomocy Spo?ecznej ul. Iwicka;
Polski Czerwony Krzy?;
Centrum “?owicka”;
Zwi?zek Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP Praga Po?udnie;
S?d Okr?gowy w Warszawie, Wydzia? Rodzinny i Nieletnich S?du Rejonowego dla Warszawy Mokotowa;
Gimnazjum nr 158 dla doros?ych;
Szko?a Podstawowa nr 300;
Liceum Ogólnokszta?c?ce ul. Mi?ska;
Ochotniczy Hufiec Pracy ul. Pu?awska 234;
Zespó? Szkó? Specjalnych ul. D?uga 9;
Zasadnicza Szko?a Zawodowa nr31;
Szko?a Podstawowa nr 85.
?wietlica przy ulicy Gagarina

0 Komentarzy · 47273 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR