Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] Akcja w ?azienkach "Artysta z ogrodem w tle"

tpdu_1.jpg  logo.jpg  
         muzeum_lazienki.jpg

Plener malarski „Artysta z ogrodem w tle” - edycje

2009.06.07 IV Plener Malarski - foto...
                     VI Gala akcji - foto...
                     Laureaci IV Pleneru...
Napisali o nas:
                     prezydent.pl
                     akpa.pl
                     Money.pl
                     wiadomo?ci.onet.pl
                     ?ycie Warszawy
                     TVP Warszawa
                     radiopin.pl
                     czasdzieci.pl
2009.06.07 IV Plener Malarski "Aktor z ogrodem w tle" i IV Gala Akcji "?awka dla ?azienek Królewskich - dom dla Dzieci Ulicy" - informacje
2008.06.17
 Images: sipicka.gif Laureaci III Pleneru z wizyt? u Pani Marii Kaczy?skiej
2008.06.08 Images: sipicka.gif „Artysta z ogrodem w tle”  - relacja z III Pleneru Malarskiego 
2006.06.11 Images: sipicka.gif „Aktor z ogrodem w tle”    - relacja z II Pleneru Malarskiego 
2004.06.06 Images: sipicka.gif „Aktor z ogrodem w tle”    - relacja z I Pleneru Malarskiego 


 
pleneraktor.jpg 
 60940001.jpg
 plener2.jpg
Informacje o akcji
          Plener pod has?em „Aktor z ogrodem w tle”, w ramach akcji „?awka dla ?azienek Królewskich – Dom dla Dzieci Ulicy”, odbywa si? w s?siedztwie Starej Pomara?czarni w ?azienkach. Organizowany jest przez Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Akcja ma na celu odnowienie i przywrócenie dawnej ?wietno?ci setkom ?awek na terenie parku, ulubionego miejsca spotka? i spacerów Warszawiaków oraz pozyskanie ?rodków na dzia?alno?? ognisk wychowawczych dla dzieci dorastaj?cych w najtrudniejszej sytuacji rodzinnej i materialnej, ale najwa?niejszym  przes?aniem imprezy jest docenienie talentu m?odych wychowanków warszawskich ognisk TPDU, którzy uczestnicz? przez ca?y rok w zaj?ciach artystycznych w swoich Ogniskach. 
       
       Malarski plener jest cz??ci? ca?orocznej akcji “?awka dla ?azienek Królewskich - Dom dla Dzieci Ulicy”, któr? prowadzi Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka" "Przywróci? Dzieci?stwo". Jej celem jest pozyskanie sponsorów na rzecz powstawania kolejnych ognisk wychowawczych w stolicy oraz innych cz??ciach Polski.

           W dowód wdzi?czno?ci ka?demu darczy?cy wystawiana jest ?awka w reprezentacyjnym parku - ?azienkach Królewskich. Do tej pory wystawiono trzydzie?ci dwie stylowe ?awki, w tym jedn? nale??c? do Ambasady Niemiec, która zapocz?tkowa?a Alej? Ambasad
2008.06.17 Laureaci III Pleneru Malarskiego „Artysta z Ogrodem w tle” z wizyt? u Pani Marii Kaczy?skiej - Ma??onki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 


img_0074.jpg Wyj?tkow? nagrod? dla laureatów III Pleneru Malarskiego pt. „Artysta
z Ogrodem w tle” by?o zaproszenie przez Pani? Mari? Kaczy?sk?, Ma??onk? Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na spotkanie z Ni? w dniu 17 czerwca 2008 r., o godzinie 17.00 do Rezydencji Belweder i na przedstawienie w wykonaniu dzieci z publicznej szko?y podstawowej z Waszyngtonu im. Anne Beers.Laureaci Pleneru - Zuzanna Klimko z Ogniska „Stara Prochownia”, Dominika Laskowska z Ogniska „Praga”, Joanna Dagil z Ogniska „W?ochy”, Agata Zalewska z Ogniska „Goc?aw”, Karolina Nosarzewska z Ogniska „Bielany”, Katarzyna Soko?owska z Ogniska „Starówka” wraz z opiekunami: Wac?awem Skudniewskim - Prezesem Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, Markiem Makowskim - pomys?odawc? organizacji Pleneru i Alicj? So?tyka-Kami?sk? - kierownikiem Ogniska „Bielany”, z wielk? przyjemno?ci? obejrzeli wyst?py w wykonaniu dzieci z Waszyngtonu, przyby?ych do Polski na zaproszenie Pani Marii Kaczy?skiej.

Prezentacja przedstawienia zosta?a zorganizowana dla ambasad rezyduj?cych w Polsce m.in. w celu propagowania programu pt. „Ambassadors of Culture”, którego podstawowym zadaniem jest poznawanie si? wzajemne pa?stw pod wzgl?dem kulturowym. Podkre?lano, jak wa?ne jest to, aby to w?a?nie dzieci poznawa?y i prezentowa?y swoj? wiedz? sobie nawzajem, gdy? im wcze?niej zacznie si? proces poznawania i prze?amywania barier, tym jest naturalniejszy. Byli?my jedyn? grup? „dzieci?c?” zaproszon? na to spotkanie – w zwi?zku z czym czuli?my si? naprawd? w sposób szczególny wyró?nieni.

img_0011.jpg img_0044.jpgimg_0046.jpgimg_0073.jpg

Program w wykonaniu dzieci z Waszyngtonu by? bardzo ciekawy, bo…opowiada? o Polsce widzianej ich oczyma. I tak us?yszeli?my i zobaczyli?my w ich wykonaniu piosenk? „Stary nied?wied? mocno ?pi”, nasze ta?ce „Polonez” i „Krakowiak”, opowie?ci o Zamku Królewskim w Warszawie, o Krakowie, Wawelu i s?ynnym smoku, o Fryderyku Chopinie, Miko?aju Koperniku, Marii Curie – Sk?odowskiej, us?yszeli?my polskie kol?dy, opowie?ci o polskiej Wigilii, potrawach - barszczu z uszkami, kutii, karpiu, kapu?cie i grzybach. Warto podkre?li?, ?e dzieci prezentuj?ce ten program nie s? Polakami, ani ich przodkowie nie pochodz? z Polski - po prostu - nasz kraj ich zaciekawi?, uczy?y si? o nim, przygotowa?y przepi?kny program i dzi?ki pomocy wielu ludzi dobrej woli odwiedzi?y kraj, o którym ju? tak wiele wiedzia?y i sta?y si? ambasadorami naszej kultury w Ameryce.
img_0082.jpgimg_0030.jpgimg_0040.jpgimg_0042.jpg

Po programie artystycznym odby?o si? d?ugie spotkanie w ogrodzie, w czasie którego nasze dzieci mia?y okazj? pozna? swoich rówie?ników z odleg?ej - cho? ju? nie a? tak - Ameryki, zobaczy? ambasadorów ró?nych pa?stw, a przede wszystkim porozmawia? z Pani? Mari? Kaczy?sk?, któr? odebra?y jako wyj?tkowo sympatyczn?, u?miechni?t?, ciep?? osob?, otwart? dla dzieci i rozumiej?c? ich potrzeby.

img_0050.jpgimg_0053.jpgimg_0059.jpgimg_0063.jpg

img_0077.jpgimg_0068.jpgimg_0070.jpgimg_0105.jpg

Wszyscy czuli?my warto?? tego wyj?tkowego spotkania. Dzi?kujemy za t? szczególn? nagrod? dla naszych wspania?ych Laureatów.


zobacz galeri? zdj?? ze spotkania Images: sipicka.gif

Autor: Alicja So?tyka-Kami?ska2008.06.08 „Artysta z ogrodem w tle”  - relacja z III Pleneru Malarskiego 


Znani arty?ci byli portretowani przez dzieci z warszawskich ognisk i klubów im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.
 
            

p1000655.jpg 
p1000554.jpg
p1000537.jpg
        8 czerwca b.r.
na dziedzi?cu Starej Pomara?czarni w ?azienkach Królewskich przy pi?knej pogodzie odby? si? plener malarski „Artysta z ogrodem w tle”.


        Znani arty?ci sceny polskiej pozowali do portretów dzieciom – podopiecznym ognisk prowadzonych przez Zespó? Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” i Klubów m?odzie?owych Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywróci? Dzieci?stwo” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.         W imprezie, która odby?a si? po raz trzeci, wzi?li udzia?: Edyta Jungowska, Katarzyna Kwiatkowska, Beata Kawka, Aldona Orman, Karol Strasburger, Tomasz Sapryk, oraz Rafa? Królikowski.
Plener poprowadzili Iwona Kubicz i Maciej Or?o?. Imprez? otworzyli El?bieta Tatarowicz, Dyrektor Zespo?u Ognisk Wychowawczych i Wac?aw Skudniewski, Prezes Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo”.p1000561ab.jpgp1000561aa.jpgp1000565ea.jpg p1000560d.jpgp1000566d.jpgp1000573h.jpg

p1000573i.jpgp1000567g.jpgp1000577a.jpgp1000569cb.jpgp1000569ca.jpg

p1000569a.jpg        Pozuj?cych cierpliwie artystów malowa?o dziewi?ciu podopiecznych ognisk Z.O.W. i dwie podopieczne z Klubów M?odzie?owych Towarzystwa. Powsta?y pi?kne prace. Wszystkie zosta?y opatrzone autografami gwiazd. Prace te  zostan? zlicytowane podczas aukcji w dniu 23.10.2008 r. na uroczystej gali podsumowuj?cej ca?oroczn? akcj? „?awka dla ?azienek Królewskich- Dom dla Dzieci Ulicy”.

      Atutem Pleneru by?y patronaty, a w szczególno?ci Patronat honorowy Ma??onki Prezydenta RP,  Pani Marii Kaczy?skiej i Pana profesora Marka Kwiatkowskiego - Dyrektora ?azienek Królewskich oraz artystyczny - Pana Ksawerego Piwockiego - rektora Akademii Sztuk Pi?knych
w Warszawie i patronat Fundacji „Pomó?my Dzieciom”-
dzi?kujemy Wszystkim za ?yczliwo??, zrozumienie i Wielkie Serce dla Dzieci. 

 
p1000566.jpg 
p1000567b.jpg 
p1000694.jpg 
     
       Dzi?kujemy mediom za obj?cie pleneru patronatem medialnym: Wprost, Wprost 24, Przyjació?ka, Radio Pin, portal informacyjno-rozrywkowy „czasdzieci.pl”.
Plener up?yn?? w rodzinnej atmosferze. Wielu artystów i go?ci przyby?o do Starej Pomara?czarni w towarzystwie swoich najbli?szych. Impreza cieszy?a si? bardzo du?ym zainteresowaniem osób i rodzin odwiedzaj?cych ?azienki. Pocz?tkowo onie?mieleni podopieczni Z.O.W. i Towarzystwa szybko nawi?zali kontakt z artystami, którzy swoj? otwarto?ci? i zrozumieniem podtrzymywali na duchu m?odych plastyków.

       Plener w przyjazny dla dzieci sposób otworzy? p. Maciej Or?o?, a prowadz?ca Iwona Kubicz  przeprowadzi?a krótkie, ale bardzo ciekawe wywiady z aktorami. Podzielili si? oni swoimi wspomnieniami  z  lat  dzieci?stwa. Maluj?ce  dzieci mówi?y o swoich do?wiadczeniach artystycznych
i odczuciach z pleneru.

      Jury, któremu bardzo dzi?kujemy za prac?,  w sk?adzie: prof. Wojciech Ma?olepszy (Wydzia? Wzornictwa ASP w Warszawie), prof. Piotr Gawron (Wydzia? Rze?by ASP w Warszawie), Andrzej Kalina- artysta grafik, Andrzej Podka?ski- artysta malarz oraz Jan Mudryk-Wi?licki –artysta grafik pedagog (maj?cy piecz? merytoryczn? nad plenerem), mia?o du?? trudno?? z wy?onieniem laureatów konkursu. 

Prace oceniane by?y w dwóch kategoriach wiekowych 8 -13 i 14 -18 lat. 

p1000565e.jpg
p1000559.jpg 
p1000734.jpg 
p1000719.jpg
p1000743.jpg 
p10000746.jpg
      W?ród m?odszych uczestników pleneru I miejsce zaj??a Zuzanna Klimko lat 10, z Ogniska Stara Prochownia.
Zuzi pozowa?a Katarzyna Kwiatkowska. Druga by?a Dominika Laskowska lat 12, z Ogniska Praga, której praca uwie?czy?a Karola Strasburgera. III miejsce zaj??a, najm?odsza uczestniczka pleneru, 8- letnia Joanna Dagil z Ogniska W?ochy, która malowa?a Edyt? Jungowsk?. 
       W drugiej kategorii wiekowej 14 -18 lat, zwyci?zc? okaza?a si? Agata Zalewska lat 14, z Ogniska Goc?aw, której portret przedstawia? Tomasza Sapryka. Spod p?dzla Karoliny Nosarzewskiej lat 15 z Ogniska Bielany - II miejsce i Katarzyny Soko?owskiej lat 18 z Ogniska Starówka - III miejsce, wysz?y portrety Beaty Kawki.

       Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pami?tkowe dyplomy, nagrody, ksi??ki i s?odycze ufundowane przez sponsorów. Laureaci zostali obdarowani nagrodami ufundowanymi przez patrona honorowego Ma??onk? Prezydenta RP Pani? Mari? Kaczy?ska, patrona artystycznego Pana prof. Ksawerego Piwockiego rektora Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie oraz innych sponsorów imprezy. W?ród fundatorów znalaz? si? równie? Rotary Klub Warszawa-Józefów, dzi?ki przekazanym funduszom zasta?y zakupione sztalugi, farby, blejtramy i inne niezb?dne rzeczy do przeprowadzenia pleneru. Pozostali uczestnicy (Magda Sobisz, l. 17 z Klubu Bemowo, Ma?gorzata Cegielska, l. 18 z Klubu „ZIS”, Paulina Kaczmarczyk, l. 15 z Ogniska Mokotów, Anna P?achta, l. 15 z Ogniska Muranów, Sandra Dreksler, l. 12 z Ogniska Ok?cie) równie? bardzo dobrze malowali-ale konkurs jest konkursem i musia? by? rozstrzygni?ty.  Niew?tpliwie kole?anki i koledzy -pomocnicy i wspieraj?cy maluj?cych- Anna Matera, Joanna Radzikowska, Edyta Raburska, Amanda Skuza, Natalia S?o?ska, Nikola Dreksler, Mariola Wakuli?ska, Basia Iwa?ska, Klaudia Karolak, Weronika Traczyk, Micha? Soko?owski bardzo im pomogli. Nagrody i upominki otrzymali wszyscy, ale...

…i tu informacja z ostatniej chwili- Laureaci Pleneru zostali zaproszeni przez Pani? Mari? Kaczy?sk?, Ma??onk? Prezydenta RP  na 17 czerwca do Rezydencji Belweder na szczególne spotkanie i przedstawienie w wykonaniu dzieci z Publicznej Szko?y Podstawowej im. Anne Bers w Waszyngtonie D.C.

     Wyst?puj?cy nieodp?atnie Arty?ci u?wietnili  plener doskonale odpowiadaj?cym klimatowi  ?azienek repertuarem, a byli nimi -  i tu pozwolimy sobie nieco wi?cej opowiedzie?:p1000535.jpg  
Duet "SENSITIVE" , który powsta? w 2007r. i jest wspólnym projektem kompozytorsko-wykonawczym Krzysztofa Pietruchy i Krzysztofa Gerusa. Obaj muzycy zakochani s? w gitarach klasycznych. Uwa?aj?, ?e w?a?nie ten instrument najpe?niej oddaje ich wra?liwo?? i mi?o??
do muzyki. Komponuj? oddzielnie, a we wspólnej grze wspieraj? si? wzajemnie. Tworz? utwory inspirowane kultur? flamenco, bluesem czy dzie?ami klasycznymi.

 1p1000628.jpg 
 p1000659.jpg
 p1000660.jpg
 p1000551.jpg
  
         Pan Leonid Volodko urodzony na Ukrainie, jest poet?, aktorem a przede wszystkim wokalist?. Wyst?puje w bogatym repertuarze: ?piewa w kilku j?zykach, zarówno swoje utwory jak i ?wiatowe przeboje. W tej chwili przygotowuje si? do wydania drugiej cz??ci albumu z utworami Wladimira Wysockiego. W czasie pleneru zaprezentowa? w?asne kompozycje.
           Studenckie Ko?o Naukowe "N'eurythmics" specjalno?ci Rytmika powsta?o  w grudniu 2007 r. z inicjatywy studentek i absolwentek specjalno?ci Rytmika Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W swoim programie zaprezentowa?o swoj? taneczn? interpretacj? utworów m.in. Antonio Vivaldiego oraz Claude’a Debussy’ego.  

          
Chór ALLEGREZZA DEL CANTO powsta? w 2003 roku, dzi? liczy ok. 50 osób i za?o?y? w?asne stowarzyszenie. Wykonuje szeroki repertuar: klasyka chóralna polska i obca, pie?ni religijne, patriotyczne, ludowe i etniczne z ca?ego ?wiata. Cz?onkowie chóru to zarówno m?odzi i starsi wiekiem, studenci i przedstawiciele ró?nych profesji, m.in. nauczyciele, prawnicy, psycholodzy, ekonomi?ci, architekci, naukowcy, graficy, humani?ci. Sami chc? przede wszystkim promowa? ?piew jako dobr? zabaw? i hobby.      
           Warto te? wspomnie? o tym, ?e kawiarenka z symbolicznym pocz?stunkiem zosta?a pi?knie przygotowana i sprawnie dzia?aj?c szczególnie przyci?ga?a go?ci.

Jeszcze raz z dzi?kujemy patronom, wolontariuszom i sponsorom tegorocznej imprezy, dzi?ki którym plener odby? si? praktycznie bez kosztów dla nas: 
 

 1.Patroni imprezy: nagrody dla dzieci
 2. Wolontariusze: praca na rzecz imprezy na etapie przygotowa? i w tracie jej trwania.
 3. Rotary Klub Warszawa- Józefów - wyposa?enie maluj?cych (sztalugi, podobrazia, farby, palety)
 4. ?wiat Ksi??ki-nagrody -  transport
 5. Spó?dzielnia Piekarsko-Ciastkarska - pieczywo, namiot
 6. Drukarnia Drukoba - zaproszenia
 7. Wytwórnia P?dzli Artystycznych Durakowscy z Bydgoszczy
 8. firma Tastil - s?odycze z nadrukiem reklamowym
 9. firma Guylian - s?odycze
 10. firma Wedel - s?odycze
 11. Pizza Hut - pizza dla dzieci
 12.  Firma Leo Tadeusz Krzosek - kawa
 13.  Hanna i Karol Borkowscy - transport
 14.  Beata Zab?ocka i Adam Szafraniec – firma Plus GSM- zestaw Simplus
 15. Beata Lewi?ska- Gwó?d?- dyrektor Zespo?u Pa?stwowych Szkó?   
 Plastycznych
- wypo?yczenie dodatkowych sztalug
 16. Wypo?yczalni namiotów z Wojcieszyna, 
 Trakt Królewski 86
 17.
Restauracji Wiking-Cliff, ul. Okopowa - sa?atki

     Dzi?kujemy równie? firmom:
        1.        DeF Pana Szczepana D?bi?skiego
        2.        Firmie Karma?ski
     Za du?? ?yczliwo?? podczas zakupu akcesoriów malarskich

              Koordynatorem tegorocznej imprezy by?a p. Alicja So?tyka-Kami?ska.  Organizatorami-Dyrekcja ZOW- El?bieta Tatarowicz i Beata Chyz-Banek oraz Kierownicy wszystkich Ognisk ( Marta D?browska, Anna Junczyk, Hanna Przybi?ska, Gra?yna Tomczyk-Wi?licka, Jolanta Niewiadomska, Joanna Judzi?ska, Anna Laskowska, Anna Nowi?ska, Krzysztof Gutowski) i Klubów M?odzie?owych (Justyna Koz?owska, Robert Czarnecki, Hanna Rawska oraz Kasia Gronostajska-sekretarz Towarzystwa). W organizacj? z ramienia ZOW w??czeni byli: Marzena Szmyt,  Micha? Zieli?ski, Kazimierz Zawadzki. Wysoki poziom imprezy i ciekawe, buduj?ce do?wiadczenia zawdzi?czamy min. pomocy Wolontariuszy- Marka Ma?kowskiego-pomys?odawcy imprezy „Aktor z Ogrodem w tle”, Micha?a Kaczora (projekt zaproszenia i plakatu), Karolowi Borkowskiemu (logistyka) oraz licznej grupie Wolontariuszy z Wydawnictwa „?wiat Ksi??ki”- Elizie Amanowicz, Wojtkowi Telenga, Jackowi Sty?, Oli Majdan, Iwonie Kielak, Kasi Marcinkowskiej, Magdalenie Herda, Julicie Czachorowskiej, Barbarze Marks.

         Dzi?kujemy wszystkim pozosta?ym Podopiecznym, Wolontariuszom i Pracownikom Zespo?u Ognisk Wychowawczych i Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy za w??czenie si? w organizacj? i obs?ug? pleneru.
        
G?ówny cel imprezy, jakim by?o docenienie talentu dzieci  i uwra?liwienie na ich potrzeby oraz  zwrócenie uwagi na rol? jak? w  wychowaniu i rozwoju potencja?u dzieci  pe?ni? takiego rodzaju placówki i w jaki sposób wspieraj? rodziny, zosta? osi?gni?ty.
          
Bardzo dzi?kujemy wszystkim przyby?ym go?ciom i mieszka?com Warszawy, którzy w tym dniu odwiedzili ?azienki Królewskie. Zapraszamy ponownie za rok.
           
          
W sposób szczególny dzi?kujemy Panu prof. Markowi Kwiatkowskiemu i ?azienkom Królewskim za zrozumienie i ?yczliwo?? oraz Prowadz?cym, Aktorom i Wyst?puj?cym Artystom za czas po?wi?cony dzieciom.

Autorzy : Marta D?browska, Alicja So?tyka-Kami?ska,
foto – Miros?awa Radomska i Anna Stasiak 
zobacz fotogaleri? z imprezy Images: sipicka.gif

                                             Przeczytaj, co o AKCJI napisali inni:
?wiat PL...
Wprost... 
Gazeta.pl...
czasdzieci.pl...
Stowarzyszenie S?siedzkie W?ochy...
Spó?dzielnia Piekarsko - Ciastkarska w Warszawie...2006.06.11 „Artysta z ogrodem w tle”  - relacja z II Pleneru Malarskiego
 

 plenerii1106.jpg
 jolantafraszynskaiiplener.jpg
II edycja pleneru odby?a si? 11 czerwca 2006. Znani polscy aktorzy ponownie zostali sportretowani przez utalentowanych wychowanków ognisk Towarzystwa Przyjació? Dzieci Ulicy (TPDU). W II plenerze uczestniczyli:

Anna Dereszowska , Jolanta Fraszy?ska , Ewa Zi?tek , Lucyna Malec ,Wojciech Wysocki Agata Buzek, Emilian Kami?ski, Justyna Sie?czy??o, Agnieszka Wosi?ska, Micha? Czernecki, Marta Walesiak, Gra?yna Wolszczak , Andrzej Kopiczy?ski
       
 Spo?ród namalowanych  portretów zebranych aktorów zosta?a  wybrana najlepsza praca. Tu? po II plenerze mieli?my okazj? uczestniczy? w letniej Gali Business Centre Club i zaprezentowa? namalowane prace.

        Nad przebiegiem konkursu oraz t?em artystycznym II-go pleneru czuwa?o jury pod przewodnictwem Edwarda Lutczyna.
Patronat nad akcj? obj??a Pierwsza Dama - Maria Kaczy?ska,
która jest jednocze?nie Honorowym Prezesem Towarzystwa "Przywróci? Dzieci?stwo”
                                              
                                      Przeczytaj, co o AKCJI napisali inni:
Wiadomo?ci ngo
...
2004.06.06 „Aktor z ogrodem w tle”  - relacja z I Pleneru Malarskiego 


Plener odby? si? 6 czerwca 2004 roku w warszawskich ?azienkach. Autorami by?y uzdolnione plastycznie dzieci z Ognisk Wychowawczych Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, a dochód z imprezy przeznaczony zosta? na wsparcie artystyczno – pedagogicznych form pracy z dzie?mi z tych o?rodków. W  I edycji pleneru  udzia? wzi?li: 
7.jpg 
1. Marcin Bosak
8.jpg 
2. Matylda Dami?cka
2.jpg
3. Ewa Gawryluk
5.jpg 
4.Zofia Merle
9.jpg 
5. Miros?aw J?kot
 
1.jpg 
 6. Anna Korcz
6.jpg  
7. Laura ??cz 
92.jpg 
8. Krzysztof Goszty?a
4.jpg 
 10. Grzegorz Wons
3_1.jpg 
 11. Ewa Wencel
oraz  oraz 12. Wojciech Machnicki 13. Ewa Kania  14. Andrzej Szopa


 60930004.jpg
 60930007.jpg 60940020.jpg 
          Z ka?dego spo?ród 13 ognisk zosta?o wytypowanych dwoje najbardziej uzdolnionych plastycznie dzieci, aby utrwali? postaci ulubionych aktorów w scenerii ?azienek. Wszystkie prace ??czy? wspólny motyw – ka?dy z aktorów siedzia? na jednej z ?awek w Ogrodzie Ró?anym ufundowanych przez Darczy?ców Towarzystwa w ramach akcji „?awka dla ?azienek Królewskich – Dom dla Dzieci Ulicy”. 

Po zako?czeniu cz??ci
konkursowej, zebrane prace zosta?y ocenione przez profesjonalne jury, w którym zasiedli: Ewa Miazek – artysta malarz, prezes OW ZPAP,  prof. Stanis?aw Andrzejewski – Dziekan Wydzia?u Malarstwa ASP w Warszawie, Andrzej Kalina – artysta grafik, prof. Marek Kwiatkowski – Dyrektor ?azienek Królewskich, Franciszek Ma?luszczak – artysta malarz, Jan K. Mudryk – Wi?licki – artysta malarz, pedagog.
Niektóre z namalowanych prac zosta?y sprzedane na licytacji podczas zimowej Gali Business Centre Club w Teatrze Wielkim w Warszawie.                                                                                                                                    Autorzy:  TPDzUl
                                     Przeczytaj, co o AKCJI napisali inni:
Gala...
vipnews...
Business Centre Club...
0 Komentarzy · 28745 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR