Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Starówka] Historia
HISTORIA Ogniska „Starówka”

02-2006.jpg03-2006.jpg04-2007.jpg
05-2003.jpg06-2004.jpg07-2006.jpg08-2007.jpg


1961r.


Images: strzalka.gif Z inicjatywy Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” (1902-1976), powstaje plan budowy nowej siedziby Pa?stwowego Zespo?u Ognisk Wychowawczych (PZOW) i Ogniska „STARÓWKA” przy ul. Starej 4 w Warszawie.

1963r.

Rusza budowa Ogniska „STARÓWKA”.

„...teren w rejonie ulic Stara – Mostowa - Rybaki przeznaczony [jest] pod budow? Pa?stwowego Zespo?u Ognisk Wychowawczych. [...] Kompleks zabudowa? sk?ada si? z budynku g?ównego posadowionego na skarpie z wej?ciem od ul. Starej (pokoje do nauki i klubowe, administracja „Zespo?u", sala jadalna, zaplecze gospodarcze); s?siaduj?cego z nim budynku mieszkalnego dla personelu, sali gim­nastycznej z szatniami i domu mieszkalnego sta?ych pensjonariuszy. [...] Do cz??ci zespo?u rozwi?zanej wspó?cze?nie [...] do??czony zosta? ponadto zabytkowy budynek starej Prochowni. [...] znajdzie w nim pomieszczenie m.in. sala teatralna i warsztaty zak?adowe.

Projektanci - znany pod nazw? „ Tygrysów " zespó? autorski in?ynierów architektów w sk?adzie: Wac?aw K?yszewski, Jerzy Mokrzy?ski, Eugeniusz Wierzbicki […] w?o?yli wiele inwencji twórczej, aby ca?o?? rozlokowana na terenie licz?cym pó?tora ha powierzchni, odpowiada?a wymaganiom tego rodzaju placówki wychowawczej. "

Krystyna Krzy?akowa, „O?rodek wychowawczy dla m?odzie?y”„Stolica" 1963 nr 23

09-1963.jpg10-1963.jpg

„[…] W 1964 roku w czasie pracy jako technik budowy w PKZ, odbudowywa?em budynek Prochowni w Warszawie na Starym Mie?cie pod skarp?, przy ulicy Rybaki 2. […]Budynek zosta? kompletnie zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego.
Kiedy pracowa?em przy jego odbudowie, przeznaczono go na potrzeby pobliskiego Zak?adu Ogniska Wychowawczego. Potem adaptowano go na siedzib? studyjnego teatru "Stara Prochownia". Kiedy w czasie spaceru po Starym Mie?cie pokazuj? znajomym z murów obronnych budynek Prochowni, zawsze chwal? si?, ?e poz?acan? "syrenk?" b?yszcz?c? na Baszcie Mostowej, osobi?cie zamocowa?em niespe?na 40 lat temu.1964 - 1967 Kazimierz Lisiecki „Dziadek” (1902-1976)


portret.jpg
- twórca Ognisk Wychowawczych, za?o?yciel Ogniska „Starówka” - Kierownik Ogniska do 1967r. i jednocze?nie Dyrektor wszystkich Ognisk
Ognisko „STARÓWKA” rozpoczyna swoj? dzia?alno??. Trzon wychowanków nowo powsta?ej placówki stanowi? ch?opcy przeniesieni w nagrod? z Ogniska „Muranów”, tzw. starsi koledzy, którzy bior? czynny udzia? w tworzeniu Ogniska i pe?ni? rol? pomocników wychowawcy. Kazimierz Lisiecki „DZIADEK” jest pierwsz? osob? kieruj?c? Ogniskiem i pierwszym wychowawc?. W tym czasie w strukturach PZOW funkcjonuje: Ognisko „Praga”, „?wider”, „Muranów”, „Gdynia” oraz O?rodek Górski „Kordon” w Sopotni Wielkiej - baza wypadowa dla wychowanków Ognisk w czasie ferii letnich i zimowych.


1967 - 1979 Wojciech Salinger (1937-1991)

cci20090226_00000.jpg - kierownik Ogniska „Starówka” w latach 1967- 79 i 1984- 88
Zosta? wychowawc? z wyboru. Uko?czy? filologi? w WSP Warszawa – 1958,(pedagogika profilaktyczno – resocjalizacyjna w IPSiR UW oraz Rewalidacja w Studium Podyplomowym UW). Pochodzi? z rodziny nauczycielskiej od 2-ch pokole?.W 1960 roku wspó?organizowa? Ognisko w Gdyni dla 60 ch?opców, którego zosta? pierwszym kierownikiem (do 1967 r.), a nast?pnie wspó?organizowa? Ognisko Wychowawcze „Starówka” w Warszawie. Zarówno „Gdyni?”, jak i „Starówk?” kierowa?, b?d?c jednoosobowo, zgodnie z koncepcj? wychowawcz? Dziadka, pierwszym wychowawc?.Kierownikiem Ogniska Starówka by? w latach 1967-1979 oraz w latach 1984-1988. W latach 1972-1983 pe?ni? funkcj? zast?pcy dyrektora PZOW (Dyrektorem by?a Maria ?opatkowa), b?d?c jednocze?nie kierownikiem Ogniska „Starówka” (do roku 1979). 1 pa?dziernika 1988, w wyniku plebiscytowego wniosku pracowników PZOW, zosta? Dyrektorem ca?ego Pa?stwowego Zespo?u Ognisk Wychowawczych. Pe?ni? t? funkcj? do 1990 r. Zmar? rok pó?niej w wieku 54 lat.

Ze wspomnie? wychowanka

[…] bardzo du?y wk?ad w nasze wychowanie mia? Kolega WOJCIECH SALINGER. To do niego zg?aszali?my wszystkie nasze problemy i to on by? tym naszym (koleg?) przyjacielem, nawet nie boj? si? u?y? s?owa - OJCEM. Traktowa? nas, jak swoje dzieci.[…]”Wiele lat temu pojechali?my do Bielska-Bia?ej na ferie zimowe, jak co roku. Pewnego dnia jeden z wychowanków pomyli? tras? zjazdu, co grozi?o mu utrat? zdrowia lub ?ycia i nagle, jak z spod ziemi, wyrós? kto? Oczywi?cie nasz Wojtek Salinger. Nara?aj?c w?asne zdrowie uratowa? tego ch?opaka, ?ami?c sobie obydwie nogi. Jakby tego by?o ma?o, to te z?amanie by?o wielokrotne. D?ugi czas trwa?a Jego rehabilitacja. Takich sytuacji by?o jeszcze wiele. [..].Zawsze i o ka?dej porze dnia i nocy (mieszka? w ognisku) mogli?my si? do niego zg?osi? z problemem, cho?by by? b?ahy. On zawsze by? gotów wys?ucha? i pomóc.” [ W.S.2008 r.]1967 r.

Images: strzalka.gif Zaczynamy prowadzi? Ksi?g? Ewidencji Wychowanków
Images: strzalka.gif Uko?czono odbudow? Starej Prochowni w??czaj?c j? funkcjonalnie do siedziby Pa?stwowego Zespo?u Ognisk Wychowawczych. ( w strukturze Zespo?u Ognisk funkcjonuje do 2001 r.) 
Images: strzalka.gif 13 lipca otrzymujemy tzw. z?oty klucz od g?ównego wej?cia zabytkowego budynku Starej Prochowni, w której Ognisko „Starówka” zaczyna prowadzi? równie? swoj? dzia?alno??.

13-1966.jpg 14-1964.jpg

1971r.

Images: strzalka.gif W Dniu Nauczyciela, w naszym Ognisku, odbywa si? ostatnie, po?egnalne spotkanie wychowanków z „Dziadkiem”. Kazimierz Lisiecki przechodzi na emerytur?.

Images: strzalka.gif Z inicjatywy nowego dyrektora PZOW - Marii ?opatkowej, przy Ognisku powstaje O?rodek Metodyczno - Szkoleniowy, zajmuj?cy si? doskonaleniem metod pracy pracowników pedagogicznych Ognisk,

Images: strzalka.gif Oprócz statutowej dzia?alno?ci wprowadzono, dzi?ki aktywnemu udzia?owi kadry pedagogicznej najwi?kszego Ogniska, jakim by?o i pozostaje Ognisko „STARÓWKA”, wiele inicjatyw pedagogicznych.

Images: strzalka.gif Po raz pierwszy w Ognisku zatrudniono psychologa, pedagoga spo?ecznego, lekarza i wi?ksz?, ni? dotychczas, liczb? wychowawców.
(z protoko?u Rady Pedagogicznej z dn. 11 XI 1971): w Ognisku przebywa 150 wychowanków, w tym 50 nocuje w Hoteliku. Pracuje z nimi 5 wychowawców. Kadra pedagogiczna jest jednak uzupe?niana. Wi?kszo?? wychowanków jest uczniami Szko?y Podstawowej nr 158, przy ul. Ciasnej 13. Wspó?praca Ogniska z t? szko?? jest kontynuowana przez wiele nast?pnych lat.


1972r.

Images: strzalka.gif
Rozpoczyna dzia?alno?? Galeria Sztuki Dzieci i M?odzie?y w budynku Starej Prochowni, wspó?tworzona przez wychowawc? Ogniska „STARÓWKA” - Stanis?awa Ko?suta.

Images: strzalka.gif
Zainicjowano now? form? pracy z rodzin? - wczasy rodzinne z pedagogiem w Sopotni Wielkiej, prowadzone przez ma??e?stwo pedagogów - Krystyn? i Antoniego Zieli?skich (ta forma pracy z rodzin? jest kontynuowana do dzi?);

1973r.

Images: strzalka.gif Kierownik Ogniska „Starówka”, Wojciech Salinger ,nawi?zuje wspó?prac? pedagogiczn? z placówkami pedagogicznymi w Danii.

Images: strzalka.gif W Ognisku zostaj? zatrudnieni instruktorzy: metaloplastyki, sportu, plastyki, biblioteki. W Ognisku dzia?aj? m. in. 4 sekcje sportowe: judo, pi?ka no?na, koszykówka i siatkówka.

Images: strzalka.gif
W Starej Prochowni rozpoczyna dzia?alno?? Teatr Pantomimy OPTY, którego twórc? jest wieloletni wychowawca, pedagog Ogniska „Starówka” - Eugeniusz Makowski. (teatr dzia?a do 2003)

1977r.

Images: strzalka.gif Pracownicy Ogniska „Starówka” w latach 1977-81 uczestnicz? we wczasach dla dzieci osieroconych z uregulowan? sytuacj? prawn? i kandydatów na rodziców zast?pczych, podczas których wiele dzieci z warszawskich Domów Dziecka znalaz?o swoje nowe rodziny zast?pcze lub adopcyjne.

1978r.


Images: strzalka.gif Na terenie Ogniska „STARÓWKA” powstaje filia Szko?y Podstawowej Nr 283, dzia?aj?cej pod egid? Instytutu Matki i Dziecka, dla dzieci neurotycznych, zagro?onych demoralizacj? i „za?amaniem” linii szkolnej lub ju? ze „za?aman?” lini? szkoln?. Szko?a dzia?a w latach 1978 - 81r. Dyrektorem szko?y jest Pani Zofia ?elazowska, a nauczycielami - w wi?kszo?ci pracownicy Ogniska „STARÓWKA”.

07-2006.jpg Wspomnienia ucznia tej szko?y:
„[…] by?a to Filia Szko?y Podstawowej nr 283, gdzie by?y pocz?tkowo tylko dwie klasy. Potem utworzono jeszcze jedn?, tak wi?c ca?a szko?a sk?ada?a si? z trzech klas. Ucz?szczali do niej zarówno mieszka?cy hoteliku jak i osoby doje?d?aj?ce codziennie z domu. Zaj?cia by?y chyba do godz.18.00. Tam pod okiem wychowawcy odrabiali?my lekcje. Szko?a i zaj?cia pozaszkolne odbywa?y si? w budynku g?ównym, na najni?szym poziomie, poni?ej sto?ówki. Tam te?, obok kawiarek, mieszka?a Pani Drela z córk?. Pani ?elazowska te? mia?a tam mieszkanie, ale z innej strony budynku. Do nauczycieli i wychowawców zwracali?my si? wtedy ciociu/kolego.

Ja dotar?em tam w po?owie 7 klasy. Przeniós? mnie mój ojciec, poniewa? nauczyciele z poprzedniej podstawówki zawzi?cie mnie potraktowali. Dopiero w ognisku okaza?o si?, ?e s? "normalni" nauczyciele, którzy potrafi? nauczy? i sprawiedliwie ocenia?. Mia?em wtedy przewag? 4 i 5. Tam nabra?em ch?ci do nauki. Mówiono nam ?e szko?a eksperymentuje a mianowicie klasy by?y oko?o 12 osobowe, nie nosili?my ksi??ek, ani zeszytów do domu. Wprowadzono wolne czwartki, bo podobno ucze? w ?rodku tygodnia jest wym?czony (wtedy w innych szko?ach obowi?zywa? 6- dniowy tydzie? pracy). Pó?niej wolne czwartki zamieniono na wolne soboty, co jeszcze pó?niej wprowadzono we wszystkich szko?ach. Gdy poszed?em do zawodówki, nie mog?em si? przyzwyczai? z powrotem do 6 dni nauki. Z perspektywy blisko 30 lat pobyt i edukacj? w ognisku wspominam najmilej. Tam pokazano mi, ?e do szko?y nie chodzi si? z przymusu. Nie pami?tam wszystkich wychowawców i nauczycieli, ale Pani? Mari? Drel?, Zofi? ?elazowsk?, Mari? ?opatkow?, Panów Janusza Kostynowicza czy Mirka Wróblewskiego - pami?tam, jak z wczorajszego dnia […].” [W.W 2008 r.]


1979 – 1981 Tadeusz Truszkowski

16-tadeusztruszkowski80r.jpg - kierownik Ogniska

Images: strzalka.gifOgnisko nawi?zuje wspó?prac? z bli?niacz? placówk? opieku?czo- wychowawcz? Skolehjemmet „Kokkedal” w Danii, która zaowocowa?a w kolejnych latach, wymian? wakacyjn? m?odzie?y z Polski i Danii, oraz wymian? do?wiadcze? kadry pedagogicznej.

Images: strzalka.gifW tym czasie w Ognisku jest 6 grup hotelikowych i 5 grup dochodz?cych (150 wychowanków).


1981 - 1984 Jerzy Wi?niewski
jerzywisniewski.jpg- kierownik Ogniska


1984 – 1988 Wojciech Salinger

 cci20090226_00000.jpg- kierownik Ogniska


1988 – 1993 Gra?yna Pasterska grazynapasterska.jpg
- kierownik Ogniska.Images: strzalka.gif Z powodu kryzysu finansowego w sferze bud?etowej ,w Ognisku wprowadzamy aktywne formy poszukiwania ?rodków na dzia?alno?? statutow?. Nasz? dzia?alno?? gospodarcz? (wynajem pomieszcze? w weekendy, ferie zimowe i letnie, prowadzenie magla) udanie w??czamy w system oddzia?ywa? wychowawczych, jako wychowanie przez prac?.

Images: strzalka.gif W budynku Starej Prochowni ponownie rozpoczyna swoj? dzia?alno?? Filia Szko?y Podstawowej Nr 158, klasa „0”

1991r.

Images: strzalka.gif W Prochowni powstaje Wspólnota Dzia?a? Twórczych (Kierownik artystyczny – Eugeniusz Makowski)

Images: strzalka.gif W Hoteliku dzia?a 6 grup. W ka?dej grupie jest 10 osób nocuj?cych oraz 5 osób dochodz?cych.

W Prochowni dzia?aj? 4 grupy dochodz?ce (po 15 osób) oraz grupa „Skrzaty”.Grupy hotelikowe prowadzi po 2 wychowawców, grupy dochodz?ce – jeden.

1992r.

Images: strzalka.gif Nast?puje reorganizacja pracy hoteliku. Z 6 istniej?cych w hoteliku grup, powstaj? 3. W ka?dej grupie pracuje po 3 wychowawców. Grupy licz? ok. 25 osób. Ka?da z grup dysponuje pomieszczeniami w cz??ci dziennej (dawniej Kolumbowie, Cypiski i S?oneczka) oraz w cz??ci nocnej ( dawniej Nokaut, Rumcajsy i Terespolki).

Images: strzalka.gif Powstaj? nowe nazwy grup, funkcjonuj?ce do dzi? „Elita”, „Dziupla”, „NIK”
1993 – 1996 Beata Chyz
18-beatachyz.jpg - kierownik Ogniska


1993 r.

Images: strzalka.gif Rozpoczynamy prac? z wychowankami metod? spo?eczno?ci korekcyjno - wychowawczej. Ta metoda jest kontynuowana w Ognisku do dzi?.

1994 - 95r.

Images: strzalka.gif Wychowawcy, wychowankowie i ich rodzice przeprowadzaj? samodzielnie ( przy udziale zaledwie kilku pracowników remontowych) generalny remont ok. 50 pomieszcze? Ogniska, nie przerywaj?c jednocze?nie pracy wychowawczej.


1994r.
19-95rws2.jpg
Images: strzalka.gif Nasi wychowankowie zaanga?owani s? w akcj? „ Wspólnota Serc”. Jest to bardzo szeroko zakrojona akcja charytatywna zbierania pieni?dzy(prowadzona jednocze?nie we wszystkich Ogniskach w Warszawie), przekazywanych nast?pnie na szczytne cele spo?eczne. Wk?adem Ogniska „Starówka” jest m.in. coroczna organizacja Festynu przy Rynku Starego Miasta we wspó?pracy z Galeri? i Restauracj? Zapiecek, podczas której dzieci prezentuj? swoje dokonania artystyczne. Festyn jest fina?em naszej miesi?cznej, ogniskowej Akcji.

W latach 1994 -1997 odby?y si? 4 wielkie akcje „Wspólnoty Serc”


20-96rws3.jpg 21-94rws1.jpg ws1swider2.jpg
ws3festyn1.jpg ws3starowka.jpg ws3.jpg ws3festyn2.jpg


Ze wspomnie? wychowanka

„[…] W Ognisku zosta?a zorganizowana akcja charytatywna „"Wspólnota Serc". By?a to bardzo pi?kna i warto?ciowa akcja, polegaj?ca na pomocy ludziom potrzebuj?cym. Wychowankowie i wychowawcy mieli specjalne kartki i identyfikatory i zbierali pieni??ki dla dzieci chorych na Autyzm, Bia?aczk? i na operacj? dla dziewczynki z pora?eniem mózgowym i z obustronnym zwichni?ciem stawów biodrowych. Ja uwa?am, ?e ta szlachetna akcja nie mia?a tylko na celu zebrania pieni??ków i przekazania ich osob? potrzebuj?cym. Uwa?am, ?e bardzo wa?n? rol? odegrali wychowawcy i pomys?odawcy tej akcji ,którzy mieli na celu przekazanie nam -wychowankom [..], ?e ?yciu nie liczy si? tylko to, co my mo?emy dosta? od innych i nie chodzi o to, aby sponsorzy finansowali obozy letnie, zimowe i prezenty gwiazdkowe. Wychowawcy chcieli przekaza? nam to, ?e nawet je?li si? ma "na?cie" lat i samemu nie posiada si? zbyt wiele, to wystarczy otworzy? si? na ?wiat i ludzi. [M.W. 2008]

1996r.
Images: strzalka.gif 11 maja Ognisko obchodzi 30- lecie swojej dzia?alno?ci. W tym dniu zorganizowany jest zjazd by?ych i obecnych wychowanków, wychowawców oraz innych pracowników Ogniska.

23-1996.jpg 24.jpg
25.jpg 26.jpg


Ze wspomnie? wychowanka

„[…] Pasj? kolegi Makowskiego by?a PANTOMIMA. Kolega prowadzi? zaj?cia w Starej Prochowni. Przychodzi?o na te zaj?cia du?o dzieciaków i to nie tylko z Ogniska. Do dzisiaj si? zastanawiam, sk?d on bra? na to tyle si? i czasu, a przecie? mia? tez w?asne ?ycie. Dzisiaj wiem, ?e dla kolegi Gienka i cioci Marii – by? wychowawc? i opiekowa? si? trudnymi, jak ja wychowankami – to by? sens ?ycia. Wiem, ?e zrobili du?o dla Ogniska, ale w szczególno?ci dla nas - dzieciaków.[W.S 2008]”1996 – 2005 Alicja So?tyka

27-alicjasoltyka.jpg - kierownik Ogniska

1997r.

Images: strzalka.gif
4 marca, w Dniu Imienin „Dziadka”, organizujemy I Mi?dzyogniskowy Turniej Wiedzy o Kazimierzu Lisieckim „Dziadku” i jego ogniskach. Pmys?odawc? Turnieju jest wychowawca Miros?awa Radomska. Turniej organizowany jest do dzi? i integruje rodzin? Ogniskow? starszego i m?odszego pokolenia.

Images: strzalka.gif Wspó?prac? z Ogniskiem „STARÓWKA” nawi?zuje Agnieszka Dydycz- prezes Fundacji „POMÓ?MY DZIECIOM”. Fundacja regularnie, do chwili obecnej, sponsoruje w znacz?cym stopniu naszych wychowanków.

1999r.

Images: strzalka.gif
Przy Ognisku „Starówka” (ul. Stara 4) rozpoczyna dzia?alno?? filia Gimnazjum nr 21 w ?widrze. Pierwszym kierownikiem szko?y zostaje Alicja So?tyka, pe?ni?c jednocze?nie (przez rok) funkcj? kierownika Ogniska. Pracownikami pedagogicznymi szko?y s? w wi?kszo?ci pracownicy Ogniska„STARÓWKA”, a uczniami g?ównie nasi wychowankowie. Gimnazjum dzia?a przy ul. Starej 4 do lutego 2009 r. W tym czasie dwukrotnie zmienia nazw? (Nr 41, Nr 150) oraz podleg?o?? administracyjn? : pocz?tkowo dzia?a jako filia Gimnazjum w ?widrze, nast?pnie jako samodzielne Gimnazjum podleg?e dyrektorowi ZOW (do 2005 r) i ostatecznie jako Gimnzajum 150 podleg?e Kuratorium O?wiaty i Wychowania.

Images: strzalka.gif Stara Prochownia zaczyna funkcjonowa? jako samodzielne Ognisko.
Od tego roku przy ul. Starej 4 dzia?aj? dwa Ogniska – Ognisko „Stara Prochownia”, którego wychowankami s? m?odsze dzieci, g?ównie uczniowie SP 158 przy ul. Ciasnej oraz Ognisko ”Starówka”, którego wychowankami s? g?ównie uczniowie nowopowsta?ego Gimnazjum.
Images: strzalka.gif Du?y nacisk k?adziemy na prac? z dzie?mi g?ównie wg programów w?asnych pracowników Ogniska. Do chwili obecnej realizowane s?:
Images: email_ok.png program Miros?awy Radomskiej i Anny Nowi?skiej „LIGA MISTRZÓW”, którego wiod?cym celem jest podnoszenie poczucia w?asnej warto?ci wychowanków oraz promowanie ich aktywno?ci ?yciowej. 

  Images: email_ok.png trening umiej?tno?ci wychowawczych dla rodziców, realizowany przez psychologów Ann? W?glarsk? i Tadeusza Truszkowskiego, wg programu autorskiego A. Mazlish, E. Faber pn. „Jak mówi?, ?eby dzieci nas s?ucha?y. Jak s?ucha?, ?eby dzieci do nas mówi?y”.

Ze wspomnie? wychowanka
[...] Ciocie Ania i Mira zapocz?tkowa?y Lig? Mistrzów. W niej ca?y rok zdobywali?my punkty za oceny w szkole, za wyniki w sportowych wydarzeniach, organizowanych w ognisku i za inne formy rozwijania siebie. Ja gdzie? w tej Lidze zawsze utrzymywa?em si? w pocz?tku, cz?sto dostawa?em dyplomy i nagrody. [..] Ta pewno?? siebie, któr? zdoby?em w Ognisku, jest mi teraz w doros?ym ?yciu niezmiernie przydatna. Brakowa?o jej kiedy? pewnie mnie i moim kolegom. Jednak tylko mówienie dzieciakom, które maj? w ?yciu problemy i mo?e uwa?aj? siebie za s?abszych, ?e co? potrafi?- niewiele da. Nasi wychowawcy pokazywali nam to. Motywowali do pracy i nagradzali za sukcesy. […] Dzi?ki zaj?ciom w Ognisku gra?em w teatrze ruchu i ekspresji w Starej Prochowni, je?dzi?em co roku w góry na narty, latem nad wod?. W ogólnopolskich mistrzostwach Windsurfingu Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS) zdoby?em trzecie miejsce. Zaliczy?em dwa cudowne wyjazdy jako nagrod? w Lidze Mistrzów - do W?och i do Niemiec… naprawd? pe?ne cudnych atrakcji. Mia?em pod r?k? boisko, sal? gimnastyczn?, kort tenisowy, basen - wsz?dzie instruktorzy. A nad wychowaniem mnie na takiego u?miechni?tego m??czyzn? pracowa?o grono ludzi […]No i kto mia? tak dobrze jak ja?” [A.MD 2008]

2000r.


Images: strzalka.gif
Wspó?prac? z Ogniskiem „Starówka” nawi?zuje Uniwersytet w Darmstadt w Niemczech. Studenci tej uczelni przyje?d?aj? do nas przez 5 kolejnych lat na 3 - miesi?czne sta?e zawodowe.

2001r.

Images: strzalka.gif Wychowankowie, liderzy programu „Liga Mistrzów” wyje?d?aj? na obóz letni do Bad Durkheim (Niemcy), na zaproszenie Burmistrza tego miasta. 2-tygodniowy wyjazd sfinansowany jest w po?owie przez stron? niemieck?, w ramach wspó?pracy partnerskiej, a zorganizowany przez studenta z Niemiec, naszego sta?yst?.

Images: strzalka.gif Nawi?zanie wspó?pracy z Warszawskim Klubem ROTARACT. Wolontariusze tego klubu organizuj? dla naszych wychowanków cykliczne zaj?cia ogólnorozwojowe do 2007 r


Images: strzalka.gif Budynek Starej Prochowni nie jest ju? w posiadaniu ZOW.
Nowym u?ytkownikiem zostaje Centrum Edukacji Kulturalnej. Wychowankowie Ogniska "Stara Prochownia" przeprowadzaj? si? do pomieszcze? na I pi?trze budynku g?ównego ZOW przy ul. Starej 4 


2003r.

Images: strzalka.gif Zaczynamy realizowa? program pn. TRENING ZAST?POWANIA AGRESJI wg A. Goldsteina adresowany do wybranych dzieci z ca?ego Ogniska.

2004r.

Images: strzalka.gif Wspólnie z Gimnazjum 150 w??czamy si? do Akcji „Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.

2005r.

Images: strzalka.gif Gimnazjum 150 zaczyna funkcjonowa? jako samodzielna jednostka
, nie podlegaj?ca ju? Dyrektorowi ZOW, ?ci?le jednak wspó?pracuj?ca z Ogniskiem „STARÓWKA”.


Od 2005 - Anna Nowi?ska
ania.jpg- kierownik Ogniska

Images: strzalka.gifM?odzie? wspólnie z wychowawcami i rodzicami podczas ferii zimowych samodzielnie remontuje i reorganizuje Ognisko, w celu zwi?kszenia estetyki i funkcjonalno?ci pomieszcze?.
Budynek Ogniska zostaje podzielony na 3 kompleksy:
Images: email_ok.png klubo- uczelni (po jednej dla ka?dej z 6 grup wychowawczych)
Images: email_ok.png pracowni zainteresowa? (pracownia plastyczna, kulinarna, teatralna i karaoke, studio ta?ca, dwa salony gier)
Images: email_ok.png hotelik.

pic00901.jpgpic00538.jpgpic01037.jpg
schowek02.jpgpic00613.jpgpic00413.jpg

2006 r.

Images: strzalka.gif Nasze oddzia?ywania wychowawcze wzbogacamy o Program Kompleksowej Pomocy Dziecku i Rodzinie „RAZEM”, realizowany wspólnie przez Ognisko „Starówka”, Gimnazjum 150 i Punkt Poradnictwa Rodzinnego „BASTION"
pic00529a.jpgWychowankowie naszego Ogniska wyró?nieni zostaj? w Mi?dzyogniskowym Otwartym Przegl?dzie Twórczo?ci Artystycznej MOPTA’ 2006, zdobywaj?c dwie nagrody: I miejsce w Przegl?dzie Tanecznym (instruktor Pawe? Radkowski) i I miejsce w Przegl?dzie Ma?ych Form Teatralnych (instruktor Mira Radomska).05.jpg
Dn. 08.12.2006 ZOW otrzymuje sztandar. Zaszczytn? rol? pierwszego historycznego pocztu sztandarowego pe?ni? wychowankowie naszego Ogniska: Dominika Filipowicz, Micha? Ko?odziej i Patryk Michalak.
2007 r.


pic01726.jpg marzec: Ognisko „Starówka” organizuje IX Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim. Koordynatorem jest wychowawczyni Agnieszka Soko?owska. W Turnieju bierze udzia? 11 trzyosobowych zespo?ów. Nasze Ognisko reprezentuj? Ewelina Darkowska, Monika Romanowska i Daniel Dobrosz.37-2007mopta.jpg
czerwiec: Zespó? taneczny oraz kabaretowy wyró?niaj? si? swoimi wyst?pami podczas MOPTA’ 2007. G?ówn? nagrod? Przegl?du otrzymuje wychowawca Pawe? Radkowski (instruktor zespo?u tanecznego)

(obejrzyj "Kabaret TOFIK" w wykonaniu wychowanków Ogniska)

Od sierpnia redagowana jest przez wychowanków Ogniska gazeta 38.jpgogniskowa „Echo Starówki”  (gazeta ukazuje si? do czerwca 2008 )
sierpie?: powstaje strona internetowa Zespo?u Ognisk Wychowawczych www.zow.pl, której twórc? i administratorem jest wychowawca ze „Starówki” – Mira Radomska
listopad: "Jesienne Zajawki" - wielka impreza integracyjna dla wychowanków i ich rodzin, organizowana metodami pedagogiki zabawy, przy wydatnym wspó?udziale wolontariuszy z Banku City Handlowy.

img_5299.jpg W 2007r Ognisko liczy ok. 100 wychowanków, w tym 30 nocuj?cych w hoteliku. Wi?kszo?? naszych wychowanków jest uczniami Gimnazjum 150. Kadr? stanowi zespó? 15 osób, z których ka?da posiada swoje pasje, efektywnie przekazywane wychowankom (sport, taniec, plastyka, teatr, muzyka, informatyka i in.) Jeste?my placówk? elastyczn?, stale dostosowuj?c? si? do potrzeb Miasta Sto?ecznego Warszawy.


2008
p1000691.jpg→ czerwiec: praca plastyczna wychowanki Ogniska, Kasi Soko?owskiej, zdobywa drugie miejsce na III Plenerze Malarskim "Artysta z Ogrodem w tle". Laureaci Pleneru zostaj? zaproszeni do Belwederu przez Pani? Prezydentow? Mari? Kaczy?sk?.
→ czerwiec : powstaje nowoczesna pracownia komputerowa na zaj?cia dla wychowanków. Sponsorami s? Fundacja ?w. Patryka oraz TVPstaszekkolsut.jpg→ czerwiec : na emerytur? przechodzi wychowawca Stanis?aw Ko?sut, który pracowa? w Ognisku pnad 40 lat !
→ Wrzesie?: program pracy ca?ego Ogniska zostaje oparty na programie "LIGA MISTRZÓW"
→ wrzesie?: reorganizacja pracy w Ognisku. Dzia?aj? teraz 4 grupy wychowawcze: NIK (wych. Mira Radomska), VIP (wych. Joanna ?widowicz), DZIUPLA (wych. Agnieszka Soko?owska) i ELITA (wych. img_0699.jpgPawe? Radkowski). Grupy hotelikowe prowadzi 4 wychowawców nocnych (Iza Artecka, Stasia Zembura - dziewcz?ta, oraz Ma?gorzata Wi?niewska, Anna Stasiak - ch?opcy). Prac? wychowawców wydatnie wspieraj? psycholodzy - Anna W?glarska i Tadeusz Truszkowski oraz wychowawca poranny -Elwira Mukanowska.
W Ognisku przebywa ok. 80 wychowanków (50 dochodz?cych i 30 hotelikowych). S? to w wi?kszo?ci uczniowie Gimnazjum 150.
→ pa?dziernik: otwieramy now? pracowni? na zaj?cia sportowe dla wychowanków (si?ownia). Sponsorem wyposa?enia jest TVP.

2009nagroda.jpg→ listopad: w IV Mi?dzyogniskowym Otwartym Przegl?dzie Artystycznym MOPTA 2008 g?ówne wyró?nienie otrzymuje wychowawca - instruktor taneczny, Pawe? Radkowski. Prowadzony przez niego zespó? taneczny "Side by Side", zdobywa uznanie jurorów i publiczno?ci.

→ grudzie?: Dyrektor Biura Polityki Spo?ecznej, Pan Bogdan Jasko?d, przyznaje nagrody 12 d?ugoletnim pracownikom ZOW. W?ród laureatów jest 4 pracowników Ogniska "Starówka" : Stanis?aw Ko?sut, Anna W?glarska, Tadeusz Truszkowski i Mira Radomska.

2009
p1030977.jpg»
stycze? : ponownie nawi?zujemy wspó?prac? (przerwan? w latach 90-tych ub.wieku) ze SP 158 przy ul. Ciasnej oraz zacie?niamy wspó?prac? z OPS ?ródmie?cie. Podopieczni obu placówek ( w wieku 10-13 lat) bior? udzia? w zaj?ciach integracyjnych w czasie "Zimy w Mie?cie" organizowanych w naszym Ognisku. Wi?kszo?? z nich zostaje wychowankami Ogniska.
» luty : Gimnazjum 150 opuszcza pomieszczenia przy ul. Starej 4 i rozpoczyna dzia?alno?? w nowej placówce przy ul. Ró?anej na Mokotowie.

alim0154.jpg» marzec : w XI Turnieju Wiedzy o Dziadku Lisieckim, dru?yna ze "Starówki" zdobywa I miejsce ! (ostatni taki sukces mia? miejsce 10 lat temu). Ognisko reprezentowali : Natalia Szyma?ska, Ola Kaniewska i Rafa? Fiuk (kapitan) oraz 7 osób towarzysz?cych. Dru?yn? przygotowa?y: M.Wi?niewska, M.Przybysz i A.Stasiak
p1040938.jpg»
maj : wychowanek - Tomek Warski, zdobywa II miejsce na XXII Festiwalu "Piosenka w ?widrze" za wykonanie piosenki "Parostatek" w kategorii wiekowej powy?ej 13 lat oraz II miejsce w plebiscycie publiczno?ci. Do wyst?pu przygotowa?a go wychowawczyni - M.Radomska.

» czerwiec/lipiec : integracyjny obóz letni w Ostrowie nad morzem dla nowych wychowanków (g?. uczniów klas IV-VI ze SP 158). Kierownikiem obozu jest Anna Nowi?ska.

2009plakat.jpg»
wrzesie? : zmiany w strukturze organizacyjnej pracy Ogniska.

Funkcjonuje 5 grup wychowawczych :
m?odsi (kl. IV-VI) - dochodz?cy:
NIK (wych. M.Radomska), VIP (wych. M.Przybysz), DZIUPLA (wych. A.Soko?owska). Psycholog - T.Truszkowski
W ka?dej z 4 grup jest po ok. 15 osób.
starsi (klasy gimnazjalne i starsi) - hotelik i dochodz?cy:
wychowawcy dzienni - A.Stasiak i B.Zboi?ski
wychowawcy nocni - S.Zembura i E.Mukanowska
Psycholog - A.W?glarska
W grupie jest ok. 20 osób
Wychowawca poranny - M.Wi?niewska

» pa?dziernik : na III Pikniku Profilaktycznym na Mokotowie wychowankowie "Starówki" odnosz? sukcesy w biegach prze?ajowych (I miejsce - Natalia Kroc i Daniel Dobrosz, III miejsce - Weronika Kruppe i Ula Mielniczuk). Trenerem reprezentacji jest T.Truszkowski
Opracowanie:
Anna Nowi?ska, Miros?awa Radomska, Anna W?glarska, Tadeusz Truszkowski

0 Komentarzy · 59034 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR