Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] Pot i ci??ka praca czyli Pierwszy Mi?dzyogniskowy Warsztat Taneczny

MI?DZYOGNISKOWE WARSZTATY TANECZNE

obejrzyj wyst?py Zespo?u na MOPTA 2010....


IV MI?DZYOGNISKOWY WARSZTAT TANECZNY

Images: taniec9.gif"... TO NIEMO?LIWE TAK SI? PORUSZA?..."
W dniach 26.-27.02.2010 odby? si? IV Mi?dzyogniskowy Warsztat Taneczny. Spotkanie prowadzi?a pani Instruktor Katarzyna Korc (Fusion, Jazz, Dance), oraz Dawid "Dave" Szel?g (Popping, Locking, Newstyle).


Tym razem na warsztatach odwiedzi? nas Dawid "Dave" Szel?g, który b?d?c specjalist? w swojej dziedzinie ta?ca zaprezentowa? nam tajniki nowych stylów dla ucz?stników warsztatów, jakim s? popping i locking. 

Dave:
"Poprzez taniec wyra?am siebie, od ma?ego, jak wielu by?em zafascynowany Michaelem Jacksonem i na?ladowa?em jego ruchy. Zachwyt przerodzi? si? w pasj?. Popping to mój ulubiony styl ta?ca z po?ród trzech styl,i które ta?cz? (Locking, Newstyle), najwi?kszy nacisk w tym stylu trzeba po?o?y? na indywidualno?? oraz wypracowanie w?asnego stylu. W?a?nie to uwa?am za swoje najwi?ksze osi?gni?cie - W?ASNY STYL. Uczestniczy?em w warsztatach prekursorów tego stylu zarówno w kraju jak i za granic? : Fab1 (Funky Teddies), Mr. Wiggles (Electric Boogaloos), Bionic Man (Supreme Soul) czy grupa Melting Spot (Francja). Razem ze znajomymi wspó?tworz? grup? (BE2FUNK), która specjalizuje si?
w technikach FUNKSTYLES (popping/locking). Na moich zaj?ciach poznacie nie tylko wszystkie techniki Poppingu, ale tak?e wypracujecie w?asny styl oraz zasi?gniecie historii poppingu. :)"
 

Tradycyjnie nast?pi?a równie? kontynuacja zaj?? z Fusion Jazz Dance, na których grupa przygotowywa?a si? do wa?nego dla nas wszystkich wyst?pu w "Teatrze Na Woli".
W ko?cu MOPTA zbli?a si? wielkimi krokami..;)
Dodatkowo ?wiczenia techniki jazz'owej, oraz stretchingu my?l? nikogo ju? nie zaskoczy?y;). 

Pozdrawiam tanecznie,Katarzyna Korc.

Serdecznie dzi?kujemy Ognisku "Starówka"   za mo?liwo?? korzystania z pomieszcze? ogniskowych w czasie trwania warsztatu oraz Cioci Anicie i Cioci Hani za nocn? opiek? nad uczestnikami i pomoc w zakresie administracyjnym.

Micha? Zieli?ski.Images: taniec4.gif

zobacz zdj?cia....


III MI?DZYOGNISKOWY WARSZTAT TANECZNY

Images: taniec45.gifCO? NOWEGO                                                                                Images: taniec8.gif

Po dwu miesi?cznej przerwie w dniach 29-30.01.2010 odby? si? na terenie Ogniska "Starówka" III Mi?dzyogniskowy Warsztat Taneczny. Ponownie zebra?a si? grupa zapalonych tancerzy i rozpocz??a si? nauka i doskonalenie ju? zdobytych umiej?tno?ci.

Warsztat prowadzili:
pani Instruktor Katarzyna Korc (Fusion, Jazz, Dance) oraz Ma?gorzata Zieli?ska (Funky).
 


Uczestników czeka?a równie? mi?a niespodzianka!!! Cztery godziny zaj?? poprowadzi?

Pan Pawe? Zaj?c!!!


 
Oto co odby?o si? podczas warsztatu:

Wraz Nowym Rokiem ucz?stnicy warsztatów poznaj? styl ta?ca jakim jest Funky. Zaj?cia poprowadzi?a instruktorka ta?ca i tancerka zawodowej grupy tanecznej Gosia Zieli?ska.
Funky - Taniec w stylu i charakterze ruchu do klimatu muzyki pop, cechuje go szybko??, silnie izolowana praca cia?a.?wietnie ?wiczy zwinno??, oraz koordynacj?.
Nast?pi?a równie? kontynuacja zaj?? z Fusion Jazz Dance, na których zostaje przygotowywana choreografia pokazowa do piosenki Afromental- Fight for your life. Jest to szybki uk?ad taneczny, wymagaj?cy dobrej kondycji, pe?en skoków i ekspresji wyrazu.
M?odzie? na tych zaj?ciach ponownie ?wiczy?a technik? ta?ca jazzowego na której bazuje wi?kszo?? wspó?czesnych stylów ta?ca, oraz stretching by w ten sposób rozci?gn?? i uelastyczni? silnie pracuj?ce mi??nie.
Kasia Korc.

Dzi?ki Wujkowi Paw?owi Radkowskiemu z Ogniska "Grochów" uczestnicy mieli mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w zaj?ciach prowadzonych przez:

 
Pana Paw?a Zaj?ca :
(HIP HOP, Electric Boogie) choreografa, pedagoga, tancerza. Przez kilkana?cie lat kariery tanecznej rozwija? si? w zakresie nowoczesnych form tanecznych (hip-hop, new style,electric boogie, choreografie do muzyki klubowej: techno, electro, house). 
Twórca wielu projektów tanecznych m.in. w Polsce, USA i we W?oszech (tak?e teledysków i koncertów).
Prowadzi zaj?cia z zakresu hip-hopu, new style i electric boogie.
Pracuje tak?e jako choreograf i instruktor w ameryka?skim studio tanecznym "Gotta Dance Studio" w Bend (Oregon, USA).
Regularnie prowadzi tam warsztaty i szkolenia.
Realizowa? mi?dzy innymi takie projekty artystyczne jak:  - Dancing Samurai ( La Luna al Guinzaglio, W?ochy) - Winter Festiwal (Carlsberg, Polska) - Wspó?wykonawca spo?ecznego projektu "Ogarnij si? sam dzieciaku" . 

S?dziowa? takie imprezy jak: 
 
- "Break Session" 2007 (W?oc?awek, Polska)
- Fina? ogólnopolskiej imprezy tanecznej "Booty Challange" 2007  

Aktualnie pracuje i tworzy m.in. dla: 
 
- Szko?y Ta??a Riviera (Warszawa, Polska)
- Art Promotion Group (Warszawa, Polska)
- Gotta Dance Studio (Bend, USA)
- La Luna al Guinzaglio (Potenza, W?ochy)
- M.A.D.S Collectiv (Szczecin, Polska)


SERDECZNIE DZI?KUJEMY ZA PO?WI?CONY CZAS I UWAG?! BY?O NAM NIEZMIERNIE MI?O NAWI?ZA? WSPÓ?RAC? Z TAK WYBITNYM SPECJALIST? W DZIEDZINIE TA?CA.

zobacz foto...


Serdecznie dzi?kujemy Ognisku "Starówka"   za mo?liwo?? korzystania z pomieszcze? ogniskowych w czasie trwania warsztatu oraz Cioci Stasi i Cioci Hani za nocn? opiek? nad uczestnikami i pomoc w zakresie administracyjnym.

Micha? Zieli?ski.Images: taniec45.gif
Images: taniec8.gif


II MI?DZYOGNISKOWY WARSZTAT TANECZNY

Images: taniec3.gifKRYSTALIZUJE SI? GRUPA                   Images: taniec3.gif

W dniach 27-28.11.2010 (pi?tek i sobota) odby? si? na terenie Ogniska "Starówka" II Mi?dzyogniskowy Warsztat Taneczny. Kontynuacja pracy zacz?tej w pa?dzierniku przynosi powoli efekty. Cho? sk?ad grupy zmienia si? jeszcze to wida?, ?e kszta?tuje sie trzon zespo?u - oby tak dalej :) .
W warsztacie wzi??a udzia?, tym razem mniejsza, bo 10-cio osobowa grupa uczestników - nieobecno?ci spowodowane s? g?ównie szalej?c? gryp? i przezi?bieniami.

Warsztat prowadzili - pani Instruktor Katarzyna Korc (Fusion, Jazz, Dance), oraz pan Piotr Supel (Street Jazz).

JAK WYGL?DA?Y ZAJ?CIA?? - to kilka s?ów od Pani Kasi:


Zaj?cia z Fusion Jazz - Tym razem ucz?stnicy ?wiczyli technik? ta?ca jazzowego w czystej formie,  nauczyli si? skomplikowanych piruetów, obrotów, izolacji  i skoków, które potem grupa wykorzysta w g?ównej choreografii.


Street Jazz
- jest to technika, w której spotykaj? si? Jazz Klasyczny, HipHop/Newstyle i Funky. Takie po??czenie daje bardzo du?e mo?liwo?ci do tanecznego wyrazu.

To zespolenie technicznej strony Jazzu, izolacji, obrotów z HipHopow? mi?kko?ci? i szybko?ci? ruchów.

Katarzyna Korc.

Kolejny warsztat ju? w 2010 roku!
?ycz? wszystkim uczestnikowm ciep?ych i rodzinnych ?wi?t oraz szampa?skiej zabawy w Sylwestra!!!
Pozdrawiam,
M. Zieli?ski

Serdecznie dzi?kujemy Ognisku "Starówka"   za mo?liwo?? korzystania z pomieszcze? ogniskowych w czasie trwania warsztatu oraz Cioci Stasi i Cioci Gosi za nocn? opiek? nad uczestnikami.


I MI?DZYOGNISKOWY WARSZTAT TANECZNY

Images: taniec1.gifPOT I CI??KA PRACA                                               Images: taniec1.gif

W dniach 23-24 10.2009 na terenie Ogniska"Starówka" ody? si? Pierwszy Miedzyogniskowy Warsztat Taneczny. Prowadzi?y go dwie wspania?e instruktorki znana wszystkim z prowadzenia zaj?c w Ogniskach Pani Katarzyna Korc oraz Pani Joanna Stru?ewska.

Te kilka s?ów napisa?a do uczestników przed warsztatem Pani Kasia:

„Fusion Jazz - Warsztaty „Fusion jazz” to zaj?cia taneczne ??cz?ce elementy ró?nych nurtów ta?ca jazzowego (latin, funky, broadway, contemporary jak równie? videoclip). Ka?de zaj?cia s? wyj?tkowe ze wzgl?du na bogactwo technik i mo?liwo?ci pracy z ka?dym niemal?e stylem muzycznym. Zaj?cia opieraj? si? przede wszystkim na stworzeniu choreografii, która oddaje muzyk?, pobudza emocje i zmys?y.
Zaj?cia podzielone b?d? na dwie cz??ci. Podczas pierwszej mo?na b?dzie doskonali? technik? ta?ca jazzowego, w drugiej za? wyzwoli? energi? w przygotowanej choreografii. Video Clip - Na zaj?ciach poznaje si? choreografi? inspirowan? klipami tanecznymi, opart? na prostych krokach ró?nych stylów. Video Clip Dance to zaj?cia wyzwalaj?ce w uczestnikach pok?ady energii i pewno?ci siebie. To jeden z najpopularniejszych obecnie stylów tanecznych.Zaj?cia sk?adaj? si? z rozgrzewki, oraz pracy nad choreografi?. 

O sensie uczestniczenia w warsztatach tanecznych mo?na by d?ugo opowiada?.
Dla jednych jest to zdobywanie wiedzy na temat kroków ulubionych stylów czy technik tanecznych, dla innych trening cia?a i duszy, a dla innych po prostu mi?o sp?dzony czas w gronie ludzi których ??czy to samo, a dok?adnie gor?ce uczucie do ta?ca.
Ka?da taka lekcja ??czy grup?, nawi?zuj? si? nowe przyja?nie, nowe fantastyczne znajomo?ci. Dzielimy si? nawzajem swoimi do?wiadczeniami, pomagamy sobie i wspieramy w czasami jak?e trudnych kombinacjach, czy ?wiczeniach.
?wiczenia koordynacyjne ulepszaj? prac? mózgu, pomagaj? nie tylko w trudnych uk?adach tanecznych, ale i w normalnym ?yciu poza sal? taneczn?. Poprawia si? nasz uk?ad oddechowy i kr??enia. Taniec, bez wzgl?du na swój rodzaj, sam w sobie uczy pewno?ci siebie, odwagi w kontaktach z lud?mi na co dzie?, pomaga w osi?gni?ciu wielu sukcesów osobistych, w pracy, domu czy szkole.
To wszystko i tak nie oddaje w pe?ni korzy?ci p?yn?cych z trenowania ta?ca, gdy? tej rado?ci czasami nie da si? opisa?, a cz?sto zwyk?e uczucie przemienia si? w czyst? mi?o??.
G?ównym celem tych warsztatów jest stworzenie grupy tanecznej, która mamy nadzieje, trenuj?c swój warsztat taneczny stanie si? grup? pokazow? godnie reprezentuj?c? ZOW na wielu konkursach oraz przegl?dach tanecznych.”

Katarzyna Korc.
Jej s?owa sta?y sie inspiracj? dla grupy 12 osób, które wzi??y udzia? w zaj?ciach warsztatowych i wytrwale pracowa?y nie szcz?dz?c ni si? ni energii by jak najwi?cej skorzysta? i nauczy? si? podczas treningów.
Za oko?o miesi?? odb?dzie si? kolejny warsztat. Zal??ek grupy ju? istnieje. Tylko od Was zale?y jak daleko dojdziecie!
Pozdrawiam i do zobaczenia w listopadzie!!!


iwarsztattaneczny002.jpg iwarsztattaneczny005.jpg iwarsztattaneczny004.jpg


Serdecznie dzi?kujemy Ognisku "Starówka" za mo?liwo?? korzystania z pomieszcze? ogniskowych w czasie trwania warsztatu.

M. Zieli?ski.


0 Komentarzy · 26573 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR