Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][CP? ZOW] Konferencja dotycz?ca streetworkingu


Zespó? Ognisk Wychowawczych przekaza? model streetworkingu.  

01.jpg8 grudnia br. w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych odby?a si? konferencja po?wi?cona prezentacji warszawskiego modelu streetworkingu.

W?ród przyby?ych go?ci znale?li si? przedstawiciele Biura Polityki Spo?ecznej, Biura Prezydenta Warszawy, Wydzia?u Polityki Spo?ecznej, Wydzia?u Edukacji, Krajowej Rady Kuratorów S?dowych przy Ministrze Sprawiedliwo?ci,02.jpg O?rodków Pomocy Spo?ecznej, Urz?dów Dzielnic, organizacji pozarz?dowych.

Model ten powsta? w ramach dzia?a? O?rodka Pedagogiki Ulicy ZOW na podstawie do?wiadcze? pracy ulicznej prowadzonej przez kilka  warszawskich  instytucji i organizacji pozarz?dowych  w okresie ostatnich kilku lub kilkunastu lat.


Podczas konferencji, obok szerszego przybli?enia za?o?e? warszawskiego modelu streetworkingu skierowanego do dzieci i m?odzie?y oraz wyst?pienia Pani Teresy Sierawskiej - Dyrektora miejskiego Biura Polityki Spo?ecznej, zaprezentowano dobre praktyki z zakresu pracy metod? streetwork 4 ró?nych polskich instytucji i organizacji:
                                      Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i M?odzie?y Program Stacja,  
                                      CPES Parasol z Krakowa, 
                                      Urz?du Dzielnicy Ochota, 
                                      Pogotowia Spo?ecznego z Poznania.
Po wyst?pieniach prelegentów ropocz??a si? ciekawa dyskusja pomi?dzy uczestnikami na temat roli streetworkera w dzisiejszym systemie pomocy spo?ecznej oraz  jego funkcji integruj?cej ró?nych partnerów w lokalnym systemie wsprcia dziecka i rodziny.Konferencja zorganizoawna zosta?a wspólnie z Ogólnopolsk? Sieci? Organizacji Streetworkerskich OSOS.


Zaproszenie


Szanowni Pa?stwo
,

    

Zespól Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” oraz Zwi?zek Stowarzysze? Ogólnopolska Sie? Organizacji Streetworkerskich OSOS, serdecznie zapraszaj? na konferencj? dotycz?c? streetworkingu, prezentuj?c?  m in. warszawski model streetworkingu skierowanego do dzieci i m?odzie?y.              

Niepokoj?cym zjawiskiem spo?ecznym, które nasila si? w Warszawie od kilku lat jest wzrastaj?ca liczba dzieci i m?odzie?y sp?dzaj?cych wi?kszo?? czasu „na ulicach”. Zazwyczaj pochodz? one z rodzin biednych i niewydolnych wychowawczo, cho? zdarza si? te?, ?e s? to dzieci zapracowanych rodziców, które nie znajduj? w domach wsparcia emocjonalnego i poczucia bezpiecze?stwa. Przestrze? uliczna staje si? dla nich „domem zast?pczym”. Tam bawi? si?, zarobkuj?, stykaj? si? z alkoholem i narkotykami, przemoc? i przest?pczo?ci?, podejmuj? zachowania ryzykowne prowadz?ce do demoralizacji. Tam nawi?zuj? znajomo?ci i przechodz? „przyspieszony kurs dojrzewania”. Wi?kszo?? tych dzieci i m?odych ludzi, poprzez silne nawyki zwi?zane z prowadzeniem ?ycia na ulicy, nie jest w stanie skorzysta? z istniej?cej oferty stacjonarnych klubów, ognisk i ?wietlic ?rodowiskowych. Najcz??ciej maj? problemy z ucz?szczaniem i uko?czeniem szko?y. Tradycyjny system wsparcia, opieki i wychowania nie jest w stanie im pomóc, a dzieci i m?odzie? ta, z biegiem czasu ulegaj? coraz silniejszemu wykluczeniu spo?ecznemu.

Od blisko 12 lat Warszawa posiada jednak do?wiadczenia pracy z takimi ?rodowiskami, cho? o spektakularne efekty trudno w tego typu dzia?aniach. Ide? jest tu po??czenie pracy socjalnej, edukacyjnej, interwencji i pedagogiki spo?ecznej, prowadzonych bezpo?rednio w ?rodowisku przebywania tych m?odych ludzi.

Dla podniesienia jako?ci programów realizowanych z wykorzystaniem tej metody oraz zach?cania do korzystania ze zdobytych do?wiadcze? pracy ze ?rodowiskami najbardziej zagro?onych marginalizacj? spo?eczn?, O?rodek Pedagogiki Ulicy ZOW, wspólnie z o?mioma warszawskimi organizacjami pozarz?dowymi oraz instytucjami pomocy spo?ecznej  wypracowa? „
warszawski model streetworkingu skierowanego do dzieci i m?odzie?y”.

Konferencja b?dzie wi?c okazj? do przedstawienia za?o?e? tego modelu, oraz szerszego przybli?enia Pa?stwu idei pracy metod? streetworkingu. Podczas konferencji zostan? zaprezentowane dobre praktyki z zakresu podobnych metodologicznie dzia?a? czterech polskich organizacji i instytucji.
Konferencja ta otwiera równie? cykl spotka?, seminariów oraz warsztatów skierowanych do pracowników s?u?b spo?ecznych realizuj?cych priorytety polityki integracji spo?ecznej – w obszarze przeciwdzia?ania ubóstwu dzieci i mi?dzypokoleniowemu przekazywaniu biedy, zgodnie z og?oszonym rokiem 2010 – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym.Nad konferencj? patronat obj?? Dyrektor Biura Polityki Spo?ecznej Urz?du Miasta Sto?ecznego Warszawy Pan Bogdan Jasko?d a odb?dzie si? ona 8 grudnia 2009 roku, w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4, w godzinach 10.00 - 15.00

serdecznie zapraszamy.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji, mailowo na adres: 
zow@zow.pl do dnia 4 grudnia 2009 r.  


           Zaproszenie  (w wersji PDF)
            Zaproszenie  (w wersji DOC)Program konferencji dotycz
?cej streetworkingu, prezentuj?c?ej warszawskimodel streetworkingu skierowanego do dzieci i m?odzie?y.
8 grudnia 2009 Zespó? Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka”, ul. Stara 4, Warszawa1. 9.30-10.00 Rejestracja uczestników, serwis kawowy

2. 10.00-10.15 Powitanie uczestników – El
?bieta Tatarowicz - Dyrektor Zespo?u Ognisk

Wychowawczych, Andrzej Or?owski - Prezes Stowarzyszenia OSOS


3. 10.15-11.00 Prezentacja warszawskiego modelu streetworkingu. Tomasz Szczepa
?ski,

Andrzej Or?owski - Zespó? Ognisk Wychowawczych


4. 11.00-11.15 Dzia?ania streetworkerskie w polityce spo?ecznej miasta Warszawy.

Teresa Sierawska, Dyrektor Biura Polityki Spo?ecznej m. st. Warszawy


5. 11.15-11.30 Przerwa kawowa


6. 11.30-12.30 Streetworking – skuteczne narz
?dzie pracy ze ?rodowiskiem zagro?onym

wykluczeniem spo?ecznym – dobre praktyki:


       ·
Centrum Profilaktyki i Edukacji Spo?ecznej PARASOL, Kraków 15 min

       · Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i M?odzie?y „Program Stacja”, Warszawa 15 min

       · Pogotowie Spo?eczne, Pozna? 15 min

       · Urz?d Dzilenicy Ochota, Warszawa 15 min

7. 12.30-13.30 Dyskusja moderowana z udzialem zaproszonych go
?ci.

8. 13.30 Podsumowanie i zako
?czenie konferencji.


 


           Plan Konferencji  (w wersji PDF)
            Plan Konferencji  (w wersji DOC)   

0 Komentarzy · 22190 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR