Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW - TPDzUl] XII TURNIEJ WIIEDZY O DZIADKU LISIECKIM
2010 XII TURNIEJ

TERMIN3 marca 2010 godz.15.00
MIEJSCE:Budynek G?ówny ZOW ul. Stara 4
ORGANIZATOR Zespó? Ognisk Wychowawczych
KOORDYNATOROgnisko „Bielany” i Ognisko "Marymont"

zobacz foto...

 zaproszenie.jpg W dniu 3 marca 2010 r. odby? si? ju? XII Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim. W tegorocznym Turnieju, organizowanym w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ulicy Starej 4 udzia? wzi??o czterna?cie dru?yn.
 img_5665.jpg W jury zasiadali:
El?bieta Tatarowicz - Dyrektor ZOW, przewodnicz?ca Jury
Anna Repelewicz - przedstawicielka Biura Polityki Spo?ecznej m.st.. Warszawy,
Beata Chyz- Banek -  zast?pca dyrektora Z.O.W.
Wac?aw  Skudniewski - prezes Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo”
Bogdan Homicki - cz?onek zarz?du
T.P.D.Ul. ”Przywróci? Dzieci?stwo”.
 img_5667.jpg Wyj?tkow? atmosfer? turnieju - ?yczliw? i wyrozumia?? dla uczestników - zapewni? prowadz?cy: Tadeusz Truszkowski - do?wiadczony psycholog Z.O.W.

 img_5656.jpgW sk?ad dru?yn wchodzili: 3 g?ówni zawodnicy odpowiadaj?cy na pytania oraz 4 osoby wspieraj?ce wraz z wychowawc? - opiekunem dru?yny.
Zadaniem dru?yn by?o odpowiedzie? na cztery pytania oraz przedstawi? 1-minutow? prezentacj? swojego Ogniska (w formie reklamy).
 img_5684.jpg Wszyscy uczestnicy Turnieju byli doskonale przygotowani, poziom ich wiedzy by? bardzo wyrównany - co bardzo nas cieszy?o, tym bardziej, ?e g?ównym celem tegorocznego Turnieju by?o upowszechnienie wiedzy o „Dziadku” w?ród dzieci i m?odzie?y, a nie rywalizacja...
 img_5679.jpg Atmosfera Turnieju sprzyja?a dzieleniu si? t? wiedz?. Zawodnicy byli wyj?tkowo uwa?ni, zdyscyplinowani, przyja?nie i ?yczliwie do siebie nastawieni. Czuli?my to, ?e nikt nikomu nie ?yczy? potkni?cia, a raczej z wypiekami na twarzy, z du?? empati? i zrozumieniem dla siebie nawzajem, uczestnicy Turnieju czekali - nierzadko w napi?ciu - na odpowiedzi kolejnych dru?yn.
 img_5747.jpg WYNIKI
Efekt tego spotkania by? niesamowity:
I miejsce - zaj??o 10 dru?yn : Szko?a Podstawowa nr 247 oraz Ogniska „Dudziarska”, „Goc?aw”, „Grochów”, „Mokotów”, „Muranów”, „Stara Prochownia”, „Starówka”, „Bielany” i „Marymont”, 
II miejsce - Ogniska „?wider” i „Ok?cie”,
III miejsce - Ogniska „Praga” i „W?ochy”.
Wszystkie dru?yny rzeczywi?cie w pe?ni zas?ugiwa?y na miejsca na podium !!!
Tegorocznymi Fundatorami nagród byli:

♥ Zespó? Ognisk Wychowawczych,
♥Towarzystwo „Przywróci? Dzieci?stwo”
 
♥Telekomunikacja Polska S.A oraz
 
♥Wydawnictwa: Egmont i ?wiat Ksi??ki.


Jeszcze raz wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy wiedzy, dojrza?o?ci i odwagi i zapraszamy za rok !!!

Dzi?kujemy Dyrekcji Z.O.W  i wszystkim Ogniskom za pomoc w organizacji Turnieju!

                                                                                      

                                                                           Alicja So?tyka-Kami?ska i Marta D?browska

PREZENTACJE OGNISK
STARA
PROCHOWNIA
 
 STARA PROCHOWNIA! DODA CI SI?Y! DODA CI OGNIA!
 BIELANYB - bardzo mi?o czas sp?dzamy
I - i imprezy urz?dzamy
E- efektywnie czas sp?dzamy
L-lekcje pilnie odrabiamy
A- atrakcji du?o mamy
N- na nud? nie narzekamy
Y-……na niejednej imprezie si? jeszcze spotkamy
Jednym s?owem-Ognisko „Bielany”
 MOKOTÓW Ognisko „Mokotów” swoj? siedzib? ma przy Grottgera 25 a.
Wyst?py teatralne, ?piew, kr?gle, rysunki i koraliki - to s? nasze koniki.
O zdrowie i profilaktyk? dbamy, Jesienny Piknik i biegi w parku urz?dzamy.
W konkursach i przegl?dach artystycznych uczestniczymy,
drugi rok KLUB MALUCHA I RODZICA prowadzimy.
Naszym ogniskiem ciocia Jola kieruje gdzie podzia? na grupy obowi?zuje
Maluchami ciocia Kasia si? opiekuje, a starszaków ciocia Marta wychowuje.
M?odzie?? ciocia Ewa i wujek Krzysiek si? zajmuj?,do doros?ego ?ycia ich przygotowuj?.
Ciocia Gra?yna porz?dku pilnuje i smaczne posi?ki przygotowuje.
I tak nasza Mokotowska Rodzina - OSIEMNASTY ROK DZIA?ALNO?CI ROZPOCZYNA !
 STARÓWKANIE DAJ SI?
Ka?dy na „Starówce” wierzy ?e - jest dla niego plan.
Kto? na górze gdzie? na chmurze nam - narysowa? go
Wychowawców  m?dro??  w ka?dy dzie?
Sprawia, ?e z mej twarzy znika cie? ! 
Ref.
Nie daj si?
i na „Starówk?” przychod?
Nie daj si?, i z domu szybko wychod?
Nie daj si?, warto by? tylko zawsze z nami.  
 PRAGA REKLAMA   
Wyst?puj?: Dziennikarka, Najstarszy wychowanek, Okupacyjny ch?opiec, Pierwsza Dziewczynka, Dziewczynka z pi?k?, Dziewczynka z szachami, Dziewczynka z mask? karnawa?ow?.  
Uczestnicy podchodz? i bior? kolejno czerwone i zielone wst?gi tak, ?e tworz? okr?g. 

Dziennikarka:Jestem dziennikark? lokalnej telewizji. Na praskiej ulicy spotykam dawnych i obecnych wychowanków Ogniska Praga.
Najstarszy wychowanek:Mia?em to szcz??cie, ?e w trudnych przedwojennych czasach by?em wychowankiem „Dziadka” Lisieckiego. Dzi?ki tamu po prostu ?yj?, mam doros?e dzieci i ciesz? si? z wnuków. Pami?tam te? o zasadach „Dziadka”, zw?aszcza o dotrzymywaniu s?owa. 
Okupacyjny ch?opiec:Ja zetkn??em si? z „Dziadkiem” w jeszcze trudniejszych czasach. By?a wojna, by?em sierot? i na pewno zgin??bym bez pomocy Ogniska. Do dzisiaj nie wiem jak „Dziadek” to robi?, ale zawsze mieli?my co je?? i na kogo liczy?. Dziewczynka (1965):Trafi?am do Ogniska „Dziadka” Lisieckiego w 1965 roku. Wtedy po raz pierwszy przyj?to tam dziewcz?ta. Bardzo mnie wzrusza?o to, ?e „Dziadek” zawsze mia? dla ka?dego czas, mi?e by?o te? to, ?e nas dziewczynki „Dziadek” nazywa? Agatkami, a do ch?opców mówi? Felu?. 
Dziewczynka z pi?k?:Ja nie pami?tam „Dziadka” ale dobrze wiem, kto to by?. W Ognisku Praga, do którego chodz? od paru lat wisi wiele zdj?? Kazimierza Lisieckiego. Nasi wychowawcy stale nam przypominaj? o odpowiedzialno?ci, konieczno?ci rzetelnej pracy i o dotrzymywaniu s?owa. Po za tym w Ognisku jest fajnie. S? na przyk?ad zawody sportowe, które bardzo lubi?. Dziewczynka z szachami:Ognisko to mój drugi dom. Tu sp?dzam codziennie czas po lekcjach. Podoba mi si? to, ?e ciocie pomagaj? mi w przygotowaniu prac domowych. Lubi? gry ?wietlicowe (bo nie lubi? ha?asu). Bardzo si? ciesz?, ?e w Mi?dzyogniskowym Turnieju Warcabowym nasz kolega zaj?? pierwsze miejsce. 
Dziewczynka z mask? karnawa?ow?:E tam! Wy wszyscy tak na powa?nie! Trzeba powiedzie?, ?e w Ognisku Praga umiemy si? bawi?. W tym roku ju? po raz kolejny zorganizowali?my bal karnawa?owy. Oto maska, jedna z tych, które robili?my przygotowuj?c si? do tego balu. Prawda, ?e pi?kna. 
Wszyscy:Jeste?my reklam? Ogniska Praga.

                                                                    Wiersze o Kazimierzu Lisieckim
                                                                   napisane przez uczniów z klasy 5b.
                                                      ze SP Nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego „ Dziadka”
1.
Dziadek nasz kochany, gdyby?my Ci? zobaczyli na pewno by?my si? cieszyli.
Mamy jednak tylko zdj?cie twe i wspomnienia pi?kne.
Zrobi?e? tyle dobrego dla cz?owieka innego.
Twoja dobro? jest niezliczana i niepowtarzalna.
Wszystkie Twoje czyny s? ?wietne.
Zarz?dza?e? wieloma ogniskami.
Pomaga?e? dzieciom z ulicy i za to Ci? cenimy.
Dzi?kujemy Ci za wszystko Dziadku.

2.
Dziadku Lisiecki, nasz patronie, powiniene? usi??? na tronie,
Na tronie wiecznej m?dro?ci bez ?adnych w?tpliwo?ci.
Cho? ju? nie ma Ci? na tym ?wiecie
To zawsze b?dziemy w sercach mie? ciebie.

3.
Nasz dziadziu zawsze dobry humor mia?.
Nigdy si? nie obra?a?.
Kocha? bardzo swoje dzieci i robi? dla nich
Wszystko jak móg? najlepiej.
Dziadziusiu smutno nam bez ciebie!!!
Bardzo t?sknimy za Tob? w biedzie
Brak nam twojego dobrego humoru i
?ycia pe?nego wigoru.

4.
Nasz Dziadek pierwszy za?o?y? w stolicy Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy.
Wymagaj?cy, nawet surowy,
Biednemu dziecku pomóc gotowy.

5.
Kocham Ci? Dziadku
Kocham Ci? Dziadku
Kocham Ci? DziadkuI za ogniska,
za gazeciarzy.
I za Starówk?, i za Bielany.
Ja tak po prostu kocham Ci? Dziadku.
Dziadek wci?? ?yje, ogniska wci?? s?. 


ZASADY TURNIEJU WIEDZY O DZIADKU LISIECKIM
I OGNISKACH


 1. Celem Turnieju jest upowszechnianie wiedzy o Dziadku i historii ognisk, klubów
  i szkó? zwi?zanych z jego imieniem.
 2. Wszyscy otrzymuj? komplet 68 pyta? i odpowiedzi, które b?d? wykorzystane
  w czasie Turnieju. Wskazane jest, aby te pytania i odpowiedzi zosta?y wywieszone
  w widocznym dla dzieci miejscu, a dru?yna zosta?a wy?oniona w czasie otwartego sprawdzianu wewn?trznego. Prosimy te? o przygotowanie 1-minutowej reklamy miejsca, które reprezentujecie.
   
 3. Ka?d? placówk? reprezentuje 3 podopiecznych (przy stolikach) zwanych dalej dru?yn? i maksymalnie 4 podopiecznych wspieraj?cych zwanych dalej widowni? wraz z wychowawc?.
 4. Ka?da z dru?yn po kolei b?dzie losowa? pytanie i b?dzie mia?a minut?
  na odpowied? za któr? otrzyma 2 punkty-je?li nie b?dzie zna? odpowiedzi mo?e (po ustaleniu z prowadz?cym konkurs ) zwróci? si? o odpowied? do swojej widowni. Je?eli widownia danego ogniska, klubu czy szko?y odpowie prawid?owo (a ma na to 20 sekund) to dru?yna otrzymuje 1 punkt. 
   
 5. Je?eli jednak ta widownia nie odpowie prawid?owo lub wcale to prowadz?cy wylosuje do odpowiedzi inne ognisko czy klub, który otrzyma szans? na odpowied?
  i dodatkowy 1 punkt dla swojej dru?yny (tu odpowiedzi mo?e udzieli? zarówno dru?yna jak i widownia wylosowanego ogniska, klubu czy szko?y, ale ma na to
  10 sekund).
 6. Po trzech rundach pyta?, w sytuacji, gdyby cho? jedno ognisko, klub czy szko?a otrzymali „dodatkow? szans?” na odpowied? w wyniku losowania, to dla pozosta?ych równie? zostan? wylosowane pytania dodatkowe, aby wszyscy uczestnicy otrzymali jednakow? szans? w konkursie. W tej cz??ci konkursu obowi?zywa? b?d? zasady opisane w punkcie 5- z tym, ?e dru?yna losuj?ca wraz ze swoj? widowni? ma na odpowied? 1 minut? i 20 sekund, a je?eli pytanie przejdzie na kolejn? dru?yn? i w jej widowni?, to ci na odpowied? b?d? mie? 10 sekund . 
 7. Bardzo wa?ne!- pytanie b?dzie zadane przez prowadz?cego tylko raz- dru?ynie, która wybra?a je losowo - i dlatego wszystkie dru?yny jak i widownia musz? go uwa?nie s?ucha?, gdy? mo?e si? zdarzy?, ?e na to pytanie b?dzie odpowiada? kto? inny ni? dru?yna, która je wylosowa?a. Pytanie nie b?dzie powtarzane.
 8. Za reklam? ogniska przygotowan? w formie dowolnej ognisko czy klub mo?e otrzyma? maksymalnie 3 punkty-czas na reklam?- 1 minuta- i b?dzie ten czas rygorystycznie przestrzegany. Za przed?u?enie czasu zostanie odj?ty 1 punkt.  
 9. Tegoroczny turniej b?dzie mia? formu?? przegl?du- cho? punkty b?d? przyznawane,
  a w?ród dru?yn, które otrzymaj?  najwi?ksz? liczb? punktów (mo?e to by? trzy dru?yny, a mo?e by? dziesi??) zostanie wylosowana 1 nagroda dla 1 placówki. Wszystkie dru?yny otrzymaj? dyplomy za udzia? w turnieju, a dzieci i m?odzie? reprezentuj?ce poszczególne placówki-nagrody (3 reprezentanci).

     

 POWODZENIA !!!

0 Komentarzy · 22608 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR