Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW} 2010 "Imieniny Dziadka"

2010.03.07 UROCZYSTO?? z okazji IMIENIN "DZIADKA"

zobacz foto...
 
img_5773.jpgCo roku, w pierwsz? niedziel? marca, obchodzimy imieniny „Dziadka”. Dzie? ten sta? si? naszym ?wi?tem ogniskowym i mimo, ?e Kazimierz Lisiecki nie ?yje ju? 34 lata, obchodzimy jego imieniny tak, jakby by? ci?gle z nami.  Dla nas jest to jeszcze jedna z wielu tradycji naszego ogniskowego ?ycia.
 
Wychowankowie „Dziadka” Lisieckiego i ognisk T. P.Dz.Ul., a nast?pnie tak?e  P.Z.O.W,  (obecnie Z.O.W.) „od zawsze” przybywali licznie w pierwsza w pierwsz? niedziel? marca na imieniny „Dziadka” – Kazimierza Lisieckiego.   W latach 50-tych i 60-tych ub. wieku Imieniny Dziadka zwykle odbywa?y si? w ?widrze a od roku 1964 - w ognisku „Starówka”. Imieninowe spotkania wychowanków ognisk skutkowa?y poznawaniem si? ogniskowców z ró?nych roczników i z ró?nych ognisk a tak?e zacie?nianiem kole?e?skich wi?zi równie? poza spotkaniami w ogniskach.
 
img_5764.jpgW niedziel? 7 marca tradycyjnie odby?o si? kolejne spotkanie wychowanków Ognisk „Dziadka” Lisieckiego – Imieniny Dziadka. Spotkanie zosta?o zorganizowane przez Ko?o „Warszawa” T-twa „Przywróci? Dzieci?stwo” w Ognisku „Starówka” w Warszawie.  
Przed spotkaniem uczestniczyli?my we Mszy ?wietej w Ko?ciele Sióstr Sakramentek przy Rynku N.Miasta w Warszawie. Na pocz?tku mszy od?piewali?my pi?kn? i wznios?? pie?? „Grzeszni, senni”. Pie?n ta by?a ?piewana przez ogniskowców w czasie Powstania Warszawskiego a nast?pnie w ogniskach podczas najwa?niejszych uroczysto?ci i rocznic.


W czasie Mszy Kolega . Bogus?aw Homicki wyg?osi?  mow?, z której pochodz? poni?sze fragmenty:

img_5763.jpgO „Dziadku” Lisieckim tu zgromadzeni wiedz? bardzo du?o dlatego nie b?d? rozwodzi? si? o tym kim by? i czego dokona? „Dziadek” w swoim pracowitym ?yciu. Natomiast chc? powiedzie?  jedno – Kazimierz Lisiecki „Dziadek” stworzy?  niepowtarzalny fenomen,  którym  jeste?my – m y – wychowankowie ognisk.   Zarówno ci,  którzy  pami?taj?  „Dziadka”  z osobistych prze?y?, jak i ci, którzy prze?ywali swoje szcz??liwe dzieci?stwo   w ogniskach, kiedy „Dziadka” ju? w?ród nas nie by?o. 

„Dziadek” Lisiecki – buduj?c  i  prowadz?c  dora?n?  pomoc  dla potrzebuj?cych,  warszawskich  gazeciarzy,  sierot,  bezdomnych, dzieci  z przedwojennej i powojennej biedy – oddawa? swoje serce tu i teraz tym, którzy tego potrzebowali.  Równolegle,  przez  te  lata  pracy  „Dziadka” powsta?a  wielka  rodzina  ogniskowa,  której  my  tu  obecni  -  jeste?my dowodem.  Bez przesady mo?emy powiedzie?, ?e jeste?my Najwi?ksz? Polsk? Rodzin? na ?wiecie.
 

Jeste?my nie tylko w Polsce. Ogniska „Dziadka” Lisieckiego wspieraj? te? nasi koledzy z USA, Kanady, Australii i Wlk.Brytanii. W?a?nie w Anglii od pi?tnastu lat istnieje wspieraj?cy nasze ogniska – Komitet FLHiP z Ksi??n? Renat? Sapie?yn? na czele a ostatnio powsta?  pierwszy zagraniczny oddzia? naszego Towarzystwa o nazwie Ko?o „Londyn”.  W?a?nie jest w?ród nas przewodnicz?cy tego Ko?a - Pan Brian Butcher. Pan Butcher wspó?pracuje z nasz? organizacj? .od 1980 roku i zrobi? dla nas ju? wiele dobrego a przyjecha? aby przedstawi? nam nowe pomys?y i zamierzenia.
 

Dzisiaj „Dziadek” Kazimierz Lisiecki jest dla nas przede wszystkim symbolem, wokó? którego skupia si? i rozpoznaje ta wielka rodzina. Pa?eczk? w prowadzeniu Ognisk po Jego odej?ciu przej?li inni ale robi? to na tyle skutecznie, ?e ogniska ci?gle istniej? a nawet powstaj? nowe placówki.
 

My -  Wychowankowie i Przyjaciele ognisk – istniejemy jako organizacja po?ytku publicznego i realizujemy jedn? z maksym „Dziadka”   -   „Oddaj co? wzi??”. Doceniaj?c wag? pomocy wyniesionej z ognisk, dzisiaj – w miar? naszych mo?liwo?ci a tak?e z potrzeby serca „oddajemy” nast?pnym pokoleniom ogniskowców nasz czas, nasze serca, nasz? przyja??, pieni?dze  i nasz? pomoc materialn?.
 

Z trudem udaje nam si? wci?ga? do tej dzia?alno?ci kolejne pokolenia m?odzie?y wychodz?cej z ognisk. Zdajemy sobie spraw? z tego, ?e poczucie niesienia pomocy innym rodzi si? z czasem Rodzi si? gdy m?ody cz?owiek u?o?y i uporz?dkuje swoje sprawy prywatne   i za?o?y w?asn? rodzin?.  

Wtedy przychodzi refleksja i zaduma nad swoim ?yciem i zaczyna si? te? dostrzega? potrzeby innych, wobec których b?dzie realizowane to „Dziadkowe” has?o „oddaj co? wzi??” i b?dzie niesione dalej z pokolenia na pokolenie.

Poniewa?  s?  w?ród  nas  równie?  licznie  przybyli  m?odzi,  obecni wychowankowie ognisk – te s?owa kieruj? szczególnie do Was, nasi m?odzi przyjaciele i koledzy.
 
  
    Po mszy spotkali?my si? licznie (ok. 180 osób) w Ognisku „Starówka” na wspólnym uroczystym obiedzie. Przed obiadem Pani Dyrektor Beata Chyz-Banek przywita?a go?ci. Prezes T-twa Kol. Wac?aw Skudniewski opowiedzia? zebranym o dzia?aniach, które wydarzy?y si? w ubieg?ym roku a Kol. Bogus?aw Homicki, wiceprezes     T-twa    i Przewodnicz?cy Ko?a „Warszawa” przedstawi? zagranicznego go?cia, Pana Briana Butchera, Przewodnicz?cego Ko?a Terenowego „Londyn” i mówi? o wspólnej akcji Kó? „Londyn”, „Warszawa” i „?wider” podj?tej dla ratowania Ogniska „?wider” przed likwidacj?. .Ko?o „Londyn” otworzy?o i finansuje stron? internetow? www.swiderproject.org  poprzez któr? zamierza dociera? do szerokiej rzeszy Polonii Brytyjskiej a tak?e do innych ?rodowisk polonijnych na ?wiecie i prosi? o wsparcie finansowe tego projektu.            

    Po tej cz??ci informacyjnej starzy wychowankowie ognisk – „Mamuty” od?piewa?y kilka piosenek ogniskowych, m.inn.: „W?ród ryku burzy”, „Kurier czerwo...”, „Cho? biedy dwie”, „W ?widrze, w grupie”, „Zgodnym chórem bracia”, „Hej w braterskim gronie” i inne.
Pomimo zamkni?tych okien ?piew rozchodzi? si? na zewn?trz zaciekawiaj?c nielicznych przechodniów. 
           

    Marzeniem „Mamutów” jest wys?uchanie tych piosenek i pie?ni, kiedy? a najlepiej jaknajszybciej, w wykonaniu obecnej m?odzie?y ogniskowej. Zapraszajcie nas na Wasze spotkania – to poznacie te piosenki i przekonacie si?, ?e wcale to nie jest trudne a daje rado?? wspólnego prze?ywania chwil. Mo?e ju? na nast?pnym Turnieju Wiedzy o Dziadku b?dziecie znali i ?piewali te piosenki „konkursowo” a na Imieninach Dziadka 6 marca 2011 roku za?piewamy je wspólnie.
 


                                                                                 Wasz starszy Kolega – Bogus?aw Homicki
 PROGRAM UROCZYSTO?CI:

Godz. 10,30 - msza ?w. w Ko?ciele Sióstr Sakramentek przy Rynku N.Miasta.
(dobrze aby m?odzie? zna?a tekst pie?ni "Grzeszni, senni", która by?a ?piewana w ogniskach z okazji wa?nych rocznic i któr? zawsze ?piewamy na rozpocz?cie mszy.
11,30 - 13,00 -
relacje z tego co odby?o si? w  minionym roku
                    -
wspólne ?piewanie piosenek ogniskowych, ( b?d?  wy?wietlane teksty),
13,00 - 14.00 - obiad
14,00 - 16,00 - kawiarenka dla wytrwa?ych

Mi?o nam b?dzie go?ci? zrówno "Mamutów", jak i aktualnych wychowanków Ognisk. Serdecznie zapraszamy.


PIE?? pt. "Grzeszni senni..."
Grzeszni, senni zapomniani, Ojcze nasz,                 
Budzimy si? dzi? z otch?ani, Ojcze nasz,
                       
Daj nam jutrzni? jasnoz?ot?,
                       
Z krwi i potu obmyj ros?,                                   Bis
                       

Niech nas w gór? skrzyd?a nios?, Ojcze nasz
                 
Tobie wszyscy my oddani, Ojcze nasz,
                
Zwracamy si? z tej otch?ani, Ojcze nasz,
                       
Oddal od nas k?ótni? srog?,
                       
Prowad? zawsze prost? drog?,                           Bis
                       

Po??cz braci trwa?? zgod?, Ojcze nasz
                
Dawna Polski Ty? Królowo – Maryjo,
                
Ty? za nami przemów s?owo – Maryjo
                       
Ochramia?ym podaj r?k?,
                       
Niewytrwa?ym skracaj m?k?                             Bis
                       
Swe Królestwo we? w por?k? – Maryjo

0 Komentarzy · 20917 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR