Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW ] 2010 MOPTA

2010.05.10 V MOPTA 2010,
czyli Mi?dzyogniskowy Otwarty Przegl?d Twórczo?ci Artystycznej wychowanków ZOW.


zobacz foto....

logomopty.jpgDnia 10 maja 2010, w godz. 15.00 – 18.00 odby?a si? najwi?ksza w ZOW-u impreza artystyczna - MOPTA 2010, czyli V Mi?dzyogniskowy Otwarty Przegl?d Twórczo?ci Artystycznej ( poprzednie odby?y si? w 2005, 2006, 2007, 2008 r)
Na scenie go?cinnego Teatru na Woli zaprezentowali swoje umiej?tno?ci artystyczne wychowankowie wszystkich Ognisk ZOW.
MOPTA – to wielkie wydarzenie integruj?ce wszystkich Ogniskowców  ! 


V Jubileuszowa MOPTA 2010, ju? niestety za nami… Niestety, bo przez te minione lata rozsmakowali?my si? w tym naszym najwi?kszym ogniskowym, Artystycznym ?wi?cie i troszeczk? ?al, ?e to ju? koniec, ?e nast?pna MOPTA dopiero za rok !


alim2152.jpg
Przygotowania do udzia?u w MOPCIE, niektórzy m?odzi arty?ci i ich instruktorzy, rozpoczynaj? nawet we wrze?niu, aby potem na scenie  Teatru na Woli, zaprezentowa? si?, jak najlepiej, przed prawie 300-osobow? widowni? – innych ogniskowców, pracowników Ognisk, rodziców, znajomych, zaproszonych go?ci i wszystkich naszych ogniskowych przyjació? !


img_6533.jpgMOPTA – to najwa?niejsze wydarzenie dla ka?dego, komu cho? troch? artystycznie „w duszy gra”. Czekamy na ten dzie?, mobilizujemy wszystkie si?y… Wielu z m?odych artystów dopiero tu ma okazj?, po raz pierwszy w ?yciu, stan?? na deskach prawdziwego TEATRU, poczu? przyp?yw adrenaliny, dozna? satysfakcji z dobrze wykonanego zadania, poczu? si?, cho? przez chwil?, GWIAZD?…. Mo?e dla niektórych b?dzie to pocz?tek ich artystycznej kariery i male?kie preludium do przysz?ego zawodu artysty estradowego ? Kto wie ?!

Tu w Teatrze przy blasku  lamp, mo?na prze?y? najwi?ksze wzruszenie  
I pokaza? , co  w duszy nam gra, przed publik?  na prawdziwej scenie….[.]
W tym Teatrze, jednego dnia, Ma?y staje si? Wielkim Artyst?  
I cho? czasem tak trudno ?y? i tak wiele jest do zrobienia  
MOPTA  zmienia te szare dni i pozwala spe?ni? marzenia”
 
 angela.jpg img_6555.jpg img_6582.jpg img_6622.jpg

W?ród zaproszonych go?ci dostrzegli?my:
przedstawicieli Biura Polityki Spo?ecznej,  Wydzia?u Spraw Spo?ecznych Dzielnicy Mokotów, Towarzystwa „Przywróci? Dzieci?stwo”, nauczycieli ze szkó? naszych podopiecznych, m?odzie? wraz z Dyrekcj? Ogniska w ?widrze,  a nawet Wiceprezydenta m.st. Warszawy, pana W?odzimierza Paszy?skiego.

Nasza MOPTA to przegl?d artystycznych dzia?a? wszystkich Ognisk. To nie Konkurs, a w?a?nie Przegl?d. Tu nie ma lepszych i gorszych… Spotykamy si?, aby w atmosferze wzajemnej ?yczliwo?ci, podziwia? efekty pracy podopiecznych Ognisk i ich wychowawców/instruktorów. Dopingujemy wszystkich !!! A naprawd? jest co podziwia? !!! M?odzi wychowankowie prezentuj? wszechstronne umiej?tno?ci – aktorskie, wokalne, kabaretowe, taneczne… Pe?ny profesjonalizm ! Brawa dla wszystkich uczestników i waszych opiekunów !!!!

Na MOPTA 2010 zaprezentowa?y si? wszystkie Ogniska. Ze wzgl?dów czasowych, ka?de z Ognisk mia?o swoje 10 minut. Wielka szkoda, ?e tylko 10 minut, ale i tak zobaczyli?my du?y wachlarz naszych ogniskowych mo?liwo?ci!

Na scenie Teatru wyst?pi?o 92 m?odych wykonawców, którzy zaprezentowali :
13 piosenek
8 uk?adów tanecznych
3 etiudy teatralne
1 kabaret
1 uk?ad akrobatyczny
Wszyscy pokazali si? z jak najlepszej strony!

pos?uchaj piosenki w wykonaniu Angeliki z Ogniska "Starówka"..
 img_6562.jpg img_6550.jpg img_6564.jpg img_6591.jpg

Z pewno?ci? ka?dy z widzów mia? swojego faworyta, któremu dopingowa? szczególnie, ale nie zmienia to faktu, ?e wszyscy wykonawcy zas?u?yli na ogromne BRAWA !!!!!!!!!!! Brawa za odwag?, za wysi?ek i prac?, któr? w?o?yli, aby przygotowa? si? do tego najwa?niejszego w roku, wyst?pu ! Wam wszystkim – DZI?KUJEMY ! Tak trzyma? !!!


Szczególne s?owa uznania nale?? si? ca?ej widowni, zgromadzonej w Teatrze na Woli, za ?yczliwo?? dla wykonawców, spontaniczno?? odbioru i stworzenie atmosfery przyjaznej artystom!

Na zako?czenie imprezy wszyscy wykonawcy i instruktorzy otrzymali dyplomy/podzi?kowania za udzia?  w MOPTA 2010 i pami?tkowe znaczki z logo MOPTA.  Ka?de Ognisko otrzyma?o DYPLOM oraz radiomagnetofon ufundowany przez dyrekcj? ZOW. M?odzi arty?ci otrzymali te? s?odkie co nieco – bombonierki przekazane nam przez Mokotowski Zarz?d Okr?gowy PCK.  DZI?KUJEMY.

Dzi?kujemy równie?:

Teatrowi na Woli – za to, ?e ju? po raz kolejny, go?ci nas w swoich progach

Pani Paulinie Holtz  (aktorce) – ?e by?a wspania?ym konferansjerem Mopta 2010 i dobrym duszkiem naszej imprezy

Dyrekcji ZOW - za umo?liwienie Ogniskom takich cudownych artystycznych konfrontacji.

Kierownikom i pracownikom wszystkich Ognisk – za wk?ad organizacyjny w przygotowanie tej imprezy i dopingowanie swoich podopiecznych, aby  zaprezentowali si?, jak najlepiej.

Ognisku „Mokotów” – za to, ?e podj??o  si? trudnego zadania KOORDYNATORA wszystkich dzia?a?. M.in. dzi?ki Wam – by?o dzi? tak wspaniale !

 

img_6636.jpgDo zobaczenia za rok !!!!!!!!!!!!!!! Nostalgicznie, ale i z wielk? nadziej? ?piewali?my wszyscy piosenk? fina?ow?:

Ale to ju? by?o , no i b?dzie wi?cej  
I cho? tyle si? zdarzy?o
to do przodu wci?? wyrywa g?upie serce…”  
 

    
                                                                         autor : Mira Radomska

.........................................................
Czytaj równie?:
 WST?PNY SCENARIUSZ IMPREZY MOPTA 2010
 PIOSENKA NA FINA? MOPTA 2010
 ORGANIZACJA IMPREZY MOPTA 2010- proponowany podzia? zada?
o poprzednich MOPTA ch...

WST?PNY SCENARIUSZ V MOPTY 2010 

Termin - 10 maja  godz. 15 – 18
Miejsce – Teatr na Woli 

 11- 12 przygotowanie teatru /sceny, garderób/ od strony technicznej

 12- 15 – próba generalna /wg kolejno?ci wyst?pów na scenie/ - I cz???

 13.15 - 13.35 – przerwa obiadowa

 13.40 – 14.40 c.d. próby generalnej /II cz???/

 15- 15.15 – Powitanie /Dyrekcja ZOW/

                    Wyst?p „Mamutów” - „Kurier Czerwo...” + jeszcze jedna piosenka

                    Wr?czenie nagrody laureatowi konkursu na plakat dot. walki z ubóstwem

 15.16 – 15.19 – wyst?p wokalny / zespó? mi?dzyogniskowy/ „Sen o Warszawie”

 15.20 – 16.10 – I cz??? wyst?pów

 16.10- 16.30 – przerwa , pocz?stunek dla wszystkich

 16.30 – 16.34 – wyst?p mi?dzyogniskowej grupy tanecznej

 16.35- 17.30 – II cz??? wyst?pów

 17.30 – 17.45 – podsumowanie imprezy przez Dyrekcj?, nagrody, dyplomy

 17.45 -17.50 – piosenka na fina?

 

??cznie na wyst?py dzieci z 11 Ognisk mamy 105 minut, wi?c nie wi?cej ni? 10 minut na ka?de

Ognisko.

„KA?DE OGNISKO MA SWOJE 10  MINUT!” 

Prosz? o zg?aszanie do Joli Niewiadomskiej sposobu „artystycznego” wykorzystania tego czasu

na kartach „Mopta 2010” do 12 kwietnia, na których podajemy: imi?, nazwisko, wiek wykonawcy

/-ów/, osob? przygotowuj?c? dziecko do wyst?pów, czas trwania prezentacji .

 

Formy prezentacji na scenie Teatru na Woli: ?piew, taniec, teatr, recytacja, pantomima.

Ognisko prezentuje si? w co najmniej jednej formie artystycznej.

 Je?eli które? Ognisko nie wykorzysta ca?ego przys?uguj?cego mu czasu /10 minut/, prosz? o informacj? jak najwcze?niej – ostatecznie równie? do 12 kwietnia.

Je?eli kto? chcia?by dodatkowy czas – równie? prosz? o informacj? w terminie jw.

  Dyrekcja ZOW dokona przegl?du programów artystycznych w Ogniskach w dniach 19-23 kwietnia.Po tym terminie zweryfikujemy ostatecznie  scenariusz.

PIOSENKA NA FINA? MOPTA 2010

I     
Z wielu pieców si?  jad?o chleb,V MOPTA  to wcale niema?o
  
Czasem mocno zabola? ?eb, tyle rzeczy tutaj si? dzia?o
  
Tu w Teatrze przy blasku  lamp, mo?na prze?y? najwi?ksze wzruszenie
  
I pokaza? , co  w duszy nam gra, przed publik?  na prawdziwej scenie.
 

Ref.  
Ale to ju? by?o , no i b?dzie wi?cej
  
I cho? tyle si? zdarzy?o to do przodu wci?? wyrywa g?upie serce
  
Ale to ju? by?o, znika gdzie? za nami
  
Cho? w papierach lat przyby?o to naprawd? wci?? jeste?my tacy sami !!
 
II
Nowych wyzwa? przybywa nam , dzie? za dniem, lecz to nie jest wszystko
  
W tym Teatrze jednego dnia Ma?y staje si? Wielkim Artyst?
  
I cho? czasem tak trudno ?y? i tak wiele jest do zrobienia
  
MOPTA  zmienia te szare dni i pozwala spe?ni? marzenia
 

Ref.
  
Ale to ju? by?o , no i b?dzie wi?cej
  
I cho? tyle si? zdarzy?o to do przodu wci?? wyrywa g?upie serce
  
Ale to ju? by?o, znika gdzie? za nami
  
Cho? w papierach lat przyby?o to naprawd? wci?? jeste?my tacy sami
 

ORGANIZACJA IMPREZY - proponowany podzia? zada?

1.Kontakty z przedstawicielem teatru, dogrywanie szczegó?ów organizacyjnych -M. Zieli?ski
2.
Przygotowanie „techniczne” teatru:za?adunek i roz?adunek sprz?tu, dekoracji, demonta? i wywiezienie po imprezie, równie? zebranie i wywiezienie ?mieci, przywiezienie napojów na prób?  – M. Zieli?ski + ekipa  p. Stankiewicza
3.
Przygotowanie i sprz?tanie garderób , oznakowanie dla poszczególnych Ognisk, opieka nad kluczami -  Ognisko „ Muranów”      
4.Dekorowanie sceny, zabezpieczenie dekoracji po imprezie – Ognisko „Starówka”
     
5.Pomoc na scenie przy zmianach dekoracji –  Ognisko „Mokotów”
     
6.
Pozyskanie konferansjera, opieka nad nim podczas imprezy, zapoznanie ze scenariuszem -
Ognisko „W?ochy”    
7.Organizacja gor?cego posi?ku dla uczestników próby – przygotowanie – Kuchnia na Starej,  
 zakup napojów, naczy? jednorazowych, serwetek – p. Pawe? ?l?zak  / napoje musz? by? w teatrze dost?pne dla dzieci od godz. 12-tej ! /  wydawanie, sprz?tanie  – Ognisko „Goc?aw”    
8.Wykonanie zaprosze? na imprez? – „Stara Prochownia”
    
9.Przygotowanie listy go?ci w porozumieniu z Dyrekcj? i Ogniskami - kontakt ze Star?
Prochowni?, wydrukowanie programu imprezy w 100 egzemplarzach ? oraz „Piosenki na Fina?” - Ognisko „Praga”   
10.Witanie go?ci w teatrze, rozdawanie programu imprezy przy wej?ciu, ”kierowanie 
ruchem” -Ognisko „Grochów”  
11.Organizacja pocz?stunku podczas przerwy /zakup, dowiezienie produktów , wydawanie,
sprz?tanie po posi?ku / - Ognisko „Bielany” i „Marymont”  
12.Sprz?tanie teatru po imprezie , sprawdzenie pomieszcze? – Ognisko „Ok?cie”
  
13.Multimedia – informacja na stronie internetowej, zdj?cia, relacja z imprezy – Ognisko 
„Starówka”  
14.Notatka prasowa, kontakt z mediami, opieka nad mediami – M. Zieli?ski
  
15.Przygotowanie dyplomów, pozyskanie i przygotowanie nagród, dostarczenie do teatru,
pomoc przy wr?czaniu – Bastion we wspó?pracy z Dyrekcj? ZOW  
16.Dystrybucja zaprosze?, biletów ZTM, przygotowanie identyfikatorów – sekretariat ZOW
  
17.Kierownictwo artystyczne – K. Zawadzki
0 Komentarzy · 25660 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR