Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][ZOW] 2010 Akcja RWzUiWSpo? - Konferencja nt. streetworkingu w ZOW
2010.05.21 Konferencja nt. streetworkingu w ZOW 
                  
(w ramach AKCJI Dni Polskie "Europejskiego Roku Walki zUbóstwem i  
                    Wykluczeniem Spo?ecznym")

21 maja br. w Sali Kominkowej ZOW odby?a si? konferencja po?wi?cona promocji i upowszechniania idei pracy socjalnej metod? streetoworkingu.

Zosta?a ona zorganizowana przez O?rodek Pedagogiki Ulicy ZOW,  jako jedno z wydarze? Warszawskiego Tygodnia Integracji Spo?ecznej, w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym. 

W spotkaniu wzi??o udzia? blisko 50 zaproszonych go?ci – w wi?kszo?ci pracowników socjalnych warszawskich OPSów. Na zaproszenie odpowiedzieli równie? kuratorzy s?dowi oraz pracownicy wydzia?ów spraw spo?ecznych i zdrowia.

Po powitaniu przyby?ych go?ci przez Pani? Dyrektor El?biet? Tatarowicz oraz Tomasza Szczepa?skiego – koordynatora O?rodka Pedagogiki Ulicy swoje wyst?pienia rozpocz?li prelegenci.

O  Roli ?rodowiskowej pracy socjalnej na rzecz grup wykluczonych spo?ecznie mówi?a Pani Jolanta Sobczak – Dyrektor Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Ambasadorka Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym.

Nast?pnie Pani dr. El?bieta Bielecka z Zak?adu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Profilaktyki Spo?ecznej i Resocjalizacyjnej UW  przekonywa?a Dlaczego streetworker mo?e pomóc dziecku.

Andrzej Orlowski – Prezes Sieci OSOS oraz pracownik OPU, jako trzeci z panelistów zaprezentowa? do?wiadczenia innych krajów w systemowych rozwi?zaniach pracy z grupami wykluczonymi poprzez metod? streetworku. 

Kolejni go?cie:  Tomasz Zdrojewski ze Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Spo?ecznej Praga Pó?noc,  Beata Sierocka ze Stowarzyszenia Centrum Profilaktyki i Edukacji Spo?ecznej PARASOL z Krakowa, Magdalena Nowak ze Stowarzyszenie Grupa Animacji Spo?ecznej REZERWAT z Poznania oraz  Wojciech Gajewski dyrektor O?rodka Pomocy Spo?ecznej dzielnicy Praga Pó?noc, prezentowali swoje do?wiadczenia oraz do?wiadczenia swoich instytucji w programach realizowanych metod? streetworkingu.

G?ówn? ide? konferencji by?o zach?cenie pracowników s?u?b spo?ecznych do podejmowania szerszej wspó?pracy ze streetworkeami, korzystania z elementów warsztatu pracy tej specjalistycznej metody ?rodowiskowej oraz wspólnego uczestniczenia w zespo?ach interdyscyplinarnych na rzecz budowania trwa?ych i skutecznych rozwi?za? opieki i wsparcia dziecka i rodziny zagro?onej wykluczeniem spo?ecznym - w ich ?rodowisku. 

                                       INFORMACJE WST?PNE - ZAPROSZENIE

logoakcji.jpg
Zespó? Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” oraz Zwi?zek Stowarzysze? Ogólnopolska Sie? Organizacji Streetworkerskich OSOS, organizuj? konferencj? dotycz?c? nowych technik pracy z grupami zagro?onymi ubóstwem i wykluczeniem spo?ecznym. Jej celem b?dzie zaznajomienie uczestników z metod? pracy podejmowan? przez streetworkerów (dzia?ania pomocowe poza lokalem, bezpo?rednio na ulicach, dworcach komunikacyjnych, parkach, osiedlach etc.) wobec dzieci i m?odzie?y zagro?onych marginalizacj? spo?eczn?. 
 
          
Podczas konferencji podj?ty zostanie w?tek pracy streetworkerskiej, jej szczególnych walorów i mo?liwo?ci w kontek?cie ograniczania zjawiska wykluczenia spo?ecznego, zaprezentowane zostan? do?wiadczenia streetworkerów z 30 ró?nych pa?stw (pierwszy „Mi?dzynarodowy Przewodnik Metodologiczny po Streetworkingu na ?wiecie”) a tak?e przedstawione zostan? praktyczne dzia?ania podejmowane przez streetworkerów wobec dzieci i m?odzie?y w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, ze szczególnym uwzgl?dnieniem roli wspó?pracy streetworkerów z instytucjonalnym systemem wsparcia i opieki (O?rodki Pomocy Spo?ecznej, kuratorzy s?dowi, inne specjalistyczne instytucje pomocowe). 
 

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni zostali pracownicy socjalni, kuratorzy s?dowi, pracownicy Dzielnicowych Wydzia?ów Spraw Spo?ecznych i Zdrowia. 

Konferencja odb?dzie si? w pi?tek 21 maja 2010, w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4, w godz. 09.30 – 15.00  

Osoby zainteresowane udzia?em w konferencji prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji mailowo ,na adres:  opu@zow.pl do dnia 18 maja 2010 r. 

Konferencja jest jednym z wydarze? Warszawskiego Tygodnia Integracji Spo?ecznej organizowanego w ramach Dni Polskich Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo?ecznym.   
                                                                                                      autor: Tomasz Szczepa?ski
0 Komentarzy · 22821 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR