Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 ZOW - XIII Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim
2011.03.16 XIII Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim
2011 XIII Turniej
TERMIN16 marca 2011 godz.10.00 - 16.00 
MIEJSCE:Miejska gra terenowa. Rozpocz?cie i zako?czenie w budynku g?ównym ZOW przy ul. Starej 4
ORGANIZATOR Zespó? Ognisk Wychowawczych i TPDzUl "Przywróci? Dzieci?stwo"
KOORDYNATORZYBeata Chyz-Banek, Micha? Zieli?ski, Tadeusz Truszkowski

16 marca 2011r. odby? si? XIII Turniej Wiedzy o K. Lisieckim „Dziadku” i jego Ogniskach. Po raz pierwszy turniej mia? charakter Miejskiej Gry Terenowej. Wzi??o w nim udzia? 14 dru?yn – z 11 ognisk ZOW, ze Szko?y Podstawowej nr 247 im. K. Lisieckiego „Dziadka”, z Klubu M?odzie?owego ZIS i z Ogniska „Dudziarska”.
            Turniej rozpocz?? si? punktualnie (!) o 10.00,  wszyscy uczestnicy otrzymali kopert?  z wa?nymi informacjami na temat gry, map? Warszawy, bilety, ksi??k? K. D?browskiego o historii Dziadka i ognisk,  kanapki i po wykonaniu zadania startowego udali si? w tras?.
 
            Przez kilka godzin zbierali?my informacj? z trasy: kto? nie mo?e znale?? kolejnego punktu, inny pojawi? si? dopiero w 3 miejscu, zepsu? si? autobus miejski….By?o naprawd? nerwowo.
            
O ustalonej godzinie 14.30 pojawi?a si? na Starej pierwsza /i przez par? minut jedyna/ dru?yna z Klubu ZIS. Z opó?nieniem, ale wszystkie dru?yny wróci?y i wzi??y si? do pracy, czyli do zredagowania gazety z informacjami uzyskanymi na odwiedzanych punktach gry.  Gdy pierwsza gazeta by?a gotowa, rozpocz??o prac? jury.
         
W tym czasie zawodnicy zjedli obiad i czekali na podsumowanie ogl?daj?c /najpierw bez fonii/ film pt. „?ladami Dziadka”. Film zosta? nakr?cony kilka dni wcze?niej przez Piotra Umiastowskiego, wed?ug projektu Tadeusza Truszkowskiego i pokazuje wszystkie miejsca, które znalaz?y si? na trasie gry terenowej. Interesuj?ce uj?cia i informacje w nim zawarte oraz wspania?a kreacja Benka Borku?aka /gazeciarz/ i dwóch dziewczynek z ogniska „Starówka” sprawiaj?, ?e film jest godny obejrzenia, jako ?ród?o historyczne i dzie?o sztuki filmowej.
         
Jury w podsumowaniu turnieju, oceni?o gazety wydane przez poszczególne dru?yny. Gazety s? tak interesuj?ce, ?e obecnie trwaj? prace nad wydaniem ich w formie bardziej trwa?ej i dost?pnej wszystkim zainteresowanym.
        
Jeste?my wdzi?czni za pomoc w organizacji Turnieju instytucjom, które udost?pni?y swoje lokale zwi?zane z histori? ognisk, animatorom udzielaj?cym informacji na poszczególnych punktach, by?ym pracownikom ZOW i wychowankom Kazimierza Lisieckiego.
       
Gratulujemy uczestnikom  wytrwa?o?ci i dociekliwo?ci w zdobywaniu informacji.
 
XIII Turniej by? dla wszystkich du?yn wyzwaniem, ale te? interesuj?c? lekcj? historii o Ogniskach Dziadka Lisieckiego. I chocia? niektórych bola?y nogi i ogarnia?a z?o?? z powodu niewykonania wszystkich zada?, to s?dzimy, ?e osobisty kontakt z histori? pozostanie na d?ugo w naszej pami?ci.

                                                                                                                    
Beata Chyz-Banek 
Zespó? Ognisk Wychowawczych i Towarzystwo Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywróci? Dzieci?stwo” im. K. Lisieckiego „Dziadka” zapraszaj? na XIII Turniej Wiedzy o Kazimierzu Lisieckim „Dziadku” i jego Ogniskach.
 

   Tegoroczny Turniej organizowany b?dzie w dniu 16.03.2011r. w godzinach 10.00 – 16.00 i b?dzie mia? form? miejskiej gry terenowej. 

  
Zapraszamy 3 osobow? reprezentacj? wraz z opiekunem. Zespo?y powinny by? wyposa?one w sprawny cyfrowy aparat fotograficzny oraz przybory do notowania. W sk?ad zespo?u powinny wej?? osoby o zdolno?ciach redaktorskich, manualnych, plastycznych oraz o ?adnym charakterze pisma. Po??dana jest wiedza ogólna dot. ?ycia i dzia?alno?ci K. Lisieckiego opisana w ksi??ce pt. „Ogniska Dziadka Lisieckiego„ pod redakcj? Kazimierza D?browskiego /rok wydania 2007r./

  
Spotykamy si? w jadalni budynku g?ównego ZOW i po krótkim wst?pie zespo?y rusz? na tras?. Ka?da grupa otrzyma ksi??k? pt. „Ogniska Dziadka Lisieckiego„ pod redakcj? Kazimierza D?browskiego /rok wydania 2007r./ oraz kopert? zawieraj?c? instrukcj?.Ka?da reprezentacja b?dzie mia?a za zadanie odwiedzenie punktów zwi?zanych z za?o?ycielem Ognisk, ich histori? i tera?niejszo?ci?. Dzia?ania na punktach, spotkane osoby i rozpoznane miejsca pos?u?? dru?ynom na ostatnim etapie gry.           

   Zako?czenie imprezy planujemy na godzin? 16.30 i odb?dzie si? ono w jadalni budynku g?ównego ZOW przy ul. Starej 4.
 

   Zapewniamy wy?ywienie dla uczestników.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Szczegó?owych informacji udziela pan Micha? Zieli?ski
Tel. 609 56 26 23   Mail: ziemic@interia.pl 

0 Komentarzy · 21545 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR