Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 ZOW - Fina? akcji WWF "Godzina dla Ziemi. Spraw, by trwa?a d?u?ej"
2011.04.08 Fina? akcji WWF "Godzina dla Ziemi. Spraw, by trwa?a d?u?ej"
 alim2554.jpg
             Ognisko "Grochów"
- sprz?tamy i segregujemy ?mieci
Ostatnie 4 tygodnie (2011.03.14 – 2011.04.08) up?yn??y nam pracowicie, ale te?  bardzo po?ytecznie. Wszyscy wychowankowie i pracownicy Ognisk ZOW, brali bowiem udzia? w akcji WWF „Godzina dla Ziemi. Spraw, by trwa?a d?u?ej”
 
Akcja, zainicjowana przez ?wiatow? organizacj? ekologiczn? WWF, ma na celu ograniczenie zmian klimatycznych. Miliony ludzi na ca?ym ?wiecie, od 2007 roku, gdy odby?a si? pierwsza taka akcja, gasi w swoich domach i biurach ?wiat?a – tego samego dnia i o tej samej godzinie – solidarnie manifestuj?c w ten sposób swój sprzeciw wobec jednego z najwi?kszych zagro?e? dla Ziemi. Dodatkowo, w tym roku WWF zach?ca?a nas, aby?my zadeklarowali równie? zmian? swoich codziennych z?ych nawyków, np. nie pozostawiali wy??czonych urz?dze? elektrycznych w tzw. stanie czuwania, ale ca?kowicie od??czali je od ?ród?a zasilania, gdy akurat z nich nie korzystamy. Lista naszych z?ych przyzwyczaje? jest d?uga, wi?c gdyby ka?dy cz?owiek zmieni? u siebie chocia? jedno z nich…  Wszystko to dla dobra naszej planety. 

                                        
Akcja w ZOW przebiega wieloetapowo:
 

1.Wszyscy brali?my udzia? w warsztatach szkoleniowych
 alim4556.jpg
           Ognisko "Starówka"
           - warsztaty szkoleniowe

We wszystkich ogniskach odby?y si? warsztaty szkoleniowe dla wychowanków, przybli?aj?ce nie tylko ide? samej akcji, ale równie? korzy?ci dla naszej planety wynikaj?ce z racjonalnego i ekologicznego trybu ?ycia (oszcz?dzanie wody, energii, segregowanie odpadów, itp.). Metody prowadzonych warsztatów by?y tak ró?norodne, ?e nie sposób wszystkich wymieni?, ??czy? je jednak?e ten sam cel – w przyst?pnej dla wychowanków formie przekaza? bardzo wa?ne tre?ci, zwróci? ich uwag? na problem kurczenia si? zasobów naturalnych Ziemi, przekona? do oszcz?dzania - dla siebie, dla ca?ej ludzko?ci i dla przysz?ych pokole?.
 2. Zbierali?my podpisy na deklaracjach
 dsc01931.jpg
              Ognisko "W?ochy"
           - efekty naszych dzia?a?
Dzieci, bior?ce udzia? w warsztatach, by?y bardzo zainteresowane. Szczególnie punkt kulminacyjny akcji – wy??czenie ?arówek na jedn? godzin? jednocze?nie na ca?ym ?wiecie – wzbudzi? w nich niezwyk?e poruszenie. Wielu  zadeklarowa?o, ?e równie? wy??cz? w swoich mieszkaniach o?wietlenie i spróbuj? przekona? do akcji swoj? rodzin?, znajomych i s?siadów. Tym sposobem wychowankowie zostali honorowymi AMBASADORAMI akcji WWF. Otrzymali specjalne karty do zbierania podpisów osób doros?ych na deklaracjach uczestnictwa w akcji. W ci?gu 1 tygodnia uda?o nam si? zainteresowa? akcj? i zebra? 1881 podpisów !!!!
 3. W punkcie kulminacyjnym akcji – zgasili?my ?wiat?a

 godzinadlaziemi.jpglogo.jpg 
Dn. 26.03.2011 – zgasili?my w naszych domach wszystkie ?wiat?a na jedn? godzin? (20.30-21.30). W Warszawie równie? zgas?y ?wiat?a. W ciemno?ciach pogr??y?y si?, min. Pa?ac Kultury i Nauki, warszawskie mosty, mury obronne Starego Miasta, urz?dy, Ratusz, Muzeum Narodowe oraz wiele innych budowli a na ?wiecie – ponad 750 bardzo znanych obiektów, np. wie?a Eiffla w Pary?u, Opera House w Sydney czy wodospad Niagara w Kanadzie.


4. Przygotowali?my plakaty popieraj?ce ide? oszcz?dzania energii elektrycznej

 alim4603.jpg
          Ognisko "Starówka"
         - plakat proekologiczny
Aby jeszcze skuteczniej rozreklamowa? ca?? akcj? i promowa? ide? oszcz?dzania,wychowankowie przygotowywali pi?kne kolorowe plakaty. Powsta?o ich a? 23
 


5. Podsumowali?my nasz? wspóln? prac?
                                                                                                                                                         
img_1233.jpg 
 img_1231.jpg
Wszystkie prace mogli?my obejrze? dnia 8.04.2011 - w budynku g?ównym ZOW, przy ul. Starej 4, gdzie  odby?o si? uroczyste podsumowanie naszej Akcji oraz wernisa? plakatów. Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich 11 Ognisk ZOW – ci, którzy przygotowali plakaty oraz najwytrwalsi ambasadorzy akcji. Dyrekcja ZOW, w podsumowaniu, serdecznie podzi?kowa?a uczestnikom za wysi?ek, zaanga?owanie i wspania?e efekty dzia?a? : 1881 zebranych podpisów na deklaracjach i 23 wykonane, pi?kne  plakaty ! W akcji brali?my udzia? jako wolontariusze, g??boko przekonani do s?uszno?ci idei – nagrod? by?a wi?c ogromna satysfakcja z dobrze wykonanego zadania. Ogniska otrzyma?y pami?tkowe dyplomy. A tak przy okazji, zdobyli?my te?, po raz kolejny,  jeszcze jedno przekonanie – ?e w naszej ogniskowej RODZINIE – w Zespole Ognisk Wychowawczych – tkwi ogromny potencja?, ?e RAZEM mo?emy wiele osi?gn?? ! 
  img_1243.jpg alim4637.jpgimg_1239.jpg 
 Wielka Ksi?ga Deklaracji        Wernisa? plakatów                 Finali?ci akcji WWF 

6. ZOW zosta?o ambasadorem nast?pnych akcji WWF

 „Godzina dla Ziemi” zosta?a zainicjowana przez mi?dzynarodow? organizacj? ekologiczn? WWF. Po raz pierwszy „Godzina dla Ziemi” odby?a si? w 2007 roku w Sydney w Australii. Aktualnie jest to najwi?ksza akcja woluntarystyczna w dziejach ?wiata, podczas której setki milionów ludzi z ka?dego kontynentu ??czy si?, aby pokaza?, jak wa?ne s? dla nich losy naszej planety ! W sobot?, 26 marca, ?wiat?a zgas?y w milionach domów na ca?ym ?wiecie. Pi?ta w historii „Godzina dla Ziemi WWF” rozpocz??a si? na wyspie Fid?i, a potem przez kolejne 24 godziny obj??a swoim zasi?giem ca?y glob, aby finalnie zako?czy? si? na wyspie Cooka.By?a to rekordowa akcja – wzi??y w niej udzia? 134 kraje, ponad 4000 miast i setki milionów ludzi na ca?ym ?wiecie. 

My – Ogniskowcy z ZOW – te? brali?my i b?dziemy, w kolejnych latach, bra? udzia? !!! 
 
                                                                                                        
Autor : Mira Radomska
   
   zobacz foto z Akcji w poszczególnych Ogniskach:
    foto.jpg GROCHÓW MURANÓW STARA PROCHOWNIA
 BIELANY MARYMONT PRAGA STARÓWKA
 GOC?AW  MOKOTÓW OK?CIE W?OCHY

0 Komentarzy · 18029 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR