Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Goc?aw] Nasza oferta


NASZA OFERTA


           
          ZAPRASZAMY, PONIEWA? ...  


       Nasz? placówk? charakteryzuje to, ?e wszyscy znajduj?cy si? pod jej dachem stanowi? -         RODZIN? OGNISKOW?
    
      Jak wiemy z przynale?no?ci do rodziny wynikaj? konkretne prawa i obowi?zki jej cz?onków.
     Poszczególni cz?onkowie naszej rodziny znajd? w niej pomoc i zaspokojenie wewn?trznych i zewn?trznych potrzeb. 

     Ka?dy mo?e czerpa? tyle, ile potrzebuje, dawa? natomiast tyle ile mo?e:
- wychowawcy-pedagodzy, psycholodzy, reedukatorzy i logopedzi zatrudnieni w ognisku s?u?? swoj? wszechstronn? wiedz?, pomoc? oraz pe?nym ?yczliwo?ci zaanga?owaniem,
- rodzice i nauczyciele znajduj? u nas pomoc w swojej codziennej pracy z dzie?mi, fachowe poradnictwo i praktyczne wspó?dzia?anie, wnosz?c równocze?nie w?asne do?wiadczenie oparte o trosk? o dobro dziecka,
- dzieci znajduj? w ognisku wsparcie i pomoc we wszystkich nurtuj?cych je problemach:
-> szkolnych,
-> rodzinnych,
-> zwi?zanych z grupami rówie?niczymi,
- >osobistych,
b?d?c jednocze?nie wspó?organizatorami pracy ogniska, jego celem i sensem istnienia.
Jedynie ??cz?c wysi?ki tych trzech grup ognisko jest w stanie spe?ni? swoja ?rodowiskow? rol?.
  
    Bior?c pod uwag? potrzeby naszych wychowanków i ich rodzin oraz specyfik? placówki podstawowym celem naszej pracy jest:
- pomoc wychowankom w wyrównywaniu braków szkolnych,
- zagospodarowanie im czasu wolnego,
- modelowanie norm wspó??ycia spo?ecznego,
- wspieranie i rozwój zainteresowa? i uzdolnie? wychowanków,
- kreowanie aktywnego rozwoju osobowo?ci dziecka.


TYGODNIOWY ROZK?AD ZAJ??


CZYLI ... CO I KIEDY :)
 

PONIEDZIA?EK

12.00-14.00 – Konkursy/zabawy grupowe

14.00-15.30 – Odrabianie lekcji, nauka

16.30 – 17.30 – Zaj?cia sportowe – kr?gle

17.00-18.00 – Zaj?cia kulinarne

 

WTOREK

13.00-14.30 – Gry stolikowe, warcaby
13.00-18.00- Praca indywidulana z z dzieckiem i rodzicem (psycholog)

14.00-15.30 – Odrabianie lekcji, nauka
14.00- 18.00 - Zaj?cia reedukacyjne

16.00-17.30 – Zaj?cia sportowe – basen
16.00-18.00 -  Zaj?cia dziennikarskie/komputerowe

 

?RODA
12.00-14.00 - "Ogniskowy Klub Rummikuba"

12.00 -17.00 – Zaj?cia logopedyczne

14.00-15.30 – Odrabianie lekcji, nauka

14.30-18.00 – Zaj?cia muzyczne – instruktor

16.00-18.00 – Zaj?cia artystyczno – plastyczne/bi?uteria

 

CZWARTEK
12.00-14.00 - Gry planszowe/rozmowy indywidulane

14.00-18.00 – Zaj?cia reedukacyjne

14.00-15.30 – Odrabianie lekcji, nauka
16.00-16.30 - Spotkanie Spo?eczno?ci Ogniska

16.30 – 18.00  – Warsztaty psychoedukacyjne z wykorzystaniem form plastycznych oraz  teatralno-dramowych pn. "Odkryj w sobie SUPER MOC!"

 

PI?TEK

12.00-14.30 – Gry stolikowe/zabawy grupowe
14.00-15.00 - Odrabianie lekcji, nauka

15.00-17.00 – Zaj?cia artystyczne - r?kodzie?o/ zaj?cia teatralne
16.00-17.00 – Zaj?cia socjoterapeutyczna  (psycholog)programy realizowane w Ognisku
 


Ø       program zaj?? plastycznych „Jestem, czuj?, tworz?” - ma na celu rozwijanie zmys?u estetycznego, kszta?towanie umiej?tno?ci wyra?ania swoich emocji za pomoc? ?rodków artystycznych, doskonalenie umiej?tno?ci koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu itp. Wychowawca dla zainteresowanych prowadzi cotygodniowe zaj?cia plastyczne z elementami arteterapii. Jest odpowiedzialny tak?e za opiek? artystyczn? podczas konkursów plastycznych. 

Ø       program „I Ty mo?esz zosta? aktorem” - maj?cy na celu rozwijanie fantazji i wyobra?ni, poszerzanie horyzontów, uczenie otwarto?ci, aktywno?ci, samodzielnego myslenia itp.. Zak?ada wyj?cia do kin i teatrów, zaj?cia z elementami dramy, elementy sztuki, ta?ca i muzyki, dyskusje, warsztaty literackie, czytelnictwo itp.. Zaj?cia odbywa? si? b?d? raz w tygodniu i dostosowane b?d? do aktualnych potrzeb i mo?liwo?ci Ogniska. 

Ø       program ”Kultury ?wiata”- zaj?cia edukacyjne – skierowany jest zarówno do dzieci jak i ich rodziców. Zak?ada organizacj? comiesi?cznych spotka? edukacyjnych na terenie Ogniska, podczas których prezentowana b?dzie kultura danego kraju, regionu geograficznego itp.. Zaj?cia maj? na celu propagowanie wiedzy o rzeczywisto?ci, rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na tolerancje i otwarto?? wobec przedstawicieli innych kultur.  

Ø        program „Spotkania ze SZTUK? - od kuchni po pracowni? jubilersk?” – (?ci?le zwi?zany z programem ”Kultury ?wiata”). Celem programu jest nauka wspó?pracy w grupie, rozwijanie pasji, poznanie innych kultur itp.. Podczas zaj?? dzieci b?d? poznawa?y wyroby kulinarne z ró?nych stron ?wiata (wspólne gotowanie, pieczenie) oraz zajm? si? wyrobem bi?uterii. Zaj?cia b?d? odbywa?y si? raz w miesi?cu i poprzedza? b?d? spotkania z udzia?em rodziców w ramach programu „Kultury ?wiata”. 


KALENDARZ IMPREZ W OGNISKU "GOC?AW"

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


25.10.(pi?tek)II edycja akcji

„Pokocha? zwierzaka - to ?atwe dla dzieciaka”

30.10.(?roda)"Dzie? Spódnicy"
- impreza integracyjna
14.11. (czwartek)Dzie? Pluszowego Misia
-
impreza integracyjna
23.11.(sobota)"Weso?a sobota"
- warsztat z udzia?em rodziców
28.11. (czwartek)  „Zabawy andrzejkowe- impreza integracyjna
17.12.(wtorek) Wigilia Ogniskowa
17.02. - 28.02.Akcja "Zima w Mie?cie"
14.02. (pi?tek)"Walentynki"
MARZEC

Imieniny „Dziadka”
Konkurs Wiedzy o K. Lisieckim „Dziadku”

10.04. (czwartek)

Spotkanie Wielkonocne

KWIECIE?

Akcja "Godzina dla Ziemi"

MAJ

Konkurs Wiedzy o Warszawie

 24.06. (wtorek) 

Dzie? Rodziny Ogniskowej
0 Komentarzy · 41307 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR