Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSR



O?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie



Zapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2011 VI MOPTA
2011.05.09 VI Mi?dzyogniskowy Otwarty Przegl?d Twórczo?ci Artystycznej MOPTA 2011
dpp_1554.jpg 
                                                       Nasi wspaniali ogniskowi arty?ci MOPTA 2011
   Ju? po raz szósty Mi?dzyogniskowy Otwarty Przegl?d Twórczo?ci Artystycznej MOPTA 2011, zgromadzi? w go?cinnych wn?trzach Teatru Na Woli m?odych artystów - wychowanków 11 Ognisk ZOW. Jak zwykle, zaprezentowali oni ró?norodny, efektowny i ambitny program.
   Mogli?my wys?ucha? 14 piosenek, obejrze? 5 inscenizacji teatralnych i podziwia? kunszt wykonania 10 uk?adów tanecznych. Na scenie wyst?pi?o ??cznie 123 wykonawców, a przygotowa?o ich do tego wyst?pu 2 profesjonalnych instruktorów i 12 wychowawców, pasjonatów swojego zawodu. !!!
   Imprez? prowadzi?a Pani Beata Kawka – aktorka Teatru Narodowego w Warszawie. Bardzo serdecznie dzi?kujemy.
   Dzi?kujemy te? wychowankom Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” (naszego patrona), ?e wzi?li udzia? w dzisiejszej MOPCIE, przypominaj?c nam, ?e muzyka od zawsze by?a obecna w Ogniskach dziadkowych i tak niech pozostanie zawsze !
   3 godziny w Teatrze min??y jak jedna chwilka !
 dpp_1541.jpg dpp_1426.jpg dpp_1562.jpg dpp_1438.jpg
       El?bieta
      Tatarowicz
    Dyrektor ZOW
    Beata Kawka
   - konferansjer 
      MOPTA 2011
                         Publiczno?? Wychowankowie "Dziadka" Lisieckiego

Przygotowania do MOPTA 2011 trwa?y ju? od wrze?nia a w zorganizowanie tak wspania?ego widowiska, które jest fina?em ca?orocznych dzia?a? w Ogniskach ZOW, zaanga?owani byli prawie wszyscy ogniskowcy, zarówno ci, których mogli?my dzi? podziwia? na scenie i wychowawcy- instruktorzy, którzy przygotowywali artystów, ale te? pozostali mieli swój wielki wk?ad – plastycy, obs?uga techniczna, logistyczna, kulinarna, itd. W tak wa?nym dla ca?ego Zespo?u Ognisk przedsi?wzi?ciu nie mog?o nikogo z nas zabrakn??. Cieszymy si? wi?c, ?e nasz wysi?ek si? op?aci?, a nagrod? dla nas by?y niezwyk?e wzruszenia i gromkie, zas?u?one brawa.

Ka?dy z artystów mia? dzi? swój wielki dzie? ! Niektórzy po raz pierwszy w ?yciu stali na scenie i pokonuj?c trem?, spe?niali  swoje najwi?ksze marzenie -  zosta? artyst?. Kto wie, mo?e za kilka lat niektórzy z dum? b?d? wspominali swój sceniczny debiut na MOPTA 2011, gdy ju? zostan? profesjonalnymi aktorami, piosenkarzami czy tancerzami ? Dzi?kujemy Teatrowi Na Woli oraz Dyrekcji ZOW, ?e nam to umo?liwili.

Nie sposób tu wyró?ni? szczególnie któregokolwiek z wykonawców. Wszyscy zas?u?yli na najwy?sze s?owa uznania ! Na deskach prawdziwego Teatru zaprezentowali bowiem prawdziwy profesjonalizm ! Ponad 300-osobowa, widownia – ogniskowcy, ich rodziny i przyjaciele oraz zaproszeni go?cie, dopingowa?a  artystów, nie szcz?dz?c im braw. ?yczymy wszystkim doros?ym artystom scenicznym takiej widowni, jak nasza ogniskowa.
 dpp_1427.jpg dpp_1475.jpg dpp_1488.jpg
 dpp_1462.jpg dpp_1497.jpg dpp_1499.jpg
   MOPTA 2011 doskonale ( i mamy nadziej?, ?e na trwale) wpisa?a si? w kalendarz dzieci?cych imprez artystycznych stolicy, szczególnie w Dzielnicy Wola. Has?o „Zakochaj si? w Warszawie” nabiera w Zespole Ognisk niezwyk?ego znaczenia. Bo któ? mo?e by? lepszym ambasadorem naszego miasta ni? m?odzi, utalentowani  arty?ci a? z 11 warszawskich Ognisk ?
   „Takie b?d? Rzeczypospolite, jakie ich m?odzie?y chowanie” -  mówi? przed wiekami Andrzej Frycz Modrzewski. My o nasz? ogniskow? m?odzie? mo?emy by? spokojni, bo zosta?a wyposa?ona  w prawdziwy skarb – wra?liwo??, entuzjazm i otwarto?? na drugiego cz?owieka a tak?e rado??, jak? daje tworzenie czego? dla innych. To wszystko mo?na by?o dzi? zobaczy? i odczu?.
  
Bardzo si? cieszymy, ?e przedstawiciele w?adz naszego miasta oraz w?adz dzielnic tak?e uczestniczyli dzi? razem z nami w  naszym artystycznym ?wi?cie, ?e docenili  nasze starania. Obecno?? tak znacz?cych osób jest dla nas niezwyk?ym wyró?nieniem ! DZI?KUJEMY.
  
Swoj? obecno?ci? na MOPTA 2011 zaszczycili nas:
- Pan W?odzimierz Paszy?ski – Zast?pca  Prezydenta m.st. Warszawy
- Pan Janusz Kostynowicz - Doradca Prezydenta m. st. Warszawy ds. Spo?ecznych
- Pan Andrzej Rosi?ski - Naczelnik Wydzia?u Pomocy Spo?ecznej w Biurze Polityki Spo?ecznej
- Pan Andrzej Krupi?ski – Zast?pca Burmistrza Dzielnicy W?ochy
- Pan Jaros?aw Sarna – Zast?pca Burmistrza Dzielnicy Praga Pó?noc  
- Pan Miros?aw Starzy?ski  - Naczelnik i pani Barbara Panasiewicz z Wydzia?u Spraw Spo?ecznych   i Zdrowia  Dzielnicy Wola 

 
DZI?KUJEMY i zapraszamy na kolejne MOPTY. 

 
Na zako?czenie Przegl?du wszyscy wykonawcy otrzymali z r?k Pani Dyrektor, s?odkie upominki, wychowawcy i instruktorzy - Dyplomy z podzi?kowaniem a Ogniska – symboliczne nagrody ufundowane przez ZOW.  

Organizatorem dzisiejszego widowiska by?a Dyrekcja Zespo?u Ognisk Wychowawczych a koordynatorem – Ognisko „Grochów”.  

To by?o prawdziwe artystyczne ?wi?to ! Do zobaczenia za rok. 

foto.jpg zobacz inne foto...

                                                                                                               autor : Mira Radomska

MOPTA 2011 w mediach :

* TVP 3 Kurier Warszawy i Mazowsza


MOPTA 2011 wideo:

dpp_1440.jpg                     Ognisko "Grochów" 
                   - formacja taneczna
 dpp_1475.jpg                    Ognisko "Starówka"
                    - formacja taneczna
        dpp_1479.jpg                  Ognisko "Marymont"
     - piosenka pt. "Doktor Spiele"
                   w wykonaniu Oli
 dpp_1549.jpg                 Piosenka fina?owa
w wykonaniu wszystkich uczestników
0 Komentarzy · 17834 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR