Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2009 - 2010 GOC?AW
2009 - 2010 GOC?AW


2009

Images: dzwoneczki2.gif


WIGILIA 2009

Niechaj magiczna noc Wigilijnego Wieczoru,

Przyniesie spokój i rado??.

Niech ka?da chwila ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?yje w?asnym pi?knem.

A Nowy Rok 2010 obdaruje Was pomy?lno?ci? i szcz??ciem.

Najpi?kniejszych ?wi?t Bo?ego Narodzenia

Niech spe?ni? si? Wasze wszystkie marzenia

Ognisko Goc?aw

Grudzie? 2009

Wigilia 2009

Dnia 16.12.2009 Ogniskowcy -dzieci, m?odzie?, wychowawcy oraz zaproszeni go?cie spotkali si?

 na kolacji wigilijnej w ognisku Goc?aw.

Honorowymi go??mi byli pani dyrektor Beata Chyz-Banek , przedstawiciel Towarzystwa  Przywróci? Dzieci?stwo pan S. Wroniak oraz Adam Grzegrzó?ka, wiceburmistrz Pragi Po?udnie.

Spotkanie rozpocz??o si? o godzinie 16:00. Po krótkim powitaniu zebranych - ogniskowa  m?odzie? przestawi?a krótki ?wi?teczny  spektakl muzyczno-poetycki przygotowany przez ciocie Teresk?. W ciszy i skupieniu, s?uchaj?c nastrojowych ?wi?tecznych tekstów wczuli?my si? w nastrój tej wyj?tkowej nocy. Pó?niej ciocia Joasia z?o?y?a wszystkim bardzo pi?kne ?yczenia.

Dziel?c si? op?atkiem wszyscy wszystkim ?yczyli samych najlepszych chwil i spe?nienia marze? w nadchodz?cym 2010 roku.

Po kolacji zawita? do Ogniska Miko?aj d?wigaj?c paczki ze s?odyczami, ale tez i rózgi :(.

 Za darmo nikt paczki jednak nie dosta?. Wiersz, piosenka, kol?da to zap?ata za prezent. By?y ró?ne próby i wiele ?miechu.

Po?egnali?my Miko?aja i wszyscy zaj?li?my si? sprz?taniem......

Serdecznie dzi?kujemy wszystkim przyby?ym za obecno?? i stworzenie rodzinnej, milej atmosfery ?wi?t.


zobacz zdj?cia...GRUDZIE? 2009 - OZDOBY ?WI?TECZNE

zobacz foto...


PRASKA LIGA BOWLINGOWA

PIERWSZE MIEJSCE DLA OGNISKA Goc?aw -M?odzie?owa Praska Liga Bowlingowa

Dnia 14.12.2009 odby? si? turniej zako?czeniowy M?odzie?owej Praskiej Ligi Bowlingowej.

 Od wrze?nia skrupulatnie zbierali?my punkty, co umo?liwi?o mam udzia? w tym turnieju.
Nasi zawodnicy-Kasia i Kamil  stoczyli zaci?te pojedynki z reprezentantami innych placówek.
Ostatecznie Kasia zaj?? I miejsce kategorii wiekowej do lat 11, a Kamil zaj?? miejsce IV,przegrywajac w walce o trzecie jedynie 2 punktami.


Wielkie gratulacje dla Kasi za zdobycie I miejsca.


goclawkregle29.jpg

Dzi?kujemy organizatorom za wspania?y turniej i umo?liwienie udzia?u w rozgrywkach..
  
Niecierpliwie czekamy na rozpocz?cie nowego sezonu

autor Wujek Tomek

zobacz zdj?cia...


ZAJ?CIA PLASTYCZNE - "BARWY JESIENI - PTAKI DZIWAKI"

zobacz foto...


20 LAT OGNISKA GOC?AW

W dniu 23 pa?dziernika 2009 roku pracownicy Ogniska Goc?aw zaprosili na jubileuszowe spotkanie by?ych i aktualnych wychowanków, wychowawców i pracowników oraz dyrekcj? ZOW i kierowników Ognisk.

Spotkanie rozpocz??o si? o godzinie 17:00 przywitaniem kierownika, prezentacj? zdj?? z historii Ogniska i komentarzem Joanny Judzi?skiej oraz wspomnieniami dopowiadanymi przez wychowanków i wychowawców.
Ognisko trzykrotnie zmienia?o swoje siedziby tworz?c od pocz?tku histori?, buduj?c tradycj? i gromadz?c wokó? siebie grup? przyjaznych osób.
Wychowankowie wspominali Ognisko przy ul. Witoszy?skiego, imprezy, które tam si? odbywa?y, sal? sportow? oraz sal? treningow?. Magiczn? atmosfer? ?wi?t oraz wyjazdy wakacyjne.
Wspominali Miko?aja i wierszyki oraz inne zadania, które mieli wykonywa?, aby dosta? upragniony prezent.
Du?a cz??? wychowanków utrzymuje ze sob? kontakty i proszono o przekazanie informacji, ze niektórzy nie mogli przyj?? ze wzgl?du na obowi?zki zawodowe oraz rodzinne.(ma?e dzieci opieka).
Wychowankowie ucieszyli si?, ?e wchodz?c do Ogniska zobaczyli znajome osoby: Teres? J?drzejowsk?, Hann? Karsk? i mnie Joann? Judzi?sk? – pracuj?ce w Ognisku od jego powstania i pomimo ?e to kolejna siedziba to osoby pozosta?y i to ich przyci?gn??o.
W rozmowach wychowankowie pytali nas jak przetrwali?my trzy przeprowadzki i zmiany miejsc Ogniska. Trudno by?o im znale?? kolejne miejsca pomóg? im portal „Nasza klasa”.
Wspominali hotelik i ?a?owali ze jego ju? nie ma „gdy? wielu da? szans? na normalne ?ycie i uko?czenie szkó?” s?owa wychowanki Sylwi obecnie nauczycielki.
Wielu z naszych wychowanków uko?czy?o studia. Mamy absolwentów Politechniki, Uniwersytetu, Akademii Pedagogiki Specjalnej itp.
Na pami?tk? uczestnicy spotkania otrzymali znaczki okoliczno?ciowe upami?tniaj?ce 20 lecie Ogniska Goc?aw. 

20 lat pracy w Ognisku Goc?aw wydaje si? ma?ym kawa?kiem historii z wieloma wydarzeniami-mówi? wychowawcy.
 
Zobacz zdj?cia... 


?wi?to Pieczonego Ziemniaka 

Impreza zorganizowana przez Ognisko „Bielany” odby?a si? 23.09.2009 r. w krajobrazowym Parku M?oci?skim. By?o to powitanie jesieni.

Biletem wst?pu by? rysunek ziemniaka w roli g?ównej. Nasi podopieczni z zapa?em wykonali to zadanie i ka?dy z nich przywióz? w?asn? prac?. Przygotowano dla dzieci wiele konkurencji z ró?nym stopniem trudno?ci. Uczestnicy zabawy bardzo ch?tnie wzi?li w nich udzia?. Po zako?czeniu wszystkich konkurencji odbierali w punkcie informacyjnym wspania?e nagrody, takie jak ksi??ki, kredki, czapki czy plecaki oraz obowi?zkowo dla ka?dego dziecka przygotowana by?a czekolada. Nast?pnie wszyscy udawali si? na posi?ek z?o?ony z pieczonych ziemniaczków, kie?baski i sa?atki. Na ka?dego czeka?y równie? pyszne ciasteczka. Mo?na by?o równie? wzi?? u we wspólnym ?piewaniu przy ognisku, co zawdzi?czamy Panu Kazimierzowi.

Dzi?ki Ognisku „Marymont” wszyscy mogli si? zajada? „wat? ziemniaczan?”, do której wci?? ustawia?a si? nieko?cz?ca si? kolejka.

Fina?em spotkania by?o losowanie nagrody g?ównej – mp3, któr? otrzyma? Daniel z Ogniska „Ok?cie”.

Bardzo dzi?kujemy gospodarzom imprezy za wspania?? zabaw?. Gratulujemy ciekawych pomys?ów i dobrej organizacji.


Zobacz zdj?cia....


0 Komentarzy · 18338 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR