Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Goc?aw] Akcja letnia
Akcja letnia i zimowa

2012.08.28.     

       JAK SP?DZILI?MY OGNISKOWE WAKACJE …,
                  czyli Akcja „Lato w mie?cie 2012” w Ognisku „Goc?aw”
        

        
Zaczn? od pogody, gdy? w tym roku nasza ca?a dwutygodniowa akcja „Lato w mie?cie” by?a baaardzooo s?oneczna, a nawet upalna! Tak, wi?c nie narzekali?my na brak dobrej pogody, która mog?aby przeszkadza? w naszych ró?norodnych wyj?ciach oraz wycieczkach.

     
Codziennie czeka?y na nas atrakcje-niespodzianki, bowiem o planie na dany dzie? wychowankowie dowiadywali si? dopiero na porannej zbiórce w Ognisku.        
     alim5723_t1.jpg
Po przypomnieniu zasad bezpiecze?stwa ruszali?my w drog?. A gdzie my nie byli?my?!?!?!
J
Ju? pierwszego dnia wybrali?my si? na wycieczk? do Parku Kultury w Powsinie. Mini ?cianka wspinaczkowa, boiska, ciekawe place zabaw, a przede wszystkim le?ny klimat by? doskona?? alternatyw? wobec naszych „osiedlowych pejza?y”.       

   
Odwiedzili?my dwukrotnie Galeri? Sztuki „ZACH?TA”,  gdzie mogli?my alim5950_t1.jpgwzi?? udzia? w zaj?ciach warsztatowych przy okazji wystawy „SZTUKA WSZ?DZIE. Akademia Sztuk Pi?knych w Warszawie 1904-1944”.
        
    
Obejrzeli?my bardzo zabawny i pouczaj?cy film pt. „GORYLEK ?NIE?EK” w kinie FEMINA
     
    
Oprócz codziennych wyj?? odbywa?y si? u nas zaj?cia edukacyjne prowadzone przez zaproszonych alim5757_t1.jpggo?ci. Wzi?li?my udzia? w zaj?ciach pn. „CIESZ SI? LATEM – BEZPIECZNE WAKACJE” – prowadzonych przez Panie z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Otrzymali?my wiele cennych wskazówek na temat bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw wakacji!:), a tak?e materia?y edukacyjne, które wychowankowie mogli wzi?? do swych domów i podzieli? si? sw? wiedz? z najbli?szymi.
        
     
     W drugim tygodniu akcji przyby?a do naszego Ogniska Pani ze Stra?y alim6059_t1.jpg Miejskiej, która tak?e podj??a temat bezpiecznych wakacji oraz bezpiecze?stwa w sieci. Wszak komputer i Internet s? cz?sto naszymi wakacyjnymi „dobrymi przyjació?mi”…
       

    
Odbyli?my równie? bardzo ciekawe, a nawet egzotyczne „podró?e”, dzi?ki alim5820_t1.jpgzaj?ciom w KLUBIE KULTURY „GOC?AW”. Oba zaj?cia poprowadzi?a przemi?a p. Ewa, psycholog mi?dzykulturowy, podró?nik z zami?owania. Tematem pierwszych zaj?? by? Staro?ytny Egipt. Oprócz bardzo wielu informacji oraz ciekawostek, mogli?my zmumifikowa? naszych ogniskowych kolegów ialim6055_t1.jpg kole?anki J
, dotkn?? piasku z pustyni czy obejrze? kilka pami?tek z wspó?czesnego Egiptu, które przywioz?a p. Ewa. 
        
Tematem kolejnych zaj?? by?a Japonia. By? to warsztat tak?e dwugodzinnych zaj??, podczas których oprócz zdobycia wiedzy mogli?my niemal?e „dotkn??” kultury japo?skiej. 
      
     
       Na warsztaty fotograficzne, organizowane tak?e przez Klub Kultury „Goc?aw” wybrali?my si? w drugim tygodniu naszych ogniskowych wakacji. Zabawa z aparatem by?a bardzo ekscytuj?ca. Podczas zaj?? powsta?a ca?a seria zdj??, której jako?? omówili?my pod koniec zaj??. Wielu z nas „pokocha?o” d?wi?k „klikaj?cego” aparatu i my?l?, ?e b?dziemy kontynuowa? t? przygod?…
     

      alim5909_t1.jpg
?wietnie bawili?my si? tak?e podczas zaj?? teatralnych w/w Klubie! Wiele zabaw, ?wicze? teatralno-dramowych bardzo nas zintegrowa?o, rozbawi?o, a odgrywane role – pozwoli?y sta? si?, cho? na chwil?, „kierownikiem Mc Donalda”, „Motorniczym”, „Przechodniem”, czy „Niesfornym Dzieckiem”.
     

    
Podczas naszej akcji nie zabrak?o tak?e sportu! Zaj?cia na sali gimnastycznej w dzielnicowym O?RODKU SPORTU I REKREACJI alim5990_t1.jpgPRAGA PO?UDNIE, kr?gle, basen przy ul. Namys?owskiej na Pradze Pó?noc czy turnieje tenisa sto?owego organizowane w Ognisku.
     

     


Liczne spacery pozwoli?y znów odwiedzi? i podziwia? pi?kne i znacz?ce miejsca Stolicy: Grób alim5927_t1.jpgNieznanego ?o?nierza, Ogrody BUW – u, Stare Miasto, Park Saski, Nowy ?wiat.
    
     

Zaj?cia plastyczne dawa?y nam chwile wytchnienia od atrakcji pozaogniskowych oraz upa?u. Podczas alim5775_t1.jpgzaj?? powstawa?y nie tylko cudne prace (witra?e, maski, pocztówki), ale te? budowa?a si? bardzo rodzinna atmosfera, gdy? by? to czas rozmów, dzielenia si? wra?eniami z danego dnia, przemy?leniami na dany temat.
 
                                                                          

                             ZOBACZ FOTO !!!


Autor: A.?widowicz

2012    Ferie zimowe w Ognisku Goc?aw


      Czas ferii to oczekiwany przez wszystkich nas czas zimowego szale?stwa! co prawda zima w tym roku nie dopisa?a, ale fakt ten nie przeszkodzi? nam w organizacji i prze?yciu naszych ogniskowych ferii.
      Ju? pierwszego dnia wybrali?my si? do Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest to niesamowite miejsce, gdzie czas cofa si?,a my stajemy si? niemal uczestnikami tamtejszych wydarze?. Pan przewodnik wprowadzi? nas w temat udzia?u dzieci w Powstaniu Warszawskim; jego opowie?ci sk?ania?y nas do refleksji...
     Dzi?ki ?yczliwo?ci Dyrektorowi Teatru ?ydowskiego mogli?my tak?e wybra? si? na sztuk? "?Y?, NIE UMIERA?". Jak si? okaza?o sztuka ta to wspania?y spektakl muzyczny, pe?en humoru i wiecznie ?ywych ?yciowych m?dro?ci:)
     Podczas ferii mogli?my odwiedzili?my równie? Kino FEMINA, gdzie tak?e nieodp?atnie obejrzeli?my film "KOT W BUTACH". ?miechu by?o co nie miara:)! Polecamy wszystkim, kto jeszcze nie widzia? KOTA w akcji:)!!!
     W czasie naszego zimowego wypoczynku nie zabrak?o tak?e sportu! Przez trzy dni w tygodniu rozgrywane by?y turnieje tenisa sto?owego. Zwyci?zcami zostali: I miejsce - Kamil S., II miejsce - Kamil W., za? III - Czarek T.
     Swych si? próbowali?my tak?e na kr?glach i basenie w O?rodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Po?udnie oraz na lodowisku STEGNY.
      By nabra? si? po sportowych zmaganiach, codziennie brali?my udzia? w zaj?ciach artystycznych. Rozpocz?li?my w naszym Ognisku warsztaty filcowania. Pocz?tki nie by?y ?atwe... Ale widz?c efekty naszej pracy pod koniec ferii wspólnie stwierdzili?my, i? jeste?my twórcami wspania?ych dzie? sztuki filcowania:) Zajrzyjcie do naszej galerii zdj?? ... ZOBACZ FOTO
      Ostatniego dnia w ramach obiadu na naszych sto?ach pojawi?y si? du?e i przepyszne pizze z pobliskiej pizzerii Da GRASSO.
      Wszyscy jeste?my jednego zdania, i? nasze ogniskowe ferie by?y udane. Ka?dego dnia czeka?o na nas wiele atrakcji i niespodzianek - w Ognisku i poza nim.
      Dzi?ki wspólnie sp?dzonym feriom mogli?my si? bardziej pozna? i zaprzyja?ni?.

autor: ciocia Asia i Ada
- wychowanka Ogniska Goc?aw


DZI?KUJEMY Z CA?EGO SERCA NASZYM SPONSOROM, DZI?KI KTÓRYM NASZE FERIE BY?Y TAK WSPANIA?E!
   
- DYREKTOR TEATRU ?YDOWSKIEGO - PAN SZYMON SZURMIEJ

    - DYREKTOR KINA FEMINA - PAN EDWARD DURYS

- DYREKTOR MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
- PAN JAN O?ADAKOWSKI


- O?RODEK SPORTU I REKREACJI DZIELNICY PRAGA PO?UDNIE

- PIZZERIA DA GRASSO przy ul. Bora-Komorowskiego
- PANI KATARZYNA PIEKNIK2011 Obóz letni w ?azach


      Tegoroczny obóz letni rozpoczeli?my 15 sierpnia; trwa? on 13 dni. Wypoczywali?my w miejscowo?ci ?azy. 
     Z wyjazdu skorzysta?o 15 dzieci i m?odzie?y w wieku  od 7 do 18 lat. W sk?ad grupy wchodzi?o 8 dziewczynek i 7 ch?opców. Zakwaterowani byli?my w o?rodku Bryza przygotowanym na pobyt grup dzieci?cych i m?odzie?owych. Oprócz nas, w o?rodku przebywa?y te? inne kolonie.  Teren O?rodka by? du?y obszarowo i usytuowany blisko pla?y. Uzupe?niaj?c? infrastruktur? O?rodka stanowi?y: boiska (siatkówka, pi?ka no?na, koszykówka), kort tenisowy, plac zabaw, ?cie?ka zdrowia, miejsce wyznaczone na ognisko.
 Dla cz??ci z nas wyjazd na obóz by? jedynym wakacyjnym wyjazdem poza Warszaw?. Cz??? dzieci po raz pierwszy wyje?d?a?a na obóz, cz??? po raz pierwszy w ?yciu zobaczy?a Ba?tyk. 
     W ramach programu turystycznego zwiedzili?my:
-
Ko?obrzeg (latarni? morsk?, pomnik „za?lubin z morzem”, starówk? z gotyckim ratuszem, katedr?, uj?cie solanki oraz zaliczyli rejs statkiem „Viking”),       
-  
latarni? morsk? w G?skach,
-
Dar?owo (zamek Ksi???t Pomorskich, ko?ció? Mariacki),
-
Dar?ówko (port, molo, most rozsuwany),
-
Wyprawa brzegiem morza do Unie?cia.  
     Odby?y si? dwie prelekcje przeprowadzone przez przedstawiciela Towarzystwa Krajobrazowego, dotyczy?y one:
- charakterystyki wybrze?a Ba?tyku, latarni morskich, najstarszych d?bów w Polsce, ba?ni i legend Pomorza ?rodkowego,
-  wielkiej epoki odkry? geograficznych w XV i XVIw., naszego powrotu do ?redniowiecza. 
    
W ramach programu zaj?? popo?udniowych i wieczornych odbywa?y si? konkursy plastyczne, turnieje ping-ponga, siatkówki, oraz dyskoteki. Zosta?y przeprowadzone podchody, podczas których trzy grupy musia?y pokona? wyznaczon? tras? i „zaliczy?” dziesi?? punktów patrolowych, na których to musia?y wykona? zlecone zadania. Zorganizowany zosta? równie? dzie? sportu, w którym to wszystkie konkurencje przeprowadzone by?y „na weso?o”.M?odzie? nasza bra?a udzia? w czterech meczach siatkówki z uczestnikami s?siedniego obozu. Ponadto reprezentanci naszego ogniska uczestniczyli te? w turnieju siatkówki pla?owej zorganizowanej dla turystów ?azów gdzie zaj?li?my dwa pierwsze miejsca!   
      Uczestniczyli?my w pokazie ratowników demonstruj?cym style p?ywania oraz sposoby udzielania pomocy ratownictwa morskiego.
 Ponadto odby?o si? szereg ciekawych konkursów takich jak:
- rze?ba w piasku,
- najciekawsze znalezisko,
- zespo?owy konkurs wiedzy, umiej?tno?ci, zr?czno?ci i wspó?pracy,
- kalambury,
- konkurs czysto?ci,
- konkurs fotograficzny pt. „obóz w ?azach 2011”. 
    
Pogoda dopisywa?a nam przez ca?y okres trwania naszego obozu.
     Zapraszamy do obejrzenia zdj?? z naszych ogniskowych wakacji.
     B?dziemy je d?ugo i bardzo mile wspomina?!

zobacz zdj?cia

 


Obóz letni w D?wirzynie 15.08-28.08.2010 

W tym roku dzieci i m?odzie? z Ogniska "Goc?aw" wypoczywali nad morzem w pi?knej miejscowo?ci D?wirzyno po?o?onej niedaleko Ko?obrzegu.
Pierwsze dni obozu dzi?ki przepi?knej pogodzie i wyj?tkowo ciep?emu morzu przebiega?y pod znakiem pla?owania, po??czonego z zabawami g?ównie ruchowymi.
Pod czujnym okiem ratownika z ogromnym entuzjazmem oddawali?my si? uciechom morskich k?pieli.
Oprócz klasycznego pla?owania bardzo aktywnie i ch?tnie brali?my udzia? we wszelkiego typu konkursach, zabawach, zaj?ciach przygotowywanych przez ciocie i wujka. Konkursy plastyczne, zaj?cia sportowe, szalone zagadki....oj mo?na by by?o d?ugo wymienia?.
Byli?my te? na wycieczkach. Na nasz? pierwsz? wypraw? udali?my si? do Ko?obrzegu. Przeurocza pani przewodnik pokazuj?c mam to pi?kne miasto opowiada?a  bardzo ciekawe historie i legendy.
Zabytki i opowie?ci o tym pi?knym nadmorskim uzdrowisku bardzo mam si? podoba?y.Na zako?czenie wybrali?my si? w  rejs statkiem pirackim po Ba?tyku.
Druga wycieczka tez by?a bardzo ciekawa i dostarczy?a nam wiele wra?e? i emocji.Odwiedzili?my punkt widokowy, z którego rozpo?ciera? si? niepowtarzalny krajobraz na wsteczn? delt? rzeki ?winy, muzeum Woli?skiego Parku Narodowego, przepi?kne Turkusowe Jezioro, alej? gwiazd w Mi?dzuzdrojach.... oj by?o tego du?o, a? nie mo?na wszystkiego spami?ta?. W fajnej i mi?ej atmosferze, pe?nej u?miechu oraz wspania?ej dobrej zabawy 14 obozowych dni min??o w zawrotnym  tempie. Oj ju? wyje?d?amy, zosta?my jeszcze tydzie? - ten g?o? mo?na by?o us?ysze? w ka?dym pokoju. Wspomnienia z obozu pozostan? na d?ugo w naszej pami?ci. Z ut?sknieniem czekamy na nast?pne wakacje...  

Bardzo dzi?kujemy Zarz?dowi Dzielnicy Praga Po?udnie  bez wsparcia którego nie by?oby mo?liwo?ci organizacji tegorocznej akcji letniej.

zobacz zdj?cia....

2009 Obóz letni w Stegnie
W tym roku dzieci i m?odzie? z Ognisk „Goc?aw” i „Grochów” w okresie od    9.08 – 22.08.2009 wypoczywali w miejscowo?ci Stegna /Gda?ska w o?rodku odleg?ym o 1,5 km od morza.Z wyjazdu skorzysta?o po 14 wychowanków z ka?dego z Ognisk – uczestnicy byli zakwaterowani w prywatnym o?rodku przygotowanym na pobyt grup dzieci?cych i m?odzie?owych.  Dla cz??ci dzieci wyjazd na obóz by? jedynym wakacyjnym wyjazdem poza Warszaw?.        

 
Praca z m?odzie?? odbywa?a si? w dwóch nurtach:
- turystyczno-krajoznawczym
- terapeutyczno-wychowawczym.  
     

W ramach programu turystycznego uczestnicy zwiedzili Gda?sk (Starówka + park i koncert w Katedrze Oliwskiej), Westerplatte, pó?wysep Helski, Rejs tramwajem wodnym z Helu do Gdyni – tam zwiedzanie oceanarium i statku-muzeum „Dar Pomorza”. Ponadto dzieci zwiedzi?y Zamek w Malborku i uczestniczy?y w spektaklu „?wiat?o i d?wi?k”. Ciekaw? wycieczk? by?a równie? wyprawa do Fromborka, rejs statkiem po Zalewie Wi?lanym i  zwiedzanie Góry Zamkowej oraz pami?tek po Miko?aju Koperniku: planetarium, Katedry Fromborskiej z koncertem organowym, Pa?acu Biskupiego.

Ogniska w ramach odr?bnych grup organizowa?y wycieczki terenowe w miejscowo?ci Stegna i wokó? niej: Muzeum Bursztynu, Wyprawa do Mikoszewa i poszukiwanie bursztynów i powrót stylizowan? kolejk? w?skotorow?. Ka?da z grup odwiedzi?a Muzeum Martyrologii „Stuthof” w Sztutowie. 
      
W ramach programu zaj?? popo?udniowych i wieczornych odbywa?y si? zaj?cia plastyczne, konkursy, turnieje ping-ponga prowadzone przez samych wychowanków oraz dyskoteki(wspólne z inn? koloni?).
Du?y plac apelowy przed budynkiem stwarza? mo?liwo?? zró?nicowanych zaj?? sportowych dla ró?nych grup wiekowych dzieci i m?odzie?y.  Nad morzem wychowawcy prowadzili nauk? p?ywania i utrzymywania si? na wodzie dzi?ki deskom zabranym z ogniska. Uczestnicy obozu byli bardzo zadowoleni z mo?liwo?ci korzystania z k?pieli w basenie na terenie o?rodka.
       

Korzystaj?c z metod TZA opracowany zosta? przez zespó? wychowawców program korekcyjno-terapeutyczny obozu.
Opracowano jasno okre?lone granice zachowa? uczestników, zasady obowi?zuj?ce na obozie, ustalono konsekwencje zachowa? niepo??danych i mo?liwo?ci uzyskania nagród za zachowania prospo?eczne. Wobec zró?nicowanego wieku uczestników obozu starsi uczestnicy obozów opiekowali si? m?odszymi kolegami.   
 

Obserwacje i sukcesy tegorocznego obozu wyjazdowego: 
  1. Poznanie nowego terenu krajoznawczego Polski
  2. Edukowanie m?odzie?y w zakresie wspó??ycia spo?ecznego z innymi grupami przebywaj?cymi na terenie tego samego o?rodka lub funkcjonuj?cych w bezpo?rednim s?siedztwie,
  3. Nauka tolerancji na podstawie faktów historycznych, a tak?e z poszanowaniem innych zwyczajów i norm obowi?zuj?cych w ró?nych cz??ciach naszego kraju.
 Wspomnienia z obozu pozostan? na d?ugo w naszej pami?ci. Z ut?sknieniem czekamy ju? na nast?pne wakacje…… 

♥ Bardzo dzi?kujemy Dzielnicowemu Urz?dowi Praga Po?udnie, oraz Urz?dowi Marsza?kowskiemu Województwa Mazowieckiego bez wsparcia którego nie by?oby mo?liwo?ci organizacji tegorocznej akcji letniej.


zobacz zdj?cia...

2009 Zima w Mie?cie

Jak co roku w Ognisku „Goc?aw” podczas ferii zimowych prowadzona by?a akcja „ Zima w mie?cie”. W ramach tej akcji chodzili?my do kina, na kr?gle i basen. Wiele mi?ych chwil sp?dzili?my w Ognisku bior?c udzia? w grach, zabawach i konkursach. Nie brakowa?o s?odyczy i dobrego humoru….Martwili?my si?, ?e nasi koledzy, którzy wyjechali na obóz narciarski ZOW  b?d? zawiedzeni z powodu braku ?niegu. W Warszawie, jak  pami?tamy, pogoda zawiod?a. Na szcz??cie w górach zima dopisa?a i wszyscy powrócili zadowoleni. Powoli przymierzamy si? do organizacji obozu letniego i czekamy na s?o?ce!
 alim0016.jpg alim0027.jpg alim0038.jpg alim0039.jpg2008
Obóz letni w Kulce

latogoclaw05.jpgOgnisko Goc?aw w wakacje wypoczywa?o na obozie w miejscowo?ci Kulka nad jeziorem ??sk 18 km od Szczytna. O?rodek po?o?ony by? w g?stym lesie o bogatej faunie i florze. Na terenie o?rodka przebywa?o jednocze?nie kilka grup dzieci i m?odzie?y - ??cznie 350 osób.
Praca z m?odzie?? odbywa?a si? w dwóch nurtach- turystyczno-krajoznawczym i terapeutyczno-wychowawczym. W ramach programu turystyznego uczestnicy zwiedzili K?trzyn z zamkiem krzy?ackim, kwater? Hitlera pod nazw? Wilczy Szaniec, Zespó? Klasztorny w ?w. latogoclaw01.jpgLipce, ruiny zamku krzy?ackiego i muzeum w Szczytnie, skansen zabudowy mazurskiej pod Szczytnem oraz park dzikich zwierz?t w Kadzid?owie.
M?odzie? bra?a udzia? w nocnym biegu patrolowym "?wietliki" oraz ogólnoobozowej olimpiadzie sportowej. M?odsi obozowicze uczestniczyli w przeja?d?kach konnych po lesie oraz poznali i zaprzyja?nili si? ze zwierz?tami w gospodarstwie agroturystycznym.
W ramach programu zaj?? popo?udniowych i wieczornych odbywa?y si? zaj?cia fittnesu na przemian dla grupy dziewcz?t i ch?opców, by?y prowadzone przez nasz? wolotariuszk? ( ch?tnie do??czali si? uczestnicy innych grup). M?odziez by?a wspó?organizatorem chrztu dla nowych obozowiczów ( chrzest odbywa? si? w jeziorze) i "?lubów" obozowych.
Obóz by? bardzo udany. Pogoda dopisa?a, humory te?. Czekamy z ut?sknieniem na nast?pne wakacje.

 latogoclaw02.jpg latogoclaw03.jpg latogoclaw07.jpg0 Komentarzy · 38022 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR