Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]O?RODEK PEDAGOGIKI ULICY (OPU)
bastionlogo.jpg          O?RODEK PEDAGOGIKI ULICY (OPU)

                                                   WYDARZENIA
                                                       ZADANIA
                                                       OFERTA
                                                       KONTAKT

WYDARZENIA

2012-2013

stycze?/luty 2013

Zima w mie?cie równie? dla podopiecznych podwórkowej grupy z ?oliborza. W ofercie obok wyj?? do sto?ecznych kr?gielni, na lodowiska i baseny, tak?e atrakcyjne spotkania i wycieczki, m. in.: do Jednostki Ratowniczo – Ga?niczej na ul. Majda?skiej, warsztaty filmowe, pokazy multimedialne, gra laserowa.

stycze? 2013

Z inicjatywy Biura Pomocy i Projektów Spo?ecznych, 17 stycznia odby?o si? spotkanie przedstawicieli organizacji pozarz?dowych oraz instytucji spo?ecznych, edukacyjnych, wychowawczych z terenu Pragi Pó?noc. Dyrektor Biura przedstawi? do konsultacji za?o?enia programu rewitalizacyjnego dla tego obszaru miasta - jako jednego z najbardziej zdegradowanych spo?ecznie. Program zak?ada zintegrowane dzia?ania ro?nych s?u?b i instytucji w ramach lokalnych systemów wsparcia, na rzecz przeciwdzia?ania wykluczeniu spo?ecznemu dzieci w 4 newralgicznych rejonach Pragi, skoncentrowanych wokó? szkó?.  Wa?nym elementem programu ma by? wzmocnienie lokalnych ?wietlic, klubów, ognisk a tak?e rozwój dzia?a? streetworkerów, wychowawców podwórkowych, jako ??czników „ulicy” z istniej?cym system placówek wsparcia. Planowane s?: konkurs adresowany do organizacji pozarz?dowych oraz standaryzacja us?ug placówek wsparcia dziennego.  

grudzie? 2012

5 streetworkerów wzi??o udzia? w kolejnej grupie wsparcia, która w ca?o?ci po?wi?cona zosta?a na omówienie problemów merytorycznych z jakimi borykaj? si? pedagodzy w terenie. Kolejne spotkanie zaplanowano na luty 2013.  

listopad 2012

Nasi podwórkowi pedagodzy na ?oliborzu skompletowali sta?? grup? dzieci i prowadz? od zesz?ego miesi?ca regularne zaj?cia, od poniedzia?ku do pi?tku,w godzinach popo?udniowych. Grupa liczy 12 osób i wobec nich pedagodzy realizuj? zaj?cia zarówno na terenie osiedla, ale tak?e wychodz? wspólnie do warszawskich parków, obiektów sportowych, muzeów, galerii. Uda?o si? nawi?za? dobr? wspó?prac? z miejscow? bibliotek?, gdzie dzieci wraz z opiekunami mog? skorzysta? z komputerów, z dost?pem do internetu – co pozwala na wyszukiwanie ciekawych ofert na sp?dzenie czasu wolnego. Równie? wa?nym partnerem jest lokalne Gimnazjum nr 55, które nieodp?atnie udost?pnia sal? sportow?, gdzie dwa razy w tygodniu pedagodzy organizuj? dla dzieci i m?odzie?y zaj?cia sportowe, rekreacyjne, warsztaty, ale tak?e prowadz? pogadanki. Zaj?cia animacyjne i gry terenowe na osiedlu oraz na sali sportowej s? otwarte dla wszystkich dzieci z rejonu, które nie uczestnicz? w innych formach zagospodarowania czasu wolnego.
 

pa?dziernik 2012


17 pa?dziernika odby?a si? kolejna grupa wsparcia warszawskich streetworekrów. Spotkanie po?wi?cone by?o analizie potrzeb streetworkerów w zakresie ich pracy merytorycznej, warsztatu pracy, podnoszenia jako?ci swoich dzia?a?. Zebrany materia? ma pos?u?y? przygotowaniu nowych dzia?a?, które wzbogac? ofert? jak? O?rodek Pedagogiki Ulicy kieruje do osób zajmuj?cych si? prac? podwórkow?. Najcz??ciej pojawiaj?ce si? kwestie, jakie organizacje zg?asza?y dotyczy?y: braku wystarczaj?cych ?rodków na realizacj? programów pracy podwórkowej oraz potrzeby wsparcia merytorycznego pedagogów, jak i realizowanych przez nich programów, w tym wspólnych szkole?, prezentacji modelów pracy, grupy wsparcia i wymiany do?wiadcze?.  Pedagodzy oczekuj? od instytucji miejskich i dzielnicowych, zwi?kszonych ?rodków finansowych na swoje programy, co ma poprawi? jako?? ich pracy. Licz? na wymian? informacji w grupie wsparcia oraz w OPU, gdzie i jak szuka? dodatkowych ?rodków, od miasta za? oczekuj? dodatkowych og?aszanych konkursów. Pojawi? si? równie? postulat nieodp?atnego korzystania z zasobów miasta, co wyra?nie mog?oby wp?yn?? na zaoszcz?dzenie na wydatkach w ramach ich programów. Jednocze?nie bardzo silnie zaakcentowana zosta?a potrzeba wspierania si? nawzajem, wymiany swoich do?wiadcze?, omawiania sytuacji problemowych w codziennej pracy, prezentacji metod pracy a tak?e udzia?u w szkoleniach. Obszar ten zaznaczony zosta? szczególnie w odniesieniu do grupy wsparcia ale tak?e do OPU – jako miejsca gdzie pedagodzy – streetworkerzy mogliby podnosi? swoje kompetencje, np. przeszkoli? si? z pierwszej pomocy przedmedycznej czy jak wspó?pracowa? z instytucjami i organizacjami z lokalnego systemu wsparcia. Szczegó?owy zakres tematyczny szkole? b?dzie zebrany na kolejnych grupach. W drugiej cz??ci spotkania streetworkerzy zapoznali si? z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast?pczej, w szczególno?ci dyskutowane by?y te zapisy, które dotycz? prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej. Uczestnicy otrzymali dla swoich organizacji pakiet informacji na temat rejestracji placówek wsparcia dziennego oraz wymogów, jakie nak?ada ustawa na tego typu form? pracy. W spotkaniu wzi??o udzia? 11 streetworkerów z 4 organizacji oraz dwóch instytucji, w tym nasi pedagodzy realizuj?cy Program Podwórkowych Animatorów na ?oliborzu. Kolejna grupa odb?dzie si? w grudniu.

wrzesie? 2012
                      
Na ?oliborzu rusza program Podwórkowych Animatorów. 
Zespó? Ognisk Wychowawczych uruchamia nowy program skierowany do dzieci i m?odzie?y na ?oliborzu, w formie pracy podwórkowej. Dzia?ania te b?d? realizowane przy wspó?pracy z Wydzia?em Spraw Spo?ecznych i Zdrowia Urz?du Dzielnicy ?oliborz przez pracowników O?rodka Pedagogiki Ulicy. W tym celu w poniedzia?ek 24 wrze?nia odby?o si? w Urz?dzie Dzielnicy ?oliborz spotkanie inicjuj?ce program. Obecni na spotkaniu Burmistrz, przedstawiciele wydzia?u spraw spo?ecznych, o?rodka pomocy spo?ecznej, placówek o?wiatowych z rejonu oraz reprezentacja ZOW w sk?adzie dyrektor, kierownik CP?, koordynator OPU oraz pedagodzy mieli okazj? do zapoznania si?. Zaprezentowany zosta? równie?  program dzia?a? podwórkowych animatorów w rejonie ulic Krajewskiego, Dymi?ska, na najbli?szy rok a tak?e wzajemne oczekiwania i propozycje ?cis?ej wspó?pracy w ramach lokalnego systemu wsparcia. Pierwsze dzia?ania animacyjne pedagodzy rozpoczynaj? ju? w tym tygodniu, wychodz?c na podwórka z ofert? sportow?, rekreacyjn?, gier i zabaw.
2011-2012

Grudzie? 2011
12.12.2011 w siedzibie Zespo?u Ognisk Wychowawczych odby?o si? kolejne ju? spotkanie metodyczne dla pracowników Wydzia?ów Spraw Spo?ecznych i Zdrowia. Na zaproszenie O?rodka Pedagogiki Ulicy przybyli przedstawiciele sze?ciu warszawskich dzielnic. Podczas spotkania obecni realizatorzy projektów streetworkerskich - Urz?dy Dzielnic: Ochota, Wilanów i W?ochy zaprezentowali swoje do?wiadczenia i efekty pracy streetworkerów w roku 2011. Wspólnie równie? przeanalizowali?my rekomendacje stworzone przez warszawskich streetworkerów na potrzeby podnoszenia jako?ci tych programów. Wa?nym punktem spotkania by?y plany na rok 2012 - a? trzy nowe dzielnice planuj? wdro?y? programy pracy ?rodowiskowej: Wola i Wawer, Praga Po?udnie. Uczestnicy wymienili mi?dzy sob? informacje nt. wdra?ania programów, diagnozy problemów spo?ecznych na potrzeby og?oszenia konkursu dotacyjnego, trybu og?aszania konkursu ofert, trybu wdra?ania umów wieloletnich dla dotacji na program streetworkerski. Dla planów OPU na rok 2012  uczestnicy zg?osili postulat zorganizowania szkolenia z metodyki pracy ulicznej i dzia?a? streetworkerskich celem podniesienie stanu swojej wiedzy na ten temat. OPU z wielk? ch?ci? podejmie si? tego zadania na wiosn? przysz?ego roku.
Listopad 2011
 
Podczas ostatniego spotkania grupy wsparcia warszawskich streetworkerów (23.11.2011), w ramach OPU powo?any zosta? zespó? roboczy, którego zadaniem b?dzie opracowanie przewodnika dla warszawskich streetworkerów.  Przewodnik ma s?u?y? przede wszystkim streetworkerom i ma by? podr?czn? baz? informacji i danych teleadresowych, us?ug specjalistycznych na terenie Warszawy, m. in. z zakresu uzale?nie?, pomocy terapeutycznej, organizacji i instytucji pomocowych. W ?rodku znajd? si? równie?: spis ciekawych i sprawdzonych miejsc, instytucji do realizacji zaj?? z dzie?mi a tak?e baza ciekawych gier i zabaw dla dzieci. Przewodnik ma mie? ma?a podr?czna form? tak by schowany w plecaku streetworkera móg? s?u?y? w ka?dej chwili. W sk?ad zespo?u wesz?o sze?ciu przedstawicieli organizacji pozarz?dowych oraz dwaj pracownicy OPU.Przewodnik ma by? gotowy na kwiecie? 2012.   

Pa?dziernik 2011  
 
Z inicjatywy OPU w maju 2011 uruchomiona zosta?a grupa wsparcia dla warszawskich streetworkerów. Celem tego dzia?ania jest podnoszenie jako?ci pracy pracowników ulicznych, którzy aktualnie realizuj? programy streetworkerskie, poprzez wzajemne wspieranie si? i wspólne rozwi?zywanie problemów, prezentacje dobrych praktyk, projektów. Podczas pierwszych spotka? poruszane tematy dotyczy?y m. in. sposobów rekrutacji dzieci do jednego z programów a tak?e wspó?pracy z urz?dami dzielnic, jako zleceniodawcami dzia?a? streetworkerów w poszczególnych dzielnicach.
Aktualnie w grupie uczestniczy dwunastu streetworkerów z czterech organizacji pozarz?dowych. Terminy spotka? grupy wsparcia ustalane s? na bie??co.

Kolejne zaplanowane spotkania: wrzesie?, listopad 2011, luty, kwiecie?, czerwiec 2012.


ZADANIA


-Prowadzenie porad, konsultacji i szkole? dla organizacji i instytucji prowadz?cych dzia?ania streetworkerskie dla dzieci i m?odzie?y w mie?cie Warszawa;

-podejmowanie wspólnie z innymi podmiotami inicjatyw skierowanych do dzieci i m?odzie?y z Warszawy, potrzebuj?cej pomocy a pozostaj?cej poza istniej?cym systemem instytucjonalnym, opieku?czo – wychowawczym;

-udzielanie wsparcia merytorycznego i organizacyjnego podmiotom realizuj?cym zadania z zakresu pedagogiki ulicy;

-inicjowanie i prowadzenie samodzielnych programów streetworkerskich na rzecz dzieci i m?odzie?y;

-organizowanie konferencji, seminariów obejmuj?cych zagadnienia z obszaru pedagogiki ulicy;

-prowadzenie grup samopomocowych dla pedagogów ulicy.

-wspó?praca z ogniskami na rzecz tych dzieci, które znalaz?y si? w sytuacji kryzysowej, zaprzesta?y uczestnictwa w zaj?ciach ogniskowych i przez to zosta?y pozbawione odpowiedniego wsparcia pedagogiczno – psychologicznego;

-sporz?dzanie diagnoz ?rodowiskowych w ?rodowisku dzia?ania ognisk wychowawczych;

-uczestniczenie w pracach zespo?ów interdyscyplinarnych.
OFERTA OPU

O?rodek zaprasza instytucje i organizacje, które pracuj? metod? streetworkingu do wspó?pracy na rzecz popularyzacji i upowszechnienia metody pracy ulicznej.
Naszym celem jest promowanie jednolitych standardów pracy pedagoga ulicznego jako ?rodowiskowych metod pozainstytucjonalnej formy pomocy dla dzieci i m?odzie?y.
Oferujemy wsparcie i pomoc pedagogom ulicy.

Proponujemy:
- konsultacje dla streetworkerów;
- superwizje metodyczne;
- grupy wsparcia dla streetworkerów;
- warsztaty, konferencje.

Wszystkich ch?tnych zapraszamy do wspó?pracy.
KONTAKT

DY?URY PRACOWNIKÓW OPU:

TOMASZ SZCZEPA?SKI - pedagog ulicy

tel. 22-635-45-01 WEW. 202
email: opu@zow.pl

 powrót na stron?≥ bastionlogo.jpg

0 Komentarzy · 19687 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR