Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Praga] Nasza oferta


NASZA OFERTA 2013/2014


Rozk?ad dnia 
 09.00 -12:00/13.00 Wspó?praca z instytucjami: ze szko?ami, partnerami placówki,
z organizacjami,  sponsorami, indywidualne konsultacje z rodzicami, przygotowanie do zaj?? z dzie?mi, dokumentacja pracy, przygotowywanie projektów, zakupy, spotkania robocze zespo?u, szkolenia, praca indywidualna z dzie?mi, zaj?cia rozwijaj?ce i relaksacyjne
 
 13.00 Pomoc edukacyjna w grupach - w miar? mo?liwo?ci zindywidualizowana,zaj?cia specjalistyczne, zaj?cia rozwijaj?ce 
 15.30 Obiad 
 16.00 Realizacja programów i projektów, zaj?cia specjalistyczne, pomoc indywidualna  w lekcjach 
 17.30-18.00 Praca indywidualna, zaj?cia specjalistyczne, dy?ury porz?dkowe  

 

TYGODNIOWY ROZK?AD ZAJ??


Zaj?cia w Ognisku Praga w roku szkolnym 2013/2014 

  Poniedzia?ek

 • Zebranie spo?eczno?ci korekcyjno - wychowawczej
 • Socjoterapia
 • Strefa relaksu: gry stolikowe
 Wtorek
 • Zaj?cia indywidualne z psychologiem
 • Zaj?cia ruchowe z muzyk?
 • Sportowe popo?udnia
 • „Kurtynka” - spotkania z kultur? (cykliczne wyj?cia do teatru)
 ?roda
 • Zaj?cia plastyczne „Pracownia Szufladka”
 • Socjoterapia
 Czwartek
 • „Grupa bawi si? i pracuje” - gry i zabawy integracyjn, rozwijaj?ce wspó?prac? i komunikacj? w grupie, gry logiczne – pobudzaj?ce my?lenie twórcze
 • Logopedia
 Pi?tek
 
 • Sportowe popo?udnia
 • Terapia pedagogiczna
 • Psychoedukacja – co drugi pi?tek
 Codziennie proponujemy równie? zaj?cia: komputerowe  i   relaksacyjne, gry stolikowe, ??cze 4, pi?karzyki, tenis sto?owy. 

Poza w/w zaj?ciami realizujemy: 
-  cyklicznie programy profilaktyczne z zakresu zdrowia i higieny osobistej, od?ywiania, a tak?e profilaktyki uzale?nie? oraz ochrony przed przemoc?.
- warsztaty savoir vivre’u 
-zaj?cia teatralno - plastyczne w ramach projektu animacji kultury lokalnej pod nazw? „Praga Obywatel” Teatru Remus 

NASZE PROGRAMY

2013/2014

Program motywacyjny
Kidimand?aro” to projekt motywacyjny wspomagaj?cy dzieci i ich rodziców w procesie wychowania. W zabawnej nazwie b?d?cej angloj?zyczno - geograficznym zlepkiem, przywo?uj?cym na my?l jeden  z najwy?szych szczytów naszej planety, ukryte jest znaczenie projektu. Program ma zach?ci? dzieci  do zdobywania celów w?asnym wysi?kiem i uczenia si? odpowiedzialno?ci za osobiste dzia?ania  i wybory, wspinania si? po góry, planowania i kalkulowania, przewidywania skutków decyzji, uczy? szacunku do pracy, a tak?e umo?liwi? ci?g?o?? rozwoju nabytych kompetencji. Dawa? rado?? i podnosi? samoocen?. Realizacja: ca?y zespó?.


Programy edukacyjne, rozwijaj?ce, profilaktyczne, terapeutyczne

„Pracownia Szufladka” – warsztaty plastyczne: Anna Maciejewska

„Saper” – program profilaktyczny z zakresu zdrowia i higieny osobistej, od?ywiania a tak?e profilaktyki uzale?nie? oraz ochrony przed przemoc?: Wis?awa Balas

„Razem” - Spo?eczno?? korekcyjno – wychowawcza: Wis?awa Balas

Terapia pedagogiczna: Barbara Danaj

Terapia logopedyczna: Teresa Wachnicka

Zaj?cia psychoedukacyjne: Anna Junczyk

Socjoterapia: Anna Junczyk

„Sportowe popo?udnia” – zaj?cia sportowo – rekreacyjne: Agnieszka Radkowska

„Zaj?cia ruchowe z muzyk?”: Anna Maciejewska

„Kurtynka” - „Program edukacyjno – kulturalny” : Anna Maciejewska

„Dobre, bo polskie” - Kultywowanie tradycji poprzez organizowanie imprez okoliczno?ciowych: ca?y zespó?

„Sztuka ?ycia: czyli warsztaty savoir vivr’u”: nauka obyczajów i form towarzyskich, regu? grzeczno?ciowych, umiej?tno?ci post?powania w ?yciu i radzenia sobie w ró?nych trudnych sytuacjach: Wis?awa Balas


ROCZNY HARMONOGRAM IMPREZ


Planowane imprezy, wydarzenia, akcje, projekty w roku szkolnym 2013/2014

Projekt

Termin

Uroczysta Inauguracja Roku Ogniskowego

25 wrze?nia 2013 r.

„80 – lecie Ogniska Praga”

24  pa?dziernika – 25 pa?dziernika 2013 r.

Wieczornica ku Pami?ci  Patrona Ognisk

28 pa?dziernika 2013 r.

Andrzejki

29 listopada 2013 r.

Wigilia

18 grudnia 2013 r.

Bal karnawa?owy

29 stycznia 2014 r.

„Zima w mie?cie”

17 lutego – 29 lutego 2014 r.

Wielkanoc

09 kwietnia 2014 r.

Dzie? Rodziny

28 maja 2014 r.

Zako?czenie Roku Szkolnego

26 czerwca 2014

„Lato w mie?cie”

Lipiec 2014

Turnieje

Termin

 „??cz? 4”

Luty 2014 r.

Gry planszowe

Kwiecie? 2014 r.

„Pi?karzyki”

Czerwiec 2014 r.

Imprezy mi?dzyogniskowe, akcje, konkursy

Termin

Turniej Wiedzy o „Dziadku” Lisieckim,

„Godzina dla Ziemi”, „Majówka na Skarpie”,

Warszawska Strefa Rodziny, etc.

Zgodny na kalendarzem imprez ZOW

 

0 Komentarzy · 48898 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR