Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 ZOW - Wolontariat pracowniczy GE przy ul. Starej 4
2012.11.30 Akcja wolontariatu pracowniczego  General Electric Volunteers 
p1070554.jpgW budynku ZOW przy ul Starej 4, odby?a si? akcja z udzia?em 2 ekip wolontariatu pracowniczego General Electric Volunteers. W trakcie akcji zosta?y pomalowane m.in. pomieszczenia wspólne dla Ognisk ZOW - "Stara Prochownia" i "Starówka"(hol dolny) oraz pomieszczenia CP? Bastion. (razem 5 sal). W akcji uczestniczyli równie? kierownicy obu Ognisk i przedstawiciele Bastionu.

To by? niezwyk?y dzie? – wspólnej pracy, rado?ci i wzrusze?…!


Punktualnie o godz. 8.00 wolontariusze z GE Volunteers stawili si?  w Ognisku, aby pomóc nam odnowi? niektóre pomieszczenia, by nasi wychowankowie w pi?knie pomalowanych wn?trzach mogli z wi?ksz? rado?ci? uczestniczy? w zaj?ciach, które si? w tych salach odbywaj? i ?wi?towa? zbli?aj?c? si? Wigili? Bo?ego Narodzenia.

Prawie wszyscy wolontariusze GE po raz pierwszy brali udzia? w takiej akcji  a i dla Ognisk „Stara Prochownia” i „Starówka” by?o to te? pierwsze takie do?wiadczenie. Starali?my si?  wi?c przyj?? naszych nowych przyjació? najserdeczniej i najgo?cinniej, jak potrafimy ! Kawa, herbata, s?odkie ciasteczka – na mi?e rozpocz?cie dnia...

Potem opowiedzieli?my troszk? o historii i dzia?alno?ci Ognisk ZOW, zaj?ciach dla dzieci i ich rodziców , jakie odbywaj? si? w Ogniskach przy ul. Starej , o wolontariacie ogniskowym i podzi?kowali?my za zaoferowan? nam pomoc.
p1070527.jpgBardzo szybko nawi?za?a si? pomi?dzy nami ni? przyja?ni. 20 m?odych  ludzi z General Electric okaza?o si? osobami sympatycznymi, radosnymi, otwartymi, energicznymi, przyjaznymi. Starali?my si? odwdzi?cza? tym samym !
Wszyscy, pe?ni zapa?u, przyst?pili do pracy, czyli do malowania.  Przydzia? konkretnych zada? zosta? dokonany dzie? wcze?niej,  wi?c ka?dy wiedzia?, co ma robi?. Oklejanie ?cian i futryn  ta?m? malarsk?, malowanie ?cian i sufitów, itd…. Robota wolontariuszom pali?a si? w r?kach tak, ?e pierwszy etap prac zako?czono przed czasem.  By?a wi?c mo?liwo?? zwiedzi?  Ognisko, pogra? w ping ponga czy bilard, porozmawia? o dzia?alno?ci Ognisk czy pracy w General Electric.

O godz. 12.00  przysz?a pora na do?adowanie akumulatorów, czyli pyszn? zup? przygotowan? przez nasz? cioci? kuchark?, a potem   ko?czenie rozpocz?tego dzie?a – czyli powtórne malowanie, odklejanie ta?m, mycie okien i sprz?tanie . Uff ! Uda?o si? !!! Ok. godz. 15.00 og?osili?my FINISZ prac malarskich !!!
Ach, jak pi?knie zrobi?o si? w pomieszczeniach ! Bardzo, bardzo dzi?kujemy wolontariuszom z GE !

p1100725.jpgA potem…. Zaprosili?my przesympatycznych go?ci na I pi?tro  na spotkanie z dzieciakami z Ognisk „Starówka” i „Stara Prochownia”, dla których to w?a?nie z takim zaanga?owaniem pracowali w dniu dzisiejszym . Pocz?tkowe onie?mielenie pr?dko min??o i da?o miejsce wzruszeniom, gdy dzieciaki podzi?kowa?y wolontariuszom - tak od serca – w?asnor?cznie upieczonym ciastem na zaj?ciach kulinarnych i upominkami zrobionymi specjalnie dla nich  na zaj?ciach plastycznych ! Oj, niejednemu doros?emu ?ezka w oku si? zakr?ci?a…


Pani Dyrektor El?bieta Tatarowicz serdecznie podzi?kowa?a ca?ej ekipie GE Volunteers za nieocenion? pomoc, zaanga?owanie i efekty pracy, które b?d? przez d?ugi czas s?u?y? wychowankom ZOW. Dzisiejsza Akcja by?a dla ZOW niezwykle cennym do?wiadczeniem !

„Dyrekcja Zespo?u Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, sk?ada serdeczne podzi?kowania pracownikom - wolontariuszom z Firmy General Electric za zaanga?owanie w akcj? na rzecz wychowanków Ognisk  ZOW – „Starówka” i „Stara Prochownia” w Warszawie przy ul. Starej 4. Dzi?ki Pa?stwa pomocy,  nasi podopieczni b?d? korzysta? w czasie zaj?? z pi?knie odnowionych pomieszcze?.

Z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Wolontariusza i zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia ?yczymy wszystkim Pa?stwu, aby Wasza dzia?alno?? na rzecz dobra innych,  by?a dla was ?ród?em rado?ci i dumy oraz aby nie zabrak?o Wam nigdy energii i pasji.?yczymy rado?ci i osobistego rozwoju, optymizmu i poczucia wp?ywu na zmieniaj?cy si? ?wiat. Wszystkiego najlepszego”

Z ca?ego serca,  my wszyscy ogniskowcy ze Starej 4,  przy??czamy  si? do tych podzi?kowa? i ?ycze? !!! 

                                              DZI?KUJEMY !!!

foto.jpgzobacz foto...

                                                                                             autor : Mira Radomska

  foto.jpg            

zobacz prezentacj? GE Volunteers...

0 Komentarzy · 16633 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR