Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWt¦rCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2012 BIELANY - X jubileuszowa biela?ska Gala Wolontariatu
2012.12.03 X Jubileuszowa Biela?ska Gala Wolontariatu
W dniu 3 grudnia 2012 r. w czasie X Jubileuszowej Biela?skiej Gali Wolontariatu czterech naszych Wolontariuszy zosta?o uhonorowanych statuetkami oraz tytu?em Biela?skiego Wolontariusza Roku. Organizatorem Gali by? Urz?d Dzielnicy Bielany- Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia.

Oto sylwetki naszych laureatów: 
 

1. Agnieszka Dydycz:
 
agnieszka.jpgPani Agnieszka Dydycz jest mam? ma?ego Antosia oraz za?o?ycielem Fundacji „Pomó?my Dzieciom”. W?ród wielu codziennych prywatnych i zawodowych obowi?zków od  lat po?wi?ca swój czas na bezinteresown? dzia?alno?? w tej?e Fundacji. Decyzj? o za?o?eniu Fundacji podj??a kieruj?c si? empati? i zrozumieniem dla trudno?ci z jakimi borykaj? si? dzieci i rodziny znajduj?ce si? w kryzysie ekonomicznym.Fundacja dzia?a od 1997 roku. Podstawowym celem Fundacji jest pomoc dzieciom znajduj?cym si? w trudnej sytuacji materialnej i ?yciowej oraz umo?liwienie im rozwoju duchowego i intelektualnego. Pomoc Fundacji  pozwala zach?ci? dzieci do zdobycia solidnego wykszta?cenia daj?cego szans? na lepsze ?ycie. Systematycznie od 15 lat, a od 7 lat min. podopiecznym Ogniska Bielany, pani Agnieszka, zwana przez dzieci Cioci?, po?wi?ca swój czas na zdobywanie funduszy min. poprzez organizowanie aukcji prac plastycznych naszych dzieci. Dzi?ki Jej pomocy, kreatywno?ci i systematycznej pracy wolontarystycznej w ramach Fundacji  „Pomó?my Dzieciom” podopieczni Ogniska maj? mo?liwo?? min. korzystania stypendiów naukowych i socjalnych, z dofinansowania do pomocy do zaj?? i pomocy szkolnych,  do obozów, do paczek ?wi?tecznych. Na co dzie? Ciocia Agnieszka uczestniczy w ?yciu Ogniska, zna nasze problemy. Zawodowo pracuje w banku Citi Handlowy, którego zarz?d ?yczliwie popiera dzia?alno?? Fundacji. W imieniu dzieci z ca?ego serca dzi?kujemy Cioci Agnieszce za czas im po?wi?cony i za to, ?e od lat jest przy nas równie?  w najtrudniejszych momentach. 

2. Ewa Dobosz
 
ewad.jpgPani Ewa Dobosz jest osob? nadzwyczaj skromn?. Swój czas dzieli mi?dzy ?ycie prywatne (prowadzenie domu), prac? zawodow? (w Banku Citi Handlowy) oraz dzia?alno?? charytatywn? (prac? woluntarystyczn? w Fundacji „Pomó?my Dzieciom”).Pani Ewa charytatywnie dzia?a w Fundacji „Pomó?my Dzieciom” od momentu jej powstania. Fundacja powsta?a z inicjatywy osób pragn?cych pomaga? dzieciom ?yj?cym w trudnych warunkach materialnych i rodzinnych a co za tym idzie maj?cym mniejsze szanse  na dobry start w ?yciu. Od siedmiu lat po?wi?caj?c, swój czas, pomaga systematycznie dzieciom z Ogniska Bielany. Jest z nami w czasie wa?nym dla dzieci- przy okazji ?wi?t, rozpocz?cia i zako?czenia roku, jak równie? w czasie realizacji  ca?orocznych projektów wspieraj?cych rozwój dzieci-za co w ich imieniu-serdecznie dzi?kujemy

3. Ewa Zaborowska
ewa.jpgPani Ewa j
est mam? trojga dzieci, cz??ciowo ju? doros?ych. Z wykszta?cenia jest ekonomist?. Lubi ludzi i wszelk? dzia?alno?? z nimi zwi?zan?. Jest bacznym obserwatorem - pracuje w Zespole redakcyjnym Informatora ?oliborza, który zajmuje si? g?ównie tematyk? spo?eczn?. Prowadzi firm? rodzinn?.  Po?ród tych licznych obowi?zków, w tym rodzicielskich (najm?odsza córka ma 11 lat) znajduje czas na pomoc wolontarystyczn?.Systematycznie, 3 godziny w ka?dym tygodniu pani Ewa przeznacza na pomoc dzieciom i m?odzie?y w nauce.  Specjalizuje si? w j?zyku angielskim- ale jak to w Ognisku bywa-specjalizacja specjalizacj?- a zna? si? trzeba na wszystkich przedmiotach i tak Pani Ewa dzielnie towarzyszy zmaganiom dzieci z j. polskim , matematyk?, biologi?  czy histori?. Rezultatem tej pomocy s? ma?e szkolne sukcesy dnia codziennego, które w efekcie przynosz? dobre oceny na ?wiadectwach ko?coworocznych. Wa?ne u Ewy jest te? to, ?e Jej wiara w Ludzi Du?ych i Ma?ych jest niesko?czona…
4. Joanna Bartecka 
joanna.jpgPani Joanna jest socjologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Prywatnie jest ?on? i mam? - w chwili obecnej, przebywaj?c na urlopie wychowawczym i dzielnie wychowuj?c 2-letniego synka, znajduje czas na pomoc podopiecznym ogniska BielanySystematycznie, 2 razy po 3 godziny w ka?dym tygodniu pani Joanna przeznacza swój czas na pomoc dzieciom i m?odzie?y w nauce -przez co pomaga im w osi?ganiu ma?ych- a jak?e wielkich, codziennych sukcesów szkolnych. Dzi?ki Niej w ubieg?ym roku nasi Podopieczni wzi?li udzia? we wspania?ym Pikniku Rodzinnym. Ma dla dzieci co? jeszcze bardzo cennego: wiar? w nich i cierpliwo??-co jest bardzo wa?ne w tej pracy…. Przy tej okazji przypomnimy jeszcze posta? Wolontariusza, który by? Laureatem ubieg?orocznej Gali- a jest z nami równie? ca?y ten rok: 

5. Karyna Mieszczy?ska             
karyna.jpgPani Karyna jest in?ynierem elektronikiem, emerytowanym nauczycielem przedmiotów ?cis?ych.  Prywatnie jest ?on?, mam? i babci?.  Wype?niaj?c te wszystkie role znalaz?a czas na systematyczn? pomoc podopiecznym ogniska Bielany. Przybli?a dzieciom i m?odzie?y zawi?o?ci nauk ?cis?ych takich jak matematyka, fizyka, chemia -przez co pomaga im w osi?ganiu ma?ych- a jak?e wielkich , codziennych sukcesów szkolnych. Systematycznie, 3 godziny w ka?dym tygodniu pani Karyna przeznacza na pomoc dzieciom i m?odzie?y w nauce przedmiotów ?cis?ych – przy czym robi co? bardzo wa?nego - pomaga zrozumie?…………  

Wi?cej informacji na temat X Jubileuszowej Gali Wolontariatu 
 http://www.bielany.waw.pl/page/index.phpstr=97&id=2116                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                      
                                                                                         
Alicja So?tyka-Kami?ska
0 Komentarzy · 16122 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR