Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 14-04-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów]2013 XV TURNIEJ WIEDZY o DZIADKU LISIECKIM
2013.03.13  XV Turniej Wiedzy o Dziadku Lisieckim
                                                                                                                   
2013 XV Turniej
TERMIN13 marca 2013
MIEJSCE:Projekt interaktywny "Dziadek" - lubi? to".
Zako?czenie projektu w Ognisku "Muranów" przy ul. Dzielnej
ORGANIZATOR Zespó? Ognisk Wychowawczych i TPDzUl "Przywróci? Dzieci?stwo"
KOORDYNATORZYzast?pca dyrektora Z.O.W. Beata Chyz-Banek i Pawe? Radkowski

Projekt interaktywny „Dziadek – Lubi? to!”            

   W dniach 11.02.2013 – 13.03.2013 odby?a si? XV edycja Turnieju Wiedzy o „Dziadku”. Tegoroczne zmagania uczestników przyj??y form? projektu interaktywnego, tzn. tworzenia stron facebookowych dotycz?cych „Dziadka” i jego historii.
W projekt ten zaanga?owa?o si? 10 Ognisk oraz Szko?a Podstawowa nr 247 im. K. Lisieckiego „Dziadka” i Ognisko „Dudziarska”.            

   Sam konkurs, pomimo pocz?tkowych obaw, okaza? si? sporym sukcesem. Wszystkie wcze?niejsze za?o?enia zosta?y zrealizowane, a nawet przeros?y oczekiwania organizatorów (ko?cowa liczba wszystkich g?osów). Oczywi?cie w trakcie nie oby?o si? bez problemów. Gdzie? zepsu? si? komputer, innej ekipie szwankowa? internet...ale na ko?cowy efekt nie mia?o to jednak wi?kszego wp?ywu. Najwa?niejszy cel jakim by?o poszerzanie wiedzy o naszym patronie zosta? w 100 procentach osi?gni?ty. Podobno nawet w Chorwacji wiedz? ju? teraz kim by? Kazimierz Lisiecki ! 
 

Szczegó?owy opis projektu:           

  
Ka?da z dru?yn tworzy?a stron? na Facebooku na temat „Dziadka” Lisieckiego. Do  8 marca dzieci pod okiem wychowawców prowadzi?y stron? maj?c za zadanie stworzenie jak najciekawszego ?ród?a informacji na temat „Dziadka”, ale te? pozyskanie jak najwi?kszej liczby osób, które polubi? t? stron?, czyli klikn? przycisk „lubi? to”. Zwyci?zcami mogli zosta? ci uczestnicy, którzy wype?nili 5 wymaga? podanych w regulaminie oraz zdobyli najwi?ksz? liczb? osób „lubi?cych” stworzon? przez nich stron?. 

 Wymagania:
  1. Dodanie dowolnego zdj?cia „Dziadka”
  2. Wpisanie przynajmniej 30 newsów (info. dotycz?cych Dziadka, ciekawostek o nim, konkursów z nim zwi?zanych itp.)
  3. Opisanie historii „Dziadka”
  4. Dodanie zdj?cia w?asnego Ogniska wraz z osobami bior?cymi udzia? w projekcie.
  5. Przes?anie raportu zdawczego z projektu.
Statystyki:
??czna liczba polubie? stron o „Dziadku” (z dnia 8 marca) – 3130
Liczba wychowanków bior?cych udzia? w projekcie – 76
Liczba polubie? zwyci?skiej dru?yny – 536 

Zwyci?zcy: 
I miejsce – Ognisko „Goc?aw” 536 g?osów
II miejsce – Ognisko „Starówka” 400 g?osów
III miejsce – Ognisko „Dudziarska” 384 g?osy 

Wyró?nieni za kreatywne dzia?ania:
Ognisko „Grochów”,
Ognisko „Dudziarska”,
Ognisko „Muranów”
oraz Martyna Truchel z Ogniska    
„Goc?aw”.  
                                         
                                                                           Pawe? Radkowski
Zobacz foto...

Dzi?kujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji XV Turnieju Wiedzy o Kazimierzu Lisieckim:

image003.jpg

Urz?dowi Dzielnicy ?ródmie?cie m. st. Warszawy za upominki dla uczestników: torby ekologiczne, gry drewniane, ksi??ki i latarki


● Stowarzyszeniu Twórczych Pedagogów „Stara 4” za  nagrod? w wysoko?ci 300z? dla zwyci?skiego Ogniska „Goc?aw”

● Towarzystwu Przyjació? Dzieci Ulicy „Przywróci? Dzieci?stwo” za przekazanie gier jako nagrody za drugie i trzecie miejsce oraz wielu innych przedmiotów na upominki

● Instytutowi Pami?ci Narodowej za gry edukacyjne
● Spó?dzielni Piekarsko – Ciastkarskiej ?oliborz za ciastka na uroczysto?? podsumowania Turnieju
● Wydawnictwu Egmont Polska za ksi??ki dla dzieci  

Dzi?kujemy Ewie Hunkiewicz, Annie Nowi?skiej i Paw?owi ?l?zakowi, pracownikom Zespo?u Ognisk Wychowawczych, za pomoc w uzyskaniu nagród i upominków dla uczestników Turnieju 

Dzi?kujemy pracownikom i m?odzie?y z Ogniska „Muranów” za zorganizowanie podsumowania konkursu i serdeczne przyj?cie jego uczestników. 

                                                                                                         
Beata Chyz-Banek
0 Komentarzy · 15747 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR