Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Bielany] Nasza oferta

 Nie wolno marnowa? ?adnego kapita?u ludzkiego”

                                                                                     Kazimierz Lisiecki „Dziadek”

Images: email_ok.png Misja Ogniska:

Jeste?my po to, aby wspólnie z rodzin? pokona? trud wychowania, a wej?cie w doros?o?? uczyni? dobrym wspomnieniem w ?yciu naszych podopiecznych i ich bliskich.”

Images: email_ok.png Nasza oferta:

Dzia?amy w ramach Zespo?u Ognisk Wychowawczych - co optymalnie zwi?ksza nasze mo?liwo?ci pomocy. W ramach Zespo?u Ognisk Wychowawczych prowadzone s? grupowe zaj?cia specjalistyczne oraz zaj?cia indywidualne.


 
Opieka i wychowanie:

Ognisko na sta?e obejmuje opiek? oko?o 40 dzieci w godzinach 10-18. Oferujemy posi?ki dla wszystkich dzieci w postaci ciep?ej obiadokolacji. W ognisku pracujemy metod? spo?eczno?ci korekcyjno-wychowawczej. Wspieramy rodziców w uczeniu dzieci odpowiedzialno?ci za siebie, innych, za podj?te dzia?ania i zobowi?zania. Pomagamy dzieciom uporz?dkowa? hierarchi? warto?ci, uczymy przestrzegania przyj?tych norm spo?ecznych, nawi?zywania z lud?mi prawid?owych relacji, ekspresji emocji, empatycznego odczuwania. Dbamy o poczucie bezpiecze?stwa naszych podopiecznych poprzez szacunek dla nich, podmiotowe traktowanie, wysok? jako?? pracy, przyjazn? atmosfer?, otwarto?? na problemy dzieci i rodziców. Wspieramy dzieci w rozwoju osobistym poprzez dba?o?? o rozwój ich zainteresowa?, organizacj? zaj?? ulubionych, realizacj? w?asnych programów i ciekawych projektów. Kadra jest ?yczliwa, wspieraj?ca, tolerancyjna, otwarta, sprawiedliwa, a równocze?nie stawiaj?ca wymagania i konsekwentna.


Edukacja i rozwój zainteresowa?:

Pomoc w rozwi?zywaniu problemów szkolnych obejmuje organizacj? pomocy w nauce - je?li to mo?liwe z uwzgl?dnieniem indywidualnych mo?liwo?ci dzieci i tempa pracy. Opieramy si? na specjalizacji poszczególnych pedagogów, pomocy woluntariuszy, praktykantów (j.polski, angielski, matematyka, fizyka, biologia) oraz pomocy kole?e?skiej. Wykorzystujemy ró?norodne metody zwi?kszaj?ce motywacj? do nauki, w razie potrzeby kontaktujemy si? ze szko?ami naszych podopiecznych. Prowadzimy regularny program motywacyjny. Uczymy aktywnego stylu ?ycia, stwarzamy warunki do osi?gania sukcesów. Dzieci z poszczególnych grup uczestnicz? w zaj?ciach terapeutycznych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, manualnych, komputerowych, terapii zaj?ciowej, relaksacyjnych. Organizujemy ?wi?ta i uroczysto?ci.Rozk?ad dnia  w Ognisku Bielany


10.00-13.00Rodzinny Klub Malucha - "Maluszkowo"- 3 razy w tygodniu, wizyty w szko?ach, spotkania z przedstawicielami ró?nych instytucji, czas dla rodziców, przygotowanie do zaj?? z dzie?mi, dokumentacja pracy, spotkania robocze zespo?u, przygotowywanie projektów, udzia? w warsztatach i szkoleniach, zakupy, Klub Pedagoga, praca indywidualna z dzie?mi, zaj?cia rozwijaj?ce i relaksacyjne.
13.00Konsultacje - wychowawcze, pedagogiczne, psychologiczne, specjalistyczne, pomoc edukacyjna w grupach - w miar? mo?liwo?ci zindywidualizowana, zaj?cia specjalistyczne, zaj?cia rozwijaj?ce.
15.30Kolacja
16.00Konsultacje - wychowawcze, pedagogiczne, psychologiczne, specjalistyczne, realizacja projektów, programów, zaj?cia specjalistyczne, c.d.pomocy indywidualnej w lekcjach, praca indywidualna z dzie?mi, rodzicami, dy?ury porz?dkowe.
18.00Zako?czenie dnia.


*Codziennie proponujemy zaj?cia komputerowe, relaksacyjne, gry stolikowe, bilard.
 
* Od pa?dziernika 2013 roku w ognisku realizowany jest równie? projekt Otwartej Przestrzeni - Rodzinny Klub Malucha. 
S? to zaj?cia  maj?ce na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 
i rozwojwych w wieku 0 - 5 lat 
   oraz aktywizacj? spo?eczn? rodziców tych dzieci. 
                    


Tygodniowy plan pracy w Ognisku w roku szkolnym 2014/2015


Poniedzia?ek 
- Terapia logopedyczna
- Zaj?cia z ceramiki
- Pomoc edukacyjna
- Konsultacje wychowawcze
- Zaj?cia rozwijaj?ce

Wtorek

- Pomoc edukacyjna
- Konsultacje wychowawcze
- Konsultacje psychologiczne
- Terapia pedagogiczna
- Socjoterapia
- Zaj?cia rozwijaj?ce

?roda 
- Pomoc edukacyjna
- Konsultacje wychowawcze
- Konsultacje psychologiczne
- Terapia pedagogiczna
- Zebranie spo?eczno?ci korekcyjno - wychowawczej
- Zaj?cia rozwijaj?ce

Czwartek 
- Pomoc edukacyjna
- Konsultacje wychowawcze
- Konsultacje pedagogiczne
- Zaj?cia integracyjne i psychoedukacja
- Zaj?cia rozwijaj?ce

Pi?tek
- Pomoc edukacyjna
- Konsultacje wychowawcze
- Konsultacje pedagogiczne
- Zaj?cia profilaktyczne
- Zaj?cia rozwijaj?ce


Programy realizowane w Ognisku

 Program motywacyjny:
"Droga do dojrza?o?ci" - wspieranie rodziców i opiekunów w procesie wychowania dzieci, szczególna pomoc dzieciom, dba?o?? o rozwój w?asny podopiecznych. W ramach programu "Droga do dojrza?o?ci" w grupach wychowaczych (Alicji So?tyka - Kami?skiej, Ewy Hunkiewicz, Ewy Michalskiej ) realizowany jest program motywacyjny "Liderzy". Na koniec ka?dego miesi?ca wy?aniani s? Liderzy w Ognisku, czyli wzorowi ogniskowcy.

Programy edukacyjne, terapeutyczne:
- Terapia pedagogiczna
- Terapia zaj?ciowa
- Logopedia 
- Socjoterapia
- Spo?eczno?? korekcyjno - wychowawcza


Programy profilaktyczne "Paj?czynka":
- "W sieci - zagro?enia cyberprzestrzeni"
- "Klub wiedzy ró?nej"


Programy edukacyjne:
- "Co w trawie piszczy"
- "Polskie tradycje i obyczaje"


Programy rozwijaj?ce:
- "Pracownia zaj?? twórczych",a w niej zaj?cia manualne z wykorzystaniem technik: decoupagu, 
   filcowania, quillingu, masy solnej, pasteli,akwareli,papieroplastyki i innych form plastycznych
-  Ceramika
-  Zaj?cia rozwijaj?ce logiczne my?lenie, relaksacyjne i sportowe


Dla rodziców:
-          Konsultacje pedagogiczne.
-
          Konsultacje psychologiczne
-     Konsultacje  i warsztaty wychowawcze
-     Warsztaty tematyczne
-     Mo?liwo?? systematycznego, codziennego kontaktu
-
          Dni otwarte dla rodziców - pi?tki     

   
0 Komentarzy · 45049 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR