Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Bielany] O nas
KONTAKT

Zespó? Ognisk Wychowaczych im. Kaziemierza Lisieckiego "Dziadka"

Ognisko "Bielany"
ul. Broniewskiego 56a
01-716 Warszawa

tel.: 22 669 68 56
e-mail: bielany@zow.pl
www.zow.pl


HISTORIA OGNISKA

Ognisko Bielany powsta?o w 2001 r. z inicjatywy Zarz?du T. P. Dz.Ul. „Przywróci? Dzieci?stwo” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, które sfinansowa?o w 80% remont i adaptacj? pomieszcze? przeznaczonych na Ognisko. Otrzymali?my du?e wsparcie ówczesnej Gminy Bielany, a w szczególno?ci jej Burmistrza - p.Karola Szadurskiego i cz?onka zarz?du Gminy p. Jolanty Wojcikiewicz oraz Biura Polityki Spo?ecznej i Stowarzyszenia FLHiP (Anglia) z Prezesem p. Renat? Sapie?yn?. Pe?nomocnikiem T.P.Dz.Ul. „Przywróci? Dzieci?stwo” ds. ogniska Bielany by? p. Wac?aw Skudniewski, by?y wychowanek „Dziadka”, mieszkaniec Bielan, wielki spo?ecznik. Bezp?atny projekt adaptacyjny pomieszcze? wykona?a firma projektowa James Architekci pod przewodnictwem in?yniera- architekta Olgierda Jagie??o. Dzi?ki olbrzymiej ?yczliwo?ci wielu Ludzi i instytucji, ówczesnych w?adz na Bielanach, prywatnych i innych sponsorów (min. firmie IKEA, która pomog?a w wyposa?eniu pomieszcze?) i wysi?kowi organizacyjnemu Zespo?u Ognisk Wychowawczych - p. Dyrektor Piotr S?upek-Opolski, a w szczególno?ci pierwszego kierownika p. Barbary Makowskiej-Opali dnia 01.09.2001 r. dzieci po raz pierwszy przysz?y do nowego ogniska-czeka?o na nich 50 miejsc. Od 2005 r. ogniskiem kieruje p. Alicja So?tyka-Kami?ska. Ognisko Bielany jest jednym najnowocze?niejszych, najlepiej urz?dzonych i doposa?onych Ognisk w Z.O.W.
Jest jasne, ciep?e, kolorowe i funkcjonalne.


KOMU POMAGAMY
.
Nasza oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-18 lat i obejmuje:

  • wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci,
  • pomoc edukacyjn?,
  • pomoc specjalistyczn?-terapi? pedagogiczn?,logopedi?,zaj?cia psychoedukacyjne,socjoterapi?,terapi? zaj?ciow?,zaj?cia profilaktyczne,
  • pomoc w rozwi?zywaniu problemów rówie?niczych, pokoleniowych,
  • wspieranie dzieci w rozwoju osobistym,
  • rozwój zainteresowa? dzieci,
  • zagospodarowanie czasu wolnego,
  • do?ywianie.

Ognisko, zgodnie z ide? Lokalnego Systemu Wsparcia, wspó?pracuje ?ci?le z rodzicami, szko?ami podopiecznych, O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej, Wydzia?em Spraw Spo?ecznych i Zdrowia, kuratorami zawodowymi i spo?ecznymi oraz innymi jednostakami i organizacjami, które mog? s?u?y? budowaniu lub zintegrowaniu indywidualnego systemu wsparcia dziecka i rodziny.

Pobyt w Ognisku jest dobrowolny i nieodp?atny.
S?u?ymy dzieciom i rodzinom z terenu Dzielnicy Warszawa – Bielany.
Wspieramy rodzin? nie zwalniaj?c jej z odpowiedzialno?ci.

Zapisy: 
tel.: 22 669 68 56


Kadra Ogniska „Bielany”:
 


KIEROWNIK -WYCHOWAWCA

ALICJA SO?TYKA-KAMI?SKA

WYCHOWAWCY-PEDAGODZY:
EWA HUNKIEWICZ
EWA MICHALSKA

PEDAGOG:
TERESA WACHNICKA

PSYCHOLOG:
PAULINA CHUDZIKIEWICZ

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY:
BARBARA DANAJ

LOGOPEDA:
LESZEK KACPROWICZ 

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-OBS?UGOWY:
JOLANTA KOT


STRUKTURA

W Ognisku s? dwie grupy wychowawcze i grupa ?rodowiskowa-ka?da pracuje
 pod opiek? wychowawcy-pedagoga w swoim pomieszczeniu
(g?ównie w czasie tzw. „odrabianek” ).
W pozosta?ym czasie - w zale?no?ci od rodzaju zaj?? - dzieci korzystaj?
z ró?nych pomieszcze?, min. z pracowni socjoterapeutycznej, terapeutycznej, relaksacyjnej, rekreacyjnej, komputerowej, plastycznej. Korzystamy te?
z pobliskich boisk sportowych i parków rekreacyjnych.PARTNERZY I SPONSORZY


Dzi?kujemy za pomoc i wsparcie finansowe czy merytoryczne
dla naszych dzia?a? w szczególno?ci Fundacji „Pomó?my Dzieciom”
i Cioci Agnieszce Dydycz, która od ponad 15 lat wspiera dzia?alno?? ognisk i jej zas?ugi s? naprawd? WIELKIE!!! Min. dzi?ki niej dzieci ka?dego roku wyje?d?aj? na wspania?y obóz letni, maj? zaj?cia plastyczne, s? przez ca?y rok obj?te programem :socjalnym, otrzymuj? paczki ?wi?teczne, doposa?enie .JAK RÓWNIE? DZI?KUJEMY ZA POMOC CZY WSPÓ?PRAC?:


Urz?dowi Miasta Sto?ecznego Warszawy

Wydzia?owi Spraw Spo?ecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany 

O?rodkowi Pomocy Spo?ecznej w Dzielnicy Bielany

Spó?dzielni Piekarsko-Ciastkarskiej „?era?” 
 
M?odzie?owemu Domu Kultury Bielany

Kwiaciarni Sejmowej "Flo-Art"

Orange Polska S.A.


Fundacji Orange 

Firmie Flüger sp. z o. o.

Wydawnictwu Egmont Polska sp. z o. o.
 

Firmie Dr Irena Eris

Provident Polska S.A.

Warszawskiemu Centrum Zabaw Hulakula

Sieci kin Helios


Uczelniom Wy?szym

Zaprzyja?nionym Szko?om: Dyrektorom, Pedagogom, Psychologom, Nauczycielom

Wolontariuszom, Osobom Prywatnym i Pozosta?ym…


autor: Alicja So?tyka - Kami?ska


0 Komentarzy · 44873 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR