Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Muranów] Nasza ofertaNASZA OFERTA

OGNISKOWY PLAN DNIA

HARMONOGRAM ZAJ??

PROGRAM PRACY

KALENDARZ IMPREZ


OGNISKOWY PLAN DNIA

               
   13.00  -  14.45 
- Odpoczynek po szkole
- indywidualne rozmowy,
- pomoc w nauce,
- zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania,
- zaj?cia wyrównawcze, reedukacyjne
- gry stolikowe, tenis sto?owy i gry komputerowe,
- swobodne rozmowy na ró?ne tematy,
- poradnictwo i rozmowy z rodzicami ……
albo po prostu leniuchowanie J
 

14.45  - 15.00
 
Przygotowanie do obiadu – dy?ur w jadalni, zbiórka Domowników.

 15.00 – 15.30
 
Wspólny posi?ek J
 

15.15 – 17.00
 
- Obowi?zkowe odrabianie lekcji
- zaj?cia edukacyjne,
- indywidualne wyrównywanie zaleg?o?ci,
- nauka czytania i pisania….ze zrozumieniem,
- nauka korzystania z pomocy naukowych,wykorzystywania komputera przy przygotowywaniu prac pisemnych
i odrabianiu lekcji. 

17.00 – 19.00
 
- Zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania,
 
- dyskoteki,
- imprezy okoliczno?ciowe i mi?dzyogniskowe,
- wyj?cia do teatrów i kin,
- nauka indywidualna,
- dy?ury porz?dkowe,
- spotkania Domowników,
- poradnictwo i rozmowy z rodzicami.
 

19.00 – 19.30
 Koniec dnia ogniskowego !!!!!!!!!!


HARMONOGRAM ZAJ??

Zaj?cia cykliczne w Ognisku „Muranów”/rok szkolny 2013/2014/ 

 
Poniedzia?ek
Terapia pedagogiczna
Indywidualne zaj?cia z psychologiem
Zaj?cia
  artystyczne " Co? z niczego "
Zaj?cia kulinarne " Kulinarne Podró?owanie"

Wtorek

Zaj?cia logopedyczne
Zaj?cia socjoterapeutyczne
Zaj?cia taneczne w Domu Kultury „Dzia?dowska”

?roda

Zaj?cia cyrkowe
Gry i zabawy matematyczne

 
Czwartek
Spotkania z ksi??k? "Czytad?o"
Zaj?cia socjoterapeutyczne
Terapia pedagogiczna

Pi?tek
Szkó?ka tenisa sto?owego
Zaj?cia psychoedukacyjne
 


PROGRAM PRACY

       
          Ognisko „Muranów” aktywnie uczestniczy w budowaniu Lokalnego Systemu Wsparcia
w Dzielnicy Wola.
 
Celem naszej dzia?alno?ci jest wspieranie rodzin prze?ywaj?cych trudno?ci w wype?nianiu funkcji opieku?czo- wychowawczych oraz przygotowanie naszych wychowanków do prawid?owego i ?wiadomego funkcjonowania w rzeczywisto?ci spo?ecznej.
 

Ognisko oferuje w roku szkolnym 2013/2014 kompleksow? pomoc rodzinom z dzie?mi
w wieku szkolnym  w zakresie:

1). pomocy w nauce realizowanej zgodnie z programem wyrównywania szans edukacyjnych.
Na dzia?ania edukacyjne sk?ada si? zarówno codzienna pomoc w odrabianiu lekcji, jak i efektywne nadrabianie zaleg?o?ci, przygotowywanie do egzaminów. W Ognisku od kilku lat realizowane s? autorskie projekty edukacyjne  
p. Beaty Brzezi?skiej pn.„Nauka mi nie straszna” i „Królowa matma!”. G?ównym ich celem jest kszta?towanie prawid?owych nawyków w stosunku do obowi?zków szkolnych, zapobieganie pora?kom szkolnym, wyposa?anie w niezb?dn? wiedz?.
Bie??ce dzia?ania edukacyjne wspomagane s? w roku szkolnym 2013/2014 zaj?ciami logopedycznymi (5 godzin tygodniowo)  i terapi? pedagogiczn? (7 godzin tygodniowo).

W tym roku szkolnym realizowane s? te? dwa projekty o charakterze edukacyjno- integracyjnym: „Pocz?tki bywaj? ró?ne” autorstwa p. Edyty Dalmata i „Na dobry pocz?tek” opracowany przez p. Hann? Przybi?sk?.

2). zagospodarowania czasu wolnego, równie? w okresie ferii zimowych i wakacji.
W nowym roku szkolnym 2013/2014 kontynuowane s? zaj?cia rozwijaj?ce zainteresowania, podnosz?ce kompetencje spo?eczne wychowanków, przygotowuj?ce ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
W?ród zaj?? proponujemy m.in.: taneczne w Domu Kultury „Dzia?dowska”, recytatorsko- muzyczne i plastyczne realizowane w oparciu o autorski projekt wychowawczy p. Beaty Brzezi?skiej „3KA, czyli Kulturalnie, Kreatywnie, Kolorowo
J
” , Szkó?ka tenisa sto?owego prowadzona przez p.Beat?, a tak?e zaj?cia artystyczne „Co? z niczego” i zaj?cia "Kulinarne Podró?owanie" p. Edyty Dalmata,  zaj?cia cyrkowe wg projektu p. Hanny Przybi?skiej pn. „Nadaj? si? do cyrku”.
3). zaj?? specjalistycznych
W roku szkolnym 2013/ 2014 kontynuowane b?d? zaj?cia psychoedukacyjne „Jak ?y? z innymi lepiej” i socjoterapeutyczne dla dwóch grup wiekowych „Oswajam si? ze ?wiatem”, realizowane w oparciu  o programy przygotowane przez pedagoga - socjoterapeut?- p. Ann? Junczyk.
4).  pracy z rodzin?
Rodzice korzystaj? w Ognisku z indywidualnych porad i konsultacji pedagogicznych i psychologicznych, pomocy  w wype?nianiu postaw rodzicielskich, zwi?kszaniu kompetencji wychowawczych. Otrzymuj? te? wsparcie w rozwi?zywaniu sytuacji kryzysowych. Do dyspozycji rodziców pozostaj? pedagog, psycholog, socjoterapeuta oraz pracownik socjalny. 


Opracowa?a:
Hanna Przybi?ska


                                                    KALENDARZ IMPREZ
Terminarz imprez i uroczysto?ci  
w roku szkolnym 2013/2014
w Ognisku „ MURANÓW”
 

WRZESIE?
Inauguracja roku ogniskowego 

PA?DZIERNIK
Kultywowanie tradycji ogniskowych – wyj?cie na Pow?zki
 – spotkanie przy grobie za?o?yciela
 i patrona Ognisk ZOW
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
 

LISTOPAD

Przygotowanie Ogniska do obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w ZOW.
Dyskoteka z atrakcjami pod has?em " Razem i Rado?nie"

GRUDZIE?
Spotkanie Rodziny Muranowskiej
z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia
Wigilia Pracownicza 

STYCZE?
Wieczornica po?wi?cona Kazimierzowi Lisieckiemu


LUTY
"Bezpiecznie w Odjazdowie"
 Akcja wypoczynku feryjnego „Zima w Ognisku"

MARZEC

Obchody Imienin "Dziadka"
Udzia? w Turnieju Wiedzy o Kazimierzu Lisieckim i jego Ogniskach
Powitanie Wiosny

KWIECIE?
Spotkanie Wielkanocne

 MAJ
Inauguracja "Fabryki Maminych Prezentów"
Majówka na Skarpie

 
CZERWIEC
Obchody Dnia Dziecka
Udzia? Ogniska w Korowodzie Wolskim
Uroczyste zako?czenie roku ogniskowego

 LIPIEC
Akcja „Lato w Ognisku”

SIERPIE?
 WAKACJE

?yczymy rado?ci, s?o?ca i mi?ych spotka? w czasie roku szkolnego !!
                  
0 Komentarzy · 40659 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR