Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Muranów] O nasO NAS


KONTAKT

SPECYFIKA OGNISKA

BAZA LOKALOWA

PARTNERZY I SPONSORZYKONTAKT


Ognisko Wychowawcze Muranów

Adres: 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 17a
Kontakt: tel. (22) 838 33 23
e-mail:
muranow@zow.pl


     


SPECYFIKA OGNISKA


         Ognisko Muranów jest specjalistyczn? placówk? wsparcia dziennego. Obejmuje swoj? opiek? 
40 wychowanków od 6 lat do usamodzielnienia. Liczna jest grupa gimnazjalistów i uczniów szkó? ponadgimnazjalnych, co wyró?nia je na tle wolskich placówek ?rodowiskowych. Do Ogniska coraz cz??ciej trafiaj? te? maluchy z klas „0”, co zwi?ksza szanse na efektywn? prac? od podstaw. Dzieci i m?odzie? przebywaj? pod opiek? Ogniska od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 13.00- 19.00.
Placówka dzia?a nieprzerwanie od ponad 50 lat w tym samym miejscu. W jej ponad pó?wiecznej tradycji zapisa?o si? wiele pokole?. Ognisko to przede wszystkim rzesza ludzi, którzy na przestrzeni lat w ten, czy inny sposób, zwi?zali swoje losy z „Drugim Domem”. To Wielopokoleniowa Rodzina Muranowska, której cz?onkami s? aktualni i doro?li wychowankowie, ich rodziny, wychowawcy dawni i obecni, przyjaciele Domu, ludzie dobrej woli, wolontariusze. Jak liczne jest to grono najlepiej przekona? si? mo?na w czasie tradycyjnej Wieczerzy Wigilijnej, kiedy to przy wspólnym, ?wi?tecznym stole zasiada ponad 120 osób! 
W Ognisku „Muranów” wypracowano cenn? koncepcj? pracy wychowawczej, która uczy poszanowania podstawowych warto?ci. Wychowankowie ucz? si? zauwa?ania potrzeb innego cz?owieka, dzia?ania na rzecz m?odszych, s?abszych. Kiedy w spo?ecze?stwie podupada warto?? pracy, tu dzieci wci?? uczone s? pracy dla siebie i innych, wykonuj? obowi?zkowe dy?ury porz?dkowe, dbaj? o stan swojego Drugiego Domu. Pracuj? te? nad sob?, w?asnymi s?abo?ciami i niedoci?gni?ciami. W pracy wychowawczej pedagodzy odwo?uj? si? do honoru gromady ogniskowej, oczekuj? od dzieci uczciwo?ci, odpowiedzialno?ci w dzia?aniu, szacunku dla siebie i innych. Fundamentalne zasady zosta?y uj?te
w „Kanonie post?powania Ogniskowca”, który jest podpisywany przez ka?dego wychowanka.
Ognisko otacza opiek? przede wszystkim dzieci z trudn? sytuacj? szkoln?, nie wypracowanymi nawykami uczenia si?, zaleg?o?ciami w materiale nauczania. Dla nich stworzony zosta? system wsparcia edukacyjnego, obejmuj?cy zarówno codzienne odrabianie lekcji, jak i rozpisan? na wiele miesi?cy pomoc w zmniejszaniu i zapobieganiu  zaleg?o?ciom szkolnym, co w efekcie prowadzi do osi?gni?cia przez wychowanka sukcesu szkolnego. Od wielu lat w Ognisku s? realizowane projekty edukacji kulturalnej, dzi?ki którym tworzone s? dzieciom warunki do rozwoju osobowo?ci
i wyra?ania siebie, rozbudzana potrzeba aktywnego uczestnictwa w kulturze, inspirowane ich w?asne si?y twórcze.
W ?yciu Ogniska nale?ne miejsce zajmuje poszanowanie tradycji, kultywowanie obrz?dowo?ci, która integruje domowników i ludzi zwi?zanych z Ogniskiem. Wiele wzrusze?
i dzielonej z bliskimi rado?ci niesie co roku Wieczerza Wigilijna i Wielkanoc, kiedy to powracaj? do swojego Drugiego Domu doro?li wychowankowie z dzie?mi, byli pracownicy i Przyjaciele Domu.

Byli wychowankowie
obecni s? w codziennym ?yciu Ogniska, co wyros?o z koncepcji „Rodzin Muranowskich”. Ka?dy m?ody cz?owiek, wchodz?cy w doros?e ?ycie, musi mie? kogo?, z kim b?dzie dzieli? troski i rado?ci, u kogo mo?e znale?? oparcie i pomoc. Oni wybrali Ognisko! Cho? opu?cili ju? mury Muranowa, nadal szukaj? tu pomocy w problemach szkolnych, przygotowaniu si? do matury, za?atwieniu spraw w urz?dach. Nie tylko jednak „bior?”, ale i „daj? z siebie”- w??czaj?
w przygotowywanie uroczysto?ci, uczestnicz? w pracach remontowo- modernizacyjnych, dbaj?
o bie??ce naprawy, op?acaj? ??cze internetowe. W kontakcie z Ogniskiem jest kilkudziesi?ciu (!) jego by?ych wychowanków w wieku 20- 60 lat. Wykazuj? ?ywe zainteresowanie jego losami, ch?tnie do niego wracaj?.

Dzia?ania pracowników obejmuj? te? rodziny wychowanków. Rodzice mog? liczy? na pomoc
i wsparcie w wype?nianiu postaw rodzicielskich, rozwi?zywaniu trudnych sytuacji ?yciowych, za?atwieniu spraw urz?dowych, wspólne planowanie przysz?o?ci dzieci. Rodziny wychowanków s? zawsze mile widziane w Ognisku, zapraszane na wszelkie uroczysto?ci i ?wi?ta. Pedagodzy ceni? sobie ich kontakt i wspó?prac? na co dzie?.

Obecnie w Ognisku „Muranów” pracuj?:
- Beata Brzezi?ska - wychowawca,
- Edyta Dalmata - wychowawca,
- Anna Junczyk – pedagog ( 1/2 etatu )
- Barbara Danaj – terapeuta pedagogiczny ( 7 godzin tygodniowo ),
- Teresa Wachnicka – logopeda ( 5 godzin tygodniowo )
- Kamila Prokopczyk - psycholog ( 6 godzin tygodniowo )
- Marzena Sta?czak - kucharka
-
 Hanna Przybi?ska – kierownik.

Zatrudniona w Ognisku kadra posiada wysokie kwalifikacje zawodowe poparte wieloletnim, cennym do?wiadczeniem. Wszyscy wychowawcy posiadaj? wy?sze wykszta?cenie z pedagogiki lub resocjalizacji. Dodatkowo dwie osoby uko?czy?y studia podyplomowe - z organizacji pomocy spo?ecznej i logopedii. Poza studiami pracownicy maj? uko?czone kursy i szkolenia, zwi?kszaj?ce ich kompetencje zawodowe i wzbogacaj?ce warsztat pracy- podstaw skutecznego kontaktu z dzieckiem, pracy z dzieckiem zaniedbanym ?rodowiskowo, profilaktyki uzale?nie?, przeciwdzia?ania agresji, socjoterapii, z pedagogiki zabawy, cyrku dzieci?cego, etc.

Autor: Hanna Przybi?ska

BAZA LOKALOWA

             Mi?ym zaskoczeniem mo?e by? fakt, i? Ognisko mie?ci si? w kamienicy, po?ród innych mieszka?. Panuje w nim atmosfera „DRUGIEGO DOMU”, a wielu ludzi, których losy kiedykolwiek zetkn??y si?
z Ogniskiem „Muranów” ma poczucie przynale?no?ci do „Wielkiej Rodziny Muranowskiej”.
Ognisko zajmuje powierzchni? 270 m2, na której uda?o si? stworzy?:
-  3 pokoje dla wychowanków zwane uczelniami; tutaj wychowankowie odrabiaj? lekcje, maj? zaj?cia hobbystyczne;
-  pokój pedagoga, gdzie odbywaj? si? zaj?cia logopedyczne, reedukacyjne i psychoedukacyjne;
-  ?wietlic? (60m2), która jest najwi?kszym i reprezentacyjnym pomieszczeniem Ogniska; to w niej odbywaj? si? spotkania domowników, wieczornice, imprezy okoliczno?ciowe, dyskoteki, Wieczerze Wigilijne i Spotkania Wielkanocne etc.
-  jadalni? z du?ym zapleczem kuchennym; 
-  cz??? sanitarn? wyposa?on? w kabin? prysznicow?. 
Dzi?ki sukcesywnym remontom i pracom modernizacyjnym stan techniczny pomieszcze? Ogniska jest dobry, a dodatkowo pedagodzy wraz z dzie?mi dbaj? na co dzie? o ich estetyk? .Placówka ma wiele pomocy dydaktycznych, posiada bogat? biblioteczk?, do dyspozycji wychowanków jest równie? sprz?t audiowizualny, komputery z dost?pem do internetu, sprz?t sportowy /m.in. stó? do tenisa sto?owego/, liczne gry stolikowe i planszowe.  


PARTNERZY I SPONSORZY


W swoich codziennych dzia?aniach Ognisko opiera si? na ?cis?ej wspó?pracy z instytucjami ?rodowiskowymi.  S? one partnerami w pracy na rzecz dziecka i jego rodziny.
Nale?? do nich:
1). O?rodek Pomocy Spo?ecznej Dzielnicy Wola, a w szczególno?ci Dzia? Pomocy Specjalistycznej.
2). Szko?y, do których ucz?szczaj? wychowankowie- podstawowe, gimnazja, ?rednie.
3). Urz?dy Dzielnicy Wola- Wydzia? Spraw Spo?ecznych i Zdrowia, O?wiaty, Spraw Lokalowych, Administracja.
4). Kuratorzy S?dów Rodzinnych i Nieletnich.
5). Policja, tu przede wszystkim Zespó? ds. profilaktyki.
6). Dom Kultury „Dzia?dowska”. 

Ognisko „Muranów” ceni te? sobie wspólne dzia?ania z organizacjami pozarz?dowymi,
a w szczególno?ci:
Fundacj? „Glorya Dzieciom”,
Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjació? Geografii,
Stowarzyszeniem Twórczych Pedagogów „Stara 4”,
Towarzystwem „Przywróci? Dzieci?stwo”

Wyj?tkowo buduj?cy jest fakt  otwarto?? firm i osób prywatnych na potrzeby wychowanków Ogniska „Muranów”.

Do grona darczy?ców i Przyjació? Domu zaliczy? mo?emy:

Parafi? ?w. Augustyna
Fundacj? „Glorya Dzieciom”
Firm? „Verso”
TVP S.A.

Dzi?ki ?yczliwo?ci instytucji kultury Stolicy mo?liwe jest zapewnienie bogatego programu wypoczynku zimowego i letniego. Bezp?atny wst?p umo?liwiaj? nam Dyrekcje: Teatrów „Baj”, „Dramatycznego”, " Kwadrat" i „Na Woli”, Scena Buffo, Muzeum Archeologicznego, Etnograficznego i Techniki, Zamku Królewskiego, Kina „Silver Screen”, „Arkadia” i „Femina” i Rodzinnego Centrum Rozrywki „Hulakula”.

Doro?li wychowankowie Ogniska „Muranów” podj?li cenn? inicjatyw? comiesi?cznego op?acania ??cza internetowego i telewizji kablowej. 
 

                   
ZA KA?D? FORM? WSPARCIA I DODAWANIA NAM DOBREJ ENERGII
                                    
SERDECZNIE WSZYSTKIM DZI?KUJEMY!!!


Autor: Hanna Przybi?ska

0 Komentarzy · 45302 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR