Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Marymont] Akcja letnia

2012    Obóz w Supieniu   02-14.07.2012   

 W tym roku na obóz uda?o nam si? zabra? na obóz rekordow? liczb?, bo a? 32 dzieci. Wyjazd obfitowa? w wiele atrakcji, a program zosta? w ca?o?ci zrealizowany. Dzieci uczestniczy?y w codziennych zaj?ciach hipoterapii, doskonali?y umiej?tno?? jazdy na rowerach, p?ywa?y na kajakach, bra?y udzia? w zaj?ciach sportowych. Gra?y te?  w ukochan? pi?k? no?n?, siatkow?, w zapomniane „kapsle”. By?y na dwóch wycieczkach autokarowych.

Jednej w Suwa?kach, która po??czona by?a z wyj?ciem do kina na „Epok? Lodowcow? IV” oraz drugiej -w Augustowie, gdzie p?ywa?y na gondolach po jeziorze Niecko i rzece Rospudzie nazywanej Polsk? Amazonk?. Czeka?y tam na nie niezapomniane widoki zapieraj?ce dech w piersiach, godne polecenia wszystkim odwiedzaj?cym ten pi?kny rejon Polski.

Humory i pogoda dopisywa?y, wi?c wszyscy wrócili szcz??liwi i bardzo zadowoleni. Obóz mo?na zaliczy? do udanych.

 Obejrzyj filmy z obozu

  1.Na kajakach
  2.W Augustowie
  3.Gramy w kapsle
  4.Chrzty obozowe

  Obejrzyj te? zdj?cia na Facebooku


2011

2011.07.20-08 VI Mi?dzyogniskowy Obóz Artystyczny w Sopotni Wielkiej ...


2011 Obóz we W?adys?awowie  2011.06-27-07.07

  Zdj?cia 

    Lato ju? za nami a my ci?gle wspominamy wyj?tkowo udany wyjazd na obóz do W?adys?awowa. Wszystko nam dopisa?o, dobra pogoda, warunki mieszkaniowe, przychylni w?a?ciciele o?rodka oraz program obfituj?cy w wiele atrakcji.

Dzi?ki  wsparciu  Fundacji Pomó? Dzieciom zabrali?my ze sob? rekordow? liczb? dzieci, bo a? trzydzie?cioro. Pojecha?y wszystkie, które chcia?y uczestniczy? w wyje?dzie.

Podczas obozu odby?y si? dwie wycieczki: pierwsza do ?eby i S?owi?skiego Parku Narodowego, gdzie dzieciaki przesz?y ok. 7 km by podziwia? niezapomniane widoki ruchomych wydm. Wspania?y mia?ki, bia?y piasek i wra?enie jakby?my byli na pustyni. Nawet trudy marszu zosta?y szybko zapomniane, gdy dotarli?my na miejsce. Naprawd? by?o warto.

Drug? wycieczk? by?a wyprawa poci?giem na Hel do Fokarium. Dzieciom bardzo podoba?o si? to miejsce, jednak najwi?ksze wra?enie wywar?a na nich tragiczna historia foki Krysi, której w skutek nierozwa?nego wrzucania przez zwiedzaj?cych monet do basenu lekarze nie zdo?ali uratowa? ?ycia. W ?o??dku Krysi znajdowa?o si? 693 sztuki monet ró?nych nomina?ów od 1 gr. do 2 z?. Wa?y?y one w sumie 1.66 kg. By?o to bardzo pouczaj?ce do?wiadczenie wychowawcze, które zmusza?o do refleksji i zastanowienia si?, jakie straty mo?e powodowa? brak wyobra?ni ludzi.

W programie obozu znalaz?o si? miejsce na dbanie o kondycj? fizyczn?, dzieci bardzo ch?tnie bra?y udzia? w licznych grach i zabawach sportowych dostosowanych do ich mo?liwo?ci. Ch?tnie bez marudzenia chodzi?y na pla?? odleg?? od naszego o?rodka o ok. 30 min. drogi.

Wielk? atrakcj? dla dzieci okaza?a si? wyprawa do Parku Linowego. Mimo pocz?tkowych oporów wszyscy ch?tni uczestnicy pokonali dostosowan? do swoich mo?liwo?ci tras?.

Niektórzy otrzymali nawet odznak? „SUPER GO??”. Byli to ci wybitni, którzy do ko?ca walczyli z w?asnymi s?abo?ciami i mocno wspó?pracowali z instruktorami Parku.

Zabawa by?a ?wietna i wszyscy wrócili?my bez strat w sprz?cie i ludziach do o?rodka.

Zorganizowali?my dwie dyskoteki, karaoke, grilowanie, wyj?cie dla ca?ego obozu na lody i pizz?. Mieli?my równie? mo?liwo?? podziwiania makiety miniatur stadionów budowanych na Euro 2012.

Chodzili?my w kulach dmuchanych po wodzie. Codziennie co? si? ciekawego dzia?o. Wszyscy uczestnicy obozu wrócili zadowoleni i wypocz?ci, dlatego mo?na uzna? wyjazd za udany.                                                                               Autor:    Marta D?browska

2010

Obóz w Stegnie.

Uczestnikami obozy byli wychowankowie Ogniska „Marymont”- 26 dzieci w wieku 9-19 lat. G?ównymi za?o?eniami obozu by?a kontynuacja ca?orocznej pracy wychowawczej w ognisku. Komendantem by?a Marta D?browska a wychowawcami: Beata Ka??basiak, Jerzy Makarewicz i Hanna Fabirkiewicz, Agnieszka Ciepielewska oraz Ma?gorzata Kacprzak- pomocnik wychowawcy.

Obóz odby? si? w terminie od 26 czerwca do 06 lipca. Obfitowa? w liczne atrakcje m.in.:
Dwie wycieczki autokarowe: pierwsza do Trójmiasta gdzie dzieci by?y w Akwarium w Gdyni, na Darze Pomorza i ORP „BURZA”, Sopockim Mola i Starówce Gda?skie.Druga do Fromborka. W jedn? stron? p?yn?li?my statkiem FLAMING a z powrotem jechali?my autokarem. Dzieci odwiedzi?y Planetarium w muzeum M. Kopernika oraz wesz?y na Wie?? widokow?.
Podczas podró?y do Stegny i do Warszawy byli?my na pocz?stunku w Mc’Donaldzie. Na miejscu byli?my trzy razy na lodach i raz na pizzy.W programie obozu znalaz?o si? miejsce na dbanie o kondycj? fizyczn?, dzieci bardzo ch?tnie bra?y udzia? w licznych grach i zabawach sportowych dostosowanych do ich mo?liwo?ci. Ch?tnie bez marudzenia chodzi?y na pla?? odleg?? od nasze o?rodka ok. 30 min. drogi.
Bez zmru?enia oka pokonywa?y tzw. „gór? p?aczu” –strome wzniesie tu? przed wej?ciem na pla?e. Piesze w?drówki dwa razy dziennie mo?na zaliczy? do udanych i potraktowa? jako trening kondycyjny. Je?dzili?my równie? na rowerach po pobliskim lesie, gdzie nie je?dzi?y samochody, przez co by?y bezpieczne dla naszych wychowanków.
Zorganizowali?my dzieciom dwa ogniska z pieczeniem kie?basek, dyskotek? oraz dzi?ki uprzejmo?ci innej kolonii dzieci mia?y mo?liwo?? obejrzenia spektaklu przygotowanego przez grup? teatru plenerowego „PINEZKA” z Gda?ska.
Warunki bytowe by?y zno?ne, to, co nam przeszkadza?o najbardziej to do?? „wy?rubowany” metra? na jedn? osob? oraz wilgo? w pokojach. Znakomite wy?ywienie, wielka przychylno?? i ?yczliwo?? w?a?cicieli o?rodka po cz??ci rekompensowa?y nam niedostatki lokalowe.

Obóz mo?na zaliczy? do udanych, wszyscy wrócili?my cali i zdrowi, my?l?, ?e zadowolenie zosta?o spot?gowane pi?kn? pogod?- ani jednego deszczowego dnia.
Miasto Stegna jest miejscem godnym polecenia, nale?y jednak pami?ta? o do?? sporej odleg?o?ci do morza i trudnym podej?ciu tu? przed sama pla??.
Je?li chodzi o o?rodek, do którego trafili?my na pewno nie pojedziemy tam wi?cej.

zobacz zdj?cia...


2009

2009 Sopotnia Wielka - Obóz letni Ogniska "Marymont" i Ogniska "Bielany"

2008                                                   
2008 Obóz Letni 
Images: !!wiecej.gif
 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg
 zobacz fotogaleri? Images: sipicka.gif Images: sipicka.gif


2007                                                   

2007.06.25-29 Lato w mie?cie
2007.07.01-10 Obóz w Zakopanem
Images: !!wiecej.gif

Images: button_green_main.gif  2008  
W czasie minionych wakacji nasi wychowankowie sp?dzili dwa wspania?e tygodnie na obozie letnim.Images: button_green_main.gif 2007
AKCJA LATO 2007: 

Images: tick.gif          
Akcja Lato w mie?cie w Ognisku „Marymont” trwa?a od 25 do 29 czerwca w godz. 8.30.-15.30. W zaj?ciach uczestniczy?o oko?o 20 wychowanków.
Dzieci podczas pobytu w Ognisku obj?te by?y dwoma posi?kami. Drugie ?niadanie przygotowywa?y wspólnie z wychowawcami a obiady jad?y w zaprzyja?nionej szkole podstawowe nr 53 przy  ulicy Rudzkiej. 

               
Program Akcji opiera? si? g?ównie na zaj?ciach poza terenem Ogniska. Dzieci by?y w kr?gielni, dwa razy na basenie, w kinie a tak?e na pocz?stunku w Pizzerni. Zaj?cia cieszy?y si? powodzeniem. By?y intensywne, ale atrakcyjne dla dzieci. Powtórzymy to w przysz?ym roku szkolnym.
 

Images: tick.gif          Oprócz Akcji Lato w Mie?cie Ognisko zorganizowa?o obóz w Zakopanym w terminie od 1 do 10 lipca. Uczestnikami obozu by?o 20 dzieci w wieku 12-17 lat.
G?ównym za?o?eniem obozu by?a kontynuacja ca?orocznej pracy wychowawczej w Ognisku. Obfitowa? w liczne atrakcje m.in.:

  • zorganizowane zosta?y wycieczki piesze w Doliny Tatrza?skiego Parku Narodowego (Dolina Bia?ego, Ma?ej ??ki, Ko?cieliska,)
  •  zaliczyli?my wej?cie na Guba?ówk? oraz na Kalatówki.
             Ze wzgl?dów pogodowych nie dosz?a do skutku wycieczka do Morskiego Oka. Ponadto byli?my w Parku Wodnym, w kinie na Shreak’u III, na pizzy, lodach i w Mc’Donaldzie.
W programie obozu znalaz?o si? miejsce na dbanie o kondycj? fizyczn?, dzieci bardzo ch?tnie bra?y udzia? w licznych grach i zabawach sportowych dostosowanych do ich mo?liwo?ci. 

Zorganizowali?my dzieciom Dzie? Sportu, podchody, ognisko z pieczeniem kie?basek, wieczorne biegi wokó? o?rodka i dyskoteki. Warunki bytowe by?y bardzo dobre, jedynie to, co nam przeszkadza?o to do?? „wy?rubowany” metra? na jedn? osob? oraz brak ?wietlicy, co w deszczowe dni bywa?o uci??liwe. Wy?ywienie znakomite, niczego nam nie brakowa?o.
 
Zakopane jest dobrym miejscem na organizacj? obozu jednak nale?y pami?ta?, ?e jest miastem drogim.


Obóz mo?na zaliczy? do udanych, wszyscy wrócili?my cali i zdrowi, cho? pogoda a raczej jej brak pokrzy?owa?a nam nasze plany. 

Autor: Marta D?browska

0 Komentarzy · 44955 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR