Strona g?ówna Galeria Kontakt O stronie | | 13-05-2021  
Nawigacja
Menu g?ówne
  Strona g?ówna
  Artyku?y
  Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

ZOW
  Kontakt
  Struktura
  Misja
  Galeria
  Dokumenty organizacyjne
  Koncepcje i sprawozdawczo??
  Nasze akcje
  Historia Ognisk
  Nasz "Dziadek"
  Symbole
  Dokumenty pedagogiczne


O G N I S K A

Bielany

Goc?aw

Marymont

Mokotów

Muranów

Praga

Ok?cie

Stara Prochownia

Starówka

Grochów

Warszawska Strefa Rodziny
  WSRO?rodek Pedagogiki Ulicy

KORDON

Kluby Malucha i Rodzica

O stronie
  O stronie
  Mapa strony

extra_site_links_panel
Konkurs wiedzy o "Dziadku"
MOPTA
Spartakiada
Ostatnie Artykuły
2014 Trzynasta Stref...
2013 - 2014 WYDARZEN...
2014 LATO W MIE?CIE
2014 OBOZY LETNIE
2014.06.08-07 Warsz...
Wydarzenia
PonWtŚrCzwPiSoNie
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
[Rozmiar: 418 bajtów][Ok?cie] Nasza oferta

Nasza oferta

Ognisko Ok?cie jest czynne 5 dni w tygodniu, w godzinach:
poniedzia?ek 12.00 – 18.00
wtorek 12.00 - 18.00
?roda 12.00 - 18.00
czwartek 12.00 - 18.00
pi?tek 12.00 - 17.00

Tygodniowy rozk?ad zaj?? 2013 / 2014

PONIEDZIA?EK

WTOREK

?RODA

CZWARTEK

PI?TEK

12.00 - 16.00
Odrabianie lekcji
Zaj?cia ?wietlicowe

12.00 - 15.00
Odrabianie lekcji
Zaj?cia ?wietlicowe

12.00 - 15.00
Odrabianie lekcji
Zaj?cia ?wietlicowe

12.00 - 15.00
Odrabianie lekcji
Zaj?cia ?wietlicowe

12.00 - 15.00
Odrabianie lekcji
Zaj?cia ?wietlicowe

14.30 - 16.30
Wyj?cie na kr?gielnie Bowling & Bilard Club
ul. G?adka

14.30 - 15.30
Terapia pedagogiczna
Zaj. logopedyczne
Leszek Kacprowicz

15.00 - 16.00
Zaj?cia taneczne

14.30 - 16.30
Terapia pedagogiczna
Ortograffiti
Leszek Kacprowicz

15.00 - 16.00
Zaj. sportowe (ping - pong)

15.00 - 16.00
Gimnastyka umys?u
Teresa Koz?owska

16.00 - 16.30
Podwieczorek

16.00 - 16.30
Podwieczorek

16.00 - 16.30
Podwieczorek

16.00 - 16.30
Podwieczorek

16.00 - 16.30
Podwieczorek

16.30 - 18.00
Zaj?cia teatralne
Teresa Koz?owska

14.30 – 18.00
Zaj?cia muzyczne
Kazimierz Zawadzki

16.00 - 17.00
Zaj. psychoedukacyjne
Marzena Przybysz

17.00 - 18.00
Spo?eczno??
Diana ?ciga?a

16.00 - 17.00
Zaj?cia plastyczne - wolontariusz
A. Radosz

17.00 - 18.00
Zaj?cia na sali gimnastycznej

17.00 - 18.00
Zaj. plastyczne
Beata Ka??basiak


Zaj?cia plastyczne
- czwartek 17.00
Celem zaj?? jest prezentacja i nauka nowych technik plastycznych, wyrabianie wra?liwo?ci estetycznej, rozwijanie umiej?tno?ci pos?ugiwania si? komunikatem niewerbalnym, zmiany w wystroju sali, przygotowanie oprawy plastycznej imprez.
Terapia pedagogiczna wtorek i czwartek 14.30
Celem zaj?? jest przezwyci??anie trudno?ci w pisaniu i czytaniu zwi?zanych z dysleksj? i dysgrafi?.
Zaj?cia muzyczno - wokalne - wtorek 14.30
Celem zaj?? jest nauka wspó?pracy w grupie, rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnie? dzieci.
Zaj?cia teatralne poniedzia?ek 16.30
Celem zaj?? jest rozwijanie twórczych dyspozycji dzieci, rozwijanie umiej?tno?ci skutecznego komunikowania si? z innymi lud?mi, integracja grupy.
Gimnastyka umys?u - pi?tek 15.00
Celem zaj?? jest wspieranie naturalnego rozwoju cz?owieka bez wzgl?du na jego wiek poprzez ró?ne ?wiczenia ruchowe, maj?ce na celu integracj? cia?a i umys?u.


Autor: Diana ?ciga?aNasze programy

PROGRAM ZAJ?? PLASTYCZNYCH

W naszym Ognisku mo?na zaobserwowa? du?e zainteresowanie plastyk? u dzieci w wieku szkolnym. Dzieci te bardzo ch?tnie poddaj? si? pasji twórczej w dziedzinie plastyki. Tak wi?c, by nie zaprzepa?ci? wrodzonej wra?liwo?ci i zdolno?ci twórczych dzieci, postanowi?am poprowadzi? warsztaty plastyczne dla uczniów klas II-V szko?y podstawowej. Program opracowany jest dla 12 wychowanków Ogniska o ró?nym stopniu uzdolnie?, zainteresowanych prac? na proponowanych warsztatach. Ekspresja plastyczna dziecka jest spontaniczna i wynika bezpo?rednio z jego prze?y?, spostrze?e? wyzwalaj?c wyobra?ni? i fantazj?. Dlatego te? podstawow? ide? warsztatów jest zabawowy charakter zaj??.

Zabawowa forma pracy zach?ca wychowanków do udzia?u w zaj?ciach, równocze?nie daje du?o rado?ci i satysfakcji. Przy okazji ró?nych zabaw plastycznych dziecko mo?e ugruntowywa? a tak?e poszerza? wiedz? z dziedziny plastyki zdobyt? w trakcie programowych zaj??. Rozszerzenie dzia?alno?ci plastycznej w ramach warsztatów plastycznego jeszcze bardziej pobudza wyobra?ni? i wra?liwo?? uczniów, co powoduje, ?e postawa dziecka staje si? postaw? ma?ego artysty.


PROGRAM TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Programem terapeutycznym obj?ci s? wychowankowie z dysfunkcjami typu: specyficzne problemy w procesie czytania i pisania( dysleksja, dyzgrafia, dyzortogrfia, dyskalkulia), oraz z zaburzonymi kontaktami spo?ecznymi.

Dzieci te posiadaj? opinie psychologiczno- pedagogiczne i orzeczenia o potrzebie kszta?cenia specjalnego w których zawarte s? zalecenia zaj?? terapii pedagogicznej, zaj?? reedukacyjnych i korekcyjno- kompensacyjnych:

Przyj?te formy pracy to: praca w ma?ych grupach, oraz praca indywidualna, z wykorzystaniem narz?dzi wystandaryzowanych, zabaw i ?wicze?. Tematyka zaj?? ustalana jest z pedagogiem prowadz?cym szkolny program terapii pedagogicznej.

G?ównymi celami programu s?: p oprawa komunikacji interpersonalnej, wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem, niwelowanie napi?? emocjonalnych, usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych na materiale ortograficznym, motywowanie do podejmowania dzia?a? o ró?nym stopniu trudno?ci, praca nad wzmocnieniem poczucia w?asnej warto?ci.

PROGRAM ZAJ?? TEATRALNYCH

Zaj?cia teatralne korzystnie wp?ywaj? na emocje uczestników - umo?liwiaj? odreagowanie napi??, ucz? wspó?dzia?ania w grupie podczas przygotowywania wspólnego dzie?a. Prezentacja przygotowanego przedstawienia pozytywnie wp?ywa na samomoocen? uczestników spektaklu.

Autor: Diana ?ciga?a

0 Komentarzy · 48716 Czytań Drukuj
   Strona g?ówna :: Galeria :: Kontakt :: O stronie
engine: PHP-Fusion v6.01 | Layout/Mods by IzaR